of x

Doctoral dissertation in educational science: Developing the teaching staff at universities of technical education in a competency based approach

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 27 | FileSize: 0.52 M | File type: PDF
2 lần xem

Doctoral dissertation in educational science: Developing the teaching staff at universities of technical education in a competency based approach. Based on the theoretical and practical research, the dissertation recommends the solutions to develop the teaching staff of Hung Yen University in a competency-based approach in order to improve the professional competence for them, aiming at “standardizing and modernizing” the teaching staff at universities of technical education to meet the requirement of basic and comprehensive renovation of those universities.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/doctoral-dissertation-in-educational-science-developing-the-teaching-staff-at-un-j1y9tq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ tới các bạn tài liệu Doctoral dissertation in educational science: Developing the teaching staff at universities of technical education in a competency based approachTài liệu Doctoral dissertation in educational science: Developing the teaching staff at universities of technical education in a competency based approach thuộc chuyên mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học được giới thiệu bởi thacsitiensicaohoc tới mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học , có tổng cộng 27 trang , thuộc file PDF, cùng chủ đề Doctoral dissertation, Educational science, Teaching staff at universities, Technical education, Competency based approach : Based on the theoretical and practical research, the dissertation recommends the solutions to develop the teaching staff of Hung Yen University in a competency-based approach in order to improve the professional competence for them, aiming at “standardizing and modernizing” the teaching staff at universities of technical education to meet the requirement of basic and comprehensive renovation of those universities, ngoài ra MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING THE VIETNAM INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES NGUYEN THE DAN DEVELOPING THE TEACHING STAFF AT UNIVERSITIES OF TECHNICAL EDUCATION IN A COMPETENCY-BASED APPROACH Major: Educational Management Code: 62 14 01 14 DOCTORAL DISSERTATION IN EDUCATIONAL SCIENCE SUPERVISORS: - Assoc, kế tiếp là Prof, ý nữa Dr Nguyen Cong Giap - Prof, ý nữa Dr, ngoài ra Nguyen Thi Hoang Yen HANOI, 2016 The work is completed at: The Vietnam Institute of Educational Sciences Supervisors: - Assoc, bên cạnh đó Prof, kế tiếp là Dr Nguyen Cong Giap - Prof, ngoài ra Dr Nguyen Thi Hoang Yen The first judge: Assoc, cho biết thêm Prof, nói thêm là Dr,còn cho biết thêm Nguyen Xuan Thuc The second judge:Asso
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING THE VIETNAM INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES NGUYEN THE DAN DEVELOPING THE TEACHING STAFF AT UNIVERSITIES OF TECHNICAL EDUCATION IN A COMPETENCY-BASED APPROACH Major: Educational Management Code: 62 14 01 14 DOCTORAL DISSERTATION IN EDUCATIONAL SCIENCE SUPERVISORS: - Assoc. Prof.Dr Nguyen Cong Giap - Prof.Dr. Nguyen Thi Hoang Yen HANOI, 2016 The work is completed at: The Vietnam Institute of Educational Sciences Supervisors: - Assoc. Prof.Dr Nguyen Cong Giap - Prof.Dr Nguyen Thi Hoang Yen The first judge: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Xuan Thuc The second judge:Assoc.Prof.Dr. Thai Van Thanh The third judge: Prof.DSc.Nguyen Minh Duong The dissertation will be demonstrated at institute-level dissertation marking council at The Vietnam Institute of Educational Sciences at No. 101 Tran Hung Dao Street, Hanoi. At ………….. The dissertation available at: - National Library of Vietnam - The library of the Vietnam Institute of Educational Sciences LIST OFTHE PUBLIC SCIENTIFIC WORKS 1. Tran Trung - Nguyen The Dan (2012), “Pratical competence – The top priority issue in completely innovating the educational system”, Journal of Education, Ministry of Education and Training, issue 294, page 4-5,27 2. Nguyen The Dan (2012), “The effectiveness of cooperation between universities of technical education and enterprises”, Scientific Journal Education Management, National Institute of Education Management, Ministry of Education and Training, issue 43, page 27-30. 3. Nguyen The Dan (2014), “Planning the management staff at universities of technical education at the current situation”, Scientific Journal Education Management , National Institute of Education Management, Ministry of Education and Training, issue no 58, page 27-29,64. 4. Nguyen The Dan (2015), “Making a breakthrough in recruiting lecturers at universities of technical education”, Vietnam Teachers’ magazine, issue no 96, page 56-58 5. Nguyen The Dan (2016), “Recommendations for professional competence frame for lecturers at universities of technical education”, Educational Equipment Magazine, issue no 127, page 15-18. 6. Nguyen The Dan (2016), “Theories relating professional competence for lecturers at pedagogical technical universities”, Vietnam Teachers’ Magazing, issue no 107, page 33-35 7. Ho Ngoc Vinh, Nguyen The Dan, Nguyen Thi Lieu (2016), “Developing teaching skills for students whose major is pedagogy and engineering”, Vocational Science Journals, issue no 30, page 12-18. 8. Nguyen The Dan (2016), “Some features of the teaching staff at universities of technical education”, Journal of Educational Science, issue no 127, page 35-36. 1 INTRODUCTION 1. Rationale The decision no 29-NQ/TW on the fourth of November 2013 sets the specific goals for university education which is to focus on training high quality human resources and developing good characteristics and the ability to self study. The decision emphasizes the professional competence of the teaching staff; Hung Yen University of Technology and Education has the important mission in training majors at different levels, following the trend of professional-oriented higher education (POHE). Teachers are considered to play the important role in providing vocational teachers for the professional and educational system to develop the labour force serving in industrialization and modernization process. The teaching staff of universities of technical education has difference in quantity, quality and structure. There are a lot of factors affecting their development. With the above problems, I personally chose the theme ”Developing the teaching staff of universities of technical educationin a competency-based approach” for my doctor dissertation in educational management. 2. Purposes of the research Based on the theoretical and practical research, the dissertation recommends the solutions to develop the teaching staff of Hung Yen University in a competency-based approach in order to improve the professional competence for them, aiming at “standardizing and modernizing” the teaching staff at universities of technical education to meet the requirement of basic and comprehensive renovation of those universities. 3. Objects and subjects of the research 3.1. Objects of the research Developing the teaching staff at universities of technical education 3.2. Subjects of the research Developing the teaching staff at universities of technical educationin a competency-based approach 4. Scientific theory Developing the teaching staff at universities of technical education has achieved certain results; however, there have been many problems in planning, recruiting, using, training, giving further training, evaluating and implementing the incentive policies for teachers. If the recommendations for applying the solutions to develop the teaching staff in a competency-based approach in simultaneously and systematically, from building the competence framework for teachers at universities of technical education, recruiting and using human resources effectively, etc., the problems are solved and the quality of teachers is improved. 2 5. The duties of the research 5.1. Doing the research on theoretical reasoning at developing the teaching staff at universities in approaching competence. 5.2. Observing and evaluating the current situation of the teaching staff and the development of the teaching staff at universities of technical education. 5.3.Suggesting recommendations to develop the teaching staff at universities of technical education inthe competency based approach. At the same time the experiments are done to confirm the necessity and feasibility of the recommended solutions. 6. Methods of the research The author used the following research methods: reasoning, specific research, and supplementary methods. 7.Scope of the research 7.1. Limit of the research The managers, teachers and students at universities of technical education; 7.2. Limit of the research area Vietnam has 5 universities of technical education and all the five universities are investigated. 8. Persuasive arguments 8.1. The teaching staff at universities of technical education plays the key role in ensuring the quality of training human resources in technology field to meet the requirement of professional education currently. 8.2. The teaching staff at universities of technical education has the limitations in professional competence; therefore, they do not meet the requirements of the renovation in the current situation. 8.3. Approaching competence is the mixture and inheritance of the scientific achievements in human resource management. Developing the teaching staff at universities of technical educationin a competency-based approach will help improve the quality of the teaching staff, making them complete their duties. 8.4. Developing the teaching staff at universities of technical education will be effective when the managers balance the relationship between functions and constitutes of the development. In order to balance the relationship, the top priority is to have “a standardized professional competence” for teachers at universities of technical education and this should be transferred into the contents in developing the teaching staff and should be the basic to suggest the requirement and standards in all activities, from planning, recruiting, using, evaluating, training, giving further training to building an environment for the teaching staff. 9. New contributions of the dissertation 9.1. Building the theoretical framework of developing the teaching staff at universities of technical education, aiming at “standardizing” to meet the requirement of the education renovation. ... - tailieumienphi.vn 1036565

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm