Đơn xin chuyển ngành học

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: M | File type: DOC
of x

Đơn xin chuyển ngành học. Mẫu đơn về việc xin chuyển ngành học. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/don-xin-chuyen-nganh-hoc-ynxptq.html

Nội dung


  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 200… ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH HỌC Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM; - Phòng Đào Tạo; - Trưởng Khoa: …………………………………………… Tôi tên (chữ in hoa) : ……………………………………. Ngày sinh: …………… Mã số sinh viên : …………………… Khoa: …………… Lớp: ……………… Nay tôi làm đơn này xin được chuyển ngành học: Từ ngành: ……………………………….. Sang ngành: …………………………… Lý do: ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. Tôi xin chân thành cảm ơn! Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH NGƯỜI VIẾT ĐƠN ………………………………………. (Ký và ghi rõ họ và tên) ………………………………………. (Ký và ghi rõ họ và tên) XÉT DUYỆT CỦA KHOA CHUYỂN ĐI XÉT DUYỆT CỦA KHOA TIẾP NHẬN .......................................................……... .................................................................. ............................................…….............. .................................................................. .............................................……............. .................................................................. Ngày .....tháng ..... năm 200..... Ngày .....tháng ..... năm 200...... XÉT DUYỆT CỦA TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TP. HCM, ngày .....tháng ..... năm 200........ Ghi chú: Kèm theo đơn này phải có Bảng điểm của các học kỳ đã học và Biên lai nộp học phí học kỳ xin chuyển.
101660