of x

đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 18

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 12 | FileSize: M | File type: PDF
3 lần xem

đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 18. Cấu trúc từ của bộ nhớ thời gian Cấu hình của Sơ đồ khối của bộ đếm thời gian Bộ đếm xung thời gian S5 Bộ đếm xung mở rộng S5 Bộ đếm thời gian trễ S5 Bộ đém trễ có nhớ Bộ đếm sớm S5 Các lệnh đếm Cấu trúc từ của bộ đếm Cấu hình của Sơ đồ khối của bộ đếm Bộ đếm tăng/giảm Bộ đếm tăng Bộ đếm giảm Các lệnh tính số nguyên Các lệnh tính với số thực Các lệnh so sánh.... Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/do-an-thiet-ke-he-thong-dieu-khien-tu-donga-chuong-18-wrvrtq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu tới bạn đọc thư viện đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 18.Để cung cấp thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử giúp đỡ cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem ,Tài liệu đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 18 trong chủ đề ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử được giới thiệu bởi thành viên diendientu đến bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử , có tổng cộng 12 page , thuộc file .PDF, cùng thể loại còn có đồ án điện tử,hệ thống điều khiển tự động, bộ xử lý, cảm biến,điều khiển máy, hệ thống PLC, Lệnh dịch chuyển bit BSR và BSL ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Cấu trúc từ của bộ nhớ thời gian, tiếp theo là Cấu hình của Sơ đồ khối của bộ đếm thời gian,còn cho biết thêm Bộ đếm xung thời gian S5, ngoài ra Bộ đếm xung mở rộng S5, tiếp theo là Bộ đếm thời gian trễ S5,còn cho biết thêm Bộ đém trễ có nhớ, nói thêm là Bộ đếm sớm S5, tiếp theo là Các lệnh đếm, cho biết thêm Cấu trúc từ của bộ đếm, nói thêm Cấu hình của Sơ đồ khối của bộ đếm,còn cho biết thêm Bộ đếm tăng/giảm,còn cho biết thêm Bộ đếm tăng, tiếp theo là Bộ đếm giảm, kế tiếp là Các lệnh tính số nguyên Các lệnh tính với số thực Các lệnh so sánh, bên cạnh đó Ch−¬ng 18 ng«n ng÷ lËp tr×nh b»ng s¬ ®å hµm l« gÝc tiªu chuÈn,còn cho biết thêm Giíi thiÖu, ngoài ra PhÇn tö vµ cÊu, bên cạnh đó tróc hép, nói thêm C¸c lÖnh bit l« gic LÖnh AND LÖnh OR LÖnh EXCLUSIVE OR Phñ ®Þnh bit vµo LÖnh g¸n LÖnh ra LÖnh duy tr× lÖnh ra øng dông cña c¸c lÖnh bit, bên cạnh đó C¸c lÖnh, kế tiếp là thêi gian CÊu tróc tõ cña bé nhí thêi gian CÊu h×nh cña S¬ ®å khèi cña bé ®Õm thêi gian Bé ®Õm xung thêi gian S5 Bé ®Õm xung më réng S5 Bé ®Õm thêi gian trÔ S5 Bé ®Ðm trÔ cã nhí Bé ®Õm sím S5, nói thêm C¸c lÖnh,còn cho biết thêm ®Õm CÊu tróc tõ cña bé ®Õm CÊu h×nh cña S¬ ®å khèi cña bé ®Õm Bé ®Õm t¨ng/gi¶m Bé ®Õm t¨ng Bé ®Õm gi¶m, nói thêm là C¸c lÖnh tÝnh sè, kế tiếp là nguyªn C¸c lÖnh, nói thêm là tÝnh víi sè thùc, kế tiếp là C¸c
  1. Ch−¬ng 18 ng«n ng÷ lËp tr×nh b»ng s¬ ®å hµm l« gÝc tiªu chuÈn Giíi thiÖu
  2. PhÇn tö vµ cÊu tróc hép C¸c lÖnh bit l« gic LÖnh AND LÖnh OR LÖnh EXCLUSIVE OR Phñ ®Þnh bit vµo LÖnh g¸n LÖnh ra LÖnh duy tr× lÖnh ra øng dông cña c¸c lÖnh bit C¸c lÖnh thêi gian CÊu tróc tõ cña bé nhí thêi gian CÊu h×nh cña S¬ ®å khèi cña bé ®Õm thêi gian Bé ®Õm xung thêi gian S5 Bé ®Õm xung më réng S5 Bé ®Õm thêi gian trÔ S5 Bé ®Ðm trÔ cã nhí Bé ®Õm sím S5 C¸c lÖnh ®Õm CÊu tróc tõ cña bé ®Õm CÊu h×nh cña S¬ ®å khèi cña bé ®Õm Bé ®Õm t¨ng/gi¶m Bé ®Õm t¨ng Bé ®Õm gi¶m C¸c lÖnh tÝnh sè nguyªn C¸c lÖnh tÝnh víi sè thùc C¸c lÖnh so s¸nh So s¸nh sè nguyªn So s¸nh sè thùc
192522

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm