of x

đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 6

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
5 lần xem

đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 6. Counter là bộ đếm các sườn xung trong S7 - 200. Các bộ đếm của S7 - 200 được chia làm hai loại: bộ đếm tiến (CTU) và bộ đếm tiến/lùi (CTUD). — Bộ đếm tiến CTU đếm số sườn lên của tín hiệu đầu vào tức là đếm số lần thay đổi trạng thái từ 0 lên 1 của tín hiệu. Số sườn xung đếm được, được ghi vào thanh ghi 2 byte của bộ đếm gọi là thanh ghi C-word.] — Nội dung của C-word, gọi là đếm tức thời của bộ đếm, giá trị này luôn luôn.... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/do-an-thiet-ke-chuong-trinh-dieu-khien-thang-may-4-tang-su-dung-plc-s7-200a-chuo-snvrtq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 6.Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử giúp đỡ cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo ,Tài liệu đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 6 thuộc danh mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử được giới thiệu bởi thành viên diendientu đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào chuyên mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử , có tổng cộng 8 page , thuộc thể loại .PDF, cùng danh mục còn có đồ án thiết kế, chương trình điều khiển thang máy, PLC S7 - 200, Modul CPU S7 - 200,hệ thống điều khiển ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Counter là bộ đếm những khung xung trong S7 - 200, kế tiếp là Các bộ đếm của S7 - 200 được chia làm hai loại: bộ đếm tiến (CTU) và bộ đếm tiến/lùi (CTUD), ngoài ra — Bộ đếm tiến CTU đếm số khung lên của tín hiệu đầu vào tức là đếm số lần đổi thay trạng thái từ 0 lên 1 của tín hiệu, nói thêm Số khung xung đếm được, được ghi vào thanh ghi 2 byte của bộ đếm gọi là thanh ghi C-word, cho biết thêm ] — Nội dung của C-word, gọi là đếm tức thì của bộ đếm, giá trị này luôn luôn, kế tiếp là Chương 6: Caùc Leänh Ñieàu Khieån Counter — Counter laø boä ñeám caùc söôøn xung trong S7 - 200, bên cạnh đó Caùc, thêm nữa boä ñeám cuûa S7 - 200 ñöôïc chia laøm hai loaïi: boä ñeám tieán, ngoài ra (CTU) vaø boä ñeám tieán/luøi (CTUD), cho biết thêm — Boä ñeám tieán CTU ñeám soá söôøn leân cuûa tín hieäu ñaàu,còn cho biết thêm vaøo töùc laø ñeám soá laàn thay ñoåi traïng thaùi töø 0 leân 1 cuûa tín, thêm nữa hieäu,còn cho biết thêm Soá söôøn xung ñeám ñöôïc, ñöôïc ghi vaøo thanh ghi 2 byte, ngoài ra cuûa boä ñeám goïi laø thanh ghi C-word, nói thêm là ] — Noäi dung cuûa C-word, goïi laø ñeám töùc thôøi cuûa boä ñeám,, tiếp theo là giaù trò naøy luoân luoân ñöôïc so saùnh vôùi giaù trò ñaët tröôùc PV cuûa, kế tiếp là boä ñeám, bên cạnh đó Khi
  1. Chương 6: Caùc Leänh Ñieàu Khieån Counter — Counter laø boä ñeám caùc söôøn xung trong S7 - 200. Caùc boä ñeám cuûa S7 - 200 ñöôïc chia laøm hai loaïi: boä ñeám tieán (CTU) vaø boä ñeám tieán/luøi (CTUD). — Boä ñeám tieán CTU ñeám soá söôøn leân cuûa tín hieäu ñaàu vaøo töùc laø ñeám soá laàn thay ñoåi traïng thaùi töø 0 leân 1 cuûa tín hieäu. Soá söôøn xung ñeám ñöôïc, ñöôïc ghi vaøo thanh ghi 2 byte cuûa boä ñeám goïi laø thanh ghi C-word.] — Noäi dung cuûa C-word, goïi laø ñeám töùc thôøi cuûa boä ñeám, giaù trò naøy luoân luoân ñöôïc so saùnh vôùi giaù trò ñaët tröôùc PV cuûa boä ñeám. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc thì boä ñeám baùo ra ngoaøi baèng caùch ñaët giaù trò logic 1 vaøo moät bit ñaëc bieät, ñöôïc goïi laø C-bit. Neáu giaù trò ñeám töùc thôøi naøy nhoû hôn giaù trò ñaët tröôùc thì C-bit coù giaù trò laø 0. — Boä ñeám coù chaân noái vôùi tín hieäu ñieàu khieån xoùa ñöôïc kyù hieäu baèng chöõ caùi R trong LAD hay laø traïng thaùi ñaàu tieân cuûa bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp STL, boä ñeám ñöôïc reset khi tín hieäu naøy coù möùc logic laø 1 hoaëc khi leänh Reset ñöôïc thöïc hieän vôùi C-bit. Khi C-bit ñöôïc Reset, caû C-word vaø C-bit ñeàu nhaän giaù trò laø 0. — Boä ñeám tieán/luøi CTUD coù hai coång vaøo, moät coång ñeå ñeám tieán, moät coång ñeå ñeám luøi ñöôïc kyù hieäu laø CU vaø CD. Noù seõ ñeám tieán khi gaëp söôøn leân cuûa xung vaøo coång ñeám luøi. Reset boä ñeám CTUD baèng caùch ñöa möùc logic 1 vaøo chaân xoùa RAM hoaëc baèng leänh Reset vôùi C-bit cuûa boä ñeám . — Töông töï nhö boä ñeám CTU giaù trò ñeám töùc thôøi luoân ñöôïc so saùnh vôùi giaù trò ñaët tröôùc PV cuûa boä ñeám. C-bit coùgiaù trò logic 1 khi giaù trò töùc thôøi lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët
  2. tröôùc, coøn caùc tröôøng hôïp khaùc thì C-bit coù giaù trò laø 0. Boä ñeám CTU coù mieàn giaù trò töùc thôøi töø 0 ñeán 32,767. Coøn boä ñeám tieán luøi coù mieàn giaù trò töùc thôøi laø -32,767 ñeán 32,767. Leänh khai baùo söû duïng boä ñeám nhö sau LAD STL MOÂ TAÛ TCU Cxx TCU Cxx Khai baùo boä ñeám tieán theo söôøn CU n leân cuûa CU. Khi giaù trò ñeám töùc PV thôøi cuûa C-word Cxx lôùn hôn R hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc PV, C-bit (Cxx) coù giaù trò logic baèng 1. Boä ñeám ñöôïc Reset khi ñaàu vaøo R coù giaù trò laø 1. Noù döøng khi Cxx ñaït ñöôïc giaù trò cöïc ñaïi 32,767. CTUD Cxx CTUD Cxx Khai baùo boä ñeám tieán / luøi, CU n ñeám tieán theo söôøn leân cuûa CU, ñeám luøi theo söôøn leân cuûa CD. CD Khi giaù trò ñeám töùc thôøi Cxx lôùn PV hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc R PV thì Cxx coù giaù trò logic laø 1, CTUD reset khi ñaàu vaøo coù giaù trò logic baèng 1. Boä ñeám seõ ngöøng ñeám tieán khi C-word ñaït giaù trò cöïc ñaïi 32,767 vaø ngöøng ñeám luøi khi C-word ñaït giaù tròc cöïc tieåu -32,768. Caùc loaïi Counter chia theo CTU vaø CTUD nhö sau:
  3. LEÄNH GIAÙ TRÒ CÖÏC CPU 212 CPU 214 ÑAÏI CTU 32,767 0-47 0-47 80-127 CTUD -32,768- 48-63 48-79 32,767
  4. GIÔÙI THIEÄU VEÀ MOÂ HÌNH THANG MAÙY I.Giôùi thieäu veà moâ hình thang maùy: — Moâ hình thang maùy ñöôïc khaûo saùt laø thang maùy daân duïng duøng ñeå chôû khaùch. Nguyeân lyù hoaït ñoäng chuû yeáu öu tieân theo haønh trình vaø theo yeâu caàu goïi thang gaàn nhaát. — Buoàng thang ñöôïc keùo bôûi ñoäng cô DC 12v thoâng qua heä thoáng caùp vaø pu ly coù raõnh daãn caùp. Trong buoàng thang coù ñeøn baùo khi döøng ñuùng taàng. — Moâ hình heä thoáng thang maùy goàm boán taàng: + Taàng 1 ( taàng döôùi cuøng) + Taàng 2 (taàng trung gian + Taàng 3 (taàng trung gian) + Taàng 4 (taàng cuoái cuøng). Sô ñoà baûng ñieàu khieån Cöûa taàng 4 Cöûa taàng 3 Cöûa taàng 2 Cöûa taàng 1
  5. ngoaøi cöûa taàng
  6. 1. Caùc tín hieäu vaøo /ra cho vieäc dieàu khieån: a. Tín hieäu ngoû vaøo: + Taàng 1 coù nuùt nhaán leân .Taàng 4 coù nuùt nhaán xuoáng + Taàng 2 & 3 coù nuùt nhaán leân vaø nuùt nhaán xuoáng + Trong buoàng thang coù caùc nuùt nhaán: _ Nuùt nhaán yeâu caàu ñeán taàng 1 _ Nuùt nhaán yeâu caàu ñeán taàng 2 _ Nuùt nhaán yeâu caàu ñeán taàng 3 _ Nuùt nhaán yeâu caàu ñeán taàng 4 _ Nuùt nhaán yeâu caàu döøng khaån caáp”stop” Caùc tín hieäu cuûa coâng taéc haønh trình: _ Coù moät caûm bieán baùo cöûa ñoùng _ Taàng 1 coù caûm bieán giôùi haïn döôùi _ Taàng 2 & 3 coù caûm bieán giôùi haïn taàng _ Taàng 4 coù caûm bieán giôùi haïn treân b. Tín hieäu ngoû ra goàm coù: + Tín hieäu ñieàu khieån ñoäng cô quay leân + Tín hieäu ñieàu khieån ñoäng cô quay xuoáng + Tín hieäu chæ chieàu cuûa thang baèng Led hieån thò ôû ngoaøi moãi cöûa taàng + Tín hieäu chæ baùo yeâu caàu goïi thang ñeán taàng + Tín hieäu chæ baùo döøng khaån caáp II. Nguyeân taéc hoaït ñoäng: 1. Reset buoàng thang khi ñoùng nguoàn: Maëc duø buoàng thang ñang ôû baát kyø traïng thaùi naøo, thì khi ñoùng nguoàn ñeàu ñöôïc reset trôû veà taàng treät (1) 2. Nguyeân taéc leân /xuoáng cuûa buoàng thang: Buoàng thang chæ hoaït ñoäng khi cöûa ñoùng xong 3. Nguyeân taéc ñeán taàng:
  7. Ñeå xaùc ñònh vò trí hieän taïi cuûa thang nhôø caûm bieán ôû moãi cöûa taàng. Khi buoàng thang ôû taàng naøo thì caûm bieán nhaän tín hieäu ôû taàng ñoù vaø ñöa veà ñieàu khieån 4. Cheá ñoä phuïc vuï: — Thang ñöôïc ñieàu khieån theo cheá ñoä bình thöôøng ,cheá ñoä naøy ñöôïc thöïc hieän öu tieân theo haønh trình thang di chuyeån vaø öu tieân cho taàng goïi gaàn nhaát theo chieàu thang di chuyeån. Neáu coù yeâu caàu ngöôïc laïi vôùi chieàu thang di chuyeån thì thang seõ nhôù tín hieäu ñoù vaø thöïc hieän ôû chu kyø sau. Taïi taàng 1 vaø taàng 4 thang ñöôïc Reset ñeå thieát ñaët chöông trình hoaït ñoäng töông öùng. — Khi coù yeâu caàu phuïc vuï, chöông trình seõ kieåm tra vaø thöïc hieän, ñoàng thôøi caäp nhaät lieân tuïc caùc tín hieäu yeâu caàu vaø seõ thöïc hieän tieáp caùc yeâu caàu ñoù. vaø seõ thöïc hieän tieáp caùc yeâu caàu ñoù.
192374

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm