Ebook Hướng dẫn thực hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp: Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 63 | Page: 268 | FileSize: 30.85 M | File type: PDF
of x

Ebook Hướng dẫn thực hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp: Phần 1. Phần 1 cuốn sách Hướng dẫn thực hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp giới thiệu các vấn đề sau: Những vấn đề cơ bản về báo cáo tài chính, hướng dẫn thực hiện các qui định về Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán doanh nghiệp, hướng dẫn lập và trình bày hệ thống báo cáo tài chính năm. Mời các bạn tham khảo. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-huong-dan-thuc-hanh-che-do-bao-cao-tai-chinh-doanh-nghiep-phan-1-2beauq.html

Nội dung


TS. NGUYEN PHUCfNG LIEN BO TAl CHINH , HUONG DAN THtfC HANH A A f I \ I u k I I (Ban hanh theo Quyet djnh so 15/2006/QD-BTC ngay 20-3-2006) t o NHA XUAT BAN TAl CHINH Ldl NOI DAU Ke toan la mot phUdng tien dUdc sU dung de thu thap, do luting, danh gia, va truyen dat nhutng thong tin kinh te, tai chfnh ve qua trinh hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep, nhU cac thong tin ve thu nhap, chi tieu, tai san, nd phai tra, von chu sd hufu, ket qua kinh doanh, va cac luong tien. Do la tat ca cac thong tin kinh te, tai chfnh cd ban nham trd giup cho cac ca nhan, doanh nghiep hay cac to chiic ra cac quyet dinh can thiet de hoan thanh cac muc tieu kinh te cua ho. Cac thong tin nay dUOc trinh bay du6i hinh thiic cac Bao cao tai chfnh de cong bo cho nhiing ngiidi ben ngoai doanh nghiep sii dung. Do do Bao cao tai chinh thiic hien chiic nang la cong cu truyen dat dinh ky cac chi tieu hoat dong kinh doanh trong ky ditdc bao cao, va tinh trang tai chinh cua cac doanh nghiep vao mot ngay nhat dinh (ngay bao cao). De bao cao tai chfnh phat huy dUdc tac dung hQu fch la cong cu trd giup cho ngUdi sii dung trong viec ra cac quyet dinh kinh te hdp ly va hieu qua, thi cac bao cao nay phai cung cap cac thong tin kinh te, tai chfnh trung thufc va hdp ly. Nhtim dat ditdc dieu do, tai Dieu 29 Luat Ke toan quy dinh: “Bao cao tai chfnh dUdc lap theo chuan mUc ke toan va che do ke toan dung de tong hdp va thuyet minh ve tinh hinh kinh te, tai chfnh cua ddn vi ke toan”. Dong thdi quy dinh cac doanh nghiep phai tuan thu viec cong bo" cac bao cao tai chfnh b^t buoc, gom: - Bang can doi ke toan; - Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh; - Bao cao lUu chuyen tien te; - Ban thuyet minh bao cao tai chfnh. Bo Tai chfnh da ban hanh hai chuan miic va He thong ve bao cao tai chfnh doanh nghiep: ... - tailieumienphi.vn 1056384

Tài liệu liên quan


Xem thêm