Đơn xin làm cộng tác viên

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Đơn xin làm cộng tác viên. Dưới đây là Mẫu Đơn xin làm cộng tác viên, mời các bạn tham khảo Mẫu Đơn xin làm cộng tác viên để biết được những nội dung chính và cách trình bày của mẫu đơn này, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/don-xin-lam-cong-tac-vien-3pqbuq.html

Nội dung


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------ĐƠN XIN LÀM CỘNG TÁC VIÊN
Kính gửi: ......................................
Tôi tên là:..................................................... Giới tính: .....................................................
Sinh ngày:……….tháng…….năm……………… Dân tộc: .............................................
Nghề nghiệp: .....................................................................................................................
Nơi làm việc: .....................................................................................................................
Số điện thoại: ....................................................................................................................
Email .................................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc: .................................................................................................................
Sau khi nghiên cứu quy chế cộng tác viên kinh doanh của công ty, tôi tự nhận thấy mình
có đủ điều kiện để trở thành cộng tác viên của quý cơ quan. Vì vậy, tôi trân trọng đề nghị
được làm cộng tác viên của công ty để thực hiện hoạt động cộng tác viên trong lĩnh vực
sau:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Nay tôi viết đơn này xin được làm cộng tác viên của Công Ty và có nguyện vọng được
cộng tác tại: .......................................................................................................................
Nếu được sự đồng ý của quý Lãnh đạo Công Ty, tôi xin cam đoan sẽ chấp hành nghiêm
túc nội quy, quy chế của cơ quan.
.........., ngày...tháng...năm...
Người làm đơn

1119097