Đồ án tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn báo hiệu luồng giao thông đường thủy

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 22 | Page: 62 | FileSize: 1.09 M | File type: PDF
of x

Đồ án tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn báo hiệu luồng giao thông đường thủy. Đồ án tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn báo hiệu luồng giao thông đường thủy trình bày tổng quan về hệ thống đèn báo hiệu, họ vi điều khiển 8051 và xây dựng mô hình hệ thống điều khiển đèn báo hiệu luồng giao thông đường thủy.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/do-an-tot-nghiep-nganh-dien-tu-vien-thong-thiet-ke-he-thong-dieu-khien-den-bao-h-sfv4tq.html

Nội dung


Thiết kế hệ thống điều khiển đèn báo hiệu luồng giao thông đường thuỷ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- iso 9001:2008 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Ngƣời hƣớng dẫn : Thạc sỹ Phạm Đức Thuận Sinh viên : Nguyễn Quốc Đại HẢI PHÒNG - 2010 Sinh viên: Nguyễn Quốc Đại - ĐT 1001 1 Thiết kế hệ thống điều khiển đèn báo hiệu luồng giao thông đường thuỷ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN BÁO HIỆU LUỒNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH : ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Ngƣời hƣớng dẫn : Thạc sỹ Phạm Đức Thuận Sinh viên : Nguyễn Quốc Đại Hải Phòng - 2010 Sinh viên: Nguyễn Quốc Đại - ĐT 1001 2 Thiết kế hệ thống điều khiển đèn báo hiệu luồng giao thông đường thuỷ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Quốc Đại - ĐT 1001 3 Thiết kế hệ thống điều khiển đèn báo hiệu luồng giao thông đường thuỷ Sinh viên Lớp : Nguyễn Quốc Đại . Mã số : 100196. : ĐT1001. Ngành: Điện tử viễn thông. Tên đề tài : Thiết kế hệ thống điều khiển đèn báo hiệu luồng giao thông đƣờng thủy. Sinh viên: Nguyễn Quốc Đại - ĐT 1001 4 Thiết kế hệ thống điều khiển đèn báo hiệu luồng giao thông đường thuỷ NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Sinh viên: Nguyễn Quốc Đại - ĐT 1001 5 ... - tailieumienphi.vn 798614

Tài liệu liên quan


Xem thêm