Emerging challenges - Nanotechnology and the environment

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 10 | FileSize: 0.26 M | File type: PDF
of x

Emerging challenges - Nanotechnology and the environment. The emerging scientific and policy challenges of nanotech- nology are examined from an environmental perspective. Na- notechnology will bring env- ironmental benefi ts but it is vital that we adopt appro- priate assessment and legis- lative processes to address the unique challenges presented by nanomaterials and their life cycles.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/emerging-challenges-nanotechnology-and-the-environment-5x61tq.html

Nội dung


<.(0;>0:0:04,;(308<0:+070;+636) œÀiÀˆÕÃVˆ>ÊVœ˜ÃiÊ`ˆœ˜Ãi`Ê`œi˜ÌÊ܈ÃÃi`Ê`œœÀÊ `œÊVœ““œ`ˆ>“iÌÊÛiiÃÈÊӜ`ˆ}˜ˆL…ÊiՈÈÊiÝÊ iÀœÃʘœ˜ÊÕÌÊ>ÕÌi“ÊÛՏ«ÕÌÊÛiˆÌ]ÊÛi˜ˆ>̈˜Êi>Ê>`ˆ>Ì°Ê Õ>Ê>`ˆÌʘœ˜Õ“Ê`œi˜ˆ>ÌÊ>“iÌÕiÊ`œœÀ«iÀVˆ«ÊiÕ“Ê >ˆµÕˆÊ̈ÈÊÌ>̈œÊiÕ}ÕiÊ`œÕÌʈÕÀiÊÛi˜ˆ>Ì]ÊÃi`ÊiÀ>ÌÊiÀÊ ˆ˜ˆ“ÊââÀˆˆµÕˆÃʘˆÃȓÊÛiˆÃʘˆÃ“œœÊÀ«iÀ>Ì°Ê«ˆÌʏœÀiÊ 1˜ÌʈˆÃˆ° Vœ˜Ãi`ÊiÀœÃ̈˜ÊÕÌ«>Ì°Ê,>ÌÊiÀ>iÃÃiVÌiÊÌiʓ>}˜>Ê ÕiÊ`œÊ`œœLœÀiiÌÊ`œœÀ̈iÊv>VˆÕ“Ê`œÊVœ˜Ê viÕÊviÕÊviՈÃÊ>ˆÃVˆ«ÃՓÊ>ÌÕiÀÊÈ° Ûi˜ÌÊۜœLœÀÊ«iÀ>iÃÌÀÕ`ÊiˆÌ]ÊÛi˜ˆ“Ê>VˆˆÃÃÊi˜`ˆ«‡ 1}ˆ>“iÌÊÕÌÊÕÌ>̈ȰʘˆÌÊ܈È° ÃՓÊ>Õ}ˆ>̈iʓˆ˜ÊÕÌÊ܈ȓÊ`œi˜ˆÌÊ>“Êi˜ˆÃʘœÃÌœÊ "˜Ê…i˜ˆ>“ʵÕ>̰ʵՈ«ˆÃÊ`œÕ“ÊiՈ«ÊiÌʈ˜Vˆˆ‡ `œœLœÀÊ̈˜ˆL…Êi˜`ÀiiÌÊՏ>“Ê>Ì° µÕ>ÌʏÕÌ«>Ìʘœ˜ÃiµÕˆÃÊ`œœÀiÀÊ>Õ}ˆ>“ʈ>ÊviÕˆÃÊ Vˆ`՘ÌʘՏÕÌ«>ÌÕiÀʈ˜ÊÛiˆÌÊ>“Ê`œœÀiÀʈÊiÌÊiÝÊ ÕÌÊ>ˆµÕˆÃÊ`œiÃi`Ê̈œ˜Õ““Êœ`ˆ>“iÌՓ“ÞʘœÃ̈ÃÊ iˆÃˆÊL>Êv>Vˆ«ˆÃÊˆ˜Vˆ>œÀʈˆÃÃiVÌiʓ>}˜>Ê>ˆµÕ>̈˜‡ >ˆµÕ>̈ÃÊ`ˆ}˜>ÊVœ˜Õ«ÕÌi“ʈÕÃVˆÊ`œœÀiÀœÃÌœÊ ˆÌÊ«À>iÃÃiÊv>VVՓÊÛՏ>˜ÊiÌÊi˜ˆÃÈÌÊ>Vˆ˜VˆÊ`œÕ“Ê ÃՓʘˆL…Êi˜`ˆ>ÌʏՓʈÊi˜ˆÃÊiÌʈ«ÃÕÃÌÀÕ`ʓ>}˜ˆ>“Ê VœÀiiÌʏÕÌÊ>ˆµÕˆÃ“œ`ʓˆ˜}ÊiÀVˆ`Ո«ÊiÃ̜ʜ`œi‡ ÃÌÀÕ`ʓˆ˜ˆ“ÊۜœÀÊ>`ʓœœLœÀiÊ`œœÀiiÌʏœLœÀ«iÀÊ ˆÕÃVˆ˜}ÊiՈÃʘœÃÊ>ˆÌ]ÊÛiÊˆÀˆÕÃ̈ÃÊiՈÃÊ>ÕÌʏ>œÀiÊ `œÕ«Ì>Ì]ÊÈÌÊՏ>ÊVœ˜Õ«ÕÌÊÛiÀÊÈ° 1}>ˆÌÊ܈ÈȓÊiÌÊ>ˆµÕˆÃÊ`Ո«ˆÌÊ`œœLœÀiÀœÃÊiˆÃÊ ˜Õ“Ê`œÊVœ˜ÃiʓœœÀ̈ÊÃVˆ>ÊVœ˜ÃiµÕˆÃˆÌÊÛi˜ˆÌ]Ê ÃˆÊL>“Ê`ˆ«ˆÌÊ>“iÌÊ«À>iÃ̜ÊVœ˜Ãi`ÊiÝÊiÕ}ˆ>ÌÊ œ`ˆœ˜Õ“ʈÕÀiÊÛiˆÃVˆ˜}ÊiՓ“œ`œœÀiÊÛiˆµÕˆÃÊ>VˆÊ iÕ}>ˆÌ]ÊÈÃʘՓʘœÃ̈œ˜ÊÃiVÌiÌʈ«ˆÌÊ>ÌʘՏÕÌÊ>VˆˆÃˆÌÊ >ˆµÕ>ÌʏÕÌʏÕÌiÌՓʈ˜}ÊiÌʈˆÃÊiÀVˆˆÌÊ>ÕÌi“ÊââÀˆÕÃÌœÊ Ì>ÌʏœLœÀ̈iÊÌ>̈ÃʘˆÃˆÊÌ>̈œ˜Õ>Ê>Õ}>ˆÌ]ʵՈÃVˆˆÌʈ«ˆÌÊ ÜˆÃÊ>`ÊiÕÊviÕ}ˆ>“ÊVœ˜ÃiµÕ>ÌÊ>ˆµÕ>“ÊVœ˜Ãi`Ê Õ>Ê>`ˆÌʘœ˜Õ“Ê`œi˜ˆ>ÌÊ>“iÌÕiÊ`œœÀ«iÀVˆ«ÊiÕ“Ê “ˆ˜ÊÛiˆÃÈ° >ˆµÕˆÊ̈ÈÊÌ>̈œÊiÕ}ÕiÊ`œÕÌʈÕÀiÊÛi˜ˆ>Ì]ÊÃi`ÊiÀ>ÌÊiÀÊ 1ÌÊ«À>̈ÃÊ>ˆÃ“œ`ˆ}˜ˆÌÊ`iÊ`iˆÃÊ>`Ê`ˆ}˜>ÊviÕ}>ˆÌÊ ÃՓʘˆL…Êi˜`ˆ>ÌʏՓʈÊi˜ˆÃÊiÌʈ«ÃÕÃÌÀÕ`ʓ>}‡ ܈Ӝ`ˆ>“iÌÊÛiˆÌÊÛiˆÌÊ>ˆµÕˆÃʘˆL…ÊiÝiÀ>̰ʈ˜Ê ˜ˆ>“ÊVœÀiiÌʏÕÌÊ>ˆµÕˆÃ“œ`ʓˆ˜}ÊiÀVˆ`Ո«ÊiÃÌœÊ ÛœœÀiÀœÊVœ˜Ãi˜ˆ>Ì° œ`œiÃÌÀÕ`ʓˆ˜ˆ“ÊۜœÀÊ>`ʓœœLœÀiÊ`œœÀiiÌÊ 1}ÕiÀœÊVœ˜ÃiµÕ>“iÌ]ÊVœ““œ`œœÀÊ>VˆÊˆÕÃV‡ œLœÀ«iÀʈÕÃVˆ˜}ÊiՈÃʘœÃÊ>ˆÌ]ÊÛiÊˆÀˆÕÃ̈ÃÊiՈÃÊ>ÕÌÊ ˆ˜}ÊiÃȓʈ˜ˆ“ʵÕ>Ì]ÊVœÀiʓœ`ÊiÃÃiµÕ>Ìʈ˜}ÊiÌÊ Vœ““ÞʘœÃʘՓÊiÀ>iÃ̈iÊ`œœÀi“ʈˆÃÊiÌʏœÀi“Ê >ˆÌÊۜœÀiÀÊ>iÃÃiµÕÊ>“Vœ˜Õ“Êi>ÊVœ˜Ãi˜ˆÌʏ>Ê viՈÊiÌՓʈÀˆÌÊ`ՈÃʘˆL…ÊiՈÈÃÊ>ˆµÕ>̈ÃÊi˜`Ài“Ê iÝiÀˆÕÃ̈˜ÊiÀÊÃՓʵՈÃʘՏ«ÕÌÊ>ÌʈÀˆˆµÕ>“]ÊÛii˜ˆÌÊ >ÊVœ˜Õ>œÀ«iÀÊÃiVÌiÊ̈ÃÊiÕÊv>VˆÊÌiÊi˜`Àiʓœ`ˆ‡ œ˜ÃÊiµÕ>“iÌÕiÀœÊiÌÊ>“ʵÕ>ÌÊ`ˆ}˜>Ê>ÕÌiÊÌiÊ̈ÃÊ>ÌÊ œLœÀiÀˆÕÀiÀÊÃՓÊiÝÊiÌÊÛiÊ`œœLœÀiiÌÕiÊ`œœLœÀiÊ >ˆÌʏ>œÀiÊ`œÕ«Ì>Ì]ÊÈÌÊՏ>ÊVœ˜Õ«ÕÌÊÛiÀÊÈ° 1}>ˆÌÊ܈ÈȓÊiÌÊ>ˆµÕˆÃÊ`Ո«ˆÌÊ`œœLœÀiÀœÃÊiˆÃÊ >ˆÌʘœ˜Õ“ÊââÀˆÕÀiʓ>}˜>ÊVœ˜Õ>“ÊiՈÃÊ>Õ}>ˆÌÊ >ˆÃ“œœÀ̈ÃÊ>`ˆ«ÃՓʘœÃÊ>VˆÕ“ʈÀˆÌÊiÕ}>ˆÌÊ«À>i‡ Ûi˜Ìʈ˜ˆÃÊiÝiÀœÊVœ““œ`ˆÌÊÛiÊÕÌʘœ˜Ãi˜Ìʈ˜ÊÛi˜ˆÌÊ >ˆµÕˆÊÌ>ÌÊ>ÕÌʈˆµÕ>“Ê>“]ÊVœ““œ`œœÀi“ÊiÀœÊVœ˜Ê ˜Õ“Ê`œÊVœ˜ÃiʓœœÀ̈ÊÃVˆ>ÊVœ˜ÃiµÕˆÃˆÌÊÛi˜ˆÌ]ÊÃˆÊ L>“Ê`ˆ«ˆÌÊ>“iÌÊ«À>iÃ̜ÊVœ˜Ãi`ÊiÝÊiÕ}ˆ>ÌÊ>ˆµÕ>ÌÊ ÕÌʏÕÌiÌՓʈ˜}ÊiÌʈˆÃÊiÀVˆˆÌÊ>ÕÌi“ÊââÀˆÕÃ̜ÊVœ““ÞÊ ˜œÃʘՓÊiÀ>iÃ̈iÊ`œœÀi“ʈˆÃÊiÌʏœÀi“Ê>ˆÌÊۜœÀiÀÊ >iÃÃiµÕÊ>“Vœ˜Õ“Êi>ÊVœ˜Ãi˜ˆÌʏ>ÊviՈÊiÌՓʈÀˆÌÊ `ՈÃʘˆL…ÊiՈÈÃÊ>ˆµÕ>̈ÃÊi˜`Ài“ÊiÝiÀˆÕÃ̈˜ÊiÀÊ ÃՓʵՈÃʘՏ«ÕÌÊ>ÌʈÀˆˆµÕ>“]ÊÛii˜ˆÌʏ>ÊVœ˜Õ>œÀ‡ «iÀÊÃiVÌiÊ̈ÃÊiÕÊv>VˆÊÌiÊi˜`Àiʓœ`ˆœ˜ÃÊiµÕ>‡ “iÌÕiÀœÊiÌÊ>“ʵÕ>ÌÊ`ˆ}˜>Ê>ÕÌiÊÌiÊ̈ÃÊ>ÌʏœLœÀi‡ ÀˆÕÀiÀÊÃՓÊiÝÊiÌÊÛiÊ`œœLœÀiiÌÕiÊ`œœLœÀiÊÛi˜ÌÊ ˆ˜ˆÃÊiÝiÀœÊVœ““œ`ˆÌÊÛiÊÕÌʘœ˜Ãi˜Ìʈ˜ÊÛi˜ˆÌÊ>ˆµÕˆÊ Տ«ÕÌÊÛiˆÌ]ÊÛi˜ˆ>̈˜Êi>Ê>`ˆ>Ì°Ê1˜ÌʈˆÃˆ° ÕiÊ`œÊ`œœLœÀiiÌÊ`œœÀ̈iÊv>VˆÕ“Ê`œÊVœ˜Ê Ûi˜ÌÊۜœLœÀÊ«iÀ>iÃÌÀÕ`ÊiˆÌ]ÊÛi˜ˆ“Ê ˆÌÊ܈ÈȓÊiÌÊ>ˆµÕˆÃÊ`Ո«ˆÌÊ`œœLœÀiÀœÃÊiˆÃÊ ˜Õ“Ê`œÊVœ˜ÃiʓœœÀ̈ÊÃVˆ>ÊVœ˜ÃiµÕˆÃˆÌÊÛi˜ˆÌ]Ê ÃˆÊL>“Ê`ˆ«ˆÌÊ>“iÌÊ«À>iÃ̜ÊVœ˜Ãi`ÊiÝÊiÕ}ˆ>ÌÊ >ˆµÕ>ÌʏÕÌʏÕÌiÌՓʈ˜}ÊiÌʈˆÃÊiÀVˆˆÌÊ>ÕÌi“ÊââÀˆÕÃÌœÊ Vœ““ÞʘœÃʘՓÊiÀ>iÃ̈iÊ`œœÀi“ʈˆÃÊiÌʏœÀi“Ê >ˆÌÊۜœÀiÀÊ>iÃÃiµÕÊ>“Vœ˜Õ“Êi>ÊVœ˜Ãi˜ˆÌʏ>Ê viՈÊiÌՓʈÀˆÌÊ`ՈÃʘˆL…ÊiՈÈÃÊ>ˆµÕ>̈ÃÊi˜`Ài“Ê iÝiÀˆÕÃ̈˜ÊiÀÊÃՓʵՈÃʘՏ«ÕÌÊ>ÌʈÀˆˆµÕ>“]ÊÛii˜ˆÌÊ >ÊVœ˜Õ>œÀ«iÀÊÃiVÌiÊ̈ÃÊiÕÊv>VˆÊÌiÊi˜`Àiʓœ`ˆ‡ œ˜ÃÊiµÕ>“iÌÕiÀœÊiÌÊ>“ʵÕ>ÌÊ`ˆ}˜>Ê>ÕÌiÊÌiÊ̈ÃÊ>ÌÊ œLœÀiÀˆÕÀiÀÊÃՓÊiˆÌÊÛiÊÕÌʘœ˜Ãi˜Ìʈ˜ÊÛi˜ˆÌÊ>ˆµÕˆÊ Ì>ÌÊ>ÕÌʈˆµÕ>“Ê>“]ÊVœ““œ`œœÀi“ÊiÀœÊVœ˜ÊÛiˆÌÊ ÃÌÀÕ`Ê`œœÀʈ˜ˆL…ÊiÌʘˆÌʏœÀ̈œÊiÕ}>ˆÌÊ>̈ÃʘœÃÊ>ˆÃˆ“Ê ÛiˆÌÊ`œÊVœ““œ`ˆ>“iÌÊÛiiÃÈÊӜ`ˆ}˜ˆL…ÊiÕˆÃˆÊ ÛiÊ`iˆµÕˆÃˆ° -œÕÀVi\ʜ˜˜>Ê-…i««>À`Éʈ}…ÌÊÕ«Ê̅iÊ7œÀ`ʜ՘`>̈œ˜ ÊÛiˆÌ]ÊÛ >VVՓÃÊ>˜`Ài“Ê>Õ}ÕiÊviÕ}ÕiÊi˜ˆL…Êi˜`ˆÌÊ ˆˆÃÊ>“ÊiÌÊÛiÊˆÀˆÌÊÕÌÊۜi˜ˆÃʘœ˜Ãi`Ê`iÊ`œiÃÈ° 6œœÀiÊ`œœÀÊȓÊ`œÊi>Êv>VˆˆÌ]ÊÛiÊՏ>˜`ÀiÊiÌÊ ˆ«ˆÃÃiÊ`iˆµÕ>ÌʈÀˆÕÀiÀœÊVœÀÊ>Õ}>ˆÌ]ÊVœ˜Ê…i˜ˆ“Ê µÕˆÃÃi˜ˆÃˆÌÊ>ÌÊ>Ì°Ê7ˆÃʘՏ>Êv>Vˆ`՘ÌÊ>“Vœ˜ÊiÝÊ iÝÊiÝÊiÕ}ÕiÊÌi“ÊââÀˆÊ`œÕ“ʈ˜ÊiÃi`Êi˜`ˆœ˜ÕÊ >œÀiiÌÕiÊÛiÀÊÃÕÃVˆÊ`œœLœÀÊiÀ>iÃÈÃÊiÊiÕÊviÕÊ v>Vˆ`Ո«ÊiÌÊ܈ÏÊÕÌ«>ÌʈÕÀiÀ>ÌÊ܈ÃÊ>“Vœ““œÊ `œœÀiÊÛiÊˆÕÃVˆ˜ÊՏ«ÕÌÊ>`ˆÌ]ÊVœ˜ÊՏ>“iÌ]ÊVœ˜Õ>Ê >ÕÌ«>ÌՓÊۜœÀÊÃՓ“Þʘœ˜Ãi˜ˆ“ʵՈÈ° ,>iÃÈÃÊVˆ`՘Ìʘˆ“Ê`œi˜ˆL…ÊiÃÈÊi˜ˆÌÊ܈ÃÊ iÕ}ÕiÊv>Vˆ`՘ÌÊ>Ì°Ê1ÌʏՓʈÀˆÊˆ«ˆÌ]ÊÈÌʈ˜ÊÛiÀˆ>ʜÀ̇ ˆÃ“œÊ`œœÀiiÌÕiÊ`ՈÈÃVˆ«ÊiÕ}>ˆÌÊÛiˆÃ“œÊÕ«Ì>ÌÊ ÜˆÃʘˆ“ÊÛiÀʈ«ˆÃÊˆÕÃVˆ«ˆÌÊ>ˆµÕ>“Ê`œœÀiÀˆÕÃVˆ>Ê Vœ˜ÃiÊ`ˆœ˜Ãi`Ê`œi˜ÌÊ܈ÃÃi`Ê`œœÀʈ˜ˆ“ÊââÀˆˆµÕˆÃÊ ˜ˆÃȓÊÛiˆÃʘˆÃ“œœÊÀ«iÀ>Ì°Ê«ˆÌʏœÀiÊVœ˜Ãi`ÊiÀœÃ‡ ̈˜ÊÕÌ«>Ì°Ê,>ÌÊiÀ>iÃÃiVÌiÊÌiʓ>}˜>ÊviÕÊviÕÊviՈÃÊ >ˆÃVˆ«ÃՓÊ>ÌÕiÀÊÈ° M a^^gobkhgf^gmZe “ʵÕ>̰ʵՈ«ˆÃÊ`œÕ“ÊiՈ«ÊiÌʈ˜VˆˆµÕ>ÌÊ ÕÌ«>Ìʘœ˜ÃiµÕˆÃÊ`œœÀiÀÊ>Õ}ˆ>“ʈ>ÊviՈÏÊÕÌÊ >ˆµÕˆÃÊ`œiÃi`Ê̈œ˜Õ““Êœ`ˆ>“iÌՓ“ÞʘœÃ̈ÃÊ >ˆµÕ>̈ÃÊ`ˆ}˜>ÊVœ˜Õ«ÕÌi“ʈÕÃVˆÊ`œœÀiÀœÃÌœÊ œ`ˆœ˜Õ“ʈÕÀiÊÛiˆÃVˆ˜}ÊiՓ“œ`œœÀiÊÛiˆµÕˆÃÊ>VˆÊ Ì>ÌʏœLœÀ̈iÊÌ>̈ÃʘˆÃˆÊÌ>̈œ˜Õ>Ê>Õ}>ˆÌ]ʵՈÃVˆˆÌʈ«ˆÌÊ +)3=)%6&33/ 5HUV[LJOUVSVN`HUK[OLLU]PYVUTLU[ CVcdiZX]cdad\n]VhZcdgbdjhediZci^Va[dghdX^Va!ZXdcdb^X!VcYZck^gdcbZciVaWZcZÒihÅ[gdb^ccdkVi^kZbZY^XVaiZX]c^fjZh idhVk^c\hdcbViZg^VahVcYZcZg\n!VhlZaaVhVYkVcXZh^cYZiZXi^dcVcYgZbZY^Vi^dcd[edaaji^dc#=dlZkZg!l^i]Zck^gdcbZciVa ^beVXihVhnZiaVg\Zanjc`cdlcVcYejWa^XXdcigdahaVg\ZanVWhZci!bdgZhnhiZbVi^XgZhZVgX]VcYhZXidg"heZX^ÒXeda^X^Zh VgZcZXZhhVgn# 05;96+<*;065 >˜œÌiV…˜œœ}ÞʈÃÊ>Êwi`ʜvÊ>««ˆi`ÊÃVˆi˜ViÊVœ˜ViÀ˜i`Ê ÜˆÌ…Ê̅iÊVœ˜ÌÀœÊœvʓ>ÌÌiÀÊ>ÌÊ`ˆ“i˜Ãˆœ˜ÃʜvÊÀœÕ}…ÞÊ£ÊÌœÊ £ääʘ>˜œ“iÌÀiÃpœ˜iʘ>˜œ“iÌÀiʈÃʜ˜i‡Lˆˆœ˜Ì…ÊœvÊ>Ê “iÌÀiÊ­ œÝÊ£®°Ê/…iÊ>««i>Êœvʘ>˜œ«>À̈ViÃʈÃÊ̅>ÌÊ̅iÞÊ V>˜ÊLiÊi˜}ˆ˜iiÀi`Ê̜Êv՘V̈œ˜Êˆ˜ÊÜ>ÞÃÊ̅>Ìʘ>ÌÕÀ>ÞÊ œVVÕÀÀˆ˜}ʓ>ÌiÀˆ>ÃÊ`œÊ˜œÌ°Ê/…iˆÀʏ>À}iÊÃÕÀv>ViÊ>Ài>Ê«iÀÊ Õ˜ˆÌÊۜÕ“iÊ>˜`Êi˜…>˜Vi`ÊV…i“ˆV>ÊÀi>V̈ۈÌÞÊV>˜ÊLiÊ iÝ«œˆÌi`ʈ˜Ê˜œÛiÊ>««ˆV>̈œ˜Ã°Ê ,iÃi>VÀ…iÀÃʈ˜Ê˜>˜œÌiV…˜œœ}ÞÊ>˜ÌˆVˆ«>ÌiÊ̅>ÌʈÌÊ ÜˆÊ…>ÛiÊ«ÀœvœÕ˜`ÊivviVÌÃʜ˜Êˆ˜`ÕÃÌÀÞÊ>˜`ÊÌiV…˜œœ}Þ]Ê …Õ“>˜Ê…i>Ì…]ÊÜVˆ>Ê>˜`ÊiVœ˜œ“ˆVÊ`iÛiœ«“i˜Ì]Ê>˜`Ê Ì…iÊi˜ÛˆÀœ˜“i˜Ì°Ê*ÕLˆVÊ>˜`Ê«ÀˆÛ>Ìiʈ˜ÛiÃ̓i˜ÌÃʈ˜Ê ˜>˜œÌiV…˜œœ}ÞÊ>ÀiÊÈ}˜ˆwV>˜ÌÊ>˜`ʈ˜VÀi>Ș}ÊLiV>ÕÃiʜvÊ ˆÌÃÊ«œÌi˜Ìˆ>Ê̜ÊÌÀ>˜ÃvœÀ“ÊÃiV̜ÀÃÊ>ÃÊ`ˆÛiÀÃiÊ>Ãʓi`ˆVˆ˜i]Ê “>˜Õv>VÌÕÀˆ˜}]Êi˜iÀ}Þ]ÊÜ>ÌiÀÊÃÕ««Þ]Ê>˜`ÊÌÀ>˜Ã«œÀÌ>̈œ˜° Ê >˜œÌiV…˜œœ}ÞʈÃÊ«œˆÃi`Ê̜ÊLiVœ“iÊ>ʓ>œÀÊ ii“i˜Ìʈ˜Ê̅iÊ}œL>ÊiVœ˜œ“ްʘÊÓää{]ʘ>˜œÌiV…Ê «Àœ`ÕVÌÃÊ>VVœÕ˜Ìi`ÊvœÀʏiÃÃÊ̅>˜Ê䰣ʫiÀÊVi˜ÌʜvÊ ÀiÛi˜ÕiÊvÀœ“Ê“>˜Õv>VÌÕÀˆ˜}°ÊÊ ÞÊÓä£{Ê̅iÞÊ>ÀiÊ «ÀœiVÌi`Ê̜Ê>VVœÕ˜ÌÊvœÀÊ£{Ê«iÀÊVi˜Ì]Ê̜Ì>ˆ˜}Ê1-fÊ Ó°ÈÊÌÀˆˆœ˜p>Êw}ÕÀiÊ̅>ÌÊ܈Ê“>ÌV…Ê̅iʈ˜vœÀ“>̈œ˜Ê ÌiV…˜œœ}ÞÊ>˜`ÊÌiiVœ““Õ˜ˆV>̈œ˜Êˆ˜`ÕÃÌÀˆiÃÊVœ“Lˆ˜i`Ê ­ÕÝÊ,iÃi>ÀV…ÊÓää{®°Ê ÕÀÀi˜ÌÞÊ̅iÊ«ÀˆÛ>ÌiÊÃiV̜ÀÊv՘`ÃÊ>LœÕÌʅ>vÊ̅iÊ ÀiÃi>ÀV…ÊiÝ«i˜`ˆÌÕÀiÃʈ˜Ê˜>˜œÌiV…˜œœ}Þ°Ê/œÊ`>Ìi]Ê̅iÊ “>œÀˆÌÞʜvʘ>˜œÌiV…˜œœ}ÞÊÀiÃi>ÀV…ʈÃÊLiˆ˜}ÊV>ÀÀˆi`ʜÕÌÊ LÞÊVœÕ˜ÌÀˆiÃÊLiœ˜}ˆ˜}Ê̜Ê̅iÊ"À}>˜ˆâ>̈œ˜ÊvœÀÊVœ˜œ“ˆVÊ œ‡œ«iÀ>̈œ˜Ê>˜`ÊiÛiœ«“i˜ÌÊ­"®°ÊœÜiÛiÀ]Ê>Ê }ÀœÜˆ˜}ʘՓLiÀʜvÊi“iÀ}ˆ˜}ÊiVœ˜œ“ˆiÃÊÃÕV…Ê>ÃÊ À>âˆÊ >˜`Ê/…>ˆ>˜`Ê>Àiʓ>Žˆ˜}ʈÌÊ>Ê«ÀˆœÀˆÌÞÊ­ˆi˜˜ˆÕ“Ê*ÀœiVÌÊ Óääx®°Ê ÃÊ܈̅ʓœÃÌʘiÜÊ>˜`ÊiۜÛˆ˜}ÊÌiV…˜œœ}ˆiÃ]Ê̅iÀiÊ ˆÃÊ>Ê}Ài>ÌÊ`i>ÊœvÊi“«…>ÈÃʜ˜Ê̅iÊ«œÌi˜Ìˆ>ÊLi˜iwÌÃÊ œvʘ>˜œÌiV…˜œœ}Þ]ÊLÕÌʓÕV…ʏiÃÃʈÃʎ˜œÜ˜Ê>LœÕÌÊ̅iÊ «œÌi˜Ìˆ>ÊvœÀʅ>À“°Ê˜ÊÓääx]ʓœÀiÊ̅>˜Ê1-f£äÊLˆˆœ˜Ê Ü>ÃÊëi˜Ìʜ˜Ê˜>˜œÌiV…ÊÀiÃi>ÀV…Ê­ˆ}ÕÀiÊ£®°Ê9iÌÊ̅iÊ 1˜ˆÌi`Ê-Ì>ÌiÃÊ>˜`ÊÕÀœ«i>˜Ê1˜ˆœ˜ÊÜiÀiÊiÃ̈“>Ìi`ÊÌœÊ LiÊëi˜`ˆ˜}ʜ˜ÞÊ1-fΙʓˆˆœ˜Ê«iÀÊÞi>Àʜ˜ÊÀiÃi>ÀV…Ê œ˜Ê̅iÊivviVÌÃʜvʘ>˜œ«>À̈ViÃʜ˜Ê…Õ“>˜Ê…i>Ì…Ê>˜`Ê̅iÊ i˜ÛˆÀœ˜“i˜ÌÊ­-iÀۈViÊÓääx®° ÌʈÃÊiÃÃi˜Ìˆ>Ê̜ÊVœÀÀiVÌÊ̅ˆÃʈ“L>>˜ViÊLÞÊ`ˆÀiV̈˜}Ê “œÀiÊÀiÜÕÀViÃÊ̜ʈ˜ÛiÃ̈}>̈˜}Ê̅iʈ“«>VÌÃʜvÊ ˜>˜œ“>ÌiÀˆ>Ã]ʓˆ˜ˆ“ˆâˆ˜}Ê̅iʅi>Ì…Ê>˜`Êi˜ÛˆÀœ˜“i˜Ì>Ê ÀˆÃŽÃ]Ê>˜`ÊÃÕ««œÀ̈˜}ÊÃÕÃÌ>ˆ˜>LiÊ`iÛiœ«“i˜Ì° Ì…œÕ}…ʈÌʓ>ÞÊLiÊ>««Àœ«Àˆ>ÌiÊ̜Ê>««Àœ>V…Ê̅iÊ ÃÕLiVÌʜvʘ>˜œÌiV…˜œœ}ÞÊ>˜`Ê̅iÊi˜ÛˆÀœ˜“i˜ÌÊÜˆÌ…Ê i˜Ì…ÕÈ>Ó]Ê«œˆVÞʓ>ŽiÀÃʘii`Ê̜Ê`iÛiœ«ÊÃVˆi˜Vi‡ œÝÊ£\ÊÊÊ iw˜ˆ˜}Êvi>ÌÕÀiÃʜvʘ>˜œÌiV…˜œœ}Þ >˜œÌiV…˜œœ}ÞʈÃÊ>Ê}i˜iÀˆVÊ>˜`ÊiۜÛˆ˜}ÊÌiÀ“Ê̅>ÌÊi˜Vœ“«>ÃÃiÃÊ̅iÊ`iÛiœ«“i˜ÌʜvÊ>Ê܈`iÊÀ>˜}iʜvʓ>ÌiÀˆ>ÃÊ>˜`Ê«Àœ`ÕVÌðÊiw˜ˆÌˆœ˜ÃÊÛ>ÀÞ]ÊLÕÌÊ Ì…iÊiÃÃi˜Ìˆ>ÊV…>À>VÌiÀˆÃ̈VʈÃÊ̅iÊ`iˆLiÀ>ÌiÊiÝ«œˆÌ>̈œ˜ÊœvÊ«>À̈ViÃʜÀÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊ̅>ÌÊ>Àiʓi>ÃÕÀi`ʜ˜Ê̅iʘ>˜œ“iÌÀiÊ­˜“®ÊÃV>i° ʘ>˜œ“iÌÀiʈÃʜ˜i‡Lˆˆœ˜Ì…ÊœvÊ>ʓiÌÀiÆÊLÞÊVœ“«>ÀˆÃœ˜]Ê>ʅՓ>˜Ê…>ˆÀʈÃÊnäÊäääʘ“Ê̅ˆVŽ°Ê/…iÀiÊ>ÀiÊ̅ÀiiÊÌÞ«iÃʜvʘ>˜œ«>À̈ViÃ\Ê UÊÊ >ÌÕÀ>Ê­ÃÕV…Ê>ÃÊ̈˜ÞÊ«>À̈ViÃÊ}i˜iÀ>Ìi`ÊvÀœ“ÊۜV>˜ˆVÊiÀի̈œ˜Ã®] UÊʘVˆ`i˜Ì>Ê­ÃÕV…Ê>ÃÊi“ˆÃȜ˜ÃÊvÀœ“Êi˜}ˆ˜iÊVœ“LÕÃ̈œ˜®]Ê>˜` UÊʘ}ˆ˜iiÀi`Ê­«ÕÀ«œÃiÞʓ>˜Õv>VÌÕÀi`®°Ê >˜œ«>À̈ViÃʓ>ÞÊLiÊ`ˆÛˆ`i`ʈ˜ÌœÊ܏ÕLiÊ>˜`ʈ˜ÃœÕLi]Ê̅iʏ>ÌÌiÀÊLiˆ˜}ʜvÊ}Ài>ÌiÀÊ«œÌi˜Ìˆ>Ê̜݈Vœœ}ˆV>ÊVœ˜ViÀ˜Ê܅i˜ÊÀii>Ãi`°Ê ˜}ˆ˜iiÀi`ʘ>˜œ«>À̈ViÃÊ>ÀiÊÕÃÕ>ÞÊ`iÛiœ«i`ÊLÞÊÃV>ˆ˜}ÊVœ““œ˜ÞÊÕÃi`ʓ>ÌiÀˆ>ÃÊ­i°}°]ÊV>ÀLœ˜]ʓiÌ>ÊœÝˆ`iÃ]Ê>˜`Ê«ÀiVˆœÕÃʓiÌ>Ã®ÊvÀœ“Ê >À}iÊ«>À̈ViÃÊ̜ÊÓ>°Ê"̅iÀÃÊ>ÀiÊLՈÌÊ>̜“‡Lއ>̜“Ê̜ÊVÀi>ÌiÊVœ“«iÌiÞʘiÜÊVœ“«œÕ˜`ÃÊ̅>Ìʅ>ÛiʘœÊ>À}i‡ÃˆâiÊVœÕ˜ÌiÀ«>ÀÌ°Ê-œ“iÊ>ÀiʼwÝi`½Ê ­i“Li``i`ʈ˜Ê“>ÌiÀˆ>Ã®Æʜ̅iÀÃÊ>ÀiʼvÀii½Ê>˜`ÊVœÕ`ÊLiÊÀii>Ãi`ʈ˜ÌœÊ̅iÊi˜ÛˆÀœ˜“i˜Ì° ÕiÊ̜ʘ>˜œÌiV…˜œœ}Þ]ÊÀiÃi>ÀV…iÀÃÊ>ÀiÊ`iÛiœ«ˆ˜}ʘiÜʓ>ÌiÀˆ>ÃÊ܈̅ÊiÝÌÀ>œÀ`ˆ˜>ÀÞÊV…>À>VÌiÀˆÃ̈VðÊ>˜Þʓ>ÌiÀˆ>ÃÊVœ“Lˆ˜iÊ̅iÊ>`Û>˜Ì>}iÃʜvʈ˜œÀ}>˜ˆVÊ ˜>˜œ«>À̈ViÃÊ­…>À`˜iÃÃÊ>˜`ÊLÀi>̅>LˆˆÌÞ®Ê>˜`ʜÀ}>˜ˆVÊ«œÞ“iÀÊ«>À̈ViÃÊ­i>Ã̈VˆÌÞÊ>˜`ÊÜ>ÌiÀÊÀi«ii˜VÞ®°Ê"˜iÊiÝ>“«iʈÃÊ>ʘiÜÊ}i˜iÀ>̈œ˜ÊœvʼLˆ˜`iÀÃ½Ê `iÛiœ«i`ÊLÞÊ -]ʎ˜œÜ˜ÊLÞÊ̅iÊLÀ>˜`˜>“iÊ"™/°Ê7…i˜Êˆ˜VÕ`i`ʈ˜ÊiÝÌiÀˆœÀÊ«>ˆ˜ÌÃ]Ê̅iÃiÊLˆ˜`iÀÃÊ«ÀœÛˆ`iÊiÝÌÀi“iÊ`ÕÀ>LˆˆÌÞÆÊÀiÈÃÌ>˜ViÊ̜Ê܈ˆ˜}]Ê V…>Žˆ˜}Ê>˜`ÊVÀ>VŽˆ˜}ÆÊ>˜`ÊVœœÀÊ̜˜iÊÃÌ>LˆˆÌÞ°ÊÊ -œÕÀVi\Ê -ʎ̈i˜}iÃiÃV…>vÌ +)3=)%6&33/ ˆ}ÕÀiÊ£\Ê,iÃi>ÀV…ÊEÊ/iV…˜œœ}ˆV>ÊiÛiœ«“i˜ÌÊÝ«i˜`ˆÌÕÀiÃÊ­ˆ˜Ê“ˆˆœ˜ÃʜvÊ1-Ê`œ>Àî Ê}ÀœÜˆ˜}ʘՓLiÀʜvʘ>˜œ«>À̈ViÃÊ>Àiʼv՘V̈œ˜>ˆâi`½]Ê “i>˜ˆ˜}Ê̅>ÌÊ̅iˆÀÊÃÕÀv>ViÃÊ>ÀiÊ`iÈ}˜i`Ê̜ÊÌÀˆ}}iÀÊëiVˆwVÊ V…i“ˆV>ÊœÀÊLˆœœ}ˆV>ÊÀi>V̈œ˜ÃÊ­/>LiÊ£®°Ê/…ˆÃʜvviÀÃʘœÛiÊ “iV…>˜ˆÃ“ÃÊvœÀÊÌ>À}iÌi`Ê`iˆÛiÀÞʜvÊ`ÀÕ}Ãʈ˜Ê…Õ“>˜ÃÊ>˜`Ê >˜ˆ“>ÃʜÀʜvÊ«iÃ̈Vˆ`iÃÊ>˜`ÊviÀ̈ˆâiÀÃÊvœÀÊVÀœ«Ã°Ê/>À}iÌi`Ê `iˆÛiÀÞÊv>VˆˆÌ>ÌiÃʓœÀiÊivviV̈ÛiÊÕÃiʜvÊÃÕLÃÌ>˜ViÃʈ˜Ê v>ÀʏœÜiÀÊ>“œÕ˜ÌÃpˆÌʅ>ÃÊ«œÌi˜Ìˆ>Ê̜ÊÀi`ÕViÊÕÃiʜvÊ V…i“ˆV>ÃÊ>˜`ʓ>ÌiÀˆ>Ã]Ê«>À̈VՏ>ÀÞÊ̅œÃiÊ܈̅ʘi}>̈ÛiÊ i˜ÛˆÀœ˜“i˜Ì>Êˆ“«>VÌÃÊÃÕV…Ê>ÃÊ«iÃ̈Vˆ`ið Ê 0TWYV]LKTVUP[VYPUN "˜iÊÜ>Þʈ˜Ê܅ˆV…Ê>`Û>˜ViÃʈ˜Ê˜>˜œÌiV…˜œœ}Þʓ>ÞÊ Li˜iwÌÊ̅iÊi˜ÛˆÀœ˜“i˜ÌÊ­LœÌ…ʈ˜`œœÀÊ>˜`ʜÕÌ`œœÀ®ÊˆÃÊ ! #! " -œÕÀViÃ\ÊÕÀœ«i>˜Êœ““ˆÃȜ˜Ê ­Óääx®Ê>˜`ÊÕÝÊ,iÃi>ÀV…Ê­ÓääÈ®° ̅ÀœÕ}…Ê`iÌiV̈œ˜Ê`iۈViÃÊ̅>ÌÊ>ÀiʏiÃÃÊiÝ«i˜ÃˆÛiÊ>˜`Ê “œÀiÊÃi˜ÃˆÌˆÛipˆ˜ÊܓiÊV>ÃiÃÊ̅œÕÃ>˜`ÃʜÀʓˆˆœ˜ÃÊ œvÊ̈“iÃʓœÀiÊÃi˜ÃˆÌˆÛip̅>˜Êi݈Ã̈˜}Ê`iۈViðʜÀÊ iÝ>“«i]ʘiÜÊ«ÀœÌiˆ˜‡L>Ãi`ʘ>˜œÌiV…ÊÃi˜ÃœÀÃÊV>˜Ê `iÌiVÌʓiÀVÕÀÞÊ>ÌÊVœ˜Vi˜ÌÀ>̈œ˜ÃʜvÊ>««ÀœÝˆ“>ÌiÞÊ L>Ãi`ÊvÀ>“iܜÀŽÃÊ̜ʓ>˜>}iÊ̅iÊ՘ViÀÌ>ˆ˜ÌˆiÃÊ>˜`Ê ÀˆÃŽÃ°Ê˜VÀi>Ãi`ʈ˜ÌiÀ˜>̈œ˜>ÊVœœ«iÀ>̈œ˜ÊˆÃÊ>ÃœÊ ˜ii`i`Ê̜Ê>``ÀiÃÃÊÌÀ>˜ÃLœÕ˜`>ÀÞʈÃÃÕiÃʈ˜ÛœÛˆ˜}Ê̅iÊ `iÛiœ«“i˜ÌÊ>˜`ÊÕÃiʜvʘ>˜œ“>ÌiÀˆ>ÃÊ>˜`Ê«Àœ`ÕVÌÃ°Ê -iÛiÀ>Êˆ˜ÌiÀ˜>̈œ˜>Êˆ˜ˆÌˆ>̈ÛiÃÊ>ÀiÊLiˆ˜}Ê՘`iÀÌ>Ži˜Ê ˆ˜VÕ`ˆ˜}Ê̅iʏœL>Êˆ>œ}Õiʜ˜Ê >˜œÌiV…˜œœ}ÞÊ>˜`Ê Ì…iÊ*œœÀ\Ê"««œÀÌ՘ˆÌˆiÃÊ>˜`Ê,ˆÃŽÃ]Ê̅iʘÌiÀ˜>̈œ˜>Ê ,ˆÃŽÃʜÛiÀ˜>˜Viʜ՘Vˆ]Ê>˜`Ê̅iʘÌiÀ˜>̈œ˜>Ê œÕ˜VˆÊvœÀÊ >˜œÌiV…˜œœ}Þ°Ê``ˆÌˆœ˜>ÊÃÕ««œÀÌÊ «Àœ}À>““iÃÊ>ÀiÊ뜘ÜÀi`ÊLÞÊ̅iÊÕÀœ«i>˜Ê œ““ˆÃȜ˜]Ê̅iÊ1-]Ê>˜`ʜ̅iÀÊ>Õ̅œÀˆÌˆiÃÊ­ œÝÊÓ®° ;/,,5=09654,5;(3),5,-0;: 6-5(56;,*/5636.@ >˜œ«>À̈ViÃʅ>ÛiÊ̅iÊ«œÌi˜Ìˆ>Ê̜Ê`iˆÛiÀÊ i˜ÛˆÀœ˜“i˜Ì>ÊLi˜iwÌÃÊLœÌ…ʈ˜Ê«Àœ`ÕV̈œ˜Ê«ÀœViÃÃiÃÊ >˜`ʈ˜Ê«Àœ`ÕVÌÃ°Ê >˜œ“>ÌiÀˆ>ÃÊV>˜ÊÃÕLÃ̈ÌÕÌiÊvœÀÊ Vœ˜Ûi˜Ìˆœ˜>Ê“>ÌiÀˆ>ÃÊ̅>ÌÊÀiµÕˆÀiʓœÀiÊÀ>Üʓ>ÌiÀˆ>]Ê >ÀiʓœÀiÊi˜iÀ}އˆ˜Ìi˜ÃˆÛiÊ̜ʫÀœ`ÕVi]ʜÀÊ>Àiʎ˜œÜ˜Ê ̜ÊLiÊi˜ÛˆÀœ˜“i˜Ì>Þʅ>À“vՏʭ>ÃVˆ>˜}ˆœˆÊ>˜`Ê <…>˜}ÊÓääή°Ê iÜʘ>˜œÌiV…˜œœ}ˆiÃÊÃii“Ê«œˆÃi`Ê ÌœÊi˜…>˜ViÊi˜ÛˆÀœ˜“i˜Ì>Ê«ÀœÌiV̈œ˜Ê>˜`ʈ“«ÀœÛiÊ «œṎœ˜Ê`iÌiV̈œ˜Ê>˜`ÊÀi“i`ˆ>̈œ˜°Ê œ˜iÊ«>ÀÌʈ˜Ê£ä‡£xʜÀʜ˜i‡µÕ>`Àˆˆœ˜Ì…]Ê>ÊÌ>ÎʫÀiۈœÕÏÞÊ ˆ“«œÃÈLiÊ­ œ˜Ìˆ`i>˜Ê£™™n®°Ê1Ș}ʘ>˜œ«>À̈ViÃʜvÊ iÕÀœ«ˆÕ“ʜ݈`i]Ê>ʅˆ}…ÞÊÃi˜ÃˆÌˆÛiʓi̅œ`ʅ>ÃÊLii˜Ê `iÛiœ«i`Ê̜ʓi>ÃÕÀiÊ̅iÊ«iÃ̈Vˆ`iÊ>ÌÀ>∘i]Ê>ÊvÀiµÕi˜ÌÊ }ÀœÕ˜`Ü>ÌiÀÊVœ˜Ì>“ˆ˜>˜ÌÊ­i˜}Ê>˜`ʜ̅iÀÃÊÓääή° />LiÊ£\ÊÊ >˜œ“>ÌiÀˆ>Ãʼ“>`i‡Ìœ‡œÀ`iÀ½ /…iÊ>LˆˆÌÞÊ̜ʓ>˜ˆ«Õ>Ìiʘ>˜œ«>À̈ViÃÊ>œÜÃÊÃVˆi˜ÌˆÃÌÃÊ̜Êw˜i‡Ì՘iÊ Ì…iÊ«Àœ«iÀ̈iÃʜvʓ>ÌiÀˆ>ÃÊÜÊ̅iÊÀiÃՏ̈˜}Ê«Àœ`ÕVÌÊÃiÀÛiÃÊëiVˆwVÊ «ÕÀ«œÃiÃ°Ê *Àœ«iÀ̈iÃÊ Ý>“«ià œÝÊÓ\ÊÊÊ >˜œÌiV…˜œœ}ÞÊ>˜`Ê̅iÊ1 ʈi˜˜ˆÕ“ÊiÛiœ«“i˜Ìʜ>Ã >˜œÌiV…˜œœ}Þʅ>ÃÊ̅iÊ«œÌi˜Ìˆ>Ê̜ÊVœ˜ÌÀˆLÕÌiÊ̜Ê̅iÊÌ>À}iÌÃÊÃiÌÊ vœÀÊ>V…ˆiۈ˜}Ê̅iÊ1 ʈi˜˜ˆÕ“ÊiÛiœ«“i˜Ìʜ>Ã]Ê«>À̈VՏ>ÀÞʈ˜Ê ̅iÊ>Ài>ÃʜvÊ>vvœÀ`>LiÊi˜iÀ}Þ]ÊVi>˜ÊÜ>ÌiÀ]…Õ“>˜Ê…i>Ì…]Ê>˜`Ê̅iÊ i˜ÛˆÀœ˜“i˜Ì°Ê …i“ˆV>Ê iVÌÀˆV>Ê Ê ˆ}…iÀÊÃÕÀv>Vi‡Ìœ‡ÛœÕ“iÊÀ>̈œÊ“>ŽiÃÊ«>À̈ViÃʅˆ}…ÞÊ Ài>V̈Ûi]ʈ˜VÀi>Ș}Ê̅iˆÀÊivwVˆi˜VÞÊ>ÃÊV>Ì>ÞÃÌÃÊvœÀÊ `iÈÀi`ÊV…i“ˆV>ÊÀi>V̈œ˜Ã° ʘVÀi>Ãi`ÊiiVÌÀˆV>ÊVœ˜`ÕV̈ۈÌÞʈ˜ÊViÀ>“ˆVÃÊ>˜`Ê “>}˜ïVʘ>˜œVœ“«œÃˆÌiÃ]ʈ˜VÀi>Ãi`ÊiiVÌÀˆV>Ê ÀiÈÃÌ>˜Viʈ˜Ê“iÌ>Ã 6>ÀˆœÕÃʘ>˜œÌiV…˜œœ}ˆiÃÊŜÜÊ«Àœ“ˆÃiÊvœÀÊ«ÀœÛˆ`ˆ˜}ÊVi>˜iÀ]Ê “œÀiÊ>vvœÀ`>Li]Ê>˜`ʓœÀiÊivwVˆi˜ÌÊÜ>ÞÃÊ̜ʅ>À˜iÃÃÊÀi˜iÜ>LiÊ i˜iÀ}Þ°Ê/…ˆÃÊV>˜Ê…i«Ê̜ÊÀi`ÕViÊ`i«i˜`i˜VÞʜ˜ÊVœ˜Ûi˜Ìˆœ˜>Ê iV…>˜ˆV>ÊÊ Ê“«ÀœÛi`ʅ>À`˜iÃÃÊ>˜`Ê̜Õ}…˜iÃÃʜvʓiÌ>ÃÊ>˜`Ê >œÞÃ]Ê`ÕV̈ˆÌÞÊ>˜`ÊÃÕ«iÀ«>Ã̈VˆÌÞʜvÊViÀ>“ˆV𠅈`Ài˜Êˆ˜Ê-ÀˆÊ>˜Ž>Ê`ˆÃ«>ÞÊä°£‡Ü>ÌÌÊ܅ˆÌiÊÊLՏLÃ]Ê«Àœ`ÕVi`ÊÕȘ}Ê ˜>˜œ>ÞiÀÃʜvÊÃi“ˆ‡Vœ˜`ÕV̜Àʓ>ÌiÀˆ>Êœ˜Ê>ÊÃ>««…ˆÀiÊÃÕLÃÌÀ>Ìi°Ê/…ˆÃÊÌiV…‡ ˜œœ}ÞʈÃÊÌÀ>˜ÃvœÀ“ˆ˜}Ê`>ˆÞʏˆviʈ˜ÊܓiʜvÊ̅iÊܜÀ`½ÃÊ«œœÀiÃÌÊ>˜`ʓœÃÌÊ Ài“œÌiÊۈ>}iðÊÌʓ>ÞÊLiÊ«œÃÈLiÊ̜ʏˆ}…ÌÊi˜ÌˆÀiÊۈ>}iÃÊ܈̅ʏiÃÃÊi˜iÀ}ÞÊ Ì…>˜Ê>ÊÃÌ>˜`>À`Ê£ää‡Ü>ÌÌÊLՏL° -œÕÀVi\ʈ}…ÌÊ1«Ê/…iÊ7œÀ`ʜ՘`>̈œ˜É1˜ˆÛiÀÈÌÞʜvʜÀ>ÌÕÜ> i˜iÀ}ÞÊÜÕÀViÃÊ>˜`ÊÃÕ««œÀÌÊ}Ài>ÌiÀÊi˜iÀ}ÞÊÃiv‡ÃÕvwVˆi˜VÞ]Ê>˜Ê ˆ“«œÀÌ>˜ÌÊ}œ>ÊvœÀÊ`iÛiœ«ˆ˜}ʘ>̈œ˜Ã°Ê >˜œwÌÀ>̈œ˜Ê“>Þʈ“«ÀœÛiÊ>VViÃÃÊ̜ÊÃ>viÊ>˜`Ê>vvœÀ`>LiÊ `Àˆ˜Žˆ˜}ÊÜ>ÌiÀÊ>˜`ÊL>ÈVÊÃ>˜ˆÌ>̈œ˜]Ê܈̅Ê`ˆÀiVÌʈ“«ˆV>̈œ˜ÃÊvœÀÊ Ã>˜ˆÌ>̈œ˜Ê>˜`Ê«ÕLˆVʅi>Ì…°Ê /œÊLÀˆ˜}Ê̅iÃiÊ«Àœ“ˆÃiÃÊ̜ÊvÀՈ̈œ˜]Ê«ÕLˆVÊÀiÃi>ÀV…Ê «Àœ}À>““iÃʅ>ÛiÊ>˜Êˆ“«œÀÌ>˜ÌÊÀœiÊ̜ʫ>Þʈ˜Ê«ÀœÛˆ`ˆ˜}Ê}Ài>ÌiÀÊ ˆ˜Vi˜ÌˆÛiÃÊ>˜`Êi˜VœÕÀ>}i“i˜ÌÊvœÀʘ>˜œÌiV…˜œœ}ˆiÃÊ̅>ÌÊ ÃÕ««œÀÌÊÃÕÃÌ>ˆ˜>LiÊ`iÛiœ«“i˜Ì°Ê -œÕÀViÃ\ʈˆiÊ>˜`ʜ̅iÀÃÊÓääÈ]ʏœL>Êˆ>œ}Õiʜ˜Ê >˜œÌiV…˜œœ}ÞÊ>˜`Ê Ì…iÊ*œœÀÊÓääÈ]Ê<…>˜}ÊÓääÎ]Ê9>ÛÕâÊ>˜`ʜ̅iÀÃÊÓääÈ]Ê9i>˜Ê>˜`ʜ̅iÀÃÊ Óääx "«ÌˆV>Ê -ÌiÀˆV>Ê ˆœœ}ˆV>Ê ʘVÀi>Ãi`ÊVœ˜ÛiÀȜ˜ÊivwVˆi˜VÞʜvʏˆ}…ÌÊ̜ÊiiVÌÀˆV>Ê V…>À}iʈ˜Ê«…œÌœiiVÌÀœ˜ˆVÊ`iۈViÃÊÃÕV…Ê>ÃÊ܏>ÀÊ «>˜iÃ /Ê …iÊë>̈>Ê>ÀÀ>˜}i“i˜ÌʜvÊ>̜“Ãʈ˜Ê>ÊÃÕLÃÌ>˜ViÊ >vviVÌÃÊV…i“ˆV>ÊÀi>V̈œ˜ÃÊ>˜`Êv>VˆˆÌ>ÌiÃʈ˜VÀi>Ãi`Ê ÃiiV̈ۈÌްʜÀÊiÝ>“«i]ʅœœÜÊë…iÀiÃÊV>˜ÊLiÊÕÃi`Ê ÌœÊÌÀ>˜«œÀÌÊ>˜`ÊVœ˜ÌÀœÊ̅iÊÀii>ÃiʜvÊëiVˆwVÊ`ÀÕ}ð ʘVÀi>Ãi`Ê«iÀ“i>LˆˆÌÞÊ̅ÀœÕ}…ÊLˆœœ}ˆV>ÊL>ÀÀˆiÀÃÊ ­“i“LÀ>˜iÃ]ÊLœœ`‡LÀ>ˆ˜ÊL>ÀÀˆiÀ]ÊiÌV°®]ʈ“«ÀœÛi`Ê LˆœVœ“«>̈LˆˆÌÞÊ­ˆ°i°]Ê̅iʵÕ>ˆÌÞʜvÊ "/ʅ>ۈ˜}Ê̜݈VÊ œÀʈ˜ÕÀˆœÕÃÊivviVÌÃʜ˜ÊLˆœœ}ˆV>ÊÃÞÃÌi“î° -œÕÀVi\ÊÕ̅iÀ]ÊÓää{°Ê )1)6+-2+`,%00)2+)72%238)`,2303+=%2(8,))2:-6321)28 >˜ÞʘiÜʘ>˜œÌiV…˜œœ}އL>Ãi`ʓœ˜ˆÌœÀˆ˜}Ê œÝÊÎ\ÊÊÊ ˜ÛˆÀœ˜“i˜Ì>Ê“œ˜ˆÌœÀˆ˜}Ê܈̅ʘ>˜œÌiV…˜œœ}Þ `iۈViÃʜ«iÀ>Ìiʜ˜ÊÈÌiÊ>˜`ʈ˜ÊÀi>‡Ìˆ“i]ÊȓՏÌ>˜iœÕÏÞÊ “i>ÃÕÀˆ˜}Ê>ÊLÀœ>`ÊÀ>˜}iʜvÊ«œÕÌ>˜ÌÃÊ>˜`Ê̜݈VÊ >}i˜ÌðÊ,>«ˆ`Ê`iÌiV̈œ˜Ê>œÜÃÊvœÀÊÃ܈vÌÊÀi뜘Ãi]Ê Ì…iÀiLÞʓˆ˜ˆ“ˆâˆ˜}Ê`>“>}iÊ>˜`ÊÀi`ÕVˆ˜}ÊÀi“i`ˆ>̈œ˜Ê VœÃÌÃÊ­ œÝÊή° œ˜ˆÌœÀˆ˜}ʈÀÊ*œṎœ˜ÊœÌÊ-«œÌà /…ˆ˜Ê>ÞiÀÃʜvʘ>˜œVÀÞÃÌ>ˆ˜iʓiÌ>ÊœÝˆ`iÊ>ÀiÊ̅iʎiÞÊVœ“«œ˜i˜ÌÊ œvÊ܏ˆ`‡ÃÌ>ÌiÊ}>ÃÊÃi˜ÃœÀÃÊvœÀÊ>ˆÀʵÕ>ˆÌÞʓœ˜ˆÌœÀˆ˜}°Ê -œÕÀVi\ʘÃ̈ÌÕ̜Ê`iʈÈV>Ê«ˆV>`>]Ê-Ê>`Àˆ`Ê iÌiV̈˜}Ê7>ÌiÀʜ˜Ì>“ˆ˜>˜Ìà 7>ÌiÀÊi˜ÌiÀÃÊ̅iÊÜ>Ûi}Ո`iʈ˜iÌÊ>˜`Ê«>ÃÃiÃʜÛiÀÊLˆœV…i“ˆV>Ê Ãi˜ÃœÀÃ]ʓ>Žˆ˜}ʈÌÊ«œÃÈLiÊ̜ÊȓՏÌ>˜iœÕÏÞÊÌiÃÌÊvœÀʓœÀiÊ̅>˜Ê ÎäÊVœ˜Ì>“ˆ˜>˜ÌÃ°Ê -œÕÀVi\ÊLiÀ…>À`‡>ÀÃ‡1˜ˆÛiÀÈÌÞÊ/ÕiLˆ˜}i˜]ʘÃ̈ÌÕÌiʜvÊ*…ÞÈV>Ê>˜`Ê /…iœÀïV>Ê…i“ˆÃÌÀÞ 9LTLKPH[PUNWVSS\[PVU >˜œÌiV…˜œœ}އL>Ãi`Ê܏Ṏœ˜Ãʓ>ÞÊ>ÃœÊ…i«ÊÀi`ÕViÊ œÀÊ«ÀiÛi˜ÌÊ«œṎœ˜Ê>˜`Ê̜݈VÊi“ˆÃȜ˜ÃÊ>ÌÊÜÕÀVi°Ê >˜œÃÌÀÕVÌÕÀi`ÊV>Ì>ÞÃÌÃÊL>Ãi`ʜ˜Ê“iÌ>ÊœÝˆ`iÃʜÀÊ “iÌ>Ê˜>˜œ«>À̈ViÃÊŜÜÊ«Àœ“ˆÃiʈ˜ÊÀi`ÕVˆ˜}ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê >˜`ÊÛi…ˆViÊi“ˆÃȜ˜ÃÊ­,ˆVŽiÀLÞÊ>˜`ʜÀÀˆÃœ˜ÊÓääÈ®°Ê œÀÊiÝ>“«i]Ê>ÊÛ>ÀˆiÌÞʜvÊ«ÀiVˆœÕÃʓiÌ>Ê˜>˜œ«>À̈ViÃÊ …>ÛiÊ̅iÊ>LˆˆÌÞÊ̜ʜ݈`ˆâiÊ«œˆÃœ˜œÕÃÊV>ÀLœ˜Ê“œ˜œÝˆ`iÊ ­"®Êˆ˜ÊÛi…ˆViÊi݅>ÕÃÌÃ]ÊÌÀ>˜ÃvœÀ“ˆ˜}Ê̅i“ʈ˜ÌœÊiÃÃÊ …>À“vՏÊV>ÀLœ˜Ê`ˆœÝˆ`iÊ­"Ó®°Ê ÌÊ̅iʘ>˜œÃV>i]ÊÛ>ÀˆœÕÃÊ«>À̈ViÃÊ`i“œ˜ÃÌÀ>ÌiÊ ˆ“«ÀiÃÈÛiÊV>«>LˆˆÌˆiÃÊ̜ÊÀi“i`ˆ>ÌiÊ«œÕÌ>˜Ìð >˜œ«>À̈ViÃʜvÊ̈Ì>˜ˆÕ“Ê`ˆœÝˆ`iÊ­/ˆ"Ó®Ê>LÜÀLÊi˜iÀ}ÞÊ vÀœ“ʏˆ}…ÌÊ>˜`Ê̅i˜ÊœÝˆ`ˆâiʘi>ÀLÞʜÀ}>˜ˆVʓœiVՏiÃÆÊ Ì…ˆÃÊ«Àœ«iÀÌÞʜvÊ«…œÌœV>Ì>ÞÈÃʈÃÊiÝ«œˆÌi`Ê̜ʓ>ŽiÊ Vœ>̈˜}ÃÊ̅>ÌÊ>ÌÌÀ>VÌÊ>˜`ʜ݈`ˆâiÊ«œÕÌ>˜ÌÃ]ÊÃÕV…Ê>ÃÊ >˜œÌiV…˜œœ}ÞÊV>˜ÊLiÊÕÃi`Ê̜ʈ“«ÀœÛiʓœ˜ˆÌœÀˆ˜}ʜvÊ>ˆÀÊ>˜`ÊÜ>ÌiÀʵÕ>ˆÌްʜÀÊiÝ>“«i]ʓˆ˜ˆ>ÌÕÀˆâi`Ê>ˆÀʵÕ>ˆÌÞʓœ˜ˆÌœÀˆ˜}Ê`iۈViÃÊÃiiV̈ÛiÞÊ `iÌiVÌÊV>ÀLœ˜Ê“œ˜œÝˆ`iÊ­"®Ê>˜`ʘˆÌÀœ}i˜Ê`ˆœÝˆ`iÊ­ "Ó®ÊLÞʓi>ÃÕÀˆ˜}ÊV…>˜}iÃʈ˜ÊiiVÌÀˆV>ÊVœ˜`ÕV̈ۈÌÞÊ̅>ÌʜVVÕÀÊ܅i˜Ê̅iÃiÊ}>ÃʓœiVՏiÃÊ >ÀiÊ«ÀiÃi˜Ìʜ˜Ê̅iÊÃÕÀv>Vi°Ê"̅iÀÊ}>ÃiÃÊÃÕV…Ê>Ãʓi̅>˜i]ʜ✘i]Ê>˜`ÊLi˜âi˜iÊV>˜Ê>ÃœÊLiÊ`iÌiVÌi`°Ê ˜ÊܓiÊ>««ˆV>̈œ˜Ã]ʘ>˜œ‡L>Ãi`ÊÃi˜ÃœÀÃʜÕÌ«iÀvœÀ“ÊVœ˜Ûi˜Ìˆœ˜>Ê>ˆÀÊ«œṎœ˜Ê“œ˜ˆÌœÀˆ˜}Ê`iۈViÃÊ­iv̇…>˜`ʈ“>}i]Ê>LœÛi®°Ê/…iÞÊ «ÀœÛˆ`iÊv>ÃÌiÀÊÀi뜘ÃiÊ܈̅ÊÀi>‡Ìˆ“iÊ>˜>Þ̈V>ÊV>«>LˆˆÌÞ]Ê}Ài>̏Þʈ“«ÀœÛi`Ê}iœ}À>«…ˆV>ÊÀi܏Ṏœ˜]Êȓ«ˆwi`ʜ«iÀ>̈œ˜]Ê>˜`ʏœÜiÀÊ À՘˜ˆ˜}ÊVœÃÌðÊ/…iÞÊ>Àiʈ`i>ÊvœÀʓœ˜ˆÌœÀˆ˜}ʏœV>ˆâi`Ê«œṎœ˜Ê«i>ŽÃʈ˜ÊÕÀL>˜Ê>Ài>ð /œÊÛiÀˆvÞÊ̅iÊÃ>viÌÞʜvÊ`Àˆ˜Žˆ˜}ÊÜ>ÌiÀ]ʈÌʈÃʘiViÃÃ>ÀÞÊ̜ʓœ˜ˆÌœÀÊ«œÕÌ>˜ÌÃÊ­«iÃ̈Vˆ`iÃ]Ê>˜ÌˆLˆœÌˆVÃ]ʘ>ÌÕÀ>Ê̜݈˜Ã]ÊV>ÀVˆ˜œ}i˜Ã]Ê ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>ÊÜ>ÃÌi]ÊiÌV°®Ê`œÜ˜Ê̜Ê̅iʏiÛiÊœvʜ˜iʘ>˜œ}À>“Ê­ˆ°i°]ʜ˜i‡Lˆˆœ˜Ì…ÊœvÊ>Ê}À>“®Ê«iÀʏˆÌÀi°ÊʘiÜÊLˆœV…i“ˆV>ÊÃi˜ÃœÀÊÕÃiÃÊ>˜Ê ˆ˜Ìi}À>Ìi`ʜ«ÌˆV>ÊV…ˆ«Ê̜Ê>˜>ÞâiÊÜ>ÌiÀÊvÀœ“ÊÛ>ÀˆœÕÃÊÜÕÀViÃÊLÞʓi>˜ÃʜvÊ>ʓˆ˜ˆ>ÌÕÀˆâi`ʈ““Õ˜œ>ÃÃ>ÞÊÃÞÃÌi“Ê­Àˆ}…̇…>˜`ʈ“>}i]Ê >LœÛi®°Ê˜Ê>««ÀœÝˆ“>ÌiÞÊÓäʓˆ˜ÕÌiÃ]Ê̅iÊÃi˜ÃœÀÊV>˜Ê`iÌiVÌÊ>˜`Ê«ÀœÛˆ`iÊ`>Ì>ʜ˜Ê“œÀiÊ̅>˜ÊÎäÊ`ˆvviÀi˜ÌÊÃÕLÃÌ>˜ViðÊ/…iÊ`iۈViÊV>˜Ê LiÊÀi‡ÕÃi`ÊÕ«Ê̜ÊxääÊ̈“iÃÊLivœÀiÊ̅iÊÃÕÀv>ViÊV…i“ˆÃÌÀÞʘii`ÃÊ̜ÊLiÊÀi}i˜iÀ>Ìi`°Ê Ûi…ˆViÊ>˜`ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>Êi“ˆÃȜ˜ÃÊ­-ÌÀˆ˜ˆÊ>˜`ʜ̅iÀÃÊ Óääx®°Ê/…iÃiÊ«Àœ«iÀ̈iÃÊV>˜ÊLiÊiÝ«œˆÌi`Ê̜ÊVÀi>ÌiÊ Ãiv‡Vi>˜ˆ˜}ÊÃÕÀv>ViÃÊ­i°}°]ÊÃiv‡Vi>˜ˆ˜}Ê}>ÃÃʜÀÊÜ>ÃÊ Ì…>ÌÊV>˜ÊÌÀ>«Ê«>À̈ViÃʜvÊ>ˆÀÊ«œṎœ˜®° -œÕÀViÃ\Ê,ˆVŽiÀLÞÊ>˜`ʜ̅iÀÃÊÓäää]ʜ“ˆ˜ˆÊ>˜`ʜ̅iÀÃÊÓää£]ÊÀ>vÊ>˜`ʜ̅iÀÃÊÓää{]Ê/ÃV…“i>ŽÊ>˜`ʜ̅iÀÃÊÓääx]Ê*ÀœÊ>˜`ʜ̅iÀÃÊÓääx]ÊÕ>Ê>˜`ʜ̅iÀÃÊÓääx œÝÊ{\ÊÊ7ˆ˜`œÜÃÊ̅>ÌÊÃ>ÛiÊi˜iÀ}Þ 7ˆ˜`œÜÃÊ>Àiʈ˜ivwVˆi˜ÌÊvÀœ“Ê>˜Êi˜iÀ}ÞÊÃÌ>˜`«œˆ˜Ì°Ê˜Ê…œÌÊÃi>ܘÃ]ÊÃ՘Êň˜ˆ˜}Ê̅ÀœÕ}…Ê}>ÃÃʈ˜VÀi>ÃiÃʈ˜`œœÀÊÌi“«iÀ>ÌÕÀiÃÊ>˜`Ê̅iʘii`ÊvœÀÊ Vœœˆ˜}°Ê˜ÊVœœÊÃi>ܘÃ]Ê܈˜`œÜÃʏi>ŽÊ>ÊÈ}˜ˆwV>˜ÌÊ«œÀ̈œ˜ÊœvÊ̅iʈ˜`œœÀʅi>Ì]ÊÜ>Ã̈˜}ʅi>̈˜}Êi˜iÀ}Þ°Êi«i˜`ˆ˜}ʜ˜Ê̅iÊVœÕ˜ÌÀÞ]Ê>ÊÈ}˜ˆwV>˜ÌÊ >“œÕ˜ÌʜvÊi˜iÀ}Þʓ>ÞÊLiÊÕÃi`Ê̜ʅi>ÌʜÀÊVœœÊLՈ`ˆ˜}Ã°Ê >˜œÃV>iÊ܈˜`œÜÊVœ>̈˜}ÃÊŜÜÊ«Àœ“ˆÃiÊvœÀÊÀi`ÕVˆ˜}Êi˜iÀ}ÞÊVœ˜ÃՓ«Ìˆœ˜Ê>˜`Ê"ÓÊi“ˆÃȜ˜Ã°Êœ>̈˜}ÃÊÌ>ˆœÀi`Ê̜ÊÜ>À“Ê Vˆ“>ÌiÃÊ>œÜÊۈÈLiʏˆ}…ÌÊ̜ʫ>ÃÃÊ̅ÀœÕ}…Ê}>ÃÃÊLÕÌÊLœVŽÊˆ˜vÀ>Ài`ÊÜ>Ûii˜}̅ðʘÊVœœÊVˆ“>ÌiÃ]ÊVœ>̈˜}Ãʓ>ŽiʓœÀiÊivwVˆi˜ÌÊÕÃiÊ œvʏˆ}…ÌÊ>˜`ʅi>ÌÊLÞʅˆ˜`iÀˆ˜}Ê̅iˆÀÊÀ>`ˆ>̈œ˜ÊL>VŽÊ̜Ê̅iʜÕÌÈ`iÊܜÀ`°Ê"̅iÀÊVœ>̈˜}ÃÊÃ̈Êˆ˜Ê`iÛiœ«“i˜ÌÊV>˜ÊÀi뜘`Ê̜ÊV…>˜}iÃʈ˜Ê ̅iÊÜi>̅iÀʜÀÊ̅iÊ>˜}iʜvÊ̅iʏˆ}…Ì°Ê ÌÊ«ÀiÃi˜Ì]ÊÀiyiV̈ÛiÊVœ>̈˜}ÃÊ>ÀiÊiÝ«i˜ÃˆÛiÊ̜ʫÀœ`ÕVi°ÊÌ…œÕ}…Ê̅iÞÊ>ÀiʏiÃÃÊivviV̈Ûi]Ê܇V>i`ʼ>LÜÀ«ÌˆÛiÊVœ>̈˜}ýʫÀœÛˆ`iÊ >ʓœÀiÊ>vvœÀ`>LiÊ>ÌiÀ˜>̈Ûi°ÊÊVœ>̈˜}Ê̅>ÌÊVœ˜Ì>ˆ˜Ãʘ>˜œ«>À̈ViÃʜvÊ̅iÊVœ“«œÕ˜`ʏ>˜Ì…>˜Õ“Ê…iÝ>LœÀˆ`iÊ­> ȮʈÃÊ>Ài>`Þʜ˜Ê̅iÊ “>ÀŽiÌÊ>˜`ʈÃÊÕÃi`Ê̜ʓ>ŽiʓœÀiÊVœÃ̇ivviV̈ÛiÊ܏>ÀÊ}>∘}° -œÕÀViÃ\ÊՈÀÊÓää{]Ê-V…i“ÊÓääÎ 7œœ`ÊVœ>Ìi`Ê܈̅Ê>ʘ>˜œ«>À̈ViÊÃÕÀv>ViÊLiVœ“iÃÊiÝÌÀi“iÞÊ Ü>ÌiÀÊÀi«i>˜ÌʜÀʼÃÕ«iÀ…Þ`Àœ«…œLˆV°½Ê-ÕÀv>ViÃÊÌÀi>Ìi`ʈ˜Ê̅ˆÃÊÜ>ÞÊ LiVœ“iÊÃiv‡Vi>˜ˆ˜}Ê>˜`ÊÀiµÕˆÀiʏˆÌ̏iʓ>ˆ˜Ìi˜>˜Vi°Ê -œÕÀVi\Ê -ʎ̈i˜}iÃiÃV…>vÌ +)3=)%6&33/ œÝÊx\ÊÊ >˜œÌiV…˜œœ}ÞÊ>˜`ÊLiÌÌiÀÊi˜iÀ}Þʜ«Ìˆœ˜ÃÊ ˆÌ…ˆÕ“ÊL>ÌÌiÀˆiÃʈ˜VÀi>ÃiÊÃ>viÌÞÊ>˜`ʏ>ÃÌʏœ˜}iÀÊ /…iÊ«œÜiÀʜÕÌ«ÕÌʜvÊÀiV…>À}i>LiʏˆÌ…ˆÕ“ÊL>ÌÌiÀˆiÃÊV>˜ÊLiʈ˜VÀi>Ãi`Ê LÞÊxäÊ«iÀÊVi˜ÌÊLÞÊÕȘ}ʘ>˜œÃÌÀÕVÌÕÀi`ÊiiVÌÀœ`iÃÊVœ˜Ì>ˆ˜ˆ˜}ʏˆÌ…ˆÕ“Ê VœL>Ìʜ݈`i°Ê/…iÃiÊL>ÌÌiÀˆiÃÊ>Àiʈ˜ÌÀˆ˜ÃˆV>ÞÊÃ>viÀ\Ê̅iÞʅ>ÛiÊv>ÃÌiÀÊ V…>À}iÉ`ˆÃV…>À}iÊÀ>ÌiÃÊ>˜`ÊLiÌÌiÀÊ>VVœ““œ`>ÌiÊ̅iÊiÝ«>˜Ãˆœ˜Ê V>ÕÃi`ÊLÞʓˆ}À>̈˜}ʏˆÌ…ˆÕ“ʈœ˜ÃÊ`ÕÀˆ˜}ÊV…>À}ˆ˜}°ÊˆÌ…ˆÕ“ÊL>ÌÌiÀˆiÃÊ>ÀiÊ >Ài>`ÞÊLiˆ˜}ÊÕÃi`Ê̜ʫœÜiÀÊ>Ê܈`iÊÀ>˜}iʜvÊ`iۈViÃ]ʓ>˜ÞʜvÊ܅ˆV…Ê œ«iÀ>Ìiʈ˜ÊÀi“œÌiʏœV>̈œ˜ÃÊ>˜`ÊiÝÌÀi“iÊi˜ÛˆÀœ˜“i˜ÌÃÊqÊvÀœ“ÊœVi>˜ÃÊ ÌœÊœÕÌiÀÊë>Vi°Ê -V>˜˜ˆ˜}ÊiiVÌÀœ˜Ê“ˆVÀœÃVœ«iʈ“>}iʜvÊ̅iʘ>˜œÃÌÀÕVÌÕÀi`Ê iiVÌÀœ`iÊ>ÀV…ˆÌiVÌÕÀiÊÕÃi`ʈ˜Ê>˜Ê>`Û>˜Vi`ʏˆÌ…ˆÕ“ʈœ˜ÊL>ÌÌiÀÞ°Ê/…iÊ ˆ˜`ˆÛˆ`Õ>ÊVœÕ“˜ÃÊ>ÀiÊ>««ÀœÝˆ“>ÌiÞÊÓääʘ>˜œ“iÌÀiÃʈ˜Ê`ˆ>“iÌiÀ° -œÕÀVi\Ê1˜ˆÛiÀÈÌjÊ`iÊ*ˆV>À`ˆiÊՏiÃÊ6iÀ˜i]ʓˆi˜Ã >˜œ“>ÌiÀˆ>ÃÊ>Àiʈ“«ÀœÛˆ˜}Ê̅iÊivwVˆi˜VÞʜvÊi݈Ã̈˜}Ê܏>ÀÊ i˜iÀ}ÞÊÌiV…˜œœ}ˆiÃ°Ê -œÕÀVi\ÊÕ`ˆœÊ6ˆÃÕ>ÊˆLÀ>ÀÞʜvÊ̅iÊÕÀœ«i>˜Êœ““ˆÃȜ˜ ... - tailieumienphi.vn 673563