of x

Family and Friends 3 Final test 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 47 | Page: 3 | FileSize: M | File type: DOCX
47 lần xem

Family and Friends 3 Final test 2. Tài liệu gồm các câu hỏi Tiếng Anh ở nhiều dạng về chủ đề Family and Friends. Tài liệu nhằm giúp các em học sinh rèn luyện kiến thức và tự đánh giá năng lực Tiếng Anh của mình thông qua việc giải các bài tập trong đề thi. Mời các em cùng tham khảo.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/family-and-friends-3-final-test-2-5lzauq.html

Nội dung

TLMP giới thiệu đến mọi người bài Family and Friends 3 Final test 2Thư viện Family and Friends 3 Final test 2 thuộc chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học được giới thiệu bởi tieu-hoc đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học , có tổng cộng 3 trang , thuộc file DOCX, cùng danh mục Family and Friends 3, Family and Friends 3 Final test 2, Đề thi Family and Friends 3, Ôn tập Family and Friends 3, Bài tập Family and Friends 3 : Tài liệu gồm những câu hỏi Tiếng Anh ở đa dạng dạng về chủ đề Family and Friends, ý nữa Tài liệu nhằm giúp những em học sinh rèn luyện kiến thức và tự đánh giá năng lực Tiếng Anh của mình duyệt việc giải những bài tập trong đề thi, ngoài ra Mời những em cùng tham khảo, cho biết thêm FINALTEST 2 Name: ___________________ Date: ____________________ I, tiếp theo là Rewrite: II, bên cạnh đó Look and complete: III, ý nữa Write a or an 1, nói thêm _____ bike 2, bên cạnh đó _____ orange 3, bên cạnh đó _____ farmer 4, tiếp theo là _____ hat 6, kế tiếp là _____ ink pot 7, nói thêm là _____ elephant 8, cho biết thêm _____ net 9, thêm nữa _____ triangle 11, bên cạnh đó ____ fig 12, bên cạnh đó ____ doll 13, ý nữa ____ doctor 14, nói thêm ____ egg 5, cho biết thêm _____ umbrella 10, bên cạnh đó _____ ant 15, ý nữa ____ ice cream IV, bên cạnh đó Match up V,còn cho biết thêm A VI, tiếp theo là 1,còn cho biết thêm What’s your name? VII, ngoài ra 2, ngoài ra What is this? VIII, bên cạnh đó 3, nói thêm How old are you? IX, thêm nữa 4, ngoài ra Is it your pencil? X, ý nữa 5, tiếp theo là How are you? XI, tiếp theo là XII, thêm nữa Odd one out: B A, bên cạnh đó I’m ten B, ý nữa Yes, it is C, nói thêm là It’s a teddy D, kế tiếp là I’m fine, thank you E, ý nữa My name’s Rosy 1, cho biết thêm Fig
FINALTEST 2 Name: ___________________ Date: ____________________ I. Rewrite: II. Look and complete: III. Write a or an 1. _____ bike 2. _____ orange 3. _____ farmer 4. _____ hat 6. _____ ink pot 7. _____ elephant 8. _____ net 9. _____ triangle 11. ____ fig 12. ____ doll 13. ____ doctor 14. ____ egg 5. _____ umbrella 10. _____ ant 15. ____ ice cream IV. Match up V. A VI. 1. What’s your name? VII. 2. What is this? VIII. 3. How old are you? IX. 4. Is it your pencil? X. 5. How are you? XI. XII. Odd one out: B A. I’m ten B. Yes, it is C. It’s a teddy D. I’m fine, thank you E. My name’s Rosy 1. Fig 2. Shoes apple orange frog hat cat coat 3. Rabbit 4. Hero 5. Doll XIII. goat monkey Nurse pilot farmer puzzle Frisbee fireman car XIV. Look and match XV. Slide * Net * Ice cream * Seesaw XVI. * Pool * Swing * Frisbee * Tree XVII. 6. 7. 8. XVIII. Tick (V) the correct sentences: XIX. XX. Look and circle: XXI. ... - tailieumienphi.vn 1083963

Sponsor Documents