of x

đồ án thiết kế hệ thống tự động trong cơ khí, chương 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 11 | FileSize: M | File type: PDF
4 lần xem

đồ án thiết kế hệ thống tự động trong cơ khí, chương 1. Kết cấu đơn giản.Sử dụng truyền xích thì không có hiện tượng trượt khi truyển động hiệu xuất cao hơn so với truyền đai, không đòi hỏi phải căng xích ,có thể làm việc khi có tải đột ngột.Kích thước nhỏ gọn hơn bộ truỵền đai nếu có cùng công suất .Tỉ số truyền của hộp giảm tốc từ 8 -40 .Có nhều ưu điểm nên ngày nay vẫn còn được sử dụng rộng rãi Nhược điểm : Bánh răng bố trí không đối xứng trên trục nên tải trọng phân bố không đều trên các ổ ..... Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/do-an-thiet-ke-he-thong-tu-dong-trong-co-khia-chuong-1-qs2rtq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tài liệu đồ án thiết kế hệ thống tự động trong cơ khí, chương 1.Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy đưa vào cho mình.Xin mời các bạn quan tâm cùng xem ,Tài liệu đồ án thiết kế hệ thống tự động trong cơ khí, chương 1 thuộc chuyên mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy được chia sẽ bởi thành viên cokhichetaomay đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy , có tổng cộng 11 page , thuộc thể loại .PDF, cùng chủ đề còn có hệ thống tự động trong cơ khí, bộ truyền xích, tỉ số truyền, hộp giảm tốc, Palăng giảm lực, ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Kết cấu đơn thuần, bên cạnh đó Sử dụng truyền xích thì không có hiện tượng trượt khi, ngoài ra truyển động hiệu xuất cao hơn so với truyền đai, ko đòi hỏi phải căng xích ,có thể làm việc khi có tải đột ngột,còn cho biết thêm Kích thước nhỏ gọn hơn bộ truỵền đai giả dụ có cùng công suất , tiếp theo là Tỉ số truyền của hộp giảm tốc từ 8 -40 , kế tiếp là Có nhều ưu thế nên hiện tại vẫn còn được quan tâm Nhược điểm : Bánh răng xếp đặt ko đối xứng trên trục nên trọng tải phân bố ko đều trên những ổ ,còn cho biết thêm Chương 1: PHAÂN TÍCH VAØ LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ I, kế tiếp là PHÖÔNG AÙN 1 Hoäp giaûm toác khai trieån söû duïng boä truyeàn ngoaøi xích Öu ñieåm: Keát caáu ñôn giaûn, kế tiếp là Söû duïng truyeàn xích thì khoâng coù hieän töôïng tröôït khi, ngoài ra truyeån ñoäng hieäu xuaát cao hôn so vôùi truyeàn ñai,, cho biết thêm khoâng ñoøi hoûi phaûi caêng xích ,coù theå laøm vieäc khi, kế tiếp là coù taûi ñoät ngoät, nói thêm là Kích thöôùc nhoû goïn hôn boä truîeàn, nói thêm là ñai neáu coù cuøng coâng suaát , cho biết thêm Tæ soá truyeàn cuûa hoäp, kế tiếp là giaûm toác töø 8 -40 , bên cạnh đó Coù nheàu öu ñieåm neân ngaøy nay, bên cạnh đó vaãn coøn ñöôïc söû duïng roäng raõi Nhöôïc ñieåm : Baùnh raêng boá trí khoâng ñoái, tiếp theo là xöù
 1. Chương 1: PHAÂN TÍCH VAØ LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ I. PHÖÔNG AÙN 1 Hoäp giaûm toác khai trieån söû duïng boä truyeàn ngoaøi xích Öu ñieåm: Keát caáu ñôn giaûn.Söû duïng truyeàn xích thì khoâng coù hieän töôïng tröôït khi
 2. truyeån ñoäng hieäu xuaát cao hôn so vôùi truyeàn ñai, khoâng ñoøi hoûi phaûi caêng xích ,coù theå laøm vieäc khi coù taûi ñoät ngoät.Kích thöôùc nhoû goïn hôn boä truîeàn ñai neáu coù cuøng coâng suaát .Tæ soá truyeàn cuûa hoäp giaûm toác töø 8 -40 .Coù nheàu öu ñieåm neân ngaøy nay vaãn coøn ñöôïc söû duïng roäng raõi Nhöôïc ñieåm : Baùnh raêng boá trí khoâng ñoái xöùng treân truïc neân taûi troïng phaân boá khoâng ñeàu treân caùc oå .kích thöôùc thöôøng to hôn caùc loaïi hoäp giaûm toác khaùc khi thöïc hieän cuøg chöùc naêng.Maét xích deã bò moøn,gaây taûi troïng ñoäng phuï,oàn khi laøm vieäc II. PHÖÔNG AÙN 2 Hoäp giaûm toác khai trieån boä truyeàn ngoaøi laø ñai
 3. Öu ñieåm:keát caáu ñôn giaûn Xöû duïng truyeàn ñai neân co theåâ giöõ ñoäng cô xa hoäp giaûm toác, laøm vieäc eâm khoâng oàn ,coù theå truyeàn vôùi vaän toác lôùn .Keát caáu vaän haønh ñôn giaûn Tæ soá truyeàn cuûa hoäp giaûm toác töø 8 -40 . Nhöôïc ñieåm :Taûi troïng phaân boá khoâng ñeàu treân truïc.Kích thöôùc boä truyeàn lôùn,tæ soá truyeàn khi laøm vieäc deã bò thay ñoåi,taûi troïng taùc duïng leân truïc vaø oå lôùn tuoåi thoï thaáp III. PHÖÔNG AÙN 3
 4. Hoäp giaûm tôùc hai caáp ñoàng truïc söû duïng boä truyeàn ngoaøi laø ñai Öu ñieåm:Taûi troïng phaân boá ñeàu treân caùc truïc, baùnh raêng boá trí ñoái xöùng neân söï taäp trung öng xuaát ít ,moâmen xoaén taïi caùc tieát dieän nguy hieåm giaûm coøn moät nöûa Kích thöôùc chieàu daøi giaûmtroïng löôïng cuõng giaûm.Söû duïng truyeàn xich neân khoâng coù hieän töôïng tröôït nhö truyeàn ñai ,hieäu suaát cao Nhöôïc ñieåm : Coù beà roäng lôùn ,caáu taïo caùc boä phaän phöùc taïp,soá löôïng chi tieát taêng.Khaû naêng taûi caáp nhanh chöa duøng heát,coù oå ñôõ beân trong voû
 5. hoäp,truïc trung gian lôùn.Maét xích deã bò moøn vaø oàn khi laøm vieäc . IV. PHÖÔNG AÙN 4 Hoäp giaûm toác hai caáp ñoàng truïc söû duïng boä truyeàn ngoaøi xích Öu ñieåm :Kích thöôùc chieàu daøi nhoû,giaûm ñöôïc troïng löôïng cuûa hoäp giaûm toác.Laøm vieäc eâm khoâng oàn Nhöôïc ñieåm :Khaû naêng taûi nhanh chöa duøng heát,haïn cheá choïn phöông aùn ,keât caáu oå phöùc taïp coù
 6. oå ñôõ beân trong voû hoäp,khoù boâi trôn,kích thöôc chieàu roäng hoäp giaûm toác lôùn.Coù theå tröôït do truyeàn ñoäng baèng ñai ,tæ soá truîeàn thay ñoåi . V. PHÖÔNG AÙN 5 Hoäp giaûm toác hai caáp phaân ñoâi söû duïg boä truyeàn ngoaøi la øxích Öu ñieåm: Taûi troïng phaân boá ñeàu,söû duõng heát khaû naêng taûi ,baùnh raêng boá trí ñoái xöùng nen söï taäp trung uùng suaát giaûm momen xoaén treân caùc truïc
 7. trung gian giaûm.Khoâng coù hieän töôïng tröôt nhö truyeàn ñai Nhöôïc ñieåm : Coù beà roäng lôùn caáu taïo caùc boä phaän phöùc taïp,soá löôïng caùc chi tieát vaø khoái löôïng gia coâng taêng.Laøm vieäc oàn do coù truyeàn ñoäng baèng xích,maét xích deã bò moøn . VI. PHÖÔNG AÙN 6 Hoäp giaûm toác hai caáp phaân ñoâi söû duïng boä truyeàn ngoaøi laø ñai
 8. Öu ñieåm:Taûi troïng phaân boá ñeàu treân caùc truïc ,baùnh raêng boá trí ñoái xöùng neân söï taäp trung öùng suaát ít ,moâmen xoaèn taïi caùc tieát dieãn nguy hieåm giaûm laøm vieän khoâng oàn coù theå truyeàn vaän toác lôùn . Nhöôïc ñieåm : Coù beà roäng hoäp giaûm toác lôùn,caáu taïo phöùc taïp,soá löôïng chitieát taêng. Deã bò tröôït do truyeàn ñoäng baèng ñai neân tæ soá truyeàn thay ñoåi,tuoåi thoï thaáp VII. PHÖÔNG AÙN 7 Hoäp giaûm toác hai caáp söû baùnh raêmg coân truï söû duïng truyeàn ngoaøi laø ñai
 9. Öu ñieåm:Truyeàn ñöôïc momen xoaén vaøchuyeån ñoäng quay giöõa caùc truïc giao nhau.Söû duïng boä truyeàn ngoaøi baèng ñai neân laøm vieäc eâm hôn .Vôùi tæ soá truyeàn cuûa hoäp giaûm toác laø 8 -15 . Nhöôïc ñieåm : Giaù thaønh cheá taïo ñaét ,laép gheùp khoù khaên,khoái löôïng vaø kích thöôùc lôùn hôn so vôùi vieäc söû duïng baùnh raêng truï . VIII. PHÖÔNG AÙN 8 Hoäp giaûm toác hai caáp baùnh raêng coân truï söû duïng boä truyeàn ngoaøi xích
 10. Öu ñieåm:Truyeàn ñöôïc momen xoaén vaøchuyeån ñoäng quay giöõa caùc truïc giao nhau .Coù truyeàn ñoäng baèng xích neân tæ soá truyeàn cao hôn truyeàn ñoäng baèng ñai vaø coù theå laøm vieäc ñöôïc khi coù quaù taûi .Tæ soá truyeàn cuûa hoäp giam3 toác töø 8-15 Nhöôïc ñieåm : Giaù thaønh cheá taïo ñaét ,laép gheùp khoù khaên,khoái löôïng vaø kích thöôùc lôùn hôn so vôùi vieäc söû duïng baùnh raêng tru ï .Söû duïng truyeàn xích neân maét xích deå bò moøn ,oàn khi laøm vieäc .
 11. Qua phaân tích phöông aùn ñöôïc choïn ñeå thieát keá cô caáu naâng trong tröôøng hôïp naùy laø hoäp giaûm toác khai trieån hai caáp vôùi boä truyeàn ngoaøi laø ñai (phöông aùn hai).
201624

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm