Ebook Kinh nghiệm giải toán trên máy tính Casio II (In bản lần 2)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 72 | Page: 210 | FileSize: 2.57 M | File type: PDF
of x

Ebook Kinh nghiệm giải toán trên máy tính Casio II (In bản lần 2). Ebook Kinh nghiệm giải toán trên máy tính Casio II tập trung hướng dẫn sử dụng máy tính casio FX 570MS và FX 570ES; làm quen các bài toán đơn giản; nâng cao các chuyên đề giải toán; đáp án bài tập tự luyện và đề luyện tập.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-kinh-nghiem-giai-toan-tren-may-tinh-casio-ii-in-ban-lan-2-ifz9tq.html

Nội dung


HOAØNG HOÀ NAM (chuû bieân) Kinh nghieäm giaûi Toaùn treân maùy tính Casio II In baûn laàn hai Phieân baûn: 93.11.2 Naêm hoïc: 2011 - 2012 Thaân chaøo caùc baïn ñoïc! Vôùi cuoán saùch “Kinh nghieäm giaûi Toaùn treân maùy tính Casio II” phaùt haønh vaøo naêm 2009 ñaõ nhaän ñöôïc raát phaûn hoài töø caùc baïn ñoïc. Tuy kieán thöùc naèm trong chöông trình THCS nhöng noù cuõng ñöôïc caùc baïn THPT quan taâm, vì taøi lieäu trình baøy nhieàu phöông phaùp, thuaät toaùn aùp duïng vaøo ñöôïc kieán thöùc THPT. Trong phieân baûn cuõ 93.09.1 ñaõ coù khaù nhieàu loãi sai ñöôïc phaûn hoài. Ñaëc bieät trong ñoù coù 2 baøi giaûi sai traàm troïng laø baøi 4.4.1 vaø 4.7.8. Ngoaøi ra, coù moät soá daïng baøi khoâng thích hôïp vôùi moân hoïc naøy. Phieân baûn môùi 93.11.2 tuy ñaõ treã nhöng toâi vaãn coá gaéng hoaøn thieän. Phieân baûn 2 ñaõ coù moät soá caûi tieán ñaùng keå, caäp nhaät theâm nhöõng phöông phaùp môùi vaø moät soá daïng baøi taäp hay. Caäp nhaät theâm caùch söû duïng chi tieát hai loaïi maùy tính phoå bieán nhaát hieän nay laø fx 570MS; fx 570ES vaø theâm caùc baøi taäp môû roäng khoù. Ñeå giuùp baïn ñoïc deã tieáp thu ngoaøi vieäc saép xeáp theo thöù töï töø deã ñeán khoù, phieân baûn môùi coøn chöùng minh caùc coâng thöùc vaø neâu leân ñònh nghóa caùc ñònh lyù… Baïn ñoïc haõy töï mình khaùm phaù trong phieân baûn môùi naøy! Naêm hoïc 2012 – 2013, phöông chaâm cho phieân baûn môùi 93.12.3 laø “Tính ñuùng, tính nhanh” seõ caäp nhaät theâm nhieàu daïng baøi taäp môùi hay, nhieàu phöông phaùp tính toaùn vaø loaïi boû nhieàu daïng baøi taäp khoâng phuø hôïp trong phieân baûn 93.1.2… Phieân baûn môùi naøy höùa heïn ñaùnh daáu böôùc naâng cao vöôït baäc. Raát mong nhaän ñöôïc yù kieán ñoùng goùp töø baïn ñoïc gaàn xa. Chuùc caùc baïn thaønh coâng trong cuoäc soáng vaø luoân luoân vui veû. Taùc giaû Hoaøng Hoà Nam PHAÀN II HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY CASIO FX 570ms VAØ FX 570ES Kinh nghieäm giaûi Toaùn treân maùy tính Casio II BAØI 1. CAÙC CHÖÙC NAÊNG CÔ BAÛN Nhöõng quy öôùc maëc ñònh: Caùc phím chöõ maøu traéng thì aán tröïc tieáp. Caùc phím chöõ maøu vaøng aán sau phím: Caùc phím chöõ maøu ñoû aán sau phím: I, CAÙC PHÍM CHUNG TT 1 2 3 4 5 Caùc chöùc naêng Môû maùy Taét maùy Nhaäp töøng chöõ soá Ngaên caùch phaàn nguyeân vaø phaàn thaäp phaân Caùc pheùp tính coäng, tröø, nhaân, chia vaø daáu baèng Fx 570MS . . … Fx 570ES . . … Môû ngoaëc, ñoùng ngoaëc . . . . 6 Daáu tröø cuûa soá aâm . . Di chuyeån con troû ñeán vò trí 7 qua laïi treân maøn hình ñeå söõa chöõa, thay theá 8 Xem laïi caùc bieåu thöùc ñaõ tính . . . . 9 Xoùa 1 kí töï vöøa nhaäp . . . . 10 Xoùa heát kí töï vöøa nhaäp . . . . Nhöõng löu yù: - Caùc daáu ngoaëc cuoái cuøng cuûa bieåu thöùc coù theå boû qua. - Caùc nhaäp moät soá vaø caùc pheùp tính thoâng thöôøng: TT Nhaäp 1 Phaân soá 2011 2 Hoãn soá 19939 3 Tính 3625 4 Tính 573 Fx 570MS . . . . Fx 570ES . . . . - Ñoái vôùi maùy fx 570MS moät soá bieåu thöùc phöùc taïp caàn theâm daáu “(“ Trang 5 Bieân soaïn: Hoaøng Hoà Nam ... - tailieumienphi.vn 1037068

Tài liệu liên quan


Xem thêm