Ebook Từ điển danh nhân kiến trúc xây dựng thế giới: Phần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: 0.89 M | File type: PDF
of x

Ebook Từ điển danh nhân kiến trúc xây dựng thế giới: Phần 2. Tiếp nối phần 1 của cuốn sách Từ điển danh nhân kiến trúc - xây dựng thế giới, trong phần 2 sẽ trình bày tên các kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng trên thế giới được sắp xếp theo vần chữ cái từ X đến Z và nêu một số kiến trúc tiêu biểu trong thế kỷ XX. Mời các bạn cùng đón đọc.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-tu-dien-danh-nhan-kien-truc-xay-dung-the-gioi-phan-2-h0yauq.html

Nội dung


xemi«nov V.N. (1874-1960) KiÕn tróc s− quy ho¹ch Nga. Hµnh nghÒ t¹i Nga vµ Anh. ChØ ®¹o thiÕt kÕ kh«i phôc Matxc¬va (1935), quy ho¹ch vµ x©y dùng thµnh phè v−ên gÇn Prozoropxkaya, thiÕt kÕ quy ho¹ch vïng Iªcutxc¬, vïng má Capcaz¬ (193336), tæng s¬ ®å kh«i phôc vµ ph¸t triÓn KÜxlovo®xc¬ (1934), tæng s¬ ®å khoi phôc vµ ph¸t triÓn Roxtov-na-§«nu (1930-34). Ximbirtsev V.N. (1901-1982) KiÕn tróc s− Nga. Tham gia kh«i phôc vµ x©y dùng Volgagra® trong ®ã cã ®¹i lé vµ qu¶ng tr−êng chiÕn sÜ Pavsi, tr−êng §¶ng, nhµ h¸t qu©n ®éi Liªn X« t¹i Moxkva (1934-40). KiÕn tróc s− Nh©n d©n Liªn X« (1975), Gi¶i th−ëng Quèc gia (1951). Xongail« M.A. (1874-1941) KiÕn tróc s− Litva, theo xu h−íng T©n Cæ ®iÓn. C«ng tr×nh tiªu biÓu : nhµ ng©n hµng ë Kaunax (1924-19), nhµ ng©n hµng ë Majekai (193738). xperanxki E.N. (1914-1983) KiÕn tróc s− Nga. Cïng víi c¸c t¸c gi¶ kh¸c ®· thiÕt kÕ nhiÒu c«ng tr×nh t¹i Lªningrad :nhµ ë t¹i ®¹i lé Matk«vxki (1956-61) vµ Nov«izmail«vki (1964-65), trung t©m truyÒn h×nh (1962), tæng thÓ c«ng tr×nh h¶i quan ë biªn giíi NgaPhÇn Lan (1967),v.v. ViÖn sÜ Hµn l©m kiÕn tróc Liªn X« (1979). Xtam« E.N. (1912-?) KiÕn tróc s− Nga. Mét trong c¸c t¸c gi¶ cña Cung Dd¹i héi ®iÖn Kremli (1959-61) nhµ ë 19 tÇng t¹i ®¹i lé Lªnin (1965-67), tiÓu khu nhµ ë M«xfimxki (tõ n¨m 1966), r¹p chiÕu phim (1967), tµ ®¹i sø Hungari (1967), nhµ in Progres (1967), lµng Olympic (1980), tÊt c¶ ®Òu ë Moxkva. KiÕn tróc s− Nh©n d©n Liªn x« (1981). Gi¶i th−ëng Lªnin (1962). Xtarov I.E. (1745-1808) KiÕn tróc s− Nga, mét trong nh÷ng ng−êi s¸ng lËp xu h−íng Cæ ®iÓn Nga, hµnh nghÒ nhiÒu n¨m ë Roma vµ Paris. C«ng tr×nh ®Çu tay: c¸c biÖt thù ët Tula, Moxkva (1773-76). Chó träng bè côc t¹o h×nh, gi¶i ph¸p xö lû cæ ®iÓn. X©y dùng nhµ thê Tr«ixki (1778-90), cung Tavrik (1783-89) ®Òu ë Peterburg. Cuèi thËp kû 1780 thiÕt kÕ nhµ Serementev−i ë Moxkva. Tõ n¨m 1800 chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t x©y dùng nhµ thê Kazan. Xtarov I.E. (1745-1808). KTS Nga Mét trong nh÷ng ng−êi s¸ng lËp xu h−íng Cæ ®iÓn Nga, ®· tõng ho¹t ®éng ë Roma vµ Paris. Nh÷ng c«ng tr×nh ®Çu tay: biÖt thù ë Tula, Moxkva (1773-76). Chó träng bè côc t¹o h×nh, gi¶i ph¸p xö lý cæ ®iÓn. X©y dùng c¸c nhµ thê Tr«ixki (1778-90), cung Tavrik (1783-89) ®Òu ë Peterburg. Cuèi thËp kû 1780 thiÕt kÕ tßa nhµ Serementev−i ë Moxkva. Tõ 1800 chØ ®¹o gi¸m s¸t x©y dùng nhµ thê Kazan. Xtarov V.P. (1769-1848). KTS Nga, ®¹i diÖn cña xu h−íng M·n Cæ ®iÓn. Nghiªn cøu kiÕn tróc t¹i Italia vµ Ph¸p (1802-1808). Trong nh÷ng n¨m 1810, thùc hiÖn h¬n 100 mqÉu thiÕt kÕ nhµ ë. §¸ng kÓ cã c«ng tr×nh t−ëng niÖm (1817-20), chî Yanxki (181719) ë Peterburg, cæng b»ng gang (1817-21) vµ nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c. CHó träng sö dông hÖ thøc ®æic, h×nh t−îng kiÕn tróc bÒ thÕ, trang träng. 6 Xtartsev−i (nöa sau thÕ kû thø 17) Mét gia ®×nh kiÕn tróc s− Nga. Tham gia x©y dùng Cæng Tr«ixki cña ®iÖn Kremli ë Moxkva (sau n¨m 1684), x©y dùng cung Teremna ë Kremli vµ kh«i phôc mét sè nhµ thê kh¸c. yorke, francis reginald stevens (1906-1962) Ng−êi ®Çu tiªn s¸ng lËp nhãm nghiªn cøu kiÕn tróc hiÖn ®¹i ë Anh. Cã ¶nh h−ëng lín ë Anh vfa næi tiÕng ë haicuèn s¸ch:” Ng«i nhµ hiÖn ®¹i” (1934) vµ “ C¨n hé hiÖn ®¹i” (cïng víi F. Gilbert, 1937). X©y dùng mét sè nhµ nhá g©y Ên t−îng, hîp t¸c cïng víi Marcel Breuer (193537) khi «ng qua §øc , víi EugÌne Rosenberg vµ Cyryl Mardall (1944) thùc hiÖn nhiÒu c«ng tr×nh ®å sé vµ ®éc ®¸o. Young, Thomas (1773-1829), nhµ VËt lû Anh, tªn ®−îc ®Æt cho m«®un ®µn håi E, cßn gäi lµ mo®un Young X. M«®un ®μn håi. Zabol«tn−i V.I. (1898-1962) KiÕn tróc s− Ucraina, tham gia thiÕt kÕ quy ho¹ch nhiÒu thµnh phè (1929-33), trô së X« viÕt tèi cao Ukraina(1936-39). Chñ tÞch ViÖn Hµn l©m KiÕn tróc Ukraina (1945-56). Gi¶i th−ëng Quèc gia (1941). Zaborxki G.V. (1909-?) KiÕn tróc s− Nga. ThiÕt kÕ kh«i phôc qu¶ng tr−êng Lªnin (1947-60), nhiÒu nhµ ë vµ nhµ c«ng céng, ga hµng kh«ng. KiÕn tróc s− Nh©n d©n Liªn X«. Gi¶i th−ëng Quèc gia (1971). Zakamenxki O.N. (1914-1968). KiÕn tróc s− Latvia. T¸c gi¶ ®µi t−ëng niÖm chiÕn sÜ c¸ch m¹ng, nhiÒu tr−êng phæ th«ng ë Riga, quÇn thÓ c«ng tr×nh t−ëng niÖm ë Xalaxpilxa (1964-67). Gi¶i th−ëng Lªnin (1970). zakhar«v A.D. (1761-1811) KiÕn tróc s− Nga. Ng−êi tiªn phong cña xu h−íng §Õ chÕ. ThiÕt kÕ ®¶o Vaxiliepxki ë Pªtecbua vµ c¶ng Galªm−i cïng nhiÒu c«ng tr×nh hoµnh tr¸ng kh¸c. 7 zank«vits V. P. (1937-?) KiÕn tróc s− Belarutx. Tham gia thiÕt kÕ x©y dùng c¸c khu nhµ ë t¹i Minxk (1953-59). Mét trong nh÷ng t¸c gi¶ cña ®µi t−ëng niÖm Khattun (1970) vµ ph¸o ®µi Brext anh hïng (1971). Zarutn−i I.P. (? -1727) KiÕn tróc s− Ucraina. ThiÕt kÕ x©y dùng nhµ nhiÒu tÇng ë cuèi thÕ kû 17 theo phong c¸ch Nga, kÕt hîp víi trang trÝ Bar«c, mät sè nhµ thê vµ ph¸o ®µi ë Pªtecbua. zehrfus bernard (1911- ?) KiÕn tróc s− Ph¸p. Ng−êi kÕ tôc cña xu h−íng C«ng n¨ng nh÷ng n¨m 20-30 cña thÕ kû nµy. ChÞu ¶nh h−ëng cña O. Perier vµ Le Corbusier. T¸c gi¶ tßa nhµ UNESCO (1953-57), tham gia thiÕt kÕ phÇn ngÇm cña c«ng tr×nhTrung t©m C«ng nghÖ & kü thuËt quèc gia Paris, mét sè nhµ cong cäng vµ nhµ ë t¹i Paris, Havre, Tur vµ Anger. Zemsov M.G. (1688-1743) KiÕn tróc s− Nga. Theo xu h−íng S¬ Bar«c. Thùc hiÖn quy ho¹ch C«ng viªn Mïa h¹ ë Pªtecbua, l©u ®µi vµ c«ng viªn Cadrior ë Talin. Lµ so¹n gi¶ cña “LuËt KiÕn tróc Nga”. 8 Phô lôc 1 KiÕn tróc thÕ giíi : c¸c nÒn kiÕn tróc, c¸c xu h−íng / phong c¸ch kiÕn tróc _____ kiÕn tróc 1) NghÖ thuËt vµ khoa häc x©y dùng, bao gåm quy ho¹ch, thiÕt kÕ, cÊu t¹o vµ xö lÝ trang trÝ , tu©n thñ c¸c tiªu chÝ thÈm mü vµ c«ng n¨ng ,do c¸c kiÕn tróc s− chuyªn nghiÖp thùc hiÖn 2) C¸c c«ng tr×nh x©y dùng phï hîp víi nh÷ng nguyªn lÝ ®ã (E: architecture). kiÕn tróc Ai cËp NÒn kiÕn tróc Ai CËp tõ thiªn niªn kû thø 3 tCn ®Õn thêi kú La M·. Nh÷ng c«ng tr×nh næi tiÕng nhÊt lµ l¨ng mé ®å sé vµ ®Òn thê x©y dùng b»ng ®¸ vÜnh cöu, chØ dïng kÕt cÊu dÇm-cét vµ cuèn ®ua, kh«ng dïng cuèn vßm. Ph©n biÖt víi Phôc H−ng kiÕn tróc cæ Ai CËp: mét ph−¬ng thøc cña Phôc h−ng kiÕn tróc ngo¹i lai, pháng theo Cæ Ai CËp trong c¸c kho¶ng(1800-1850) vµ (19201930) (E: Egyptian architecture). kiÕn tróc Ên ®é NÒn kiÕn tróc tiÓu lôc ®Þa Ên §é , xuÊt xø tõ kiÕn tróc gç vµ g¹ch méc mµ kh«ng cßn g× sãt l¹i ®Õn ngµy nay. C¸c c«ng tr×nh lín thê PhËt buæi ®Çu, c¸c ®¹i s¶nh “ chaitya”, chÊn song “ stupa” b¾t ch−íc cÊu t¹o gç vµ nhµ gç xuÊt hiÖn trªn c¸c h×nh ch¹m kh¾c næi. TÊt c¶ kiÕn tróc cßn sãt l¹i ®Òu b»ng ®¸, sö dông tèi ®a hÖ thèng kÕt cÊu trô vµ lanh t«, c«ng x«n vµ gê ra. C¸c d¹ng kiÕn tróc tuy ®¬n gi¶n nh−ng l¹i trµn ngËp kiÓu bëi sö dông v« sè trô, gê t−êng, ®−êng trang trÝ, m¸i vµ ®Çu m¸i,v.v. Sù phån thÞnh vµ qu¸ lín vÒ trang trÝ ®iªu kh¾c còng lµ ®Æc ®iÓm næi bËt cña kiÕn tróc Ên §é ( E: Idian architecture). KiÕn tróc bar«c Mét phong c¸ch kiÕn tróc vµ trang trÝ ch©u ¢u ph¸t triÓn trong thÕ kû 17 ë Italia tõ sau Phôc H−ng vµ c¸c h×nh th¸i Mannerist, ®· ph¸t triÓn ®Õn tét ®iÓm ë nhµ thê, tu viÖn vµ l©u ®µi ë miÒn nam n−íc §øc vµ ¸o ë ®Çu thÕ kû 18. §Æc ®iÓm cña phong c¸ch kiÕn tróc nµy lµ sù x©m nhËp nhau c¸c kh«ng gian bÇu dôc, c¸c mÆt cong vµ sö dông lé liÔu trang trÝ ch¹m træ vµ mµu s¾c. Thêi kú cuèi gäi lµ Rococo. Phong c¸ch nµy th¾ng thÕ trong trong xu thÕ kiÕn tróc thu hÑp ë Anh vµ Ph¸p, cßn gäi lµ Bar«c cæ ®iÓn (E: Baroque) KiÕn tróc Byzantine Cßn gäi lµ kiÕn tróc §Õ chÕ miÒn ®«ng La M·, rÊt ph¸t triÓn tõ TiÒn Thien chóa gi¸o vµ HËu La M· cæ trong thÕ kû thø 4. Ph¸t triÓn chÝnh ë Hy L¹p, sau lan réng vµ tån t¹i suèt thê Trung cæ cho ®Õn khi cã sù kiÖn Constantinople bÞ thÊt thñ vµo tay Thæ NhÜ Kú (1453) KiÕn tróc tiªu biÓu bëi nh÷ng vßm lín tùa trªn t−êng treo, nh÷ng cung cuèn trßn vµ cét c«ng phu víi rÊt 1 nhiÒu trang trÝ sÆc sì. Næi tiÕng nhÊt, ph¶i kÓ tíi ®Òn Hagia Sophia ë Istanbul ,Thæ NhÜ Kú (532-537). Ph©n biÖt víi Byzantine Phôc h−ng : kiÕn tróc t¸i sö dông nh÷ng h×nh thøc Byzantine ë nöa cuèi thÕ kû 19, nhÊt lµ trong nhµ thê, phong phó vÒ vßm, cung trßn vµ trang trÝ (E: Byzantine architecture). KiÕn tróc byzantine nga Giai ®o¹n ®Çu cña kiÕn tróc Nga (tõ thÕ kû 11 ®Õn thÕ kû 16) xuÊt ph¸t tõ kiÕn tróc Byzantine cña Hy L¹p; chñ yÕu lµ nhµ thê, ®Æc tr−ng bëi mÆt b»ng ch÷ thËp vµ nhiÒu vßm kiÓu cñ hµnh (E: Russo-Byzantine architecture). kiÕn tróc c¶nh quan NghÖ thuËt vµ kü n¨ng thiÕt kÕ vµ quy ho¹ch c¶nh quan. C¸c nhµ kiÕn tróc c¶nh quan quan t©m ®Õn viÖc c¶i thiÖn c¸c ph−¬ng thøc mµ con ng−êi t−¬ng t¸c víi c¶nh quan, còng nh− viÖc lµm gi¶m c¸c t¸c ®éng tiªu cùc mµ con ng−ßi g©y ra cho c¶nh quan. LÞch sö cña kiÕn tróc c¶nh quan ph¸t triÓn tõ c¸c khu v−ên, m«i truêng ngoµi nhµ ë cña c¸c nÒn v¨n minh cæ x−a cho ®Õn c¬ së réng lín cña nh÷ng thiÕt kÕ vÒ m«i truêng cña thÕ kû 20. Ngµy nay, c¸c nhµ kiÕn tróc c¶nh quan tham gia vµo c¸c lÜnh vùc ®a d¹ng nh− thiÕt kÕ c¶nh quan vµ ®« thÞ, quy ho¹ch céng ®ång vµ khu vùc, thiÕt kÕ v−ên bªn trong vµ bªn ngoµi, c¸c c«ng tr×nh cao cÊp vµ tiÖn nghi, quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng th«n vµ n«ng nghiÖp, c«ng viªn, khu gi¶i trÝ, khu di tÝch lÞch sö vµ b¶o tån thiªn nhiªn, kh«i phôc vµ qu¶n lý c¶nh quan, c¸c ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu, tiÕt kiÖm n¨ng l−îng vµ n−íc, quy ho¹ch m«i tr−êng ( E : landscape architecture ) kiÕn tróc chiÕt trung Mét ph−¬ng thøc kiÕn tróc kÕt hîp c¸c yÕu tè vµ ®Æc tr−ng cña nhiÒu phong c¸ch kiÕn tróc trong lÞch sö. VÝ dô: Phôc H−ng ngo¹i lai, ChiÕt trung Ph¸p, T©n chiÕt trung, chiÕt trung T©y Ban Nha,v.v. kiÕn tróc cÇu kú Phong c¸ch qu¸ ®é trong kiÕn tróc vµ mü thuËt ë cuèi thÕ kû 14 ë Italia, ®Æc tr−ng trong kiÕn tróc b¨nhgf c¸ch kh«ng b¾t buéc dïng c¸c yÕu tè cæ ®iÓn (E: Mannerisme) kiÕn tróc chiÕt trung ph¸p KiÕn tróc néi ®Þa noi theo nhiÒu kiÕn tróc ®i tr−íc cña Ph¸p. KÕt hîp c¸c yÕu tè vµ c¸c ®Æc tr−ng trong mét ph¹m vi réng c¸c phong c¸ch kiÕn tróc cã tr−íc. C¸c ®Æc tr−ng tiªu biÓu gåm : íp t−êng b»ng g¹ch, ®¸ hay stucco; viªn gãc t¹i chç giao c¸c t−êng;khung gç chÌn g¹ch; lång cÇu thang h×nh trô cã m¸i nãn dèc; hµnh lang cæng cã hµng con tiÖn trªn cöa; cæng cho xe vµo; m¸i cao rÊt dèc cã m¸i håi víi mét hoÆc nhiÒu håi; lîp ngãi hay v¸n; m¸i ®ua l−în; mét hay nhiÒu èng khãi lín; cña sæ trªn m¸i kiÓu cuèn; cã m¸i dèc hoÆc t−êng m¸i håi c¾t ®−êng gê m¸i; cöa sæ Ph¸p hay cöa treo hai c¸nh; cöa sæ tÇng trªn c¾t vµo ®−êng diÒm m¸i ; cöa ra vµo cã viÒn b»ng ®¸ hay ®Êt nung hoÆc cã trô lÈn ë mçi bªn (E: French eclectic architecture). KiÕn tróc cæ ®¹i Th−êng lµ nh÷ng di tÝch kiÕn tróc, hÇu hÕt lµ ®Òn ®µi, l©u ®µi, ph¸o ®µi cßn næi tiÕng ®Õn ngµy nay. Nh÷ng c«ng tr×nh sím nhÊt chñ yÕu lµ c«ng tr×nh t«n gi¸o nh− c¸c ®Òn ®µi lín cña Ai CËp hoÆc La M· cæ ®¹i (Kim tù th¸p Ghiza, ®Òn thê Abu Simbel ë Ai CËp, Cæng Ishtar, thµnh phã Persepolis á Ba T−, Machu Piccu vµ Mesa Verde ë ch©u Mü). kiÕn tróc cæ ®iÓn NÒn kiÕn tróc cña Hy L¹p Hellenic vµ La M· §Õ chÕ, mµ Italia Phôc h−ng vµ c¸c phong c¸ch kÕ tôc nh− Bar«c vµ Phôc h−ng cæ ®iÓn dùa 2

1083183