Ebook Từ điển danh nhân kiến trúc - xây dựng thế giới: Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 81 | FileSize: 0.67 M | File type: PDF
of x

Ebook Từ điển danh nhân kiến trúc - xây dựng thế giới: Phần 1. Cuốn sách Từ điển danh nhân kiến trúc - xây dựng thế giới trình bày hơn 500 kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng trên thế giới theo các tài liệu đã sưu tầm được để cung cấp những thông tin sau đây: tên, tuổi (năm sinh, năm mất), quốc tịch, xu hướng/ trường phái, các tác phẩm/ công trình tiêu biểu, đặc điểm thể hiện/ quan niệm riêng, danh hiệu, giải thưởng (quốc gia, quốc tế). Như bất kỳ cuốn từ điển nào khác, tên tác giả sẽ sắp xếp theo vần chữ cái từ A đến Z. Mời các bạn cùng đón đọc.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-tu-dien-danh-nhan-kien-truc-xay-dung-the-gioi-phan-1-g0yauq.html

Nội dung


NguyÔn huy c«n Tõ ®iÓn danh nh©n KiÕn tróc-x©y dùng ThÕ giíi Hμ néi, 2009 1 NGuyÔn Huy C«n Tõ ®iÓn danh nh©n KiÕn tróc-x©y dùng ThÕ giíi hμ néi -2009 2 Lêi nãi ®Çu gµy nay, trªn thÕ giíi ®· cã v« vµn c«ng tr×nh kiÕn tróc ë kh¾p c¸c ch©u lôc. Cã c«ng tr×nh ®· tån t¹i hµng ngµn n¨m, cã c«ng tr×nh ®· tån t¹i hµng tr¨m n¨m, cã c«ng tr×nh míi ®−îc x©y dùng, cã c«ng tr×nh ®ang lµ niÒm tù hµo vµ m¬ −íc tham quan, kh¶o s¸t, du lÞch cña kh¸ch bèn ph−¬ng, nh−ng còng cã c«ng tr×nh chØ cßn l¹i di tÝch, thËm chÝ chØ cßn lµ nh÷ng dßng ch÷ ®äng l¹i trªn s¸ch b¸o. Song kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ cã nh÷ng c«ng tr×nh nh− vËy, ngay c¶ nh÷ng h¹ng môc ®−îc liÖt vµo “B¶y kú quan thÕ giíi” còng ph¶i cã t¸c gi¶. §ã lµ nh÷ng ng−êi x©y dùng nhµ mµ ng−êi cæ Hy L¹p ®· tõng ngîi ca. ChÝnh danh tõ “ kiÕn tróc s−”- tiÕng Hy L¹p gèc lµ architecton ®· mang ý nghÜa ban ®Çu lµ “ bËc thÇy vÒ thñ c«ng nghiÖp”, trong ®ã cã x©y dùng. Chóng t«i kh«ng cã tham väng viÕt ®−îc thËt chi tiÕt vÒ tiÓu sö cña c¸c danh nh©n kiÕn tróc - x©y dùng trªn kh¾p hµnh tinh, mµ chØ d¸m nªu h¬n 500 bé mÆt tiªu biÓu cña giíi kiÕn tróc s− vµ kü s− x©y dùng trªn thÕ giíi theo c¸c tµi liÖu ®· s−u tÇm ®−îc ®Ó cung cÊp nh÷ng th«ng tin sau ®©y: tªn, tuæi (n¨m sinh, n¨m mÊt), quèc tÞch, xu h−íng/ tr−êng ph¸i, c¸c t¸c phÈm /c«ng tr×nh tiªu biÓu, ®Æc ®iÓm thÓ hiÖn / quan niÖm riªng, danh hiÖu, gi¶i th−ëng (quèc gia, quèc tÕ) . Nh− bÊt kú cuèn tõ ®iÓn nµo kh¸c, tªn t¸c gi¶ sÏ s¾p xÕp theo vÇn ch÷ c¸i tõ A ®Õn Z. Tr−êng hîp t¸c gi¶ cã hai tªn th× lÊy tªn th«ng dông, cßn tªn kia ghi chó ch÷ X ( xem) ®Ó tiÖn tra cøu. §èi víi c¸c t¸c gi¶ Nga th× phiªn ©m theo ch÷ c¸i latinh ®Ó tiÖn Ên lo¸t, c¨n cø vµo quy ®Þnh phiªn ©m hiÖn hµnh. ë phÇn phô lôc, chóng t«i giíi thiÖu c¸c nÒn kiÕn tróc vµ c¸c phong c¸ch kiÕn tróc trªn thÕ giíi, mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu cña thÕ kû 20 mµ c¸c nhµ kiÕn tróc ®· thùc hiÖn ®Ó tiÖn tham kh¶o. ViÖc biªn so¹n mét cuèn tõ ®iÓn lo¹i nµy thËt kh«ng ®¬n gi¶n nªn cßn nhiÒu thiÕu sãt. Song víi nhiÖt t×nh mong muèn cã tµi liÖu tham kh¶o cho c¸c ®éc gi¶ quan t©m ®Õn “ nh÷ng ng−êi s¸ng t¹o thÕ giíi”, chóng t«i m¹nh d¹n thùc hiÖn c«ng viÖc nµy víi sù khÝch lÖ vµ gióp ®ì ý kiÕn cña ®ång nghiÖp. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n. So¹n gi¶ 3 Aalto, alvar (1898-1976) KiÕn tróc s− PhÇn Lan, ng−êi tiªn phong cña xu h−íng H÷u c¬ ë Ch©u ¢u tõ tr−íc n¨m 1950. ¤ng ®· lµm cho thÕ giíi biÕt ®Õn nÒn kiÕn tróc hiÖn ®¹i cña PhÇn Lan víi nh÷ng c«ng tr×nh ngo¹n môc bªn hå, víi vËt liÖu truyÒn thèng lµ g¹ch vµ gç . §o¹t gi¶i nhÊt cuéc thi thiÕt kÕ nhµ an d−ìng Paimio (1929). C¸c c«ng tr×nh tiªu biÓu : tßa b¸o Turum Sanonat ë Turku (1929-30), th− viÖn Viipuri (1935), nhµ m¸y giÊy Sunila (1936-39), biÖt thù Mairea (1938), gian hµng phÇn Lan t¹i TriÓn l·m Quèc tÕ New York (1939), quy ho¹ch thµnh phè thùc nghiÖm (1940), tßa thÞ chÝnh Saynatsalo (1952), nhµ v¨n hãa Helssinki (1955-58), nhµ thê Vuokseniska ë Imatra (1958), §¹i häc b¸ch khoa Otaniemi (1964-65), v.v. Abadie, paul (1812-1884) Chuyªn gia x©y dùng theo xu h−íng T©n La M·. Trïng tu nhiÒu nhµ thê, cã phong c¸ch ®¬n gi¶n vµ v÷ng ch·i trong s¸ng t¹o, næi tiÕng lµ nhµ thê SacrÐ- Coeur ë , x©y dùng n¨m 1876-1910 Paris ®Ó t−ëng niÖm chiÕn tranh 1870. Abercrombie (1879-1957) KiÕn tróc s− Anh, lµ nhµ quy hoach vµ lÝ luËn kiÕn tróc. Ng−êi tiªn phong vÒ quy ho¹ch vïng ®« thÞ ë T©y ¢u. T¸c gi¶ ®å ¸n quy ho¹ch c¸c khu c«ng nghiÖp, x©y dùng thµnh phè vÖ tinh, thiÕt kÕ ph¸t triÓn “London lín”. Chñ tÞch Héi KTS Quèc tÕ (1946-57). Abrosimov P.V. (1900-1961) KiÕn tróc s− Nga, lµ t¸c gi¶ cña khu nhµ ë t¹i Qu¶ng tr−êng C¸ch m¹ng ë Pªtecbua (1928-32), Tr−êng ®¹i häc Matxc¬va. Uû viªn Héi KTS Quèc tÕ tõ n¨m 1957. Gi¶i th−ëng quèc gia Liªn X«. Adam R. (1728-1792) KTS vµ quy ho¹ch gia Anh, theo xu h−íng Cæ ®iÓn thÕ kû 18. ThiÕt kÕ x©y dùng c¸c nhµ ë kiÓu s©n v−ên Kenwood House t¹i London. Chó träng néi thÊt. Adelcrantz K.F. (1716-1793) KTS Thôy §iÓn. Trang trÝ néi thÊt cho l©u ®µi hoµng gia (1772-82), x©y dùng Norrobro vµ nhiÒu l©u ®µi, tham gia x©y dùng nhµ h¸t cho l©u ®µi Drottningholm vµ nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c. Agabarbyan G.G. (1911-1977) KiÕn tróc s− Acmªni, t¸c gi¶ nhiÒu c«ng tr×nh d©n dông: tr−êng häc, nhµ ë t¹i £rªvan, chî Trung t©m, cÇu Raz¬®anxki. Nhµ ho¹t ®éng c«ng hu©n Acmªni. alberti l.b. (1404-1472) KiÕn tróc s−,b¸c häc, nhµ v¨n, häa sÜ Italia thêi T©n Phôc H−ng. T¸c gi¶ cña nhiÒu kiÓu l©u ®µi. T¸c gi¶ s¸ch “ Bµn vÒ kiÕn tróc” b»ng tiÕng Latinh (1485). Albini, franco (1905-?) . KTS næi tiÕng Italia. Chuyªn gia tr−ng bµy triÓn l·m, cã ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn c¸c b¶o tµng trªn thÕ giíi. Kh«i phôc vµ trang trÝ néi thÊt l¹i cho nhiÒu l©u ®µi cña thêi Phôc H−ng(1952-59). øng dông thµnh c«ng kim lo¹i vµ t−êng bªt«ng cho c«ng tr×nh kiÕn tróc vµ ga metro. Tõ n¨m 1963, gi¶ng d¹y ë tr−êng B¸ch khoa Milan. Aleijadinho, O (1738-1814) KTS vµ nhµ ®iªu kh¾c Brazin. Ng−êi næi tiÕng víi nh÷ng t¸c phÈm ®iªu kh¾c ë Minas Gerais, ph¸t triÓn quan niÖm trùc gi¸c vµ ®éc ®¸o kÕt hîp gi÷a kiÕn tróc vµ ®iªu kh¾c “ le Bernin”. Vµo nghÒ víi cha tõ n¨m 1763, cã kinh nghiÖm thiÕt kÕ x©y dùng mÆt chÝnh nhµ thê, n¨m 28 tuæi thiÕt kÕ mÆt b»ng nhµ thê St. Francois ë Ouro Preto, vµ 10 n¨m sau thiÕt kÕ mÆt chÝnh nhµ thê ë Tiradentes. KiÕn tróc cña «ng mang ®Æc ®iÓm cña Bar«c brazin thÕ kû 18. 4 alessi galeazzo (1512-1572) KiÕn tróc s− Italia. T¸c gi¶ nhiÒu l©u ®µi, trong ®ã cã l©u ®µi Marino ë Milan (1557). aloisio da Milano (cuèi thÕ kØ 15- nöa ®Çu thÕ kØ 16) KiÕn tróc s− Italia, t¸c gi¶ t−êng thµnh vµ th¸p Kremli ë Matxc¬va. Amenhotep (thÕ kû 15 tCn) KiÕn tróc s− Ai CËp. T¸c gi¶ ®Òn ®µi Am«na-Ra ë Luxor vµ c¸c ®Òn ®µi kh¸c ë Xolep vµ Xª®ªin. Antoine, jacques-denis (1733-1801) Mét trong nh÷ng KTS Ph¸p cã vai trß quan träng cña xu h−íng T©n Cæ ®iÓn (kh¸ch s¹n Monnaies, 1768). ¤ng vµo nghÒ nh− mét thî c¶, nh−ng vÒ sau ®· trë thµnh mét KTS næi tiÕng, ®−îc gia nhËp ViÖn hµn l©m n¨m 1776. T¹i Paris, «ng ®· x©y dùng nhiÒu kh¸ch s¹n: kh¸ch s¹n thµnh phè ë Cambrai (1768), ë Nancy (1780), kh¸ch s¹n Monnaie de B©le (1787-92). Apollodoros (nöa ®Çu tk.2) KiÕn tróc s− vµ kü sö Roma. T¸c gi¶ nhµ nghÞ tr−êng ë Roma, cÇu qua s«ng Danube gÇn thµnh phè Drobetta, r¹p xiÕc ë Roma. Archer , thomas (1668-1743) KTS Anh, t×nh cê theo xu h−íng Bar«c khi du lÞch trong 4 n¨m t¹i Italie vµ ®· næi tiÕng víi c¸c nhµ thê: St. Philip ë Birmingham (1710-15), St.Paul ë Deptford (1712-30) v¸t John Smith Square ë Wesminter (1714-28). arnolfo di cambio (1245-1310) KiÕn tróc s− Italia theo xu h−íng TiÒn Phôc H−ng. Ng−êi tiªn phong cña g«tic ®iÓn h×nh Italia. T¸c gi¶ nhµ thê Santa-Croche t¹i Florenxia cuèi thÕ kû 13. Asplund E.G. (1885-1940) KiÕn tróc s− Thôy §iÓn, theo xu h−íng T©n Cæ ®iÓn vµ C«ng n¨ng. Chuyªn nghiªn cøu vÒ kiÕn tróc Italia vµ Hy L¹p. _____ 5

1083182