Ebook Hướng dẫn săn sóc trẻ em dành cho các bậc phụ huynh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 54 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Hướng dẫn săn sóc trẻ em dành cho các bậc phụ huynh. Việc giữ trẻ tốt là rất quan trọng, giữ trẻ tốt góp phần không nhỏ trong việc giữ được công việc làm của các phụ huynh, giữ trẻ tốt cũng giúp cho trẻ được khỏe mạnh và vui vẻ. Cuốn sách Hướng dẫn săn sóc trẻ em dành cho các bậc phụ huynh sẽ cung cấp cho các bậc phụ huynh cách tìm và duy trì dịch vụ giữ trẻ tốt, các chương trình giữ trẻ của DHS, thủ tục thanh toán và mức thanh toán của DHS cùng những tin tức quan trọng và các tin tức tài nguyên bổ túc dành cho các phụ huynh.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-huong-dan-san-soc-tre-em-danh-cho-cac-bac-phu-huynh-cicbuq.html

Nội dung


DHS: SỞ TRỢ CẤP XÃ HỘI Hướng dẫn Săn sóc Trẻ Em Dành cho Các Bậc Phụ huynh An Toàn, Mạnh Khỏe, và Độc Lập cho tất cả cư dân Oregon Những điều cần lưu ý về các Chương trình Giữ Trẻ của DHS • Quy vị co thể nhận được sự giúp đỡ trong việc chọn lựa dịch vụ giữ trẻ tốt từ Cơ Quan Giới Thiệu và Nguồn Cung Cấp Dịch vụ Giữ Trẻ (Child Care Resource and Referral - CCR&R). Xem các trang 30-32 hoặc gọi số điện thoại 1-800-342-6712. • Người giữ trẻ của quý vị phải đáp ứng được những quy định của DHS để nhận được các khoản tiền từ các chương trinh giữ trẻ của DHS. • Người giữ trẻ của quý vị cần phải có một mẫu hoá đơn dịch vụ giữ trẻ của DHS mỗi tháng trước khi họ cung cấp dịch vụ giữ trẻ cho con em của quý vị. • Có giới hạn đối với số tiền DHS sẽ thanh toán cho dịch vụ giữ trẻ của quý vị. • DHS thanh toán thẳng phần của họ trên hoá đơn cho người giữ trẻ của quý vị. • Nếu quý vị có nhu cầu đặc biệt về giữ trẻ, DHS có thể sẽ thanh toán mức tiền dịch vụ giữ trẻ cao hơn. Hãy nói chuyện với nhân viên phụ trách của quý vị. • Quý vị có thể được DHS thanh toán tiền dịch vụ giữ trẻ phụ trội nếu quý vị cần tới dịch vụ đó do thời biểu làm việc của quý vị. Hãy nói chuyện với nhân viên phụ trách của quý vị. • Nếu quý vị không thanh toán phần của mình trên hoá đơn dịch vụ giữ trẻ, quý vị sẽ không thể tiếp tục tham gia chương trinh giữ trẻ. • Quý vị có thể nhận được trợ cấp thuế về các khoản thuế lợi tức Tiểu Bang hoặc Liên Bang của quý vị đối với số tiền quý vị phải thanh toán cho dịch vụ giữ trẻ. • Quý vị có thể có nhiều người giữ trẻ được thanh toán, người giữ trẻ chính và người giữ trẻ thứ nhì. Trong trường hợp quý vị có nhiều hơn một người giữ trẻ, tỷ lệ bách phân phối hợp với người giữ trẻ chính phải là 100%, nghĩa là, người giữ trẻ chính: 80%; người giữ trẻ thứ nhì: 20%. Tin tức này cần có trong mẫu hóa đơn được gửi đến quý vị. Để biết thêm tin tức về các chương trình giữ trẻ của DHS, quý vị có thể mở trang mạng www.oregon.gov/DHS/children/childcare/ 1 Mục lục ............................................................................................................. 1 Giới thiệu........................................................................................................... 3 Tại sao quý vị nên đọc cuốn sách này?......................................................................................3 Phần 1: Tìm và Duy Trì Dịch Vụ Giữ Trẻ Tốt...................................................... 5 Dịch vụ Giữ Trẻ Tốt có nghĩa là:.....................................................................................................5 Quý vị có thể được giúp đỡ tìm Dịch Vụ Giữ Trẻ ở đâu?......................................................5 Giai Đoạn đầu: Tìm hiểu xem ai có thể là người giữ trẻ của DHS.....................................6 Tiếp theo, Quyết định về Loại Dịch Vụ Giữ Trẻ........................................................................7 Sau khi quý vị đã quyết định về Loại Dịch Vụ Giữ Trẻ...........................................................9 Bốn giai đoạn để lựa chọn người giữ trẻ của quý vị.......................................................... 10 Sau khi quý vị đã tìm được dịch vụ giữ trẻ............................................................................ 13 Phần 2: Các Chương trình Giữ Trẻ của DHS................................................... 14 ERDC (Chương Trình Giữ Trẻ Liên Quan Đến Công Việc Làm)........................................ 14 Tiền phụ trả trong Chương trình ERDC.................................................................................. 15 Những chi phí khác dành cho các Bậc Phụ Huynh trong Chương Trình ERDC........ 16 Chương trình Giữ Trẻ TANF (Trợ cấp Tạm thời dành cho những gia đình nghèo) . .. 16 Những chi phí khác dành cho các Bậc Phụ Huynh trong Chương Trình TANF . ...... 17 Chương trình Giữ Trẻ JOBS.......................................................................................................... 17 Những chi phí khác dành cho các Bậc Phụ Huynh trong Chương Trình JOBS . ...... 18 Nếu tôi không thể nhận được dịch vụ giữ trẻ tôi cần khi đang tham gia chương trình JOBS?....................................................................................................................... 18 Chương trình Giữ Trẻ do quỹ Phúc Lợi của Trẻ Em............................................................. 18 Hướng dẫn Săn sóc Trẻ Em Dành cho Các Bậc Phụ huynh Mục lục Phần 3: Thủ Tục Thanh Toán của DHS ........................................................... 19 Những quy định về việc Ghi Danh Người Giữ Trẻ với DHS.............................................. 19 Các Mẫu Hóa Đơn........................................................................................................................... 21 Những Ngày Trẻ Vắng Mặt.......................................................................................................... 22 Trên trang tiếp theo Hướng dẫn Săn sóc Trẻ Em Dành cho Các Bậc Phụ huynh 2 Phần 4: DHS sẽ thanh toán bao nhiêu tiền cho dịch vụ giữ trẻ................... 23 Giới hạn trong việc Thanh Toán Tiền Dịch Vụ Giữ Trẻ........................................................ 23 Nhận được sự Giới Hạn Thanh Toán Cao Hơn cho Những Giờ Giữ Trẻ Phụ Trội....... 24 Phần 5: Những tin tức quan trọng khác dành cho các phụ huynh.............. 27 Trách nhiệm của Phụ Huynh trong các Chương Trình của DHS.................................... 27 Những Thay Đổi về Người Giữ Trẻ mà quý vị phải báo cáo............................................. 27 Các Trợ Cấp Thuế (Tax Credits)................................................................................................... 28 Quý vị cần biết những tin tức gì khác về các Chương Trình GiữTrẻ của DHS?.......... 28 Phần 6: Những Tin Tức và Tài Nguyên BổTúc................................................ 29 Các Dịch Vụ Giới Thiệu và Nguồn Cung Cấp Dịch vụ Giữ Trẻ....................... 30 Các Mức Thanh Toán Tiền Dịch Vụ Giữ Trẻ của DHS dành cho các Chương Trình ERDC, TANF và JOBS....................................................................................................................... 33 Các Mức Thanh Toán dành cho Những Trẻ Em Có Nhu cầu Giữ Trẻ Đặc Biệt............ 33 Các Mức Thanh Toán dành cho Chương Trình Những Nhu Cầu Cao........................... 33 Mức Thanh toán Tiêu Chuẩn so với Mức Thanh Toán Nâng Cấp................................... 33 Các Mức Thanh Toán Tiền Dịch Vụ Giữ Trẻ của DHS...................................... 36 Xác nhận và Báo Cáo Hành Vi Ngươc Đãi Trẻ Em................................................................ 39 Báo Cáo Hành Vi Ngược Đãi Trẻ Em......................................................................................... 46 Tin tức về Chích Ngừa................................................................................................................... 49 Các Số Điện Thoại của Sở Y Tế Quận Hạt Địa phương....................................................... 51 3 Hướng dẫn Săn sóc Trẻ Em Dành cho Các Bậc Phụ huynh Giới thiệu Tại sao quý vị nên đọc cuốn sách này? Việc giữ trẻ tốt là rất quan trọng. Giữ trẻ tốt góp phần không nhỏ trong việc giữ được công việc làm của quý vị. Giữ trẻ tốt cũng giúp con em của quý vị khỏe mạnh và vui vẻ. Quý vị tùy ý tìm một nơi giữ trẻ đúng cách cho con em của quý vị. Cuốn sách này có những tin tức hướng dẫn cách để tìm được nơi giữ trẻ tốt. Khi quý vị tìm được nơi giữ trẻ, quý vị có thể cần giúp đỡ thanh toán về dịch vụ đó. Cuốn sách này mô tả cách thức Bộ Xã Hội (Department of Human Services = DHS) có thể giúp thanh toán các hóa đơn về giữ trẻ. Cuốn sách này cũng có nội những tin tức về việc xác định và báo cáo sự ngược đãi trẻ em và chích ngừa cho con em của quý vị. Để biết thêm tin tức, hãy mở trang mạng về dịch vụ giữ trẻ của chúng tôi tại: www.oregon.gov/DHS/children/childcare/main.shtml

1100674

Tài liệu liên quan


Xem thêm