đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 19

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PDF
of x

đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 19. Truyền thông đơn hướng Truyền thông bán hai chiều Truyền thông hai chiều Phương pháp truyền tin Truyền song song Truyền nối tiếp Bộ dồn tín hiệu Bộ dồn kênh tần số Dồn kênh thời gian Dồn kênh bằng thống kê Lỗi điều khiển và kiểm tra Kiểm tra ồn Kiểm tra mức lượng dư dọc Kiểm tra lượng dư ngang Kiểm tra lượng dư trụ Các qui chuẩn truyền thông Truyền nối tiếp đồng bộ Qui phạm truỳen nối tiếp đồng bộ Qui phạm truyên nhị phân đồng bộ Qui phạm HDLC Mạng nội bộ LAN.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/do-an-thiet-ke-he-thong-dieu-khien-tu-donga-chuong-19-xrvrtq.html

Nội dung


  1. Ch−¬ng 19: M¹ng vµ hÖ thèng truyÒn d÷ liÖu C¬ së vÒ truyÒn th«ng
  2. TruyÒn th«ng ®¬n h−íng TruyÒn th«ng b¸n hai chiÒu TruyÒn th«ng hai chiÒu Ph−¬ng ph¸p truyÒn tin TruyÒn song song TruyÒn nèi tiÕp Bé dån tÝn hiÖu Bé dån kªnh tÇn sè Dån kªnh thêi gian Dån kªnh b»ng thèng kª Lçi ®iÒu khiÓn vµ kiÓm tra KiÓm tra ån KiÓm tra møc l−îng d− däc KiÓm tra l−äng d− ngang KiÓm tra l−îng d− trô C¸c qui chuÈn truyÒn th«ng TruyÒn nèi tiÕp ®ång bé Qui ph¹m truúen nèi tiÕp ®ång bé Qui ph¹m truyªn nhÞ ph©n ®ång bé Qui ph¹m HDLC M¹ng néi bé LAN CÊu h×nh m¹ng LAN Qui ph¹m m¹ng LAN
  3. CÊu tróc m¹ng tiªu chuÈn Tiªu chuÈn phÇn cøng nèi tiÕp Tiªu chuÈn EIA232
  4. Tiªu chuÈn RS-422 Tiªu chuÈn RS-485 Tiªu chuÈn m¹ch vßng dong 20-mA
192523

Tài liệu liên quan


Xem thêm