Đồ án tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp: Hệ thống lạnh sử dụng trên ô tô đi sâu phân tích hệ thống điều hòa 2 chiều dùng trên xe ô tô hãng KIA

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 86 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Đồ án tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp: Hệ thống lạnh sử dụng trên ô tô đi sâu phân tích hệ thống điều hòa 2 chiều dùng trên xe ô tô hãng KIA. Nội dung đồ án trình bày những vấn đề về kỹ thuật lạnh, các phương pháp làm lạnh, môi chất lạnh, chất tải lạnh và các đơn vị đo lường, hệ thống điều hòa nhiệt độ hai chiều và máy điều hòa nhiệt độ hai chiều sử dụng trên xe ô tô.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/do-an-tot-nghiep-nganh-dien-cong-nghiep-he-thong-lanh-su-dung-tren-o-to-di-sau-p-laebuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

ISO 9001:2008

HỆ THỐNG LẠNH SỬ DỤNG TRÊN Ô TÔ
ĐI SÂU PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA 2
CHIỀU DÙNG TRÊN XE Ô TÔ HÃNG KIA

§å ¸N TèT NGHIÖP §¹I HäC HÖ CHÝNH QUY
Ngµnh ®iÖn c«ng nghiÖp

H¶I phßng – 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

ISO 9001:2008

HỆ THỐNG LẠNH SỬ DỤNG TRÊN Ô TÔ
ĐI SÂU PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA 2
CHIỀU DÙNG TRÊN XE Ô TÔ HÃNG KIA

ĐỒ ÁN TỐT NGHIÊP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Sinh viên: VŨ DUY NAM
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. NGUYỄN TIẾN BAN

HẢI PHÒNG - 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

----------------o0o----------------BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: VŨ DUY NAM
Mã số thẻ: 1213102011
Lớp: DCL601
Tên đề tài: Hệ thống lạnh sử dụng trên ô tô, Đi sâu phân tích hệ
thống điều hòa 2 chiều dùng trên xe ô tô hãng KIA

Nhiệm vụ đề tài
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
(về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ)
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
3. Địa điểm thực tập
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

CÁC CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Người hướng dẫn thứ nhất
Họ và tên

:

NGUYỄN TIẾN BAN

Học hàm, học vị

:

Phó Giáo sư – Tiến sĩ

Cơ quan công tác

:

Trường đại học dân lập Hải Phòng

Nội dung hưỡng dẫn :

Toàn bộ đề tài

Người hướng dẫn thứ hai

Họ và tên

:

Học hàm, học vị

:

Cơ quan công tác

:

Nội dung hưỡng dẫn :
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 8 tháng 4 năm 2014
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 5 tháng 7 năm 2014
Đã nhận nhiệm vụ Đ.T.T.N

Đã giao nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp

Sinh viên

Cán bộ hướng dẫn Đ.T.T.N

VŨ DUY NAM

NGUYỄN TIẾN BAN

Hải Phòng, ngày

tháng

năm 2014

HiÖu tr-ëng

GS.TS.NGƯT TRẦN HỮU NGHỊ

1102987

Tài liệu liên quan


Xem thêm