Ebook Mở cửa nguồn tâm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 110 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Mở cửa nguồn tâm. Thi tập Mở cửa nguồn tâm là đóa hoa của đạo đức và trái ngọt của tình thương mà nhà thơ mong muốn trao tặng đến các bạn độc giả, tập thơ chuyển tải được nhiều điều bổ ích cho thế đạo nhân tâm, cho việc thiết lập một xã hội an bình yên ổn, có thể giúp ích hữu hiệu cho những ai muốn tìm về sự thanh tịnh của tâm.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-mo-cua-nguon-tam-v2nbuq.html

Nội dung


Môû cöûa
nguoàn taâm

thô

Maëc Giang

Môû cöûa nguoàn taâm
thô

NHAØ XUAÁT BAÛN THUAÄN HOÙA
TRUNG TAÂM VAÊN HOÙA PHAÄT GIAÙO LIEÃU QUAÙN - HUEÁ

4

MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM

MAËC GIANG

5

Lôøi giôùi thieäu
Traêm hoa ñua nôû vaãn laø xinh
Xaáu ñeïp hôn thua vaãn taïi mình
Vaïn vaät cuõng khoâng maø cuõng coù
Ai ngöôøi ngaém caûnh phaûi cho tinh
(Coá Ni tröôûng Thích Nöõ Dieäu Khoâng)
Caùi ñeïp ñuùng nghóa phaûi laø nhö vaäy. Ñaõ laø
hoa, duø coù traêm hoa hay thaäm chí ngaøn hoa ñi
nöõa, thì hoa naøo cuõng ñeïp.
Nay coù nhaân duyeân daïo thaêm vöôøn hoa cuûa thi só
Maëc Giang, vöôøn Hoa Ñaïo Phaùp, toâi caûm thaáy moät
veû ñeïp laï thöôøng vôùi muø´i höông tuyeät dieäu ñang
lan toûa muoân phöông. Tìm ñaâu ra giöõa vöôøn hoa
traàn theá! Traàn Hoa tuy ñeïp ñoù, nhöng nhöõng caùnh
hoa chi phoái bôûi luaät voâ thöôøng, sôùm nôû toái taøn, laøm
huït haãng hy voïng, laøm traùi tim ñang vui say phuùt
choác trôû neân baêng giaù, heùo saàu. Coøn ñi vaøo vöôøn
Hoa Ñaïo Phaùp cuûa taùc giaû Maëc Giang, ta seõ chieâm
ngöôõng ñöôïc ñoùa hoa Voâ Öu, hoa laøm neân ñöùc haïnh
vaø trí hueä, hoa xaây döïng ñaïo phaùp. Coá nhieân seõ môû

6

MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM

ra moät phöông trôøi giaûi thoaùt toái haäu.
Thieát nghó thi taäp MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM
naøy chuyeån taûi ñöôïc nhieàu ñieàu boå ích cho theá ñaïo
nhaân taâm, cho vieäc thieát laäp moät xaõ hoäi an bình
yeân oån, coù theå giuùp ích höõu hieäu cho nhöõng ai
muoán tìm veà söï thanh tònh cuûa taâm.
Giôùi thieäu thi taäp naøy ñeán vôùi caùc baïn yeâu thô
meán ñaïo, cuõng nhö laø chuùng ta vaø nhaø thô Maëc
Giang ñang giaùn tieáp ngoài laïi beân nhau ñeå ñaøm Ñaïo.
Nhaø thô ñang trao taëng caùc baïn ñoùa hoa cuûa
ñaïo ñöùc vaø traùi ngoït cuûa tình thöông, hieán taëng
baèng taát caû loøng chaân thaønh ñoù! Caùc baïn neân ñoùn
nhaän ñi. Ñaây laø moùn quaø tinh thaàn voâ giaù! Chí ít
ñi nöõa cuõng khieán caùc baïn coù ñöôïc vaøi phuùt giaây
thaêng hoa vaø tònh hoùa taâm hoàn. Giöõa cuoäc soáng
soâi ñoäng caêng thaúng naøy, tìm thaáy söï tòch tònh cuûa
taâm hoàn, duø´ chæ moät phuùt giaây thoâi, chaúng phaûi laø
lôïi ích thieát thöïc cho cuoäc ñôøi ñoù sao!
Muøa an cö naêm Maäu Tyù-2008
Thích Nöõ Dieäu Taán
Giaùo thoï sö Phaät hoïc vieän
Dieäu Ñöùc-Hueá

MAËC GIANG

7

Lôøi noùi ñaàu
Tröôùc khi vieát loaït baøi thô trong phaàn 1 (Höông
Ñaïo Phaùp) cuûa thi taäp naøy, toâi ñaõ coù gaàn 900 baøi
thô, xoay quanh caùc ñeà taøi nhö queâ höông ñaát nöôùc,
lòch söû, ñòa lyù, giaùo duïc, cuoäc soáng hieän thöïc, trieát
lyù saéc khoâng, nhaân sinh quan - vuõ truï quan Phaät
giaùo, xöng taùn Phaät vaø Boà - taùt... Toâi ñang taïm
thôøi döøng laïi coâng vieäc saùng taùc vaø chuaån bò laøm
moät soá coâng vieäc chuyeân vaø khoâng chuyeân khaùc.
Nhöng chôït nhôù laïi thôøi gian gaàn ñaây, thænh thoaûng
coù trao ñoåi vôùi vaøi vò thaân, quen, nhöõng ngöôøi ñaõ
ñoïc gaàn heát thô toâi. Hoï noùi, trong soá gaàn 900 baøi
thô ñaõ ñoïc qua, tuy cuõng coù nhieàu baøi khuyeán tu,
nhieàu baøi mang tính giaùo lyù saâu saéc, coù khaû naêng
tònh hoùa loøng ngöôøi, nhöng nhöõng baøi ñoù naèm taûn
maïn chöa taäp trung. Hôn nöõa cuõng caàn moät loaït
baøi coù noäi dung giaùo lyù caên baûn vôùi thuaät ngöõ,
danh töø, phaùp soá thoâng duïng, neáu coù theå cho thaønh
moät taäp rieâng bieät thì caøng toát.
Thieát nghó tính trieát lyù maø vieát laøm sao gaàn guõi

8

MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM

nhö hình aûnh hieän thöïc ñöôïc guùt keát trong vaøi
chuïc caâu, ñeå ngöôøi ñoïc coù theå deã naém baét, laø ñieàu
khoâng deã. Theá nhöng cuoái cuøng, höôùng ñi ñaõ coù,
loái veà röøng Hoa ñaõ môû. Trong khoaûng 5 ngaøy thì
nhöõng baøi thô mang töïa ñeà “HOA….”…trong phaàn 1
cuûa thi taäp Môû cöûa nguoàn taâm naøy ra ñôøi.
Thöa caùc baïn !
Töø laâu laém roài treân muoân neûo ñöôøng ñôøi, treân
traêm ngaøn loái moøn traàn gian ñaõ phaêng qua, chuùng
ta haún ñaõ öôm vaø haùi raát nhieàu hoa traùi. Vôùi chuùng
ta, noù laø maät ngoït sinh maïng, laø söùc maïnh öôm mô
söï soáng, voã veà taâm töôûng vaø hình haøi vaø coá nhieân
laø cho chuùng ta caùi caûm giaùc noäi keát eâm dòu. Bôûi
Hoa maø chuùng ta gaët haùi thöôøng ñöôïc vun troàng
töø taäp khí baûn naêng; laø hoa traùi cuûa saân giaän, baát
maõn, taät ñoá, danh tieáng, saéc ñeïp, lôïi tieàn, aên ngon
vaø sung maõn tieän nghi vaät duïc…
Hoa traùi maø chuùng ta öôm vaø haùi ñaõ bieát bao
laàn taøn uùa hoaïi dieät treân vöôøn traàn, nhöng chuùng
ta naøo maáy khi tænh moäng, bieát ñuû vaø bieát chaùn.
Thaäm chí caøng ñöôïc caøng thaáy thieáu, caøng khoâng
thaáy thoûa maõn. Raát nhieàu trong chuùng ta coá baùm
chuùng ñeán khi söùc moøn löïc kieät, ñeán khi daät dôø
trong coõi voâ hình ñi tìm sanh maïng môùi, moät ñôøi
soáng keá tuïc tieáp noái trong doøng taùi sinh. Caùi giaù
phaûi traû ngaøy sau aáy laø vì chuùng ta caûm nghe ñöôøng
traàn chuùng ta ngang qua quaù phaúng phiu. Bôûi caùi

MAËC GIANG

9

boùng hö hao haõo huyeàn haïnh phuùc quaù eâm aùi,
chuùng ta naøo chuù yù, ñeán khi hay thì gai nhoïn ñaõ
vaøo chaân. Cuõng vì “bao nhieâu gai nhoïn moïc tua
tuûa döôùi hoa ñôøi”, maø chuùng ta naøo coù bieát; trong
böõa tieäc ñôøi, chuùng ta thöôøng meâ maãn bôûi vò ngoït
cuûa thöùc aên maø töøng giôø phuùt ñöa ta veà huyeät moä
tuyeät voïng vaø saàu bi. Thì ra, hoa traùi maø chuùng ta
haùi chæ mang laïi aûo giaùc veà haïnh phuùc, laø caùi boùng
cuûa an vui chöù naøo phaûi haïnh phuùc an vui thöïc söï.
Chæ coù nhöõng ñoùa Hoa vôùi muøi Höông Ñaïo
Phaùp, vôùi saéc maøu ñöôïc thaám nhuoäm töø vöôøn chaân
taâm môùi thöïc söï cho chuùng ta nhöõng ñoùa hoa khoâng
bao giôø taøn uùa, thöïc söï hieán taëng coõi ñôøi muøi höông
mieân vieãn vôùi thôøi gian. Ñeå töø ñaây chuùng ta coù theå
chieâm nghieäm nghóa lyù “Höông caùc loaøi hoa bay
theo chieàu gioù, höông ngöôøi ñöùc haïnh bay ngöôïc
gioù ngaøn phöông.” Vì chæ coù gaët haùi naâng niu caùc
ñoùa Hoa trong vöôøn Hoa Ñaïo Phaùp, chuùng ta môùi
coù cô hoäi tieáp xuùc thaúng vôùi boån taâm, tröïc tieáp
nghe doøng soâng taâm linh ñang ngaøy ñeâm troâi chaûy
veà mieàn chaân taâm baát hoaïi. Coá nhieân vöôøn hoa
naøy naøo coù gai nhoïn aån naáp, coù theå giuùp chuùng ta
môû ñaàu cho cuoäc haønh trình “an thaân laäp meänh”
chaân chính trong coõi voâ thöôøng. Beân caïnh ñoù, ñeán
vôùi vöôøn Hoa Ñaïo Phaùp, chuùng ta seõ caøng deã daøng
hoøa nhaäp vôùi HOÀN NON NÖÔÙC, thaêng hoùa hoàn
thieâng vaø chuyeån hoùa doøng ñôøi.

1115669