Ebook Kiến trúc Đình - Chùa Nam bộ: Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 5 | Lần xem: 7 | Page: 79 | FileSize: 25.39 M | File type: PDF
of x

Ebook Kiến trúc Đình - Chùa Nam bộ: Phần 1. Phần 1 cuốn sách Kiến trúc Đình - Chùa Nam bộ trình bày tổng quan tài liệu và thực trạng kiến trúc Đình, Chùa Việt Nam; Kiến trúc Đình, Chùa trong không gian văn hóa Việt Nam và Nam Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-kien-truc-dinh-chua-nam-bo-phan-1-zcrauq.html

Nội dung


LỜI MỞ ĐẦU

Vãn hóa lịch sử là một trong những đặc điểm quan trọng nhất tạo nên nét đặc thù
kiến trúc Việt Nam. Trên thực tế, với nghệ thuật kiến trúc Việt Nam đương đại, chúng ta
đã có rất nhiều thành lựu thẩm mỹ rất đáng tự hào, nhưng trên bình diện rộng, kiến trúc
Việt Nam hiện nay ngày càng xa rời nét dặc thù vãn hóa Việt. Một sô' ít nhà thiết kế kiến
trúc chỉ mới dừng ờ tư duy thẩm mỹ hình thức, chưa nhận chân đẩy đủ nét đẹp văn hóa
tinh thần cần phải có trong sáng tác kiến trúc. Hoặc sâu xa hơn, chúng ta chưa hệ thống
được những lý luận mang tính thực tiễn hẳn sâu dấu ấn văn hóa dân tộc trong kiến trúc
dể từ dó làm cơ sờ nhận định, phê phán chính xác các loại hình kiến trúc hiện đang tổn
tại. Đó cũng là một trong các lý do trong thời gian khá dài, chúng ta chưa thể khảng
định đầy đù được đâu là nét dẹp nghệ thuật mang dấu ấn văn hóa Việt Nam thể hiện qua
kiến trúc. Càng khó khẳng định hơn khi vùng văn hóa ấy thuộc Nam Bộ, một vùng đất
có nhiều biến động về mặt văn hóa, xã hội.
Việc hệ thống lại các đặc điểm vãn hóa lịch sử làm cơ sờ cho việc xác dịnh nét đặc thù
vãn hóa truyền thống là rất cần thiết. Tuy chúng ta đã có nhiều công trình nghiên cứu về
vãn hóa lịch sử Việt Nam, nhưng chưa có nghiên cứu nào phân tích, đánh giá sâu sắc về
các đặc điểm văn hóa lịch sử hiện hữu trong bản thân công trình kiến trúc Việt Nam.
Trong mảng kiến trúc Nam Bộ, hai loại hình kiến trúc đình và chùa có thể dược xem
là hai đặc trưng tiêu biểu cho nét đẹp văn hóa, vãn minh tại đây. Chúng tồn tại lâu dài
nhất so với các loại hình kiến trúc khác. Hơn thế nữa, đình và chùa là hai loại hình kiến
trúc phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân, do đó nét đẹp văn hóa càng đậm đà hơn so
với các loại hình kiến trúc khác.
Cuốn sách K iến trúc đình, chùa N am Bộ ra đời nhằm tìm vể cội nguồn văn hóa dân
tộc, từ đó hệ thống lại các đặc điểm văn hóa tiềm tàng trong kiến trúc thuộc vùng đất
đặc thù Nam Bộ thông qua các tư liệu, hình ảnh điều tra hiện trạng và cơ cấu tổ chức
đình, chùa tại dãy. Những nghiên cứu này sẽ là đóng góp chung cho sự phát triển kiến
trúc truyền thống cùa cả nước. Nhất là, qua đây, hệ thống lại các tién đê cần có cho việc
thiết kế, bảo tồn, xây dựng, lý luận, phê bình các loại hình kiến trúc mang tính truyền
thống tại Nam Bộ.
Qua mỗi thời kỳ lịch sử, kiến trúc là vật thể khắc họa rõ nét nhất trình độ thẩm mỹ,
kỹ thuật tạo tác cũng như nét đẹp văn hóa của người dân đương thời. Phong thái nghệ
3

thuật địa phương được diễn tả khá rõ nót qua kiến trúc, nó trờ thành nét đẹp truyền thống
đặc trung từng vùng, nhung vẫn mang đạm bản sắc văn hóa chung của dân tộc. Riêng tại
Nam Bộ, nét đẹp văn hóa dân tộc một lẩn nữa được phản ánh qua màng kiến trúc đình,
chùa khá đậm, xuyên suốt qua từng thời kỳ lịch sử. Tất cả những thực tế trên đã đặt ra
một số mục tiêu mà tác giả muốn hướng đến giải quyết nhằm góp phán xác định vai trò
vãn hóa và vãn hóa truyền thống trong kiến trúc đình, chùa Nam Bộ.
Mục tiêu của cuốn sách nhằm:
1. Xác định vai trò của truyén thống và bản sắc văn hóa trong kiến trúc đình, chùa
Nam Bộ.
2. Xác định Ihực chấl của truyền thống và bản sắc vãn hóa [ồn tại trong kiến trúc
đình, chùa Nam Bô.
3. Định hướng thiết kế công trình kiến trúc vừa mang tính hiện đại vừa mang tính
truyền thống văn hóa Nam Bộ.
4. Định hướng bảo tổn công trình kiến trúc dinh, chùa cổ tại Nam Bộ.
Mọi người, nhất là giới nghiên cứu khoa học, đều rất quan tâm dến mảng văn hóa
nghệ thuật, trong đó có hai loại hình kiến trúc đình, chùa. Tuy thế, ở nhiểu góc độ khác
nhau, các nhà nghiên cứu, qua lăng kính chuyên mỏn của mình, đã lý giải nhiều vấn đề
khoa học rất sâu sắc làm cho mảng kiến trúc đình, chùa Nam Bộ, dã có nhiều kiến giải
phong phú, giúp cho vị trí nghệ thuật của nó ngày một thăng hoa. Tuy nhiẽn, đa phấn
các nghiên cứu trên chưa đi sâu vào nội hàm (bản chất) của nghệ thuật kiến trúc, phẩn
lớn còn đặc tả và lý giải vấn đề thông qua hình thức (biểu hiện) hiện hữu bên ngoài, đôi
chỗ tuy có để cập den nội dung nhưng còn tản mạn, chưa đúc kết được các đặc trưng
mấu chốt của vấn đề. Qua tài liệu này, về mặt lý thuyết, tác giả đã hệ thống lại một số
nội hàm vãn hóa-lịch sử mà các công Irình kiến trúc đình và chùa Nam Bộ dã chuyển tải.
Qua đó xác lập một số tiền đề lý luận và qui lắc sáng tạo nghệ thuật kiến trúc phù hợp
với vùng văn hóa Nam Bộ.
Cũng qua cuốn sách này, về mặt thực tiễn, tác giả mong muốn đóng góp thêm một số
kiến giải cho mảng kiến trúc đình chùa Nam Bộ. Các kiến giải này cũng là cơ sờ cho
công tác thiết kế kiến trúc, bảo tổn di tích đình, chùa, phù hợp với văn hóa dịa phương
Nam Bộ.
Cùng vói nền văn hóa chung, văn hóa địa phương như những “kỳ hoa dị thào” điểm
tô thêm cho khu vườn vãn hóa dản tộc ngày càng phong phú hơn. Bởi lẽ, mỏi vùng đất,
mỗi địa phương sẽ hun đúc nên những con người với tính khí khác nhau, nhưng cùng
hấp thụ một nền vãn hóa chung cùa dân tộc, họ sẽ sáng tạo ra những nét dẹp văn hóa đặc
thù cho địa phương sinh ra họ. Nét đẹp văn hóa này sẽ được gửi vào các tác phẩm nghệ
thuật mà họ sáng tác, trong đó đặc sắc nhất vẫn là nghệ thuật kiến trúc dàn gian mà
đình, chùa là hai đại biểu còn tồn tại tương đối rõ nét và phong phú nhất. Do vậy, kết
4

quá của để tài nghiên cứu này sẽ xác lập các tiền để lý luận và các qui tắc sáng tạo nghệ
thuật kiến trúc phù hựp với vùng Nam Bộ.
Sâu sắc hơn, việc phán tích đặc điểm văn hóa lịch sử trong kiến trúc đình, chùa Nam
Bộ sẽ là cơ sờ cho việc xây dựng những lý luận chung vể các đặc điểm vãn hóa cho
mảng nghệ thuũt kiến trúc Nam Bộ. Do đó, cũng có thể xem kiến trúc đình, chùa như
các đại diện đề nghiên cứu trong nghệ thuật kiến trúc Nam Bộ.
Cuốn sách là tài liệu học tập cho sinh viên chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, xây
dựng... và làm tài liệu tham khảo cho sinh viên thuộc các ngành văn hoá - nghệ thuật,
du lịch và bảo tổn di sản ... cũng như các đối tượng khác quan tâm đến lĩnh vực này.
Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS.KTS. Nguyễn Khởi và Nhà xuất
bàn Xây dựng đã tích cực hợp tác, biên tập và chỉnh sửa để cuốn sách này được đến tay
bạn đọc. Tuy dã có nhiổu cố gắng xong trong quá trình xuất bản chắc chắn sẽ có những
thiếu sót. Tác giả rấl mong nhạn dược sự góp ý chân thành của độc giả để lẩn tái bản sau
sách được hoàn thiện hơn.
Tác giả

5

1073265

Tài liệu liên quan


Xem thêm