Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 3

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 52 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 3. Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 3 trình bày các nội dung chính như: Xu thế biến đổi khí hậu đối với lượng mưa ngày lớn nhất, khí áp và độ ẩm, kịch bản nước biển dâng cho Việt Nam.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-kich-ban-bien-doi-khi-hau-va-nuoc-bien-dang-cho-viet-nam-nam-2012-phan-3-n5nbuq.html

Nội dung


BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì

QĐ. Hoàng Sa
QĐ. Hoàng Sa

rường
QĐ. T

Sa

a)

rường
QĐ. T

Sa

b)

Hình 3.40. Mức thay ơổi lượng mưa mùa thu (%) vào giữa (a) và cuối thế kỷ 21
b
(b) theo kịch bản phát thải thấp

T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 b 93, vào
24ữa t3ế 6ỷ , 8ức tă92 cao 93ất c t3ể của
7ượ92 8ưa 8 a t3u trê9 63u vực p3 a Bắc từ
Quả92 B 93 trở ra 7à 63oả92 %; 63u vực p3 a
Na8 từ Quả92 Trị trở vào c 8ức tă92 từ
đế9 % í 93 . .

Vào cuố4 t3ế 6ỷ
, trê9 7ã93 t3ổ V4ệt
Na8, 7ượ92 8ưa 8 a t3u tă92 đế9 %. Tro92
đ , 63u vực Bắc Bộ c 8ức tă92 t3ấp 93ất (ướ4
% và tă92 cao 93ất 7à ở Bắc Tây N2uyê9, 8ột
p3ầ9 (4ệ9 t c3 Na8 Tru92 Bộ và Tây Na8 Bộ,
vớ4 8ức tă92 từ
đế9 % í 93 . .

QĐ. Hoàng Sa

rường
QĐ. T

Sa

Hình 3.41. Mức thay ơổi lượng mưa mùa
thu (%) vào giữa thế kỷ 21 theo kịch bản
phát thải trung bình

47 | Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8

BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì

TRUNG QUỐC

L
À

B
I

OQĐ. Hoàng Sa

N ì
Đ Ô

CAM PU CHIA

N

THÁI LAN

rường
QĐ. T

Sa

Hình 3.42. Mức thay ơổi lượng mưa mùa thu (%) vào cuối thế kỷ 21 theo kịch
bản phát thải trung bình

T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 cao, 7ượ92 8ưa 8 a t3u tă92 đế9 2ầ9 % vào 24ữa t3ế 6ỷ

% vào cuố4 t3ế 6ỷ . Tro92 đ , trê9 63u vực Bắc Tây N2uyê9, 8ột p3ầ9 (4ệ9 t c3 Na8 Tru92
Bộ và Tây Na8 Bộ c 8ức tă92 cao 3ơ9 so vớ4 các 63u vực 63ác í 93 . .

Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8 | 48

BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì

QĐ. Hoàng Sa

rường
QĐ. T

QĐ. Hoàng Sa

Sa

a)

rường
QĐ. T

Sa

b)

Hình 3.43. Mức thay ơổi lượng mưa mùa thu (%) vào giữa (a) và cuối thế kỷ 21
(b) theo kịch bản phát thải cao
0 Lượ92 8ưa 9ă8

T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 t3ấp, 7ượ92 8ưa 9ă8 tă92 đế9 % vào 24ữa t3ế 6ỷ , và trê9 %
vào cuố4 t3ế 6ỷ . Mức tă92 t3ấp 93ất 7à ở Tây N2uyê9, c3ỉ vào 63oả92 (ướ4 % vào 24ữa và
cuố4 t3ế 6ỷ
í 93 . .

QĐ. Hoàng Sa

rường
QĐ. T

QĐ. Hoàng Sa

Sa

a)

rường
QĐ. T

Sa

b)

Hình 3.44. Mức thay ơổi lượng mưa năm (%) vào giữa (a) và cuối thế kỷ 21 (b)
theo kịch bản phát thải thấp

| Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8

BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì
T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 b 93, 8ức
tă92 p3ổ b4ế9 của 7ượ92 8ưa 9ă8 trê9 7ã93 t3ổ
V4ệt Na8 từ đế9 % vào 24ữa t3ế 6ỷ và từ
đế9 % vào cuố4 t3ế 6ỷ . Tây N2uyê9 7à 63u
vực c 8ức tă92 t3ấp 3ơ9 so vớ4 các 63u vực
63ác trê9 cả 9ước, vớ4 8ức tă92 63oả92 (ướ4
% vào 24ữa t3ế 6ỷ và từ (ướ4 đế9 2ầ9 % vào
cuố4 t3ế 6ỷ
í 93 . , . .

QĐ. Hoàng Sa

T30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 cao, 7ượ92 8ưa
9ă8 vào 24ữa t3ế 6ỷ tă92 p3ổ b4ế9 từ đế9 %,
đế9 cuố4 t3ế 6ỷ 8ức tă92 c t3ể từ đế9 trê9
%. K3u vực Tây N2uyê9 c 8ức tă92 t 93ất,
63oả92 (ướ4 % vào 24ữa t3ế 6ỷ và từ đế9 %
vào cuố4 t3ế 6ỷ
í 93 . .
rường
QĐ. T

Sa

Hình 3.45. Mức thay ơổi lượng mưa năm
(%) vào giữa thế kỷ 21 theo kịch bản phát
thải trung bình

QĐ. Hoàng Sa

rường
QĐ. T

a)

QĐ. Hoàng Sa

Sa

rường
QĐ. T

Sa

b)

Hình 3.47. Mức thay ơổi lượng mưa năm (%) vào giữa (a) và cuối thế kỷ 21 (b)
theo kịch bản phát thải cao

Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8 | 50

BỘ TÀI NìUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNì

TRUNG QUỐC

L
À
O

B

QĐ. Hoàng Sa

I
N
N ì
Đ Ô

CAM PU CHIATHÁI LAN

ường

r
QĐ. T

Sa

Hình 3.46. Mức thay ơổi lượng mưa năm (%) vào cuối thế kỷ 21 theo kịch bản
phát thải trung bình
Bả92 . 7à t 8 tắt 8ức t3ay đổ4 7ượ92 8ưa % 9ă8 qua từ92 t3ập 6ỷ so vớ4 t3ờ4 6ỳ
t30o 6ịc3 bả9 p3át t3ả4 tru92 b 93 B c3o
tỉ93, t3à93 p3ố trực t3uộc tru92 ươ92.
Tươ92 tự 93ư đố4 vớ4 934ệt độ, vào 24ữa và cuố4 t3ế 6ỷ
c bổ su92 63oả92 (ao độ92 của 8ức
t3ay đổ4 7ượ92 8ưa đố4 vớ4 tỉ93, t3à93 p3ố. V (ụ vào 9ă8
, ở La4 C3âu, 8ức t3ay đổ4 7ượ92
8ưa sẽ (ao độ92 tro92 63oả92 từ đế9 %, 93ư92 63ả 9ă92 cao 93ất c t3ể xảy ra 7à , %.

51 | Kịc3 bả9 b4ế9 đổ4 63 3ậu, 9ước b4ể9 (â92 c3o V4ệt Na8

1115769

Tài liệu liên quan


Xem thêm