Ebook Hướng dẫn thực hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp: Phần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 38 | Page: 111 | FileSize: 10.21 M | File type: PDF
of x

Ebook Hướng dẫn thực hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp: Phần 2. Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách Hướng dẫn thực hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp do TS. Nguyễn Phương Liên biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc các hướng dẫn lập và trình bày hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-huong-dan-thuc-hanh-che-do-bao-cao-tai-chinh-doanh-nghiep-phan-2-3beauq.html

Nội dung


CHUdNG IV - HUCfNG DAN LAP VA TRINH BAY BAO cAO tAi CHfNH GIUA NIEN DO I. NHlTNG THONG TIN CHUNG VE DOANH NGHIEP Trong bao cao tai chinh giUa nien do, doanh nghiep phai trinh bay cac thong tin chung sau day: a) Ten va dia chi cua doanh nghiep bao cao; b) Neu ro bao cao tai chinh nay la bao cao tai chinh rieng cua doanh nghiep, bao cao tai chinh tong hdp hay bao cao tai chinh hdp nhat cua cong ty me, tap doan; c) Ngay ket thue ky ke toan quy; d) Ngay lap bao cao tai chinh; d) Don vi tien te dung de lap bao cao tai chinh. II. NHUNG VAN DE Cd BAN VE BAO CAO TAl CHINH GI0A NIEN DO 1. Doi tifdng ap dung He thong bao cao tai chinh giiia nien do (Bao cao tai chinh quy) diidc ap dung cho cac DNNN, cac doanh nghiep niem yet tren thi trUdng chUng khoan va cac doanh nghiep khac khi tii nguyen lap bao cao tai chinh giUa nien do. Doi vdi DNNN, cac doanh nghiep niem yet tren thi trUdng chUng khoan phai lap bao cao tai chinh giUa nien do dang day du. Cac doanh nghiep khac neu tii nguyen lap bao cao tai chinh giUa nien do thi dUdc liia chon dang day du hoac tom lUdc. 2. Khai niem ve ky va Bao cao tai chinh giufa nien do Ky ke todn gitia nien do: La ky lap bao cao tai chinh thang hoac quy theo quy dinh ciia phap luat. Bao cao tdi chinh gitia nien do: La bao cao tai chinh gom cac bao cao day dii theo qui dinh trong Chuan miic ke toan so 21 “Trinh bay bao cao tai chmh” hoac cac bao cao tai chinh tom lUdc qui dinh trong Chuan mUc so 27 270 “Bao cao tai chfnh giGa nien do” cho mot ky ke toan giiia nien do. 3. Hinh thtic va noi dung cua cac bao cao tai chinh giufa nien do 3.1. Bao cao tdi chinh giUa nien do (dang day du) Neu doanh nghiep lap va trinh bay bao cao tai chinh day du giuta nien do, thi hinh thufc va noi dung cua tufng bao cao do phai phu hop vdi quy dinh tai Chuan miic ke toan so` 21 “Trinh bay bao cao tai chinh”, co nghia la doanh nghiep ap dung m&u cua he thong bao cao tai chinh nam, cu the nhii sau: * Danh muc Bao cao tdi chinh giita nien do (dang day dii): - Bang can do`i ke toan giuta nien do (dang d&y du): - Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh giiia nien do (dang day du): - Bao cao liiu chuyen tien te giiia nien do (dang day du): - Ban thuyet minh bao cao tai chinh chon loc Mau so` B Ola-DN Mau so` B 02a-DN Mau so` B 03a-DN Mau so` B09a-DN * Mau bieu bao cao tdi chinh giUa nien do (dang day dii): a! Bang can doi ke todn giUa nien do (dang day dii) Don vi bao cao:................ Dia chi:.............................. Mau so B Ola - DN (Ban hanh theo Quyet dinh so 15/2006/QD-BTC Ngay 20-3-2006 cua Bo trudng BTC) BANG CAN DOI KE TOAN GIUA NIEN DO (Dang day dii) Quy ... nam ... Tai ngay ... thang ... nam ... Dctn vi tinh:.. tAi san 1 A - tAi SAN NGAN HAN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) Ma Thuyet So cuoi So dau SO minh quy nam 2 3 4 5 100 I. Tien va cac tien khoan tifOng difdng 110 271 1. Tien 111 . . . (*) Ghi chu: (*) Noi dung cdc chi tieu vd md so tren Bao cao nay tiidng tii nhii cdc chi tieu cua bang can doi ke todn nam - Mau so B 01-DN. Lap, ngay ... thang ... nam ... Ngifcfi lap bieu (Ky, ho ten) Ke toan tritfcfng (Ky, ho ten) Giam doc (Ky, ho ten, dong dau) b) Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh giUa nien do (dang day du) Ddn vi bao cao:................ Dia chi:............................. Mau so B 02a - DN (Ban hanh theo Quyet dinh so` 15/2006/QD-BTC Ngay 20/3/2006 cua Bo triidng BTC) BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH GIUA NIEN DO (Dang day du) Quy... nam ... CHI TIEU Ma Thuyet Quy ... so` minh Nam Nam Ddn vi tinh:... Luy ke tti dau nam den cuo`i quy nay Nam Nam nay triidc 1 2 3 4 5 nay triidc 6 7 1. Doanh thu ban hang va cung cap dich vu ... (*) Ghi chu: (*) Noi dung cdc chi tieu vd md so tren bao cao nay tiidng tii nhii cdc chi tieu cua Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh nam - Mau so B 02-DN. Lap, ngay ... thang ... nam ... Ngtfcfi lap bieu (Ky, ho ten) Ke toan trifofng (Ky, ho ten) Giam doc (Ky, ho ten, dong dau) 272 c) Bao cao litu chuyen tien te giita nien do (dang day du) Ddn vi bao cao: ................ Dia chi:............................. Mau so B 03a - DN (Ban hanh theo Quyet dinh so 15/2006/QD-BTC Ngay 20-3-2006 cua Bo triidng BTC) bAo cAo LUtJ CHUYEN TIEN TE GIUA NIEN DO (Dang day du) (Theo phiidng phap triic tiep) Quy... nam ... CHI TIEU Ma Thuyet sd" minh Ddn vi tinh:... Luy ke tti dau nam den cuoi quy nay Nam Nam 1 2 3 I. Lifu chuyen tien tvf hoat dong nay triidc 4 5 kinh doanh 1. Tien thu tii ban hang, cung cap dich vu va doanh thu khac 2. Tien chi tra cho ngiidi cung cap hang hoa va dich vu •••(*) 01 02 Ghi chu: (*) Noi dung cdc chi tieu vd md so tren bao cao nay tiidng tii nhii cdc chi tieu cua Bao cao liiu chuyen tien te nam - Mau so B 03-DN. Lap, ngay ... thang ... nam ... Ngifcfi lap bieu (Ky, ho ten) Ke toan triidng (Ky, ho ten) Giam doc (Ky, ho ten, dong dau) Ddn vi bao cao:................ Dia chi:.............................. Mau so B 03a - DN (Ban hanh theo Quyet dinh so" 15/2006/QD-BTC Ngay 20-3-2006 cua Bo triidng BTC) 273 BAO CAO LLfU CHUYEN TIEN TE GI0A NIEN DO (Dang day du) (Theo phiidng phap gian tiep) CHI TIEU Quy... nam ... Ma Thuyet s/s` minh Ddn vi tinh:... Luy ke tii dau nam den cuoi quy nay Nam Nam 1 2 3 I. Lifu chuyen tien tif hoat dong nay triidc 4 5 kinh doanh 1. Loi nhuan triidc thue 01 2. Dieu chinh cho cdc khoan - Khau hao TSCD 02 ... (*) Ghi chu: (*) Noi dung cdc chi tieu vd ma so tren bao cao nay tiidng tii nhii cdc chi tieu cua Bao cao liiu chuyen tien te nam - Mau so B 03-DN. Lap, ngay ... thang ... nam ... Ngifcfi lap bieu (Ky, ho ten) Ke toan trtfofng (Ky, ho ten) Giam doc (Ky, ho ten. dong dau) d) Ban thuyet mirth bao cao tdi chinh chon loc Ddn vi bao cao:................ Dia chi:............................. Mau so B 09a - DN (Ban hanh theo Quyet dinh so 15/2006/QD-BTC Ngay 20-3-2006 cua Bo trdng BTC) BAN THUYET MINH b Ao CAo TAl CHINH CHON LOC Quy ... nam ... I. Dac diem hoat dong cua doanh nghiep 1. Hinh thiic sd hufu von. 274 ... - tailieumienphi.vn 1056385

Tài liệu liên quan


Xem thêm