đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 18

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 12 | FileSize: M | File type: PDF
of x

đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 18. Cấu trúc từ của bộ nhớ thời gian Cấu hình của Sơ đồ khối của bộ đếm thời gian Bộ đếm xung thời gian S5 Bộ đếm xung mở rộng S5 Bộ đếm thời gian trễ S5 Bộ đém trễ có nhớ Bộ đếm sớm S5 Các lệnh đếm Cấu trúc từ của bộ đếm Cấu hình của Sơ đồ khối của bộ đếm Bộ đếm tăng/giảm Bộ đếm tăng Bộ đếm giảm Các lệnh tính số nguyên Các lệnh tính với số thực Các lệnh so sánh.... Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/do-an-thiet-ke-he-thong-dieu-khien-tu-donga-chuong-18-wrvrtq.html

Nội dung


  1. Ch−¬ng 18 ng«n ng÷ lËp tr×nh b»ng s¬ ®å hµm l« gÝc tiªu chuÈn Giíi thiÖu
  2. PhÇn tö vµ cÊu tróc hép C¸c lÖnh bit l« gic LÖnh AND LÖnh OR LÖnh EXCLUSIVE OR Phñ ®Þnh bit vµo LÖnh g¸n LÖnh ra LÖnh duy tr× lÖnh ra øng dông cña c¸c lÖnh bit C¸c lÖnh thêi gian CÊu tróc tõ cña bé nhí thêi gian CÊu h×nh cña S¬ ®å khèi cña bé ®Õm thêi gian Bé ®Õm xung thêi gian S5 Bé ®Õm xung më réng S5 Bé ®Õm thêi gian trÔ S5 Bé ®Ðm trÔ cã nhí Bé ®Õm sím S5 C¸c lÖnh ®Õm CÊu tróc tõ cña bé ®Õm CÊu h×nh cña S¬ ®å khèi cña bé ®Õm Bé ®Õm t¨ng/gi¶m Bé ®Õm t¨ng Bé ®Õm gi¶m C¸c lÖnh tÝnh sè nguyªn C¸c lÖnh tÝnh víi sè thùc C¸c lÖnh so s¸nh So s¸nh sè nguyªn So s¸nh sè thùc
192522

Tài liệu liên quan


Xem thêm