of x

đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 8

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 28 | FileSize: M | File type: PDF
2 lần xem

đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 8. Tín hiệu gọi thang: + Gọi thang tại tầng 1đi lên : I0.0 nhớ vào M2.0 + Gọi thang tại tầng 2 đi xuống: I0.1 nhớ vào M2.1 + Gọi thang tại tầng 2 đi lên : I0.2 nhớ vào M2.2 + Gọi thang tại tầng 3 đi xuống: I0.3 nhớ vào M2.3 + Gọi thang tại tầng 3 đi lên : I0.4 nhớ vào M2.4 + Gọi thang tại tầng 4 đi xuống :I0.5 nhớ vào M2.5. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/do-an-thiet-ke-chuong-trinh-dieu-khien-thang-may-4-tang-su-dung-plc-s7-200a-chuo-mnvrtq.html

Nội dung

TLMP xin trân trọng giới thiệu đến các bạn thư viện đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 8.Để cung cấp thêm cho các thành viên nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử phục vụ cho học tập.Xin mời đọc giả quan tâm cùng xem ,Thư viện đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 8 trong chủ đề ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử được giới thiệu bởi user diendientu tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử , có tổng cộng 28 page , thuộc file .PDF, cùng mục còn có đồ án thiết kế, chương trình điều khiển thang máy, PLC S7 - 200, Modul CPU S7 - 200,hệ thống điều khiển ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tín hiệu gọi thang: + Gọi thang tại tầng 1đi lên : I0, kế tiếp là 0 nhớ vào M2, cho biết thêm 0 + Gọi thang tại tầng 2 đi xuống: I0, nói thêm 1 nhớ vào M2, nói thêm 1 + Gọi thang tại tầng 2 đi lên : I0, nói thêm là 2 nhớ vào M2, bên cạnh đó 2 + Gọi thang tại tầng 3 đi xuống: I0, ngoài ra 3 nhớ vào M2, nói thêm là 3 + Gọi thang tại tầng 3 đi lên : I0, cho biết thêm 4 nhớ vào M2, nói thêm 4 + Gọi thang tại tầng 4 đi xuống :I0, bên cạnh đó 5 nhớ vào M2, nói thêm 5 CHÖÔNG 8 CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN BUOÀNG THANG SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 1, bên cạnh đó MSSV: 00202029, bên cạnh đó SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 2, tiếp theo là MSSV: 00202029 Start S Cöûa ñaõ ñoùng Ñ S Tín hieäu yeâu caàu thang ñeán taàng i Ñ Ñ Döøng khaån caáp S Ñ = S Tín hieäu goïi thang lôùn hôn vò tri thang Ñ Thang ñi leân S Thang ñi xuoáng Döøng Ñeán ñuùng taàng Ñeán ñuùng taàng Ñ S Ñ Döøng Döøng END SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 3, ngoài ra MSSV: 00202029 QUI ÑÒNH CAÙC NGOÛ VAØO RA VAØ BIEÁN NHÔÙ SÖÛ DUÏNG TRONG CHÖÔNG TRÌNH ** Tín hieäu goïi thang: + Goïi thang taïi taàng 1ñi leân : I0, thêm nữa 0 nhôù vaøo M2, nói thêm là 0 + Goïi thang taïi taàng 2 ñi xuoáng: I0, kế tiếp là 1
 1. CHÖÔNG 8 CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN BUOÀNG THANG SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 1 MSSV: 00202029
 2. SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 2 MSSV: 00202029
 3. Start S Cöûa ñaõ ñoùng Ñ S Tín hieäu yeâu caàu thang ñeán taàng i Ñ Ñ Döøng khaån caáp S Ñ = S Tín hieäu goïi thang lôùn hôn vò tri thang Ñ Thang ñi leân S Thang ñi xuoáng Döøng Ñeán ñuùng taàng Ñeán ñuùng taàng Ñ S Ñ Döøng Döøng END SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 3 MSSV: 00202029
 4. QUI ÑÒNH CAÙC NGOÛ VAØO RA VAØ BIEÁN NHÔÙ SÖÛ DUÏNG TRONG CHÖÔNG TRÌNH ** Tín hieäu goïi thang: + Goïi thang taïi taàng 1ñi leân : I0.0 nhôù vaøo M2.0 + Goïi thang taïi taàng 2 ñi xuoáng: I0.1 nhôù vaøo M2.1 + Goïi thang taïi taàng 2 ñi leân : I0.2 nhôù vaøo M2.2 + Goïi thang taïi taàng 3 ñi xuoáng: I0.3 nhôù vaøo M2.3 + Goïi thang taïi taàng 3 ñi leân : I0.4 nhôù vaøo M2.4 + Goïi thang taïi taàng 4 ñi xuoáng :I0.5 nhôù vaøo M2.5 ** Tín hieäu yeâu caàu thang ñeán taàng: + Yeâu caàu thang ñeán taàng 1 : I2.0 nhôù vaøo M3.0 + Yeâu caàu thang ñeán taàng 2: I2.1 nhôù vaøo M3.1 + Yeâu caàu thang ñeán taàng 3 :I2.2 nhôù vaøo M3.2 + Yeâu caàu thang ñeán taàng 4 : I2.3 nhôù vaøo M3.3 ** Tín hieäu chæ baùo vaø baûo veä: + Caûm bieán taàng 1: I1.0 + Caûm bieán taàng 2: I1.1 + Caûm bieán taàng 3: I1.2 + Caûm bieán taàng 4: I1.3 + Caûm bieán treân cuøng (taàng4) :I1.4 + Caûm bieán döôùi cuøng (taàng 1):I1.5 *Ñeøn hieån thò thang ñi xuoáng : Q0.0 *Ñeøn hieån thò thang ñi leân :Q0.1 *Ñeøn chæ baùo goïi leân taïi taàng 1 :Q2.0 *Ñeøn chæ baùo goïi xuoáng taïi taàng 2: Q2.1 *Ñeøn chæ baùo goïi goïi leân taïi taàng2:Q2.2 *Ñeøn chæ baùo goïi xuoáng taïi taàng 3:Q2.3 *Ñeøn chæ baùo goïi leân taïi taàng 3 :Q2.4 *Ñeøn chæ baùo goïi xuoáng taïi taàng 4:Q2.5 ** Tín hieäu cho thang ñi leân: SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 4 MSSV: 00202029
 5. + Taàng 1: V0.1 + Taàng 2: V0.2 + Taàng 3: V0.3 V0.4 = V0.1+V0.2+ V0.3 ** Tín hieäu cho thang ñi xuoáng: + Taàng 4: V1.1 + Taàng 3: V1.2 + Taàng 2: V1.3 V1.4 = V1.1 + V1.2 + V1.3 SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 5 MSSV: 00202029
 6. ** Tín hieäu hoaøn thaønh meänh leänh: + Taàng 1: V2.0 + Taàng 2: V2.1 + Taàng 3: V2.2 + Taàng 4: V2.3 V2.4 = V2.0 + V2.1 +V2.2 +V2.3 SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 6 MSSV: 00202029
 7. CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN THANG MAÙY SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 7 MSSV: 00202029
 8. SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 8 MSSV: 00202029
 9. SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 9 MSSV: 00202029
 10. SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 10 MSSV: 00202029
 11. SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 11 MSSV: 00202029
 12. SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 12 MSSV: 00202029
 13. SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 13 MSSV: 00202029
 14. SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 14 MSSV: 00202029
 15. // //PROGRAM TITLE COMMENTS // //Press F1 for help and example program // NETWORK 1 // Xoa tat ca cac bien nho su dung trong chuong trinh // //NETWORK COMMENTS // LD SM0.1 SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 15 MSSV: 00202029
 16. R M0.0, 255 R V0.0, 255 NETWORK 2 // Dua buong thang ve tang 1 khi reset thang LD SM0.1 O M0.0 AN I1.0 = M0.0 NETWORK 3 // Dung buong thang khi den tang 1(reset buong thang) LD M0.0 ED R Q0.0, 1 NETWORK 4 // Tin hieu goi thang tai tang 1(goi thang len) LD I0.0 ED S M2.0, 1 NETWORK 5 // Dieu khien den tin hieu tang 1(goi len tang 1) LD M2.0 = Q2.0 NETWORK 6 // Tin hieu goi thang tai tang 2(goi thang xuong) LD I0.1 ED S M2.1, 1 NETWORK 7 // Dieu khien den tin hieu tang 2(goi xuong 2 ) SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 16 MSSV: 00202029
 17. LD M2.1 = Q2.1 NETWORK 8 // Tin hieu goi thang tai tang 2(goi thang di len) LD I0.2 ED S M2.2, 1 NETWORK 9 // Dieu khien den tin hieu tang 2(len 2) LD M2.2 = Q2.2 NETWORK 10 // Tin hieu goi thang tai tang 3(goi thang di xuong) LD I0.3 ED S M2.3, 1 NETWORK 11 // Dieu khien den tin hieu tang 3(goi thang di xuong) LD M2.3 = Q2.3 NETWORK 12 // Tin hieu goi thang tai tang 3 (goi thang di len) LD I0.4 ED S M2.4, 1 NETWORK 13 // Dieu khien den tin hieu tang 3 (len 3) LD M2.4 SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 17 MSSV: 00202029
 18. = Q2.4 NETWORK 14 // Tin hieu goi thang tai tang 4 (goi thang di xuong) LD I0.5 ED S M2.5, 1 NETWORK 15 // Dieu khien den tin hieu tang 4(xuong 4) LD M2.5 = Q2.5 NETWORK 16 // Tin hieu yeu cau thang den tang 1 (trong buong thang) LD I2.0 ED S M3.0, 1 NETWORK 17 // Tin hieu yeu cau thang den tang 2 (trong buong thang) LD I2.1 ED S M3.1, 1 NETWORK 18 // Tin hieu yeu cau thang den tang 3 (trong buong thang) LD I2.2 ED S M3.2, 1 SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 18 MSSV: 00202029
 19. NETWORK 19 // Tin hieu yeu cau thang den tang 4 (trong buong thang) LD I2.3 ED S M3.3, 1 NETWORK 20 // Tin hieu cho thang di len (buong thang tai tang 1) LD I1.0 LD M2.1 O M2.2 O M2.3 O M2.4 O M2.5 O M3.1 O M3.2 O M3.3 ALD = V0.1 NETWORK 21 // Tin hieu cho thang di len (buong thang tai tang 2) LD I1.1 LD M2.3 O M2.4 O M2.5 O M3.2 O M3.3 ALD SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 19 MSSV: 00202029
 20. = V0.2 NETWORK 22 // Tin hieu cho thang di len (buong thang tai tang3) LD I1.2 LD M2.4 O M2.5 O M3.3 ALD = V0.3 NETWORK 23 // Tong hop ba tin hieu cho thang di len LD V0.1 O V0.2 O V0.3 = V0.4 NETWORK 24 // Tin hieu cho thang di xuong(buong thang tai tang 4 ) LD I1.3 LD M2.0 O M2.1 O M2.2 O M2.3 O M2.4 O M3.0 O M3.1 O M3.2 ALD = V1.1 SVTH: NGUYEÃN THANH HAÛI 20 MSSV: 00202029
192368

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm