Ebook 397 English grammar tests

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 819 | FileSize: 1.25 M | File type: PDF
of x

Ebook 397 English grammar tests. Ebook 397 English grammar tests được biên soạn nhằm giới thiệu tới các bạn một số mẫu bài tập môn tiếng Anh. Nội dung bài tập bám sát với chương trình giảng dạy của sách giáo khoa. Ebook phục vụ cho các bạn yêu thích môn tiếng Anh và muốn nâng cao kiến thức về môn học này.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-397-english-grammar-tests-utgbuq.html

Nội dung


39
7
Te
sts

English

TESTS

397 English Grammar Tests
Index ......................................................................................

1

Elementary Level
1. Speaking already ........................................................................

22

2. Drive carefully .........................................................................

23

3. Listen vs. Hear .........................................................................

24

4. Finish vs. End ..........................................................................

25

5. Start vs. Begin .........................................................................

26

6. Modal Verbs .............................................................................

27

7. How to use the articles .................................................................

28

8. Relative Pronouns .......................................................................

29

9. Present Tense ...........................................................................

30

10. Conditionals ...........................................................................

31

11. We went on holiday .....................................................................

32

12. Grammar Questions ......................................................................

33

13. An Easy Question .......................................................................

34

14. Learn it by heart ......................................................................

35

15. White Water Rafting ....................................................................

36

16. Where am I? ............................................................................

37

17. Remove the Spoon .......................................................................

38

18. Weather Forecast .......................................................................

39

19. On TV tonight ..........................................................................

40

20. The Bells ..............................................................................

41

21. Sailing ................................................................................

42

22. Responses (1) ..........................................................................

43

23. Responses (2) ..........................................................................

44

24. Responses (3) ..........................................................................

45

25. Responses (4) ..........................................................................

46

26. Responses (5) ..........................................................................

47

27. Responses (6) ..........................................................................

48

28. Responses (7) ..........................................................................

49

29. Question Tags (1) ......................................................................

50

30. Question Tags (2) ......................................................................

51

31. Question Tags (3) ......................................................................

52

32. Object Pronoun .........................................................................

53

33. Relative Pronoun Exercises .............................................................

54

1

PHOTOCOPIABLE

© www.english-test.net

34. Reflexive Pronouns .....................................................................

55

35. Basic American English .................................................................

56

36. Basic English Grammar ..................................................................

57

37. Basic Weather Expressions ..............................................................

58

38. Basic English Expressions ..............................................................

59

39. Elementary English Grammar .............................................................

60

40. Question Words .........................................................................

61

41. Common Prepositions ....................................................................

62

42. Modal Verb Questions ...................................................................

63

43. Elementary Grammar Questions ...........................................................

64

44. English Grammar Exercise ...............................................................

65

45. Much, many, a lot, lots ................................................................

66

46. Elementary Adjectives ..................................................................

67

47. Chit Chat: At the bus stop .............................................................

68

48. Chit Chat: Talking about the Doctor ....................................................

69

49. Chit Chat: In the Aeroplane ............................................................

70

50. Chit Chat: At the pub ..................................................................

71

51. Chit Chat: At the restaurant ...........................................................

72

52. Chit Chat: On the phone ................................................................

73

53. Chit Chat: In the theatre ..............................................................

74

54. Chit Chat: In the supermarket ..........................................................

75

55. Chit Chat: In the train ................................................................

76

56. Other, another, others, the others .....................................................

77

57. Adjective Prepositions Constructions ...................................................

78

58. Anything, nothing, something, everything ...............................................

79

59. American homophones ....................................................................

80

60. Pronouns: who, whose, whom, which ......................................................

81

61. Some, any, few, little .................................................................

82

62. Prepositons Test .......................................................................

83

63. Past Participle Sentences ..............................................................

84

64. ESL Prepositions .......................................................................

85

65. Common English Errors (1) ..............................................................

86

66. Common English Errors (2) ..............................................................

87

67. Common English Errors (3) ..............................................................

88

68. Common English Errors (4) ..............................................................

89

69. Common Quantity Nouns ..................................................................

90

70. Using Make and Do (1) ..................................................................

91

71. Using Prepositions .....................................................................

92

72. Using Make and Do (2) ..................................................................

93

73. Why Questions ..........................................................................

94

2

PHOTOCOPIABLE

© www.english-test.net

74. While, during and for ..................................................................

95

75. auxiliary verbs: was, did, have ........................................................

96

76. prepositions of time: for, ago, since, on, at ..........................................

97

77. Common English phrases with prepositions ...............................................

98

78. Articles in English Grammar ............................................................

99

79. a, some or any .........................................................................

100

80. Interrogative pronouns .................................................................

101

81. Possessive pronouns ....................................................................

102

82. Phrasal verbs ..........................................................................

103

83. Agatha Christie test questions .........................................................

104

84. Conjunctions: and, but, or, so .........................................................

105

85. Compound words with tooth ..............................................................

106

86. Beginner Grammar Questions Test (1) ....................................................

107

87. Irregular Verbs (1) ....................................................................

108

Intermediate Level
1. Like a red rag ..........................................................................

109

2. If you tend to forget ...................................................................

110

3. Easy Questions ..........................................................................

111

4. Do, make, get, take .....................................................................

112

5. The Farmer and his Sons .................................................................

113

6. A Holiday Report ........................................................................

114

7. Going on foot ...........................................................................

115

8. Say vs. Tell ............................................................................

116

9. Close vs. Shut ..........................................................................

117

10. At the Restaurant ......................................................................

118

11. At the Theatre .........................................................................

119

12. Popular Idioms .........................................................................

120

13. Popular Garden Idioms ..................................................................

121

14. Eating Out .............................................................................

122

15. Hot and Cold ...........................................................................

123

16. A Collision: Finish this Story .........................................................

124

17. Will or Shall? .........................................................................

125

18. The two Butter Frogs ...................................................................

126

19. Cross Questions ........................................................................

127

20. Leave me alone .........................................................................

128

21. What now? ..............................................................................

129

22. Wrapped round her finger ...............................................................

130

23. The Ants and the Grasshopper ...........................................................

131

24. The Two Dogs ...........................................................................

132

25. The Hare and the Tortoise ..............................................................

133

3

PHOTOCOPIABLE

© www.english-test.net

26. Who has done it? .......................................................................

134

27. Life on Mars? ..........................................................................

135

28. Story (1) ..............................................................................

136

29. Story (2) ..............................................................................

137

30. Story (3) ..............................................................................

138

31. Go for it ..............................................................................

139

32. Eating Disorder ........................................................................

140

33. Save the Day ...........................................................................

141

34. Yes, Yes, Yes ..........................................................................

142

35. Do you mind? ...........................................................................

143

36. Good Bye ...............................................................................

144

37. Keeping it Quiet .......................................................................

145

38. A Crying Shame .........................................................................

146

39. Speaking: At the Theatre ...............................................................

147

40. Speaking: At the Supermarket ...........................................................

148

41. Speaking: At the Station ...............................................................

149

42. Speaking: The Broadcast ................................................................

150

43. Speaking: The Wedding ..................................................................

151

44. Speaking: Political Party ..............................................................

152

45. Cinemas ................................................................................

153

46. Lots of Stuff ..........................................................................

154

47. Hear my Story ..........................................................................

155

48. High and Low ...........................................................................

156

49. A Night Out ............................................................................

157

50. Lots of Pieces .........................................................................

158

51. Testing, Testing .......................................................................

159

52. Cliches ................................................................................

160

53. Losing It (1) ..........................................................................

161

54. Losing It (2) ..........................................................................

162

55. How to ask a question ..................................................................

163

56. How to attract someone .................................................................

164

57. How to compliment ......................................................................

165

58. Modal Medley ...........................................................................

166

59. Christmas Postman (1) ..................................................................

167

60. Christmas Postman (2) ..................................................................

168

61. Christmas Postman (3) ..................................................................

169

62. Christmas Postman (4) ..................................................................

170

63. Tick Tock ..............................................................................

171

64. Company Decisions ......................................................................

172

65. Save Our Animals (1) ...................................................................

173

4

PHOTOCOPIABLE

© www.english-test.net

1106272