Giải nhanh trắc nghiệm vật lý 12 bằng máy tính CASIOfx570ES & 570ES Plus

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 25 | FileSize: 0.65 M | File type: PDF
of x

Giải nhanh trắc nghiệm vật lý 12 bằng máy tính CASIOfx570ES & 570ES Plus. Phương pháp giải nhanh vật lý. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giai-nhanh-trac-nghiem-vat-ly-12-bang-may-tinh-casiofx570es-570es-plus-emf0tq.html

Nội dung


 1. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 1 HÃY TH DÙNG MÁY TÍNH CASIO fx–570ES & 570ES Plus GI I NHANH m t s bài t p TR C NGHI M V T LÝ 12! PH N M T. TÌM NHANH M T I LƯ NG CHƯA BI T TRONG BI U TH C: 1.S d ng SOLVE ( Ch dùng trong COMP: MODE 1 ) SHIFT MODE 1 Màn hình: Math a)Ví d 1: Tính kh i lư ng m c a con l c lò xo dao ng, khi bi t chu kỳ T =0,1π(s) và c ng m T = 2π k=100N/m. Ta dùng bi u th c k Chú ý: Nh p bi n X là phím: ALPHA ) : màn hình xu t hi n X Nh p d u = là phím : ALPHA CALC :màn hình xu t hi n = Ch c năng SOLVE: SHIFT CALC và sau ó nh n phím = hi n th k t qu X= ..... Phương pháp truy n th ng Phương pháp dùng SOLVE -V i máy FX570ES: B m: MODE 1 m m 2 2 Ta có : T = 2π => T = 4π -B m: 0.1 SHIFT X10X π ALPHA CALC = 2 k k k .T 2 SHIFT X10X π ALPHA ) X ∇ 100 Suy ra: m = 4π 2 Th s : nh p máy tính m : X Màn hình xu t hi n: 0.1 = 2π π 100 100.(0,1π ) 2 = 0,25 4π 2 -B m ti p: SHIFT CALC SOLVE = ( ch 6s ) Màn hình hi n th : V y :kh i lư ng m c a con l c 0,25kg X 0 . 1π = 2 π X là i lư ng m 100 X= 0.25 L--R = 0 V y : m= 0,25 kg T ví d này chúng ta có th suy lu n cách dùng các công th c khác!!! b)Ví d 2:Tính c ng c a con l c lò xo dao ng, khi bi t chu kỳ T =0,1π(s) và kh i lư ng =0,25kg. m c T =2π .-Ta dùng bi u th làm Tương t như trên, cu i cùng màn hình xu t hi n: k 0.25 0.1π = 2π 0 .2 5 X 0 . 1π = 2 π X -Ti p t c b m: SHIFT CALC SOLVE = X= 100 ( ch kho ng 6s ),Màn hình hi n th như hình bên : L--R = 0 i lư ng k c n tìm . V y : k =100N/m X là Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 1
 2. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 2 c)Ví d 3: Tính chi u dài c a con l c ơn dao ng nh , khi bi t chu kỳ T = 2(s) và gia t c tr ng trư ng g= l c : T =2π 2 2 π (m/s ) . Ta dùng bi u th g Phương pháp truy n th ng Phương pháp dùng SOLVE -V i máy FX570ES: B m: MODE 1 l l 2 2 T = 2π => T = 4π Ta có : g g l X T = 2π 2 = 2π Ta có : th s : π2 T 2 .g g l= Suy ra: 4π 2 -B m: 2 ALPHA CALC = 2 SHIFT X10X π 2 2 π2 = 1( m ) l= 4 .π 2 SHIFT X10X π x2 ALPHA ) X ∇ Th s : V y chi u dài c a con l c ơn l= 1(m) -Ti p t c b m: SHIFT CALC SOLVE = ( ch kho ng 6s ) X 2 = 2π Màn hình hi n th : 2 π X là i lư ng l X= 1 V y : l= 1(m) L--R = 0 c)Ví d 4: Tính gia t c tr ng trư ng t i nơi có con l c ơn, khi bi t chu kỳ T = 2(s) và chi u dài c a con l T = 2π l c ơn dao ng nh là 1 m . Ta dùng bi u th c : g Phương pháp truy n th ng Phương pháp dùng SOLVE -V i máy FX570ES: B m: MODE 1 l l 2 2 T = 2π => T = 4π Ta có : 1 g g l T = 2π 2 = 2π Ta có : th s : l g X g = 4π 2 2 Suy ra: T -B m: 2 ALPHA CALC = 2 SHIFT X10X π 4 .π 2 .1 2 = 9,869m/s2 =π g= 22 1 ALPHA ) X . Ti p t c b m: ∇ Th s : V y gia t c tr ng trư ng t i nơi có con l c ơn SHIFT CALC SOLVE = ( ch kho ng 6s ) ng g = = 9,869m/s2 dao Màn hình hi n th : 1 2 = 2π X là i lư ng g X X= 9.869604401 L--R = 0 V y : g= 9,869m/s2 Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 2
 3. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 3 c)Ví d 5: i n áp t vào hai u m t o n m ch R, L, C không phân nhánh. i n áp hi u d ng hai u m ch là 100V, hai u cu n c m thu n L là 120V, hai b n t C là 60V. i n áp hi u d ng hai u R là: A. 260V B. 140V C. 80V D. 20V Phương pháp truy n th ng Phương pháp dùng SOLVE Gi i: i n áp hai u R: Ta có: -V i máy FX570ES: B m: MODE 1 U 2 = U R + (U L − U C ) 2 .Bi n i ta ư c (=> ) 2 Dùng công th c : U 2 = U R + (U L − U C ) 2 2 2 2 2 U = U − (U L − U C ) .Ti p t c bi n i: R -B m: 100 x2 ALPHA CALC = ALPHA ) X x2 2 2 U R = U − (U L − U C ) th s : 120 - 60 ) x2 +( 2 2 Nh p máy: 100 − (120 − 60) = 80V Màn hình xu t hi n: 1002 =X2 +(120-60)2 -Ti p t c b m: SHIFT CALC SOLVE = i n áp hi u d ng hai u R là: 80V V y: Màn hình hi n th : 1002 = X2 + (120-60)2 áp án C. X là UR c n tìm X= 80 L--R = 0 V y : UR = 80V c)Ví d 6: M t m ch dao ng g m m t t i n có i n dung C và m t cu n c m có t c m L . M ch t c m L c a m ch dao ng là : dao ng có t n s riêng 100kHz và t i n có C= 5nF. -5 -4 -3 D. 2.10-4H. A. 5.10 H. B. 5.10 H. C. 5.10 H. Phương pháp truy n th ng Phương pháp dùng SOLVE -V i máy FX570ES: B m: MODE 1 ( COMP ) 1 Gi i: Công th c t n s riêng: f = 2π LC B m: SHIFT MODE 1 Màn hình hi n th : Math 1 1 Bi n i ta có: L = Dùng công th c : f = 4π f 2C 2 2π LC Th s b m máy: -B m: X10X 5 ALPHA CALC = 1∇2 1 =5.066.10-4 (H) L= 2 52 −9 4π .(10 ) .5.10 SHIFT X10X π ALPHA ) X X 5 X10X -9 1 Màn hình xu t hi n: X 10 5 = áp án B. Xx 5 x10 − 9 2π -Ti p t c b m: SHIFT CALC SOLVE = (ch kho ng 6 giây ) 1 X 10 5 = Màn hình hi n th : Xx 5 x10 − 9 2π X là L c n tìm 5.0660 x 10-4 X= L--R = 0 V y : L= 5.10-4H. Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 3
 4. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 4 PH N HAI. S D NG MODE 7 GI I BÀI TOÁN SÓNG CƠ . Cài t máy : Reset all B m: SHIFT 9 3 = = Line IO B m: SHIFT MODE 2 TABLE B m: MODE 7 1 Ví d ta có hàm s f(x)= x 2 + 2 D f(x)= Bư c 1: ( MODE 7) TABLE D f(x)=x2+1 2 Bư c 2: Nh p hàm s vào máy tính D Start? Bư c 3: b m = nh p 1 1 D End? 5 Bư c 4: b m = nh p 5 D Step? 1 Bư c 5: b m = nh p 1 D Bư c 6: b m = x f(x) Ta có b ng bi n thiên: f(X) 1 1 1.5 4.5 2 2 1 9.5 3 3 a.Ví d 1: S i dây dài l = 1m ư c treo lơ l ng lên m t c n rung. C n rung theo phương ngang v i t n s thay i t 100Hz n 120Hz. T c truy n sóng trên dây là 8m/s. Trong quá trình thay i t n s rung thì s l n quan sát ư c sóng d ng trên dây là: A. 5 B. 4 C. 6 D. 15 Cách gi i Hư ng d n b m máy và k t qu SHIFT MODE 2 :Line IO MODE 7 : TABLE. λ v - l = (2k+1) = (2k+1) 8 4 4f = tuso x 2 =(2X +1)x 2 f ( x ) = f = tuso 4 x1 v V i tuso = (2 x X + 1).Nh p máy: ⇒ f=(2k+1) =(2k+1)2 4l ( 2 x ALPHA ) X + 1 ) x 2 Do 100Hz ≤ f ≤ 120Hz . Cho k=0,1,2..⇒ = START 20 = END 30 = STEP 1 = ∇ k=24⇒ f =98Hz k t qu x=k f(x)=f k=25⇒ f =102Hz 24 98 k=26⇒ f =106Hz 25 102 26 106 k=27⇒ f =110Hz 27 110 k=28⇒ f =114Hz 28 114 29 118 k=29⇒ f =118Hz 30 122 k=30⇒ f =122Hz ch n A Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 4
 5. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 5 b.Ví d 2: M t s i dây àn h i r t dài có u A dao ng v i t n s f và theo phương vuông góc v i s i dây. Biên dao ng là 4cm, v n t c truy n sóng trên ây là 4 (m/s). Xét m t i m M trên dây và cách A m t o n π 28cm, ngư i ta th y M luôn luôn dao ng l ch pha v i A m t góc ∆ϕ = ( 2k + 1) v i k = 0, ±1, ±2. Tính bư c 2 sóng λ? Bi t t n s f có giá tr trong kho ng t 22Hz n 26Hz. A. 12 cm B. 8 cm C. 14 cm D. 16 cm Cách gi i Hư ng d n b m máy và k t qu π 2π SHIFT MODE 2 : Line IO ∆ϕ = (2k + 1) = d : TABLE MODE 7 2λ 4 λ v f ( x) = f = tuso v i: tuso=2x ALPHA ) +1 ⇒d= (2k+1) = (2k+1) 4 x 0 .2 8 4 4f Nh p máy: v ( 2 x ALPHA ) X + 1 ) x ( 1 : 0,28 ) Do 22Hz ≤ f ≤ 26Hz ⇒f=(2k+1) 4d = START 0 = END 10 = STEP 1 = Cho k=0,1,2.3.⇒ k=3 f =25Hz ⇒ λ=v/f =16cm ch n D x=k f(x)=f k t qu 0 3.571 1 10.71 Ch n f = 25 Hz ⇒ 2 17.85 40 3 25 λ=v/f= =16cm 25 4 32.42 c.Ví d 3: Câu 50 - thi tuy n sinh i h c kh i A năm 2011 - Mã 817 Câu 50: M t sóng hình sin truy n theo phương Ox t ngu n O v i t n s 20 Hz, có t c truy n sóng n m trong kho ng t 0,7 m/s n 1 m/s. G i A và B là hai i m n m trên Ox, cùng m t phía so v i O và cách nhau 10 cm. Hai ph n t môi trư ng t i A và B luôn dao ng ngư c pha v i nhau. T c truy n sóng là A. 100 cm/s B. 80 cm/s C. 85 cm/s D. 90 cm/s Cách gi i Hư ng d n b m máy và k t qu SHIFT MODE 2 : Line IO λ v - d = (2k+1) =(2k+1) : TABLE MODE 7 2 2f 2 x10 x 20 2df f ( x) = v = ; Mauso=2x ALPHA ) +1 Do 0,7 m/s ≤v ≤ 1 m/s. ⇒ v = mauso 2k + 1 Nh p máy:...tương t như trên.... Cho k=0,1,2..⇒v = 80 cm/s (400 : ( 2 x ALPHA ) X + 1 ) ch n B. v i k=2 = START 0 = END 10 = STEP 1 = x=k f(x)=v k t qu : 0 400 1 133.33 2 80 3 57.142 Chú ý : Cách ch n Start? End? Và Step? -Ch n Start?: Thông thư ng là b t u t 0 ho c tùy theo bài -Ch n End? : Tùy thu c vào bài ã cho thư ng không quá 30 ( ngh thu t c a t ng ngư i làm bài ) -Ch n Step : 1( vì k nguyên ) Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 5
 6. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 6 d.Tr c nghi m v n d ng : Câu 1.( H _2001)T i i m S trên m t nư c yên tĩnh có ngu n dao ng i u hoà theo phương th ng ng v i t n s f. Khi ó trên m t nư c hình thành h sóng tròn ng tâm S. T i hai i m M, N n m cách nhau 5cm trên ư ng th ng i qua S luôn dao ng ngư c pha v i nhau. Bi t t c truy n sóng trên m t nư c là 80cm/s và t n s c a ngu n dao ng thay i trong kho ng t 48Hz n 64Hz. T n s dao ng c a ngu n là A. 64Hz. B. 48Hz. C. 54Hz. D. 56Hz. Câu 2.( H _2003)T i i m S trên m t nư c yên tĩnh có ngu n dao ng i u hoà theo phương th ng ng v i t n s 50Hz. Khi ó trên m t nư c hình thành h sóng tròn ng tâm S. T i hai i m M, N n m cách nhau 9cm trên ư ng th ng i qua S luôn dao ng cùng pha v i nhau. Bi t r ng, t c truy n sóng thay i trong kho ng t 70cm/s n 80cm/s. T c truy n sóng trên m t nư c là A. 75cm/s. B. 80cm/s. C. 70cm/s. D. 72cm/s. PH N BA. NG D NG C A S PH C TRONG M T S BÀI TOÁN V T LÝ - Dùng s ph c trong bài toán vi t phương trình dao ng i u hòa - Dùng s ph c trong phép t ng h p các hàm i u hoà y - Dùng s ph c trong các bài toán i n xoay chi u . b M I- KHÁI NI M V S PH C: r 1- S ph c x là s có d ng x = a + bi O a x ϕ a là ph n th c: Re x = a ; b là ph n o: Im x = b , i ơn v o: i 2 = −1 2- Bi u di n s ph c x = a + bi trên m t ph ng ph c: b Im x r : mo un c a s ph c , r = a 2 + b 2 . ϕ : acgumen c a s ph c, tan ϕ = = a Re x 3- D ng lư ng giác c a s ph c: y * a = r cos ϕ x = a + bi = r (cos ϕ + i sin ϕ )  * b = r sin ϕ b A ϕ Theo công th c Ơle: cos ϕ + i sin ϕ = eiϕ O a x ⇒ x = a + bi = r (cos ϕ + i sin ϕ ) = r.eiϕ 4- Bi u di n m t hàm i u hoà dư i d ng s ph c: Hàm i u hòa x = A cos(ω.t + ϕ ) N u bi u di n dư i d ng vectơ quay t i t = 0: uu r u | A |= OA = A r t =0 x = A cos(ω.t + ϕ ) ←→ A :   uuu r (Ox, OA) = ϕ  Ta th y: a = A cosϕ , b = A sinϕ x = a + bi = A(cos ϕ + i sin ϕ ) = A.eiϕ => t i t = 0 có th bi u di n x b i s ph c : V y m t hàm i u hòa (xét t i t = 0) có th vi t dư i các d ng s ph c như sau: x = A cos(ω .t + ϕ ) ← x = A.e jϕ = a + bi = A(cos ϕ + i sin ϕ ) t =o →  A = a 2 + b2  V i : a = A cos ϕ , b = A sin ϕ ,  b  tan ϕ =  a Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 6
 7. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 7 II – VIÊT PHƯƠNG TRÌNH DAO NG I U HÒA: 1- Cơ s lý thuy t:  x( 0) = A cos ϕ = a  x(0) = A cos ϕ  x = A cos(ω.t + ϕ )   t =0    ⇔  v(0) → v = −ω A sin(ω.t + ϕ ) v(0) = −ω A sin ϕ = A sin ϕ = b −  ω a = x( 0)  t =0 V y x = A cos(ωt + ϕ ) ←→ x = a + bi,   v(0) b = −  ω 2- Phương pháp gi i: a = x( 0)  v(0) v(0) ⇒ x = x(0) − i → A ∠ ϕ ⇒ x = A cos(ωt + ϕ ) Bi t lúc t = 0 có:  ω b = −  ω v(0) 3.- Thao tác trên máy tính (fx 570MS;570ES): Mode 2, R (radian), B m : x(0) − i ω - V i máy fx 570ES : b m ti p SHIFT 2 và 3, máy s hi n A ∠ ϕ , ó là biên A và pha ban u ϕ. -V i máy fx 570MS : b m ti p SHIFT, +( > r ∠θ ( A∠θ ) ), = (Re-Im) máy s hi n A, sau ó b m SHIFT, = (Re-Im) máy s hi n ϕ. 4- Thí d : Ví d 1.V t m dao ng i u hòa v i t n s 0,5Hz, t i g c th i gian nó có li x(0) = 4cm, v n t c v(0) = 12,56cm/s, l y π = 3,14 . Hãy vi t phương trình dao ng. Lư c gi i: Tính ω= 2πf =2π.0,5= π (rad/s) a = x( 0) = 4  π π ⇒ x = 4 − 4i . B m 4 - 4i, shift 23 → 4 2 ∠ − ⇒ x = 4 cos(π t − )cm t = 0: v(0) 4 4 = −4 b = −  ω Ví d 2 . V t m g n vào u m t lò xo nh , dao ng i u hòa v i chu kỳ 1s. ngư i ta kích thích dao ng b ng cách kéo m kh i v trí cân b ng ngư c chi u dương m t o n 3cm r i buông. Ch n g c t a VTCB, g c th i gian lúc buông v t, hãy vi t phương trình dao ng. Lư c gi i: Tính ω= 2π/T=2π/1= 2π (rad/s) a = x( 0) = −3  ⇒ x = −3; ; b m -3, shift 23 → 3 ∠ π ⇒ x = 3cos(2π t + π )cm t = 0: v(0) =0 b=−   ω Ví d 3. V t nh m =250g ư c treo vào u dư i m t lò xo nh , th ng ng k = 25N/m. T VTCB ngư i ta kích thích dao ng b ng cách truy n cho m m t v n t c 40cm/s theo phương c a tr c lò xo. Ch n g ct a VTCB, g c th i gian lúc m qua VTCB ngư c chi u dương, hãy vi t phương trình dao ng. Lư c gi i:  a = x( 0) = 0  π π k ⇒ x = 4i ; b m 4i, shift 23 → 4 ∠ ⇒ x = 4 cos(10t + )cm = 10rad / s ;  ω= v(0) 2 2 =4 m b = −  ω 5. Ti n l i: Nhanh, HS ch c n tính ω, vi t úng các i u ki n ban u và vài thao tác b m máy. Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 7
 8. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 8 III.GI I NHANH T NG H P DAO NG NH MÁY TÍNH CASIO fx–570ES, 570ES Plus. A.T NG H P CÁC DAO NG I U H A 1.T ng h p hai dao ng i u hoà cùng phương cùng t n s : x1 = A1cos (ωt + ϕ1) và x2 = A2cos (ωt + ϕ2) thì: x = x1 + x2 ta ư c x = Acos (ωt + ϕ) . A1 sin ϕ 1 + A2 sin ϕ 2 V i: A2=A12+ A22+2A1A2cos (ϕ2 - ϕ1); tan ϕ = [ ϕ1 ≤ ϕ ≤ ϕ2 ; n u ϕ1 ≤ ϕ2 ] A1 cos ϕ 1 + A2 cos ϕ 2 2. N u m t v t tham gia ng th i nhi u dao ng i u hoà cùng phương cùng t n s : x1 = A1cos (ωt + ϕ1), x2 = A2cos (ωt + ϕ2) và x3 = A3cos (ωt + ϕ3) ... thì dao ng t ng h p cũng là dao ng i u hoà cùng phương cùng t n s : x = Acos (ωt + ϕ) . Chi u lên tr c Ox và tr c Oy trong h xOy. Ta ư c: Ax = Acos ϕ = A1cos ϕ1+ A2cos ϕ2+ A3cos ϕ3 + .. và Ay = A sin ϕ = A1sin ϕ1+ A2sin ϕ2+ A3sin ϕ3 + .. Ay 2 2 Ax + Ay = :: A= và Pha ban u ϕ : tan ϕ v i ϕ ∈ [ϕ Min, ϕ Max] Biên Ax 3. Khi bi t dao ng thành ph n x1=A1cos (ωt + ϕ1) và dao ng t ng h p x = Acos(ωt + ϕ) thì dao ng thành ph n còn l i là x2 =x - x1 . v i x2 = A2cos (ωt + ϕ2). A sin ϕ − A1 sin ϕ1 : A22=A2+ A12-2A1Acos(ϕ -ϕ1); Pha tan ϕ2= v i ϕ1≤ ϕ ≤ ϕ2 (n u ϕ1≤ ϕ2) Biên A cos ϕ − A1 cos ϕ1 4.Như c i m c a phương pháp trên khi làm tr c nghi m: -Vi c xác nh A và ϕ c a dao ng t ng h p theo phương pháp trên m t nhi u th i gian. Vi c bi u di n gi n véctơ là ph c t p v i nh ng t ng h p t 3 dao ng tr lên, hay i tìm dao ng thành ph n! -Vi c xác nh góc ϕ hay ϕ2 th t s khó khăn i v i h c sinh b i vì cùng m t giá tr tanϕ luôn t n t i hai giá tr c a ϕ (ví d : tanϕ=1 thì ϕ = π/4 ho c -3π/4). V y ch n giá tr nào cho phù h p v i bài toán!. B. GI I PHÁP: Dùng máy tính CASIO fx–570ES, 570ES Plus ho c CASIO fx – 570MS. 1. Cơ s lý thuy t: ur +Dao ng i u hoà x = Acos(ωt + ϕ) có th ư c bi u di n b ng vectơ quay A v i biên A và t o v i tr c hoành m t góc pha ban u ϕ, ho c bi u di n b ng s ph c dư i d ng: z = a + bi : jϕ c c: z =A(sinϕ +i cosϕ) (v i mô un: A= a 2 + b 2 ) hay Z = Ae +Trong t a = A(cos ϕ + i sin ϕ ) = A.eiϕ . Hay : x = a + bi +Trong máy tính CASIO fx- 570ES; 570MS kí hi u là: r ∠ θ (ta hi u là: A ∠ ϕ). + c bi t ϕ trong ph m vi : -1800< ϕ < 1800 hay -π< ϕ < π r t phù h p v i bài toán t ng h p dao ng. ng nghĩa v i vi c c ng các s ph c . V y t ng h p các dao ng i u hoà cùng phương, cùng t n s 2.Ch n ch th c hi n phép tính v s ph c c a máy tính: CASIO fx – 570ES, 570ES Plus Các bư c Ch n ch Nút l nh Ý nghĩa- K t qu Clear? Ch n 3: All (xóa t t c ) Cài t ban u (Reset all): B m: SHIFT 9 3 = = Màn hình xu t hi n Math. Hi n th 1 dòng (MthIO) B m: SHIFT MODE 1 Màn hình xu t hi n CMPLX Th c hi n phép tính v s ph c B m: MODE 2 B m: SHIFT MODE 32 c c: r∠θ H i n t h s p h c d n g r ∠θ Hi n th d ng to Hi n th d ng các: a + ib. Hi n th s ph c d ng a+bi 31 m: SHIFT MODE B (D) Màn hình hi n th ch D Ch n ơn v o góc là m: SHIFT MODE 3 B Ch n ơn v o góc là Rad (R) Màn hình hi n th ch R m: SHIFT MODE 4 B m SHIFT (-). B Màn hình hi n th ∠ Nh p ký hi u góc ∠ Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 8
 9. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 9 Ví d : Cách nh p: Máy tính CASIO fx – 570ES Cho: x= 8cos(ωt+ π/3) s ư c bi u di n v i s ph c 8∠ 600 hay 8∠π/3 ta làm như sau: màn hình xu t hi n ch CMPLX -Ch n mode: B m máy: MODE 2 (D) ta b m: SHIFT MODE 3 trên màn hình hi n th ch D -Ch n ơn v o góc là -Nh p máy: 8 SHIFT (-) 60 s hi n th là: 8∠ 60 -Ch n ơn v o góc là Rad (R) ta b m: SHIFT MODE 4 trên màn hình hi n th ch R 1 -Nh p máy: 8 SHIFT (-) (π:3 s hi n th là: 8∠ π 3 Kinh nghi m: Nh p v i ơn v nhanh hơn ơn v rad nhưng k t qu sau cùng c n ph i chuy n sang ơn v rad cho nh ng bài toán theo ơn v rad. (Vì nh p theo ơn v rad ph i có d u ngo c ơn ‘(‘‘)’, ho c ph i nh p d ng phân s nên thao tác nh p lâu hơn) π ví d : Nh p 9 0 thì nhanh hơn nh p (π/2) hay 2 B m: MODE 2 xu t hi n ch CMPLX φ (D).π i ơn v góc: ϕ(Rad)= B ng chuy n 180 ơn v góc ( ) 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 360 ơn v góc (Rad) 1 1 1 1 5 1 7 2 3 5 11 2π π π π π π π π π π π π π 12 6 4 3 12 2 12 3 4 6 12 3.Lưu ý :Khi th c hi n phép tính k t qu ư c hi n th d ng i s : a +bi (ho c d ng c c: A∠ ϕ ). -Chuy n t d ng : a + bi sang d ng: A∠ ϕ , b m SHIFT 2 3 = Ví d : Nh p: 8 SHIFT (-) (π:3 ->N u hi n th : 4+ 4 3 i , mu n chuy n sang d ng c c A∠ ϕ : 1 - B m phím SHIFT 2 3 = k t qu : 8∠ π 3 -Chuy n t d ng A∠ ϕ sang d ng : a + bi : b m SHIFT 2 4 = 1 Ví d : Nh p: 8 SHIFT (-) (π:3 -> N u hi n th : 8∠ π , mu n chuy n sang d ng ph c a+bi : 3 - B m phím SHIFT 2 4 = k t qu :4+4 3 i m SHIFT 2 màn hình xu t hi n như hình bên B u b m ti p phím 3 = k t qu d ng c c (r ∠ θ ) N u b m ti p phím 4 = k t qu d ng ph c (a+bi ) N ang th c hi n phép tính ) ( 4. Tìm dao ng t ng h p xác nh A và ϕ b ng cách dùng máy tính th c hi n phép C NG: a.V i máy FX570ES: B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX. (D) ta b m: SHIFT MODE 3 trên màn hình hi n th ch D -Ch n ơn v o góc là (ho c Ch n ơn v o góc là Rad (R) ta b m: SHIFT MODE 4 trên màn hình hi n th ch R ) -Nh p A1 ,b m SHIFT (-) , nh p φ1, b m + , Nh p A2 , b m SHIFT (-) ,nh p φ2 nh n = hi n th k t qu . (N u hi n th s ph c d ng: a+bi thì b m SHIFT 2 3 = hi n th k t qu : A∠ϕ) b.V i máy FX570MS : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX. Nh p A1 , b m SHIFT (-) nh p φ1 , b m + , Nh p A2 , b m SHIFT (-) nh p φ2 Sau ó b m SHIFT + = hi n th k t qu là: A. SHIFT = hi n th k t qu là: φ c.Lưu ý Ch hi n th màn hình k t qu : Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 9
 10. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 10 Sau khi nh p ta n d u = có th hi n th k t qu dư i d ng s vô t , mu n k t qu dư i d ng th p phân ta n SHIFT = (ho c dùng phím S D ) chuy n i k t qu Hi n th . d.Các ví d : Ví d 1: M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hòa cùng phương, cùng t n s có phương trình: x1 = 5cos( π t + π /3) (cm); x2 = 5cos π t (cm). Dao ng t ng h p c a v t có phương trình A. x = 5 3 cos( π t - π /4 ) (cm) B.x = 5 3 cos( π t + π /6) (cm) C. x = 5cos( π t + π /4) (cm) D.x = 5cos( π t - π /3) (cm) áp án B Phương pháp truy n th ng Phương pháp dùng s ph c -V i máy FX570ES: B m: MODE 2 : A = A12 + A2 + 2. A1 A2 .cos(ϕ2 − ϕ1 ) 2 Biên (D)b m: SHIFT MODE 3 - ơn v o góc là A1 sin ϕ 1 + A2 sin ϕ 2 Pha ban u ϕ: tan ϕ = A1 cos ϕ 1 + A2 cos ϕ 2 Nh p: Th s : 5 SHIFT (-) ∠ (60) + 5 SHIFT (-) ∠ 0 = 52 + 52 + 2.5.5.cos(π / 3) = 5 3 (cm) A= Hi n th k t qu : 5 3 ∠30 V y :x = 5 3 cos( π t + π /6) (cm) 5.sin(π / 3) + 5.sin 0 5. 3 / 2 3 => tan ϕ = = = 5cos(π / 3) + 5.cos 0 5. 1 + 1 3 15 5 3 (N u Hi n th d ng các: i thì 2 + 2 2 ϕ = π/6. V y :x = 5 3 cos( π t + π /6) (cm) B m SHIFT 2 3 = Hi n th : 5 3 ∠30 ) Gi i khi dùng ơn v o góc là Rad (R): SHIFT MODE 4 B m ch n MODE 2 màn hình xu t hi n: CMPLX. Tìm dao ng t n g h p: 1 Nh p : 5 SHIFT (-).∠ (π/3) + 5 SHIFT (-) ∠ 0 = Hi n th : 5 3 ∠ π 6 Ví d 2: M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hoà cùng phương, cùng t n s x1= cos(2πt + π)(cm), x2 = 3 .cos(2πt - π/2)(cm). Phương trình c a dao ng t ng h p A. x = 2.cos(2πt - 2π/3) (cm) B. x = 4.cos(2πt + π/3) (cm) C. x = 2.cos(2πt + π/3) (cm) D. x = 4.cos(2πt + 4π/3) (cm) Gi i: V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX Ch n ơn v o góc là rad (R): SHIFT MODE 4 2 -Nh p máy: 1 SHIFT(-) ∠ π + 3 SHIFT(-) ∠ (-π/2 = Hi n th : 2∠- π . áp án A 3 Ví d 3: M t v t dao ng i u hòa xung quanh v trí cân b ng d c theo tr c x’Ox có li 4 4 π π cos(2πt + )(cm) + cos(2πt + ) (cm) . Biên và pha ban u c a dao ng là: x= 6 2 3 3 8 π π π π A. 4 cm ; rad . B. 2 cm ; rad . C. 4 3 cm ; rad . D. cm ; rad . áp án A 3 6 6 3 3 Gi i 1: V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX Ch n ơn v o góc là radian(R): SHIFT MODE 4 4 4 1 Nh p máy: SHIFT (-). ∠ (π/6) + SHIFT (-). ∠ (π/2 = Hi n th : 4 ∠ π 3 3 3 Gi i 2: V i máy FX570ES : Ch n ơn v o góc là Degre(D): SHIFT MODE 3 Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 10
 11. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 11 4 4 Nh p máy: SHIFT (-). ∠ 30 + SHIFT (-). ∠ 90 = Hi n th : 4 ∠ 60 3 3 Ví d 4: Ba dao ng i u hòa cùng phương, cùng t n s có phương trình l n lư t là x1= 4 cos(πt - π/2) (cm) , x2= 6cos(πt +π/2) (cm) và x3=2cos(πt) (cm). Dao ng t ng h p c a 3 dao ng này có biên và pha ban u là A. 2 2 cm; π/4 rad B. 2 3 cm; - π/4 rad C.12cm; + π/2 rad D.8cm; - π/2 rad Gi i: V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX Ch n ơn v góc tính rad (R). SHIFT MODE 4 Tìm dao ng t ng h p, nh p máy: 4 SHIFT(-) ∠ (- π/2) + 6 SHIFT(-) ∠ (π/2) + 2 SHIFT(-) ∠ 0 = Hi n th : 2 2 ∠ π/4. Ch n A Ví d 5: Dao ng t ng h p c a hai dao ng i u hòa cùng phương, cùng t n s x1= a 2 cos(πt+π/4)(cm) và x2 = a.cos(πt + π) (cm) có phương trình dao ng t ng h p là A. x = a 2 cos(πt +2π/3)(cm) B. x = a.cos(πt +π/2)(cm) C. x = 3a/2.cos(πt +π/4)(cm) D. x = 2a/3.cos(πt +π/6)(cm) Ch n B Gi i: V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX (D) B m : SHIFT MODE 3 ( Lưu ý : Không nh p a) ch n ơn v góc tính theo Tìm dao ng t ng h p: Nh p máy : 2 SHIFT(-) ∠ 45 + 1 SHIFT(-) ∠ 180 = Hi n th : 1∠ 90. Ví d 6: Tìm dao ng t ng h p c a b n D H cùng phương sau π π x1 = 10 cos(20π t − )(cm), x2 = 6 3 cos(20π t − )(cm) 6 2 π x3 = −4 3 cos(20π t )(cm), x4 = 10 cos(20π t + )(cm) 2 π π π π −i −i Gi i: V i máy FX570ES : x1 = 10 cos(20π t − ) ↔ x1 = 10e 6 , x2 = 6 3 cos(20π t − ) ↔ x2 = 6 3e 2 6 2 π π i x3 = −4 3 cos(20π t ) ↔ x1 = −4 3 , x4 = 10 cos(20π t + ) ↔ x4 = 10e 6 6 π π π π B m: 10∠ − + 6 3∠ − − 4 3 + 10∠ , SHIFT, 2, 3 máy s hi n 6 6 ∠ − 6 2 6 4 π K t qu : ⇒ x = 6 6 cos(20π t − )(cm) 4 Ví d 7: Hai ch t i m M1,M2 chuy n ng trên hai ư ng th ng song song, theo phương Ox song song π v i hai ư ng th ng trên, chúng l n lư t có các phương trình x1 = 3(cos 2π .t − )cm và 2 x2 = 3 3 cos 2π .t (cm) . Tìm kho ng cách gi a M1 và M2 theo phương Ox trên . π π − j. Gi i: V i máy FX570ES : x1 = 3cos(2π t − ) ↔ x2 = 3e , x2 = 3 3 cos(2π t ) ↔ x2 = 3 3 2 2 π π M 1M 2 =| ∆x |=| x2 − x1 | ⇒ ∆x = 3 3 − 3∠ − ; shift 23 → 6∠ 2 6 π V y: M 1M 2 = | 6 cos(2π t + ) | (cm) 6 e. Tr c nghi m v n d ng : Câu 1: Cho hai dao ng i u hòa cùng phương, cùng t n s x1= 3 cos(5πt +π/2) (cm) và x2 = 3 cos( 5πt + 5π/6)(cm). Phương trình dao ng t ng h p là A. x = 3 cos (5πt + π/3) (cm). B. x = 3 cos (5πt + 2π/3) (cm). C. x= 2 3 cos (5πt + 2π/3) (cm). D. x = 4 cos (5πt +π/3) (cm) áp án B Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 11
 12. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 12 Câu 2: M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hòa cùng phương, cùng t n s theo các phương trình: x1 = 4cos(πt )(cm) và x2 = 4 3 cos(πt + π/2) (cm). Phương trình c a dao ng t ng h p A. x = 8cos(πt + π/3) (cm) B. x = 8cos(πt -π/6) (cm) C. x = 8cos(πt - π/3) (cm) D. x = 8cos(πt + π/6) (cm) áp án A Câu 3: M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hòa cùng phương, cùng t n s theo các phương trình: x1 = acos(πt + π/2)(cm) và x2 = a 3 cos(πt) (cm). Phương trình c a dao ng t ng h p A. x = 2acos(πt + π/6) (cm) B. x = 2acos(πt -π/6) (cm) C. x = 2acos(πt - π/3) (cm) D. x = 2acos(πt + π/3) (cm) áp án A 5. Tìm dao ng thành ph n ( xác nh A2 và ϕ2 ) b ng cách dùng máy tính th c hi n phép TR : Ví d tìm dao ng thành ph n x2: x2 =x - x1 v i: x2 = A2cos(ωt + ϕ2) Xác nh A2 và ϕ2? a.V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 màn hình xu t hi n ch : CMPLX ta b m: SHIFT MODE 3 trên màn hình hi n th ch D -Ch n ơn v o góc là (ho c Ch n ơn v o góc là Radian ta b m: SHIFT MODE 4 trên màn hình hi n th ch R ) Nh p A , b m SHIFT (-) nh p φ ; b m - (tr ), Nh p A1 , b m SHIFT (-) nh p φ1 , nh n = k t qu . (N u hi n th s ph c thì b m SHIFT 2 3 = hi n th k t qu trên màn hình là: A2 ∠ ϕ2 b.V i máy FX570MS : B m ch n MODE 2 màn hình xu t hi n ch : CMPLX Nh p A , b m SHIFT (-) nh p φ ;b m - (tr ), Nh p A1 , b m SHIFT (-) nh p φ1 nh n = Sau ó b m SHIFT + = hi n th k t qu là: A2. b m SHIFT = hi n th k t qu là: φ2 c.Các ví d : Ví d 6: M t ch t i m dao ng i u hoà có phương trình dao ng t ng h p x=5 2 cos(πt+5π/12)(cm) v i các dao ng thành ph n cùng phương, cùng t n s là x1=A1 cos(πt + ϕ1) và x2=5cos(πt+π/6)(cm), Biên và pha ban u c a dao ng 1 là: C.5 2 (cm) ϕ1 = π/4 A. 5cm; ϕ1 = 2π/3 B.10cm; ϕ1= π/2 D. 5cm; ϕ1= π/3 Gi i: V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX -Ch n ơn v o góc là rad (R): SHIFT MODE 4 . Tìm dao ng thành ph n: 2 - Nh p máy : 5 2 SHIFT(-) ∠ (5π/12) – 5 SHIFT(-) ∠ (π/6 = Hi n th : 5 ∠ π . ch n A 3 Ví d 7: M t v t ng th i tham gia 3 dao ng cùng phương, cùng t n s có phương trình dao ng: x1 = 2 3 cos(2πt + π/3) (cm), x2 = 4cos(2πt +π/6) (cm) và x2 = A3 cos(πt + ϕ3) (cm). Phương trình dao ng t ng h p có d ng x = 6cos(2πt - π/6) (cm). Tính biên dao ng và pha ban u c a dao ng thành ph n t h 3: A. 8cm và - π/2 . B. 6cm và π/3. C. 8cm và π/6 . D. 8cm và π/2. Ch n A Gi i: V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX Ch n ơn v o góc là rad (R) SHIFT MODE 4 . Tìm dao ng thành ph n th 3: x3 = x - x1 –x2 1 Nh p: 6 SHIFT(-) ∠ (-π/6) - 2 3 SHIFT(-) ∠ (π/3) - 4 SHIFT(-) ∠ (π/6 = Hi n th : 8 ∠- π . 2 d.Tr c nghi m v n d ng: Câu 4: M t v t ng th i tham gia 2 dao ng cùng phương, cùng t n s có phương trình dao ng: x1 = 8cos(2πt + π/2) (cm) và x2 = A2 cos(πt + ϕ2) (cm). Phương trình dao ng t ng h p có d ng x=8 2 cos(2πt + π/4) (cm). Tính biên dao ng và pha ban u c a dao ng thành ph n th 2: A. 8cm và 0 . B. 6cm và π/3. C. 8cm và π/6 . D. 8cm và π/2. Câu 5: M t v t ng th i tham gia 3 dao ng cùng phương, cùng t n s có phương trình dao ng: x1 = 8cos(2πt + π/2) (cm), x2 = 2cos(2πt -π/2) (cm) và x3 = A3 cos(πt + ϕ3) (cm). Phương trình dao ng t ng Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 12
 13. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 13 h p có d ng x = 6 2 cos(2πt + π/4) (cm). Tính biên dao ng và pha ban u c a dao ng thành ph n t h 3: A. 6cm và 0 . B. 6cm và π/3. C. 8cm và π/6 . D. 8cm và π/2. Câu 6: M t v t ng th i tham gia 3 dao ng cùng phương, cùng t n s có phương trình dao ng: x1 = a.cos(2πt + π/2) , x2 = 2a.cos(2πt -π/2) và x3 = A3 cos(πt + ϕ3). Phương trình dao ng t ng h p có d ng x = a 2 cos(2πt - π/4) (cm). Tính biên dao ng và pha ban u c a dao ng thành ph n th 3: A. a và 0 . B. 2a và π/3. C. a 2 và π/6 . D. 2a 2 và π/2. IV. BÀI TOÁN C NG I N ÁP XOAY CHI U DÙNG MÁY TÍNH FX-570ES; 570ES PLus véc tơ: Dùng phương pháp t ng h p dao ng i u hoà. 1.Cách 1: Phương pháp gi n -Ta có: u1 = U01 cos(ωt + ϕ 1) và u2 = U01 cos(ωt + ϕ 2) -Thì i n áp t ng trong o n m ch n i ti p: u = u1 +u2 = U 01cos(ωt + ϕ 1) + U 02 cos(ωt + ϕ 2) - i n áp t ng có d ng: u = U0 co s(ωt + ϕ ) U 01 sin ϕ 1 + U 02.sin ϕ 2 tan ϕ = V i: U02 = U201+ U022 + 2.U02.U01. Cos( ϕ 1 − ϕ 2) ; U 01 cos ϕ 1 + U 02 cos ϕ 2 Ví D 1: Cho m ch g m: o n AM ch a: R, C m c n i ti p v i o n MB ch a cu n c m L,r. Tìm uAB = ?Bi t: π π C uAM = 100 2 s cos(100π t − ) (V) → UAM = 100(V ), ϕ 1 = − R L,r A B M 3 3 π π uMB = 100 2cos(100π t + ) (V) ->UMB = 100(V) và ϕ 2 = uAM uMB 6 6 Hình Bài gi i: Dùng công th c t ng h p dao ng: uAB =uAM +uMB π π 1002 + 100 2 + 2.100.100.cos(− − ) = 100 2(V ) => U0AB = 200(V) + UAB = 36 π π 100 sin(− ) + 100sin( ) 6 →ϕ = - π 3 + tan ϕ = 12 π π 100 cos(− ) + 100 cos( ) 3 6 π π + V y uAB = 100 2 2cos(100π t − ) (V) hay uAB = 200 cos(100π t − ) (V) 12 12 2.Cách 2: Dùng máy tính FX-570ES: uAB =uAM +uMB xác nh U0AB và ϕ. ( R T NHANH!) c a máy tính: CASIO fx – 570ES ; 570ES Plus a.Ch n ch Các bư c ch n ch Nút l nh Ý nghĩa- K t qu Reset all ( có th không c n thi t) Cài t ban u (Reset all): B m: SHIFT 9 3 = = Màn hình xu t hi n Math. Hi n th 1 dòng (MthIO) B m: SHIFT MODE 1 Màn hình xu t hi n ch CMPLX Th c hi n phép tính v s ph c B m: MODE 2 B m: SHIFT MODE 32 c c: r∠θ Hi n th s ph c d ng: r ∠θ D ng to Hi n th d ng các: a + ib. Hi n th s ph c d ng: a+bi 31 m: SHIFT MODE B (D) Màn hình hi n th ch D Ch n ơn v o góc là m: SHIFT MODE 3 B Ch n ơn v o góc là Rad (R) Màn hình hi n th ch R m: SHIFT MODE 4 B m SHIFT (-) B Nh p ký hi u góc ∠ Màn hình hi n th ∠ 1 π b.Ví d : Cho: uAM = 100 2 s cos(100π t − ) (V) s bi u di n 100 2 ∠ -600 ho c 100 2 ∠- π 3 3 Máy tính CASIO fx – 570ES : Ch n MODE: B m máy: MODE 2 màn hình xu t hi n ch CMPLX -Ch n ơn v o góc là (D) ta b m: SHIFT MODE 3 trên màn hình hi n th ch D Nh p máy: 100 2 100 2 ∠ -60 SHIFT (-) -60 hi n th : Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 13
 14. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 14 o góc là Rad (R) ta b m: SHIFT MODE 4 trên màn hình hi n th ch R -Ch n ơn v 1 Nh p máy: 100 2 SHIFT (-) (-π:3 hi n th : 100 2 ∠- π 3 c c r ∠θ (ta hi u là A ∠ϕ ) -C n ch n ch m c nh theo d ng to - Chuy n t d ng : a + bi sang d ng A∠ ϕ , ta b m SHIFT 2 3 = ϕ c. Xác nh U0 và b ng cách b m máy tính: +V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX. -Nh p U01 b m SHIFT (-) nh p φ1; b m + , Nh p U02 , b m SHIFT (-) nh p φ2 nh n = k t qu . (N u hi n th s ph c d ng: a+bi thì b m SHIFT 2 3 = hi n th k t qu : A∠ϕ +V i máy FX570MS : B m MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX. Nh p U01 , b m SHIFT (-) nh p φ1 , b m + , Nh p U02 , b m SHIFT (-) nh p φ2 nh n = Sau ó b m SHIFT + = hi n th k t qu là: A SHIFT = hi n th k t qu là: φ +Lưu ý Ch hi n th k t qu trên màn hình: Sau khi nh p, n d u = hi n th k t qu dư i d ng s vô t , mu n k t qu dư i d ng th p phân ta n SHIFT = chuy n i k t qu Hi n th . ( ho c dùng phím S D ) π π trên : Tìm uAB = ? v i: uAM = 100 2cos(100π t − ) (V) → U 0 AM = 100 2(V ), ϕ 1 = − d.Ví d 1 3 3 π π ) (V) -> U0MB = 100 2 (V) , ϕ 2 = uMB = 100 2cos(100π t + 6 6 Gi i 1: V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX Ch n ơn v o góc là D ( ): SHIFT MODE 3 Tìm uAB?Nh p máy:100 2 SHIFT (-) ∠ (-60) + 100 2 SHIFT (-) ∠ 30 = Hi n th k t qu : π 200∠-15 . V y uAB = 200 cos(ωt − 150 ) (V) Hay: uAB = 200 cos(100π t − ) (V) 12 Gi i 2: Ch n ơn v o góc là R (Radian): SHIFT MODE 4 Tìm uAB? Nh p máy:100 2 SHIFT (-).∠ (-π/3) + 100 2 SHIFT (-) ∠ (π/6 = Hi n th k t qu : π 200∠-π/12 . V y uAB = 200 cos(100π t − ) (V) 12 Y X B A M e. N u cho u1 = U01cos(ωt + ϕ1) và u = u1 + u2 = U0cos(ωt + ϕ) . Tìm dao ng thành ph n u2 : (Ví d hình minh h a bên) u2 u1 u2 = u - u1 .v i: u2 = U02cos(ωt + ϕ2). Xác nh U02 và ϕ2 Hình *V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 Nh p U0 , b m SHIFT (-) nh p φ ; b m - (tr ) , Nh p U01 , b m SHIFT (-) nh p φ1 nh n = k t qu . (N u hi n th s ph c thì b m SHIFT 2 3 = k t qu trên màn hình là: U02 ∠ ϕ2 *V i máy FX570MS : B m ch n MODE 2 Nh p U0 , b m SHIFT (-) nh p φ b m - (tr ), Nh p U01 , b m SHIFT (-) nh p φ1 nh n = b m SHIFT (+) = , ta ư c U02 ; b m SHIFT (=) ; ta ư c φ2 Ví d 2: N u t vào hai u m t m ch i n ch a m t i n tr thu n và m t cu n c m thu n m c n i ti p m t i n π áp xoay chi u có bi u th c u = 100 2 cos( ω t + ) (V), thì khi ó i n áp hai u i n tr thu n có bi u th c 4 uR=100cos( ω t) (V). Bi u th c i n áp gi a hai u cu n c m thu n s là π π 2 cos( ω t + A. uL= 100 cos( ω t + B. uL = 100 )(V). )(V). 2 4 π π D. uL = 100 2 cos( ω t + C. uL = 100 cos( ω t + )(V). )(V). 4 2 Gi i 1: V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX Ch n ơn v o góc là D ( ): SHIFT MODE 3 SHIFT (-).∠ (45) - 100 SHIFT (-). ∠ 0 = Tìm uL? Nh p máy:100 2 Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 14
 15. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 15 π Hi n th k t qu : 100∠90 . V y uL= 100 cos(ωt + ) (V) Ch n A 2 Gi i 2: Ch n ơn v o góc là R (Radian): SHIFT MODE 4 SHIFT (-).∠ (π/4) - 100 SHIFT (-). ∠ 0 = Tìm uL? Nh p máy:100 2 π Hi n th k t qu : 100∠π/2 . V y uL= 100 cos(ωt + ) (V) Ch n A 2 Ví d 3: N u t vào hai u m t m ch i n ch a m t i n tr thu n và m t t i n m c n i ti p m t i n áp xoay π chi u có bi u th c u = 100 2 cos( ω t - )(V), khi ó i n áp hai u i n tr thu n có bi u th c uR=100cos( ω t) 4 (V). Bi u th c i n áp gi a hai ut i n s là π π 2 cos( ω t + A. uC = 100 cos( ω t - B. uC = 100 )(V). )(V). 2 4 π π D. uC = 100 2 cos( ω t + C. uC = 100 cos( ω t + )(V). )(V). 4 2 Gi i 1: V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX (D) : SHIFT MODE 3 Ch n ơn v o góc là SHIFT (-).∠ (-45) - 100 SHIFT (-). ∠ 0 = Tìm uc? Nh p máy:100 2 π Hi n th k t qu : 100∠-90 . V y uC = 100 cos(ωt − ) (V) Ch n A 2 Gi i 2: Ch n ơn v o góc là Radian ( R): SHIFT MODE 4 SHIFT (-).∠ (-π/4) - 100 SHIFT (-). ∠ 0 = Tìm uC ? Nh p máy:100 2 π Hi n th k t qu : 100∠-π/2 . V y uC = 100 cos(ωt − ) (V Ch n A 2 Ví d 4: o n m ch AB có i n tr thu n, cu n dây thu n c m và t i n m c n i ti p. M là m t i m trên trên do n π AB v i i n áp uAM = 10cos100πt (V) và uMB = 10 3 cos (100πt - 2) (V). Tìm bi u th c i n áp uAB.?  π A. u AB = 20 2cos(100πt) (V) B. u AB = 10 2cos  100πt +  (V)  3  π  π C. u AB = 20.cos  100πt +  ( V) D. u AB = 20.cos  100πt −  ( V) Ch n D  3  3 Gi i : Ch n ơn v o góc là Radian (R): SHIFT MODE 4 Tìm uAB ? Nh p máy:10 SHIFT (-).∠ 0 + 10 3 SHIFT (-). ∠ (-π/2 = π Hi n th k t qu : 20∠-π/3 . V y uC = 20 cos(100π t − ) (V) Ch n D 3 e. Tr c nghi m v n d ng : Câu 1: t i n áp xoay chi u vào hai u o n m ch R, L thu n c m , C m c n i ti p thì i n áp o n m ch ch a  π u R o n m ch là u2 = 60cos (100π .t ) (V ) . i n áp hai LC là u1 = 60 cos  100π .t +  (V ) (A) và i n áp hai u 2  o n m ch là: A. u = 60 2 cos(100π .t − π / 3) (V). B. u = 60 2 cos(100π .t − π / 6 ) (V) D. u = 60 2 cos(100π .t + π / 6) (V). Ch n C C. u = 60 2 cos (100π .t + π / 4 ) (V). Câu 2: Cho m ch i n xoay chi u như hình v . t vào hai u A, B m t i n áp xoay chi u , i n áp t c th i gi a các i m A và M , M và B có d ng : u AM = 15 2 cos ( 200πt − π / 3) (V) A B M • • • Và u MB = 15 2 cos ( 200πt ) (V) . Bi u th c i n áp gi a A và B có d ng : Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 15
 16. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 16 B. u AB = 15 6 cos ( 200πt + π / 6 ) (V) A. u AB = 15 6 cos(200πt − π / 6)(V) C. u AB = 15 2 cos ( 200πt − π / 6 ) (V) D. u AB = 15 6 cos ( 200πt ) (V) Câu 3: M t o n m ch g m t i n C có dung kháng ZC = 100 Ω và m t cu n dây có c m kháng ZL = 200 Ω m c n i ti p nhau. i n áp t i hai u cu n c m có bi u th c uL = 100cos(100 π t + π /6)(V). Bi u th c i n áp hai u o n m ch có d ng như th nào? A. u = 50cos(100 π t - π /3)(V). B. u = 50cos(100 π t - 5 π /6)(V). C. u = 100cos(100 π t - π /2)(V). D. u = 50cos(100 π t + π /6)(V). Ch n D Câu 4( H–2009): t i n áp xoay chi u vào hai u o n m ch có R, L, C m c n i ti p. Bi t R = 10 , cu n c m thu n có L=1/(10π) (H), t i n có C = (F) và i n áp gi a hai u cu n c m thu n là uL= 20 cos(100πt + π/2) (V). Bi u th c i n áp gi a hai u o n m ch là B. u = 40 cos(100πt – π/4) (V). A. u = 40cos(100πt + π/4) (V). C. u = 40 cos(100πt + π/4) (V). D. u = 40cos(100πt – π/4) (V). Ch n D u o n m ch CRL n i ti p có m t i n áp xoay chi u: uAB =100 2 cos(100πt)(V), Câu 5: Hai i n áp gi a hai π C L u MB là: uMB = 100cos(100πt + )(V). M R B A 4 Bi u th c c a i n áp gi a hai u o n AM là: π π B. uAM = 100 2 cos(100πt - A. uAM = 100cos(100πt + )V. )V. 2 2 π π D. uAM = 100 2 cos(100πt - C. uAM = 100cos(100πt - )V )V. Ch n C 4 4 1 Câu 6: t vào hai u vào hai u o n m ch R, L, C m c n i ti p . Bi t R = 10Ω, cu n c m thu n có L = H, 10π 10 −3 π u cu n c m thu n có d ng u L = 20 2 cos(100πt + )V . Bi u th c t i n có C = F và i n áp t vào hai 2π 2 i n áp hai u o n m ch là: π π A. u = 40 2 cos(100πt + )V B. u = 40 cos(100πt − )V 4 4 π π C. u = 40 cos(100πt + )V D. u = 40 2 cos(100πt − )V Ch n B 4 4 R L B Câu 7: M t m ch i n xoay chi u RLC ( hình v ) có R = 100 Ω ; A M 3 L= (H). i n áp hai u o n m ch AM ch a R có d ng: u2 u1 π u1 = 100 cos100 π t(V). Vi t bi u th c t c th i i n áp hai u AB c a m c h i n . Hình π π A. u = 200 2 cos(100π t + ) (V) B. u = 200 2 cos(100π t − ) (V) 3 4 π π C. u = 200 cos(100π t + ) (V) D. u = 200 2 cos(100π t − ) (V). Ch n C 3 4 Câu 8 : t m t i n áp xoay chi u vào AB thì u AM = 120 2cos(100π t )V và m ch i n hình v bên , khi π uMB = 120 2cos(100π t + )V . Bi u th c i n áp hai u AB là : C L,r R 3 A B π π M A. u AB = 120 2cos(100π t + )V . B. u AB = 240cos(100π t + )V . 4 6 π π C. u AB = 120 6cos(100π t + D. u AB = 240cos(100π t + )V . )V . 6 4 Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 16
 17. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 17 V. TÌM BI U TH C i HO C u TRONG M CH I N XOAY CHI U DÙNG MÁY FX-570ES 1.Phương pháp gi i truy n th ng: Cho R , L, C n i ti p. N u cho u=U0cos(ωt+ ϕu),vi t i? Ho c n u cho i=I0cos(ωt+ ϕi),vi t u? 1 1 và Z = R 2 + ( Z L − Z C ) 2 Bư c 1: Tính t ng tr Z: Tính ZL = ωL .; Z C = = ωC 2π fC U U nh lu t Ôm : U và I liên h v i nhau b i I = ; Io = o ; Bư c 2: Z Z Z − ZC Bư c 3: Tính l ch pha gi a u hai u m ch và i: tan ϕ = L ; Suy ra ϕ R Bư c 4: Vi t bi u th c i ho c u: a) N u cho trư c u=U0cos(ωt+ ϕu) thì i có d ng: i =I0cos(ωt + ϕu - ϕ). b) N u cho trư c i=I0cos(ωt + ϕi) thì u có d ng: u =U0cos(ωt+ ϕi + ϕ). Ví d 1: M ch i n xoay chi u g m m t i n tr thu n R = 50Ω, m t cu n thu n c m có h s t c m 2.10 −4 1 và m t t i n có i n dung C = ( F ) m c n i ti p. Bi t r ng dòng i n qua m ch có L = (H ) π π d ng i = 5cos100π t ( A ) .Vi t bi u th c i n áp t c th i gi a hai u m ch i n. Gi i 1: 1 1 1 Bư c 1: C m kháng: Z L = ω L = 100π . = 100 Ω ; Dung kháng: ZC = = 50Ω = 2.10−4 π ωC 100π . π 2 2 Z = R 2 + ( Z L − Z C ) = 502 + (100 − 50 ) = 50 2Ω T ng tr : nh lu t Ôm : V i Uo= IoZ = 5.50 2 = 250 2 V; Bư c 2: Z L − Z C 100 − 50 π = 1 ⇒ ϕ = (rad). u m ch và i: tan ϕ = Bư c 3: Tính l ch pha gi a u hai = 4 50 R  π u = 250 2 cos 100π t +  (V). Bư c 4: Bi u th c i n áp t c th i gi a hai u m ch i n: 4  2.Phương pháp dùng máy tính FX-570ES: (NHANH VÀ HI U QU CHO TR C NGHI M) a.Tìm hi u các i lư ng xoay chi u d ng ph c: Xem b ng liên h I LƯ NG I N CÔNG TH C D NG S PH C TRONG MÁY TÍNH FX-570ES ZL i (Chú ý trư c i có d u c ng là ZL ) C m kháng ZL ZL - ZC i (Chú ý trư c i có d u tr là Zc ) Dung kháng ZC ZC T ng tr : 1 Z = R + (Z L − ZC )i = a + bi ( v i a=R; b = (ZL -ZC ) ) Z L = L.ω ; Z C = ; ω .C -N u ZL >ZC : o n m ch có tính c m kháng -N u ZL u = i.Z => Z = u I= i= Z Z i Chú ý: Z = R + ( Z L − Z C ) i ( t ng tr ph c Z có g ch trên u: R là ph n th c, (ZL -ZC ) là ph n o) C n phân bi t ch i sau giá tr b = (ZL -ZC ) là ph n o , khác v i ch i là cư ng dòng i n Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 17
 18. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 18 b.Ch n cài d t máy tính: CASIO fx – 570ES ; 570ES Plus Các bư c ch n ch Nút l nh Ý nghĩa- K t qu Reset all ( có th không c n thi t) Cài t ban u (Reset all): B m: SHIFT 9 3 = = Màn hình xu t hi n Math. Hi n th 1 dòng (MthIO) B m: SHIFT MODE 1 Màn hình xu t hi n ch CMPLX Th c hi n phép tính s ph c B m: MODE 2 B m: SHIFT MODE 32 c c: r∠θ Hi n th s ph c d ng: r ∠θ D ng to Hi n th d ng các: a + ib. Hi n th s ph c d ng: a+bi 31 m: SHIFT MODE B (D) Màn hình hi n th ch D Ch n ơn v o góc là m: SHIFT MODE 3 B Ch n ơn v o góc là Rad (R) Màn hình hi n th ch R m: SHIFT MODE 4 B m SHIFT (-) B Nh p ký hi u góc ∠ Màn hình hi n th ∠ Màn hình hi n th i Nh p ký hi u ph n o i m ENG B b.Lưu ý Ch hi n th k t qu trên màn hình: Sau khi nh p, n d u = có th hi n th k t qu dư i d ng s vô t , mu n k t qu dư i d ng th p phân ta n SHIFT = ( ho c dùng phím S D ) chuy n i k t qu Hi n th . c. Các Ví d : Ví d 1 trên : Gi i: Z L = ω L = ... = 100 Ω ; 1 Phím ENG = .... = 50Ω . Và ZL-ZC =50 Ω nh p ph n o i ZC = ωC -V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX. -B m SHIFT MODE c c:( r∠θ ) 3 2 : Cài t d ng to (D), b m: SHIFT MODE 3 trên màn hình hi n th ch D -Ch n ơn v o góc là Ta có : u = i.Z. = I 0 .∠ϕi X (R + (ZL − ZC )i = 5∠0 X ( 50 + 50i ) ( Phép NHÂN hai s ph c) Nh p máy: 5 SHIFT (-) 0 X ( 50 + 50 ENG i ) = Hi n th : 353.55339∠45 = 250 2 ∠45 V y bi u th c t c th i i n áp c a hai u m ch: u = 250 2 cos( 100πt +π/4) (V). 1 2 Ví d 2: M t m ch i n xoay chi u RLC không phân nhánh có R = 100 Ω ; C= .10−4 F ; L= H. Cư ng π π dòng i n qua m ch có d ng: i = 2 2 cos100 π t(A). Vi t bi u th c i n áp t c th i c a hai u m ch? 2 1 1 Gi i: Z L = L.ω = 100π = 200Ω ; Z C = = 100 Ω . Và ZL-ZC =100 Ω = 10 −4 π ω .C 100π . π -V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX. -B m SHIFT MODE c c:( r∠θ ) 3 2 : Cài t d ng to (D), b m: SHIFT MODE 3 trên màn hình hi n th ch D -Ch n ơn v o góc là Ta có : u = i.Z. = I 0 .∠ϕi X (R + (ZL − ZC )i = 2 2 > ∠0 X ( 100 + 100i ) ( Phép NHÂN hai s ph c) SHIFT (-) 0 X ( 100 + 100 ENG i ) = Hi n th : 400∠45 Nh p máy: 2 2 V y bi u th c t c th i i n áp c a hai u m ch: u = 400cos( 100πt +π/4) (V). 10 −4 1 Ví d 3: Cho o n m ch xoay chi u có R=40 Ω , L= (H), C= (F), m c n i ti p i n áp 2 u m ch 0.6π π u=100 2 cos100 π t (V), Cư ng dòng i n qua m ch là: π π A. i=2,5cos(100π t+ )( A) B. i=2,5cos(100π t- )( A) 4 4 Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 18
 19. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 19 π π C. i=2cos(100π t- )( A) C. i=2cos(100π t+ )( A) 4 4 1 1 1 Gi i: Z L = L.ω = 100π = 100Ω ; Z C = = 60 Ω . Và ZL-ZC =40 Ω = 10−4 π ω .C 100π . 0 , 6π -V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX. c c:( r∠θ ) -B m SHIFT MODE 3 2 : Cài t d ng to (D), b m: SHIFT MODE 3 trên màn hình hi n th ch D -Ch n ơn v o góc là U 0 ∠ϕu u 1 00 2 ∠ 0 . ( Phép CHIA hai s ph c) = = = Ta có : i Z ( R + ( Z L − ZC )i ( 40 + 40i ) SHIFT (-) 0 : ( 40 + 40 ENG i ) = Hi n th : 2,5∠-45 Nh p 100 2 V y : Bi u th c t c th i cư ng dòng i n qua m ch là: i = 2,5 cos(100πt -π/4) (A). Ch n B Ví d 4: M t o n m ch i n g m i n tr R = 50Ω m c n i ti p v i cu n thu n c m L = 0,5/π (H). t vào hai u o n m ch m t i n áp xoay chi u u = 100 2 cos(100πt- π/4) (V). Bi u th c c a cư ng dòng i n qua o n m ch là: B. i = 2 2 cos(100πt- π/4) (A). A. i = 2cos(100πt- π/2)(A). C. i = 2 2 cos100πt (A). D. i = 2cos100πt (A). 0 ,5 100π = 50Ω ; . Và ZL-ZC =50 Ω - 0 = 50 Ω Gi i: Z L = L.ω = π -V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX. c c:( r∠θ ) -B m SHIFT MODE 3 2 : Cài t d ng to (D), b m: SHIFT MODE 3 trên màn hình hi n th ch D -Ch n ơn v o góc là U ∠ϕ u = 0 u = 1 00 2 ∠ − 45 . ( Phép CHIA hai s ph c) = Ta có : i Z ( R + Z Li ) ( 50 + 50i ) SHIFT (-) - 45 : ( 50 + 50 ENG i ) = Hi n th : 2∠- 90 Nh p 100 2 V y : Bi u th c t c th i cư ng dòng i n qua m ch là: i = 2 cos( 100πt - π/2) (A). Ch n A Ví d 5( H 2009): Khi t hi u i n th không i 30V vào hai u o n m ch g m i n tr thu n m c n i ti p v i cu n c m thu n có t c m L = 1/4π (H) thì cư ng dòng i n 1 chi u là 1A. N u t vào hai u o n m ch này i n áp u =150 2 cos120πt (V) thì bi u th c cư ng dòng i n trong m ch là: π π π π A. i = 5 2cos(120πt − )(A) B. i = 5cos(120πt + )( A) C. i = 5 2cos(120π t + )( A) D. i = 5cos(120πt − )( A) 4 4 4 4 Gi i: Khi t hi u i n th không i (hi u i n th 1 chi u) thì o n m ch ch còn có R: R = U/I =30Ω 1 u 150 2∠0 ( Phép CHIA hai s ph c) 120π = 30Ω ; i = = Z L = L.ω = 4π Z (30 + 30i) -V i máy FX570ES : -B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX. c c:( r∠θ ) -B m SHIFT MODE 3 2 : Cài t d ng to (D), b m: SHIFT MODE 3 trên màn hình hi n th D -Ch n ơn v o góc là : ( 30 + 30 ENG i ) = Hi n th : 5∠- 45 Nh p máy: 150 2 V y: Bi u th c t c th i cư ng dòng i n qua m ch là: i = 5cos( 120πt - π/4) (A). Ch n D 3. Tr c nghi m v n d ng: 10 −4 1 Câu 1: Cho m ch i n xoay chi u có R=30 Ω , L= (H), C= (F); hi u i n th hai u m ch là 0.7π π Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 19
 20. GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 20 u=120 2 cos100 π t (V), thì cư ng dòng i n trong m ch là π π A. i = 4cos(100π t + )( A) B. i = 4cos(100π t − )( A) 4 4 π π C. i = 2cos(100π t − )( A) D. i = 2cos(100π t + )( A) 4 4 0.2 Câu 2: Cho o n mach xoay chi u g m R, L m c n i ti p. R = 20Ω, L = H . o n m ch ư c m c vào π i n áp u = 40 2 cos100π t (V ) . Bi u th c cư ng dòng i n qua m ch là: π π A. i = 2 cos(100π t − )( A) B. i = 2 cos(100π t + )( A) 4 4 π π C. i = 2 cos(100π t − )( A) D. i = 2 cos(100π t + )( A) 2 2 Câu 3: M t m ch g m cu n dây thu n c m có c m kháng b ng 10 Ω m c n i ti p v i t i n có i n dung 2 π C = .10−4 F . Dòng i n qua m ch có bi u th c i = 2 2 cos(100π t + ) A . Bi u th c i n áp c a hai u 3 π o n m ch là: π π A. u = 80 2 cos(100π t − ) (V) B. u = 80 2 cos(100π t + ) (V) 6 6 2π π C. u = 120 2 cos(100π t − ) (V) D. u = 80 2 cos(100π t + ) (V) 6 3 VI. XÁC NH H P EN TRONG M CH I N XOAY CHI U DÙNG MÁY TÍNH FX-570ES 1.Ch n cài d t máy tính Fx-570ES: Các bư c Ch n ch Nút l nh Ý nghĩa - K t qu Clear? 3: All (xóa t t c ) Cài t ban u (Reset all): B m: SHIFT 9 3 = = Màn hình xu t hi n Math. Hi n th 1 dòng (MthIO) B m: SHIFT MODE 1 Màn hình xu t hi n ch CMPLX Th c hi n phép tính v s ph c B m: MODE 2 B m: SHIFT MODE 32 c c: r∠θ (A∠ϕ ) H i n t h s p h c d n g r ∠θ D ng to các: a + ib. B m: SHIFT 3 1 Hi n th s ph c d ng a+bi Tính d ng to MODE (D) Màn hình hi n th ch D Ch n ơn v góc là B m: SHIFT MODE 3 Ho c ch n ơn v góc là Rad (R) B m: SHIFT Màn hình hi n th ch R MODE 4 B m: SHIFT (-) Nh p ký hi u góc ∠ Màn hình hi n th ký hi u ∠ Chuy n t d ng a + bi sang B m: SHIFT 23= Màn hình hi n th d ng A∠ ϕ d ng A∠ ϕ , Màn hình hi n th d ng a + bi B m: SHIFT 2 4 = Chuy n t d ng A∠ ϕ sang d ng a + b i MH xu t hi n M và ...M+ho c ...M- S d ng b nh cl p B m: M+ ho c SHIFT M+ Màn hình xu t hi n ......M G i b nh cl p B m: RCL M+ Xóa b nh cl p Clear Memory? [=] : Yes (m t ch M) B m: SHIFT 9 2 = AC 2. Xác nh các thông s ( Z, R, ZL, ZC) b ng máy tính: U ∠ϕ u = 0 u ( Phép CHIA hai s ph c ) -Tính Z: Z = ( I 0∠ϕi ) i Nh p máy: U0 SHIFT (-) φu : ( I0 SHIFT (-) φi ) = Z = R + ( Z L − Z C )i , nghĩa là có d ng (a + bi). v i a=R; b = (ZL -ZC ) -V i t ng tr ph c : Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 20
591492

Tài liệu liên quan


Xem thêm