Family and Friends 2- Class book - Oxford

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 6 | Lần xem: 5 | Page: 113 | FileSize: 29.76 M | File type: PDF
of x

Family and Friends 2- Class book - Oxford. Tham khảo sách 'family and friends 2- class book - oxford', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/family-and-friends-2-class-book-oxford-0e83tq.html

Nội dung


 1. C loss ook B Noomi immons S OXTORD IJNIVERS ITY PRESS
 2. 5f o r f e r : H e'sg ot g reene ges. Where's illg? B I've g ot b rown h oir. Thisi s m g c ousin. Togs 4 Fomil.g C olours Therei s . .. T hereo re... N umbers1 -20 Is h e u nder t he b ed? Wdrerebod R e o d i n go d e s c r i p t i o n : Listening:dentiJging eopLe nd o bjects p i o Reviewo f t he This T hoti s . .. SchooI / Speoking: ow m ang . ..?T hereo re . .. H otphobet o nd i nitioI These T hose re. .. o t hi n gs / Writing: c opi!Lisotion, riting o bout m g w sounds c[ossroom Workbook) ( R:o p oem:Mgf eel.ings' ' Reviewo f d igrophs: L:i dentiJging ch s h t h J eel.ings We'reTheg're... / 5: I s h e s od?N o,h e i sn't.H e's .. . ch: c hair t eocher Are hey. ..? t W : l ongo nds hortforms, rit ing boutm g w o sh: s hoes f ish ( WB) th: t humb b oth feel.ings ihe c an/ c an't... Reviewo f C VCw ords: R:i nJormotionn o w eb p oge o C o nh e .. .? oerou t: i dentiJgingutdoorogs o t o: c ot v on Sl W here'she s koteboordT i nf ront o f t he t I t's Outdoor Prepositions of e: P eg b ed tobLe. octivities ptoce: i: b in f ig W: u sing / a n,writing boutw hot I c ono nd o o behind i nf ront o f oi m op d og / con' t o ( W B ) d u: b us j ug nextt o / b etween d'}roH R:o c options torg Consonont tends: b Hoveg ou g ot...? Food gr b r l r L: i dentiJging hich J ood i tems o re o voi[oble w I h ove / h oven't . .. gri q rossg ropes 5t H ove g ou g ot a pples?Y es, e h ove. w Hos h e g o t . . . ? Num ber s br: b rush b reod W: q uestionm orkso nd f ut[ s tops, riting w 20-100 He h os/ h osn't... o b o u t m g L u n c h WB ) ( lr: f rog f risbee R :o d e s c r i p t i o n n o w e b p o ge o Consononttends: b SchooI t: i dentifgings choolr ooms What / W hen h ove dr tr cr sub jects S: W hat h ove w e g ot i n t he o rt r oom? we g ot . ..? dr: d rum d ress We'veg ot... We'veo ot... tr: t ruck t ree 5chooI W: c opitotetters, ritingo boutm g s chooI w l our / t heir cr: c royonc rob rooms subjectsWB) ( R:i nformotion t exts Consonontlends: b JL pt bI t: i dentifging Jter-schooI o o ctivities After-school I v isit . .. I Sz r eada b ook. d on't r ideo b ike. I ft: flower fLat I d on't h ove octivities pl: p Lum p lote W: v erbs, riting bout hotI d o o fiers chool w o w (WB) bL:b Lonket lue b R:i nstructions m oking c ord on o Consonont tends: b s uitobte resents p eopte p L:i dentiJging f or cI g l s I occording t heirp reJerences to Spec ioI ogs d cL:c loud c lock St W hotd oesh e l ike? e L ikesennis. H t gl: g loves g lue W: l ongo nds hortforms, ritingo bout w st: s lide s Lippers presentsfor g m um ( WB) m
 3. Consonont lends: b R:i nformotion t exts sm s n s t s k L:l istening t ime o ndo ctivities W hat's t he t ime? f or smt s mile s moll Sz eh osb reakfast. H It's . ..o 'clock. SniS nOWS nlke W: i dqntifging h-q uestions,ritingo bout W He . .. a t... o 'clock. w st: s tairs s tor m9 d og( W B ) sk: s kg s kotes R:o m ogozine i nterview [: l istening d etoiIi n o n i nterview Longv owels: f or Where oesh e w ork? d o + m ogic e 5zW hoto re P eter's f ovouriteo nimols? hey're T Hew orksi n o . .. monkegs. Lakef oce Does hew orki n o . ..? s W: u sing ommos ith o ndi n l ists, riting gote p Lone c w w oboutw here gf omiLg orks WB) ( m w R:o w eother r eport Whot's he w eother t Longv owels: Weother L: i dentifgingt he w eother o t c ertoint imes Like? i + m ogic e from t he w eother r eport It's... bike w hite Weother S: I t's M ondog. W hot's t he w eother l ike? Puto n / D on'tp ut kite | ine octivities W: v erbso nd o djectives, riting o bout t he w o n ... nine weother ( WB) R:o p oem:A t t he c oochs totion' Presentontinuous: c Longv owels: [: i dentifgingp eopl.e g t heir c lothing b Whota reg ou o + m ogic e SzW hot's s hew eoring? 5 he'sw eoring . .. weoring? nose b one He's w eoring a r ed s hirt. W ho i s i t? What's e w eoring? h rope h ome W: w riting t he t ime, w riting o bout m g c tothes I'm / H e's eoring .. w . stone (WB) Present ontinuous: c R:o d escriotive Whot o re g ou / t heg e moiI L:L istening d etoil.o d istinguishetween t b Ce[ebrotions doing? Longv owets: f or photos u + m ogic e I'm / We're / Theg're 5zW hot'sh ed oing? e's oncing. Hd Getting Iune t ube W: p resentontinuous c reoog v erbs, ritingo bout w Whot's h e / s he flute c ube o p ortg( WB) doing? He's/ S he's .. . R:o n i nformotion t ext Long v owels: For m L:l istening r ules Comporotives: ee f or onim ot s Sz on'to pent heg ote. D Thisc ow i s b igger tree c heese W: u sing ndto c onnect entences, o w riting thon t hot c ow. green f eet s Adjectives obouto f orm v isit( WB) three R:o n ewspoper rticle o Short& l ongv owels L: i dentifgingp eopLe g t heirfeelingso nd b Post imple: s cub c ube oPPeoronce I w os/ w osn't. .. top tape SzH e w os a L ion ( in t he s chooL log). p Youw ere w eren't... / pip pipe Wzo nd / o r,writingo bout m e o nd m g f riends (WB) R:o f oirgto[e Peopte Post impte: s L:i dentifging ctions nde motions o o ng/nk There eres ome w SzW hot's uzg oing? he's... S d S / ng:r ing k ing s wing Ord i n o I weren't ng . .. o Is s hes od? o,s hei sn't.She's N . .. nk:. onk s inkp ink b Irregu[or turots p n u mb e rs W: i rregutor [urots, ritingo bouto s chool p w opend og( WB) fufurcs
 4. 1 L ist en nd s ing . o ' 2 S ingo nd d o. o @ :l I r:., =- , l-,;: . ': " - : r_t; w elcome ack, b welcome ackb olr .Y,, l t'sa h appy ay. d Toa ll o urf riends. A d ayf orl earning, Fun ndl earning a A d ayf or p layt Never nd! e 3 Listeno nd r eqd.@ o , tr tr rhisi sm y c ousin,Tim. Helfo. y n ame's osy. M R n He's ot g reen yes. g e l'veg ot b rownh air. Hello, veryonel e I'veg ot a l ittleb rother. isn ame's H Bify.H e's wo.H e's ot c urlyh air. g l t He's ot l otso f t eddy ears. g b Where's illy? B t sh e u nd e r h e b e d ? t It'sm e! a if yt l No,h e i sn't.
 5. Leron Two I listent o t he s torgo goino nd r epeot. ct. A 2 Circte ( true)o r F ( fo[se). T 1 R osg'sot b rownh oir. g 2 Timi s R osg'srother. b T F F 3 T im's ot b rown ges. g 4 Bi[[g's ot c urlgh oir. g e T T F F 5 B il.l.g f our. is T 6 Bil.l,g u nderhe b ed. is t T F F 3 L isten nd n umber. 0 3 o mum d od b roth er s ister g r ondm o g r ondpo o unt u nc le c o u s i n 4 P oint nds og. o tong s hort c urlg s troight b rown g rey b lock i sR osy's H e's ol q d ad. -=---.r hisi s R osy's um.S he's otcurlyhair. g m . _ry .-/ H e' s i S he' sg ot S t or t er
 6. Lesron T hree I A sk o nd o nswer. 2 Look nds og. ntroduce f riend. o I o l rhisi sm yf riend. His ame'sames. n J He's ine. n 3 L ist en nd s in g.@o o o 4 S ingo nd d o. Mondoy, T uerd oy, W ednes doy,J ump! Monday,Tu sd y,w ednesd y, ea a Jump! Thursday,riday, F Down itha b ump! w Saturday,unday, S Let's ay'Hi!' s Days f t hew eek. o Let's ay' Coodbyel' s tr ' a 't , t . 5 't;' r ,!r t
 7. l esson F our 1 L ook. sko nd o nswer. A p uzzLe b ike t eddg t roin d oLL bol.l. c or Howm anyc arsa ret here? 2 L isten nd p oint.A sko nd o nswer. o t o @ p ink p urple g eltow g reen b lue red g reg bl.ock w hi te b rown o ro ge n 3 W ritet he n umbers. seventeen 10 thirteen ten twentg fifieen fourteen sixteen eLeven twelve eighteen nineteen 5 lor f e r Toys,c ol ours o nd n umbers
 8. I F F J * ts] {,tr I ; i = * ,d ; {i: f tli: - -q j -fl*i;J , a, A *# + * -.,. * n-:+516 ,l , # Words 2 L isten nd c hont. o ' I L isten, ointo nd r epeot. o u p o @ @ 6rh oB Listeno nd r eod. tooka tthe c lassroom. Theserey ourn ewt ables ndc hairs. a a An i mal egs! p Doy oul ike urn ewt hings? Thati s o ur n eww hiteboard. o Andt hisi st hen ew L ook! computer. Yes, e d o. w And i s t his a n ewt eddy,R osy? rhisi sm yn ewp encil ase. c Look, ewp encilsndp ens! n a
 9. L erron T wo G rommor 1 L isteno t he s torgo goino ndr epeot. ct. t A Thisi s t he Thoti s o These re o Those re o new c omp uter. new b oord. newt ob[es. new p egs. 3 Write. This T hot T hese T hose 1 iso r uLer. ore p enciLs. is o c omputer. 4 P ointo nd s og . p enciLose choirs c b oord t obLes r uLer p egs Unit I These / T hose a re
 10. L eron T hree S ong 1 L isten, ointo ndr epeot. o t p @ 2 L isten nd s ing.@ ' 'o 3 S ingq nd d o. o Whof'r i n f he c lorsroom? what'si n t hec lassroom? Let's avea l ookl h Posters p ictures, a nd Andw orki n a b ook. what'si n t hec lassroom? what c any ous ee? Drawersnda c upboard a For oua ndf or m e. y What'sn t hec lassroom? i What's ver here? ot -- .- A d oora nda w indow, .- A t able ndc hair. a What'sn t hec lassroom? i T/) Whatc any ous ee? A b oard ndp egs a For oua ndf or m e. y U n it l 5chool things 10
 11. LessonF our P honics 1 L isten ndc hont. , , o @ A, B , C , D , E , F ,G , Come nd p layt hisg amew ithm e. a H, I , J , K , L , M , N , Cfoseoure yes nd c ount o t en. y a t O , P , Q , R, S , I Touch our n ose nd t ouch ourk nee. y y a u,v,w,x, Y, , z Touchourf eeta nd t ouch ourh ead. y y 2 L isten, ointo ndr epeot. , , p @ Ao Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Lt Mm Nn Oo P p A q R r S s T t Uu V v Ww Xx Yg Zz 3 L isten ndc ircle he c orrect ound. , t o t s @ ens I Alphobet / I nitiolsounds U nit I ll
 12. l !l I P oint o t hingsU ouc qns eei n o s chool. ogt he w ords. 5 t 2 L isten nd r eod. , o o @ My n ame's eter.g o t o O range ark choof I PS . P took a tthesep ictures f m y s chool. o l'm i n c lass C. here re1 2g irls 3T a is our classroomupstairs. and l 4 b oysn m y c lass. i ft'sv ery iga ndb right. b our t eachersM rsC ooper. i There relotsof pictures Theresa s wirm ingp ool a i m I Wes ita ttables. s it and p ostersn thew all. o too.I l ove ys choof m withm yf riend enry. H . 3 R eod goin.C ircle he c orrect ord. w t o downstoirs W here s P eter'slossroom? i c t 3C/ O ronge ork P W hotc losss P etern? i i 2 H owm ongb ogs ret herei n h isc loss? L2/ L4 o 3 Henrg M rsC ooper W hoti s h ist eocher'some? n 4 / tobles p ictures W hoti s o n t he w ol.l.sf t he c lossroom? o 5 / Yes,herei s./ N o,t herei sn't. I s t hereo s wimming oo[? p t 6 Unit I R eoding:odescription
 13. L esson ix 5 I 1 L isten ndn umber.@',t o Rirary 2 P oint, sko nd o nswer. o bogs g irls t eochers w indows d oors 3 U nderline c opito[ etters f t he s torto f t he s entences. t he l o Circlehe c opitoll etters f t he s torto f t he n omes. t o We 've ot o b i9:Lossroom. g 9ur t eochersl Mrs o per. i L M U n ome's P eter. 2 T his i s m g s chool. 3 T honk U ou,M iss f ones. 4 T his i s R osg'sp enciI c ose. 5 T hoseo re U our p egs. 6 T his i s T im. 13 Unit I Li steni ng,s peoki ng, w ri ti ng
 14. W ords 1 L isten, ointo ndr epeot. 2 L is t en nd c hont . p o Listen nd r eod. o oh n o.T hey'rerying. re heyh ot? At c Hello, abies! b No,t heya ren't. =l( T hey're - t wins b rother nd s ister. a Ca nt h e b a b ie s e a t a p p le s? Ye s. h a t a g oodi dea! w N o ,t h e ya r e n 'tc o ld . They're appyn ow h Look,hey'reh ungry. t and w e'reh appyt oo. Yes,heyl il
 15. Grommor I Listeno t he s torgo goino nd r epeot. ct. A t 2 T he g're u ngr g. h W e' re opp u. Aret heg h oppg? h Aret heg h ot? Yes,heg o re. t No,t heg o ren't. We're= W e o re = Theg're T heU re o Looko nd m otch. Yes,heg u rel" & ,tro, o ren't" Y es, e o re. N o,w e o ren't. w t heg t 4 W rite. A r et hegh ot ? Arey ouh appy? Are ouh ungry? y Aret heg coLd ?
 16. l esson T hree 5 on9 1 L isten, ointo ndr epeot. , ' p @ 2 L isten nd s ing.@ r o 3 S ingo nd d o. o lf y ou're f ired o nd y ou k now i r . '. lf y ou're ireda ndy ouk now t, i t Cot o s leeptSnore,nore] s [ tf y ou're ireda ndy ouk now t, i t Cot o s leeptsnore, nore] s f lf y ou're ireda ndy ouk nowi t, t And our eally antt o s how t, i y w lf y ou're ireda ndy ouk now t, i t Cot o s leeplSnore,nore] s [ lf y ou're cared ndy ouk now t,i a s Hugy ourselft [ uug,h uq]. .. lf y ou're ngry ndy ouk now t, i a a Stamp ourf eet! Sto p,s tam2] .. . [m y lf y ou're rave ndy ouk nowi t, a b Sa y,' c a n !'[ t c a n l] . .. l u nit 2 t6 Feelings
 17. L esson our P honics F I L ist pointo nd r epeot. r , @ €ht ffiM "ffiffir f;,... i ri ffiplt* --; ? Listen nd c hon t. @ z z o l**i{" r atr *'lft t{,s{{tgv', Siflini; n u c 'nr;ir. * l-Jerhrlrs rt l tlue, s n Shes g crt crnt1,lacl< air. ' l b h : :;iii,lre { * b *th, * - A*,* : .;i :'i*ur"** { * f is't:. LCIOi(.'irr ,',', t ;',:,;lihe{ f Her n c{l'e'lc'5 i '''; t 'llish. / ii' 3 R eodhe c hqnto goin. irclehe s ou dsc h,s h s nd t h. C n t t 4 L isteno t he s ounds ndj oin t he l ette rs. , , t o @ Whot os het eocherot? g ht sh s h W Wru f fi$r' th ---..-ey-efu#fu % % sh cfu mWm ffitor h r* i L'l ", h ,* ,d' ft Digrophs h s h t h c
 18. gkil'l'sT ime.r' L ersonF ive : I L ooko f t he p ictures. ow d oest he b ogf eeL? H 2 L ist en nd r e qd .,',2 { o 5cr"iatirnes I -4.', h opFY, 5o r natirnf s 1 a ffl b rbr,re. S o rn e t i r-nes f & rY1 5 ,' d , Brr.t f s {r^;eeys b eL'ave-. Vr/hen T "no r e.{ I L c'uqh a nd s Wh.ri f 'rr', ( ec & v ery g ( lti . r"o[[y b rqve, Wh*nr 1 "* I'ot, S cat€d, b ut- c a'rrY < rn- I s oy, " I c o.n d o i t ! ; UnLit r ny f e.'t i s g one- f 'vr^t r -€c Whnn { c ry * *d t e[[ We t a lk L o q e An d t h e n I "d So,'neLirnes f a rn h o,yyy, Sorrnetirne,s I 6 rY1 b rave " SorrreLirneg T s r'rr % ad,, Buc I a lways b ehave-. 3 R eqdo goin.M otch. D p tog L tr 2 c rg o h oppg D 3 L ough b b rove D 4 I c ond o i t! c s od tr 5 s mile R eoding: p oem o U nit 2 t8
 19. Lesson ix 5 L isteno nd n umfgl. t lr z s I 2 P oint, sko ndo nswer. s c or ed h u n g r g o h oppg s od t ir ed c old 3 L ook ndw rite t he l ongf orm. o We're= W e o re He's= H e i s I' m= Iom = = = You're Y ouo re Theg're T hego re 5he's S hei s L She's old. c co[ d. ho pu. p 2 T heg' re op pu . h hungrg. 3 I ' m h un grU. thirstg. 4 We're hirstg. t brove. 5 You're rove. b sod. 6 He' ss od. Unit 2 19 Listening, peoking, riting s w
768778