Family and Friends 3 Final test 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 47 | Page: 3 | FileSize: M | File type: DOCX
of x

Family and Friends 3 Final test 2. Tài liệu gồm các câu hỏi Tiếng Anh ở nhiều dạng về chủ đề Family and Friends. Tài liệu nhằm giúp các em học sinh rèn luyện kiến thức và tự đánh giá năng lực Tiếng Anh của mình thông qua việc giải các bài tập trong đề thi. Mời các em cùng tham khảo.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/family-and-friends-3-final-test-2-5lzauq.html

Nội dung


FINALTEST 2 Name: ___________________ Date: ____________________ I. Rewrite: II. Look and complete: III. Write a or an 1. _____ bike 2. _____ orange 3. _____ farmer 4. _____ hat 6. _____ ink pot 7. _____ elephant 8. _____ net 9. _____ triangle 11. ____ fig 12. ____ doll 13. ____ doctor 14. ____ egg 5. _____ umbrella 10. _____ ant 15. ____ ice cream IV. Match up V. A VI. 1. What’s your name? VII. 2. What is this? VIII. 3. How old are you? IX. 4. Is it your pencil? X. 5. How are you? XI. XII. Odd one out: B A. I’m ten B. Yes, it is C. It’s a teddy D. I’m fine, thank you E. My name’s Rosy 1. Fig 2. Shoes apple orange frog hat cat coat 3. Rabbit 4. Hero 5. Doll XIII. goat monkey Nurse pilot farmer puzzle Frisbee fireman car XIV. Look and match XV. Slide * Net * Ice cream * Seesaw XVI. * Pool * Swing * Frisbee * Tree XVII. 6. 7. 8. XVIII. Tick (V) the correct sentences: XIX. XX. Look and circle: XXI. ... - tailieumienphi.vn 1083963