Ebook Ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 102 | FileSize: 0.92 M | File type: PDF
of x

Ebook Ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 1. Nội dung phần 1 của ebook trình bày về kiến thức công nghệ thông tin dành cho nhà quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu, phân tích một số thành công, thất bại và bài học kinh nghiệm.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-va-thuong-mai-dien-tu-trong-doanh-nghiep-phan-cehbuq.html

Nội dung


MỤC LỤC

MỤC LỤC ............................................................................................ 1
LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................... 8
CHƯƠNG I. KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÀNH CHO
NHÀ QUẢN LÝ ..................................................................................10
1.1. Phần cứng máy tính ..........................................................................10
1.1.1. Mainboard (bo mạch chủ) ...........................................................11
1.1.2. CPU (Central Processing Unit)- Vi xử lý ....................................12
1.1.3. RAM (Radom Access Memory) - Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên....12
1.1.4. Case và bộ nguồn ........................................................................12
1.1.5. Ổ đĩa cứng HDD (Hard Disk Drive)............................................12
1.1.6. Ổ đĩa CD ROM (Hard Disk Drive)..............................................13
1.1.7. Ổ đĩa mềm FDD ..........................................................................13
1.1.8. Bàn phím – Keyboard .................................................................13
1.1.9. Chuột- Mouse..............................................................................13
1.1.10. Màn hình- Monitor ....................................................................13
1.1.11. Card Video ................................................................................14
1.1.12. Các cổng giao tiếp .....................................................................14
1.1.13. LPT/COM .................................................................................14
1.1.14. PCI/AGP/PCI Express...............................................................14
1.1.15. LAN ..........................................................................................14
1.1.16. IDE............................................................................................15
1.1.17. SATA........................................................................................15
1.2. Phần mềm máy tính ..........................................................................15

1.2.1. Khái niệm....................................................................................15
1.2.2. Phân loại phần mềm máy tính .....................................................16
1.3. Mạng máy tính ..................................................................................17
1.3.1. Khái niệm....................................................................................17
1.3.2. Phân loại mạng máy tính .............................................................17
1.4. Cơ sở dữ liệu .....................................................................................18
1.4.1. Khái niệm....................................................................................18
1.4.2. Phân loại cơ sở dữ liệu: ...............................................................19
1.5. Mạng Internet ...................................................................................19
1.6. Chính phủ điện tử (E-Government)..................................................21
1.7. Thương mại điện tử (E-Commerce)..................................................22
1.7.1. Khái niệm....................................................................................22
1.7.2. Các phương tiện thực hiện thương mại điện tử ............................22
1.7.3. Phân loại thương mại điện tử.......................................................23
1.7.4. Lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử ..................................25
1.8. Các cơ quan ban ngành ứng dụng CNTT-TT để hỗ trợ Doanh nghiệp
..................................................................................................................28
1.8.1. Ngành Hải quan ..........................................................................28
1.8.2. Ngành Thuế.................................................................................29
1.9. Chữ ký số - chứng thực điện tử: bạn nên biết ..................................31
1.9.1. Hướng dẫn ứng dụng chữ ký số bằng Microsoft Office 2007 ......38
CHƯƠNG II. ỨNG DỤNG CNTT – TT TRONG DOANH NGHIỆP44
2.1. CNTT-TT là một phần của hạ tầng ..................................................44
2.2. Đầu tư CNTT-TT hiệu quả ...............................................................45
2.2.1. Lưu trữ wesbite thương mại điện tử.............................................45
2.3. Phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp ........................................49

2.3.1. Phần mềm máy chủ web..............................................................49
2.3.2. Phần mềm xây dựng website thương mại điện tử ........................49
2.3.3. Website động và các công nghệ xây dựng website động..............52
2.3.4. Phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp lớn ..............................54
2.4. Phần mềm hỗ trợ ra quyết định trong quản lý doanh nghiệp...........56
2.4.1. Phần mềm quản trị dây chuyền cung ứng (SCM) ........................56
2.4.2. Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp tích hợp (ERP)..........56
2.5. Một số mô hình ứng dụng CNTT-TT trong kinh doanh...................57
2.5.1. Ứng dụng mạng extranet trong lĩnh vực sản xuất của General Motor
..............................................................................................................57
2.5.2. Ứng dụng CNTT-TT trong ngành du lịch....................................58
2.6. ĐA 191 hỗ trợ gì cho ứng dụng CNTT-TT trong doanh nghiệp.......61
CHƯƠNG 3. ........................................................................................63
ỨNG DỤNG CNTT TRONG DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU
..............................................................................................................63
3.1. Xây dựng website trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu – mẫu hình tham
khảo..........................................................................................................63
3.1.1. Một số vấn đề cần lưu ý khi xây dựng website thương mại điện tử63
3.1.2 Một số mẫu hình tham khảo website TMĐT trong lĩnh vực xuất nhập
khẩu ......................................................................................................64
3.2. Khai thác hệ thống thông tin thị trường qua Internet – không phải mọi
thứ đều phải trả tiền.................................................................................68
3.2.1 Khai thác hệ thống các Tâm điểm thương mại để quảng cáo ........68
3.2.2 Khai thác các “cơ hội kinh doanh điện tử” trên Internet ...............69
3.2.3 Khai thác các sàn giao dịch thương mại điện tử B2B ...................69
3.2.4 Thông tin thị trường trên website Sở giao dịch hàng hóa.............70

3.2.5 Tìm kiếm thị trường và bạn hàng trên internet.............................70
3.2.6 Hệ thống thông tin xúc tiến thương mại trên Internet ...................71
3.2.7 Các website thông tin xúc tiến thương mại điển hình ...................72
3.3. Tìm hiểu và sử dụng hệ thống các sàn giao dịch điện tử B2B .........73
3.3.1. Sàn giao dịch điện tử Alibaba......................................................74
Các dịch vụ Alibaba cung cấp cho khách hàng......................................75
3.3.2. Sàn giao dịch thương mại điện tử của Cisco Systems ..................75
3.3.3 Giao dịch trên cổng thương mại điện tử Bolero.net: .....................75
3.4. Khai báo thủ tục Hải quan từ xa ......................................................77
3.4.1. Đối với Doanh nghiệp .................................................................77
3.4.2. Đối với cơ quan hải quan.............................................................78
3.4.3. Doanh nghiệp thực hiện khai hải quan từ xa................................78
3.5. Hải quan điện tử ...............................................................................79
3.5.1. Khái niệm hải quan điện tử..........................................................79
3.5.2. Điều kiện doanh nghiệp tham gia vào hải quan điện tử................80
3.6. Chính sách một cửa quốc gia (NSW)................................................81
3.6.1. Khái niệm về chính sách một cửa quốc gia..................................81
3.6.2. Cơ chế một cửa quốc gia Việt Nam .............................................82
3.7. Chính sách một cửa ASEAN (ASW).................................................83
3.7.1. Khái niệm....................................................................................83
3.7.2. Mô hình khái niệm: .....................................................................84
3.7.3. Mục đích, phạm vi, chức năng cơ chế một cửa ASEAN ..............85
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH MỘT SỐ THÀNH CÔNG, THẤT BẠI VÀ
BÀI HỌC KINH NGHIỆM ................................................................87
4.1. Một số thành công trong thương mại điện tử ...................................87
4.1.1. Google.com – Công cụ tìm kiếm thông minh ..............................87

4.1.2. Alibaba.com - Sàn giao dịch thương mại điện tử B2B................91
4.2. Một số thất bại trong thương mại điện tử .........................................94
4.2.1. Boo.com – Cửa hàng thời trang trực tuyến ..................................94
4.2.2. Pets.com – Siêu thị thú nuôi trực tuyến ......................................96
4.3. Một số nguyên tắc đảm bảo ứng dụng CNTT-TT và TMĐT hiệu quả98
4.3.1. Tính minh bạch (Transparency):..................................................99
4.3.2. Sự đáng tin cậy (Reliability):.....................................................100
4.3.3. Quyền riêng tư (Privacy): ..........................................................100
4.3.4. Bí mật thông tin (Confidentiality): ............................................101
4.3.5. Quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual property rights):....................101
CHƯƠNG 5. ......................................................................................103
QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CNTT & TMDDT TRONG DN103
5.1. Quy trình xây dựng các phần mềm ứng dụng trong DN ................103
5.1.1. Phương pháp SDLC (System Development life Cycle) .............103
5.1.2. Phương pháp thử nghiệm (Prototyping Methodology)...............105
5.1.3. Phương pháp phát triển ứng dụng nhanh (Rapid Application
Development) .....................................................................................107
5.2. Quy trình mua sắm các phần mềm ứng dụng trong DN ................109
Các bước doanh nghiệp cần triển khai.................................................109
Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp mua hệ thống....................110
5.3. Triển khai các dự án ERP, SCM và CRM trong DN ......................111
5.3.1. Qui trình triển khai dự án ERP ..................................................111
5.3.2. Qui trình triển khai SCM...........................................................116
5.3.3. Qui trình triển khai CRM: .........................................................119
CHƯƠNG 6. ......................................................................................121

1107010

Tài liệu liên quan


Xem thêm