Ebook Chuyên đề TOEIC Part 5, 6

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 395 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Chuyên đề TOEIC Part 5, 6. Trong quyển này tập trung part 5, part 6 chỉ có 4 test vì bản chất của part 6 cũng giống như part 5. Nếu một bạn hiểu rõ part 5 thì part 6 chỉ cần thêm chủt kỹ năng đọc hiểu là bạn hoàn toàn làm được. Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-chuyen-de-toeic-part-5a-6-3spbuq.html

Nội dung


www.twitter.com/daykemquynhon
www.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
www.daykemquynhon.blogspot.com

CONTENT

PART 5 , ffl

6. Giải thích và phân tích............ .............

48

11

Chương 5: Câu Bị Động

2. Vị ngữ (Predicates)...........................

11

Ĩ.Đ Ìn h n g h ia ..............................................

54

2. Dạng bị động các thì cơ bản.................

Ơ

54

N

3. Vị ngữ (Predicates)...........................

N

1. Chủ ngữ (Subjects)...........................

H

Chương ĩ : Nhưng khái niệm cơ bản

13

3. Trường hợp động từ khiếm khuyết......

55

5. Mệnh đề và câu................................

15

4. Bị động của động từ có 2 tân ngữ.......

55

5. Các cụm thường gặp............................

56
57

.Q

U
Y

4. Tân ngữ (Objects)............................

6. Thủ thuật...............................................

16

7. Bài tập....................................................

58

3. Động từ khiếm khuyết.......................

17

8. Giải thích và phân tích.........................

60

4. Động từ liên kết.................................

18

Chương 6: Động từ nguyên mẫu

5. Cụm động từ (phrasal verb).............

19

1. Định nghĩa.............................................

67

6. Câu mệnh lệnh................................

20

2. Chức năng............................ .............

67

7. Thể giả định....................................

21

3. Các đáp án thường gặp.......................

68

8. Hậu tố động từ .................................

21

4. Bài tập.................. .............. ..................

72

9. Bài tập...............................................

22

5. Giải thích và phân tích..........................

73

10. Giải thích và phân tích....................

25

Chương 7: Danh động từ

Chương 3: Subject-Verb Agreement

31

1. Định nghĩa..............................................

78

1. Hòa hợp về số..................................

31

2. Chức năng............................................

78

32

3. Động từ + Ving......................................

79

33

4. Các cụm đi với Gerund thường gặp.....

80

33

5. Bài tập....................................................

80

34

6. Giải thích và phân tích..........................

82

6. Bài tập...............................................

35

Chương 8: Đại từ (Pronouns)

7. Giải thích và phân tích......................

35

1. Định nghĩa...... !.............

A

10
00

TR
ẦN

H
Ư

N

G

Đ

ẠO

16

2. Trợ động từ (Auxiliary Verb).............

www.daykemquynhon.ucoz.com
Produced by Nguyen Thanh Tu
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

1. Action verbs, State verbs.................

B

TP

Chương 2: Gác vấn đề về động từ

H

Ó

2. Hòa hợp về lượng.................. .........

Í-

3. Khi liên từ nối 2 chủ ngữ............ .

-L

4. Cấu trúc “there be”............................

TO

ÁN

5. Một số trường hợp ngoại lệ....... ......

Chưpng 4: Thì (Tenses)

......... ...

87
87

37

3. Đại từ chỉ định...................................... .

88

2. Các thì quá khứ................................

40

4. One, Another, other..............................

89

3. Các thì tương lai................................

41

5. Đại từ bất định.......................................

91

4. Động từ chính (Main verbs)..........

43

6. Đại từ phân bố.......................................

91

5. Bài Tập.............................................

45

7. Sự hòa hợp giữa ĐT và TT sở hữu......

92

ÀN

2. Đại từ phản th â n ...................... ...........

D

IỄ
N

Đ

1. Các thì hiện tại.. ..................... .........

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

www.twitter.com/daykemquynhon
www.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
www.daykemquynhon.blogspot.com

CONTENT

PART 5,f t

Chương 12: So sánh (Comparison)

9. Bài tập.............................................. .

94

1. So sánh bằng (Equatives).....................

165

10. Giải thích và phân tích.....................

97

2. So sánh hơn (Comparatives)................

165

104

3. So sánh nhất (Superlatives).................

166

H

Chương 9; Dạnh từ (Nouns)

4. Thủ thuật............................................

2. Danh từ đếm/không đếm được........

104

5. Bài tập........................................... ........

167

3. Hạn định từ (Determiners)................

106

6. Giải thích và phân tíchchuyên sâu.......

169

4. Sở hữu cách (Possessives)............

111

Chương 13: Giơi từ (Prepositions)

5. Cụm danh từ (Noun Phrases)..........

111

1. Định nghĩa..................... ......... .............

172

6. Danh từ ghép (Compound Nouns)...

112

2. Giới từ In/AƯOn.....................................

172

7. Các đáp án thường gặp....................

113

3. Giới từ chỉ thời gian...............................

174

8. Hậu tố danh từ ..................................

114

4. Giới từ chỉ nơi chốn...............................

175

9. Thủ thuật............................................

116

5. Giới từ chỉ phương hướng...... .............

167

U
Y

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

.

H
Ư

.

N

104

1 Định nghĩa va chức năng 7 .

178

122

6. Giới từ liên kết of, with........... ..............

179

11. Phân tích chuyên sâu

124

7. Giới từ chỉ lý so, sự nhượng bộ...........

180

8. By + Ving...............................................

181

129

9. Các giới từ khác................................ .

181
182

Chương 10: Tính từ (Adjectives)

B

1. Định nghĩa và chức năng...........

TR
ẦN

10. Bài tập

10. Cụm giới từ ....... ..................................

3. Những tính từ dễ nhầm lẫn..............

131

11. Bài tập.................................................

183

4. Tính từ phân từ .................................

131

12. Phân tích chuyên sâu..........................

188

133

Chương 14: Liên từ (Conjunctions)

130

A

10
00

2. Phân loại.........................................

Ó

5. Hậu tố tính từ ...................................

1. Liên từ song lập....................................

197

137

2. Liên từ tương hỗ...................................

197

141

3. Liên từ phụ thuộc..................................

198

4. Cầu trúc song song...............................

198
199

Í-

H

6. Mẹo làm bài............................................ 133
7. Bài tập...............................................

-L

www.daykemquynhon.ucoz.com
Produced by Nguyen Thanh Tu
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

N

93

Ơ

8. Mẹo làm bài......................................

8. Giải thích và phân tích......................

149

5. Thủ thuật........................................ .

2. Phân loại...........................................

150

6. Bài tập....................................................

200

3. Thủ thuật...........................................

151

7. Giải thích và phân tích chuyên sâu......

202

4. Bài tập...............................................

156

Chương 15: Mệnh đề danh ngữ

158

1. Định nghĩa .

IỄ
N

Đ

TO

1. Định nghĩa và chức năng.................

ÀN

ÁN

Chương 11: Trạng từ (Adverbs)

........................ .

..........

207

2. Vị trí và chức năng................................

207

D

5. Giải thích và phân tích chuyên sâu...

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

www.twitter.com/daykemquynhon
www.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
www.daykemquynhon.blogspot.com

1
PART 5,6

CONTENT
12. Bài tập.................................................

257

210

13. Phân tích chuyên sâu..........................

261

5. Mệnh đề danh ngữ với WH-............

211

Chương 18: Các điểm ngữ pháp khác

270

6. Mệnh đề danh ngữ với W h-ever......

213

1. Câu điều kiện vàđảo ngữ CĐK...........

7. Phân biệt Whatever và Whichever...

213

2. Đảo ngữ (Inversion).............................

272

9. Bài tập................. .............................

215

3. Lối nói phụ họa.....................................

273

10. Giải thích và phân tích chuyên sâu.

217

Chương 19: Các đáp án thựờng gặp

277

Chương 16; Mệnh đề quan hệ

222

1. Động từ....................................... !........

277

1. Định nghĩa........................................

222

2. Tính từ ................. .................................

2. Bảng tóm tắt.....................................

222

3. Danh từ ................................................

H

Ơ

N

208

4. Mệnh đề danh ngữ If/Whether........

270

N

U
Y

.Q

TP

ẠO

Đ

G

www.daykemquynhon.ucoz.com
Produced by Nguyen Thanh Tu
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

3. Mệnh đề danh ngữ với That..........

278
279

4. Trạng từ.................................................

4. Nhận dạng...................... ..................

224

Bài tập từ vựng

5. Giới từ và đại từ quan hệ................

228

Practice Test 1...........................................

6. All of which, All of whom, All of them.

228

Giải thích và phân tích chuyên sâu..........

284

8. Sự hòa hợp s và V trong MĐQH......

233

Practice Test 2 .......................................

291

9. Bài tập...............................................

234

Giải thích và phân tích chuyên sâu..........

294

237

Practice Test 3...........................................

300

Giải thích và phân tích chuyên sâu..........

303

H
Ư

TR
ẦN

B

10
00

10. Giải thích và phân tích chuyên sâu.

N

3. Mệnh đề quan hệ XĐ & KXĐ.................223

Chương 17: Mệnh đề trạng ngữ

280

281
281

248

Bàỉtậptừioại

248

Practice Test 1..........................................

311

250

Giải thích và phân tích chuyên sâu..........

314

4. MĐ trạng ngữ chỉ sự nhượng b ộ .....

250

Practice Test 2 ..........................................

322

5. Mệnh đề trạngngữ chỉ nguyên nhân

252

Giải thích và phân tích chuyên sâu

325

252

5 Actual Test

333

7. Mệnh đề trạngngữ chỉ mục đích....

253

Actual Test 1................................... .........

333

8. Liên từ và giới từ có cùng nghĩa

254

Lời giải và bài dịch....................................

339

9. Sự giảm lược mệnh đề trạng ngữ

254

Actual Test 2.............................................

351

9.1. Since, as, because

254

Lời giải và bài dịch....................................

356

9.2. After, before, while, since

255

Actual Test 3..............................................

366

9.3 Although, even though

255

Lời giải và bải dịch....................................

371

10. Thủ thuật

256

Actual Test 4 ..............................................

384

Ó

A

1. Định nghĩa.................................. ......

H

2. Mệnh đề trạngngữ chỉ thời gian........

ÁN

-L

Í-

3. Mệnh đề trạngngữ chỉ điều kiện........

D

IỄ
N

Đ

ÀN

TO

6. Mệnh đề trạngngữ chỉ kết quả.........

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

311

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Lời nói đầu
Chúc mừng bạn đã sở hữu quyển sách cỏ giải thích chỉ tiết nhất từ trước đến
nay. Trong các Part thì Part 5 là soạn lâu nhất (1.2 năm) vì rất nhiều vấn đề ngữ

H

Ơ

pháp và các thủ thuật phải được kiểm chứng qua các đề thỉ. Trước khi sử dụng mình

N

• e * * •

www.twitter.com/daykemquynhon
www.facebook.com/daykem.quynhon
www.google.com/+DạyKèmQuyNhơn
www.daykemquynhon.blogspot.com
Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 7-11-2016 --> 7-2-2017

N

muốn các bạn lưu ý một số điều sau:

U
Y

1. Đây không phải là một quyển ngữ pháp, nó chỉ là một quyến chuyên về part 5, 6.

TP

.Q

Ngữ pháp trong TOEIC chỉ chiếm một số ít nên trong quyển này mình chỉ nếu ra
các điểm ngữ pháp cần thiết nhất. Còn lại, đa phần là từ vựng, c ỏ những bạn biết

ẠO

www.daykemquynhon.ucoz.com
Produced by Nguyen Thanh Tu
MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com

rất ít ngữ pháp nhưng vẫn đạt 950 điểm dễ dàng nên các bạn chỉ cần học ngữ pháp

Đ

trong quyển này là đủ làm tốt phần part 5,6 rồi nhé.

N

G

2. Trong các phần giải thích, đôi khỉ mình cỏ chia sẻ một số thủ thuật làm bài. Các

H
Ư

thủ thuật này chỉ dựa trên kinh nghiệm nên nếu đề thỉ khỏ bạn vẫn cỏ thể không áp

TR
ẦN

dụng chính xác được. Cách tốt nhất bạn vẫn nên hiểu từng câu một^..eồỊ%j!ỆS8è$lặầ
dành cho các bạn rắt yếu hay ôn cấp tốc thôi nhẻ.

B

3. Dù quyển sách này được mình dò tới 8 lần nhưng mình biết sẽ vẫn có sai sót ở

10
00

đâu đỏ. Trong quá trình sử dụng, nếu bạn thấy bất kỳ chỗ nào không hiểu như sai
ngữ pháp, đáp án nhầm hoặc nhầm một vấn đề gì đó..., bạn vui lòng gửi về Group

Ó

A

“ ỗ ừ ợ giải đề TOEIC” hoặc gửi đến facebook cá nhân của mình. Xin chân thành
H

H

cảm om bạn và mong bạn thông cảm nếu cỏ sai sót xảy ra. Mọi góp ý của các bạn sẽ

Í-

giúp quyển giảo trình này ngày càng hoàn thiện hơn.

-L

4. Trong quyển này mình chỉ tập trung part 5, part 6 chỉ có 4 test vì bản chất của

ÁN

part 6 cũng giống như part 5. Neu một bạn hiểu rõ part 5 thì part 6 chỉ cần thêm

TO

chủt kỹ năng đọc hiểu là bạn hoàn toàn làm được.

ÀN

5. Ban đầu, quyển này có đến 660 trang nhưng vì so trang lớn quả nên mình đã

D

IỄ
N

Đ

chỉnh lại cách dòng là 1.2 nên nếu chữ cỏ hơi sát thì mong các bạn bỏ qua.
6. Bất kỳ điểm ngữ pháp nào trong Tiếng Anh cũng điều chỉ đủng 90%, 10% kia là
các ngoại lệ. Neu bạn gặp các trường hợp không đúng với lý thuyết trong sách này
bạn hãy gửi đến facebook cá nhân mình đế được giải đáp chỉnh xác hơn.

- Khóa học trực tuyến TOEIC 860

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú


-------í Chuyên Đề PART 5, 6 Ị

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

1117909