Đồ án: Nghiên cứu tách chiết dầu vỏ hạt điều và ứng dụng làm nhiên liệu sinh học

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 78 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Đồ án: Nghiên cứu tách chiết dầu vỏ hạt điều và ứng dụng làm nhiên liệu sinh học. Đồ án Nghiên cứu tách chiết dầu vỏ hạt điều và ứng dụng làm nhiên liệu sinh học với mục tiêu nhằm nghiên cứu các phương pháp tách chiết dầu vỏ hạt điều và xác định các đặc tính hóa lý, nhiệt trị để đánh giá khả năng ứng dụng làm nhiên liệu sinh học của dầu vỏ hạt điều.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/do-an-nghien-cuu-tach-chiet-dau-vo-hat-dieu-va-ung-dung-lam-nhien-lieu-sinh-hoc-qxvbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

-----o0o-----

NGUYỄN THỊ THANH HIẾU

NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT DẦU VỎ HẠT ĐIỀU VÀ
ỨNG DỤNG LÀM NHIÊN LIỆU SINH HỌC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Nha Trang, tháng 06 năm 2014

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

-----o0o-----

NGUYỄN THỊ THANH HIẾU

NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT DẦU VỎ HẠT ĐIỀU VÀ
ỨNG DỤNG LÀM NHIÊN LIỆU SINH HỌC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

GVHD: PGS.TS NGÔ ĐĂNG NGHĨA

Nha Trang, tháng 06 năm 2014

i

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian thực tập ở phòng thí nghiệm, được sự hướng dẫn và giúp
đỡ tận tình của thầy cô, gia đình và bạn bè, cùng với những kiến thức tích lũy được
trong 4 năm học đến nay em đã hoàn thành đề tái tốt nghiệp của mình.
Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn:
Thầy PGS.TS Ngô Đăng Nghĩa, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo
điều kiện tốt nhất cho em trong quá trình hoàn thành đề tài này.
Quý thầy cô Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, trường Đại học Nha
Trang đã dạy bảo em trong suốt thời gian học tại trường, và nhiệt tình chỉ bảo em
trong thời gian làm đề tài.
Cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm công nghệ môi trường, phòng công nghệ
sinh học, phòng hóa – vi sinh, phòng sắc ký đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho em
trong thí nghiệm nghiên cứu.
Cảm ơn anh Huy, giám đốc công ty Casanco đã nhiệt tình giúp đỡ.
Cảm ơn gia đình và bạn bè đã tạo điều kiện, giúp đỡ và động viên em hoàn
thành đồ án tốt nghiệp.

Em xin chân thành cảm ơn!
Nha trang, tháng 06 năm 2014
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

ii

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... i
MỤC LỤC .............................................................................................................. ii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................................. iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU ..................................................................................... v
DANH MỤC HÌNH ............................................................................................... vi
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ................................................................................... 3
1.1.

Đặc điểm sinh học cây điều............................................................................ 3

1.1.1.

Phân loại và nguồn gốc . ................................................................... 3

1.1.2.

Đặc điểm thực vật ............................................................................. 4

1.1.3.

Tình hình sản xuất và tiêu thụ điều ở Việt Nam ................................ 7

1.2.

Nhân hạt điều................................................................................................ 10

1.2.1.

Quy trình sản xuất nhân điều ........................................................ 11

1.2.2.

Các phương pháp xử lý tách nhân điều ........................................... 14

1.2.2.1.

Phương pháp dùng nhiệt .............................................................. 14

1.2.2.2.

Các phương pháp chế biến khác .................................................. 15

1.2.3.
1.3.

Vấn đề môi trường trong sản xuất hạt điều ..................................... 15

Tổng quan về vỏ và dầu vỏ hạt điều............................................................. 17

1.3.1.

Vỏ hạt điều và hướng sử dụng vỏ hạt điều ...................................... 17

1.3.2.

Thành phần, tính chất dầu vỏ hạt điều............................................. 18

1.3.3.

Ứng dụng dầu vỏ hạt điều ............................................................... 22

1.3.4.

Tình hình sản xuất, tiềm năng và triển vọng của dầu vỏ hạt điều ở nước

ta.

....................................................................................................... 23

1.4.

Tổng quan về quá trình tách dầu điều .......................................................... 25

1.4.1.
1.5.

Giới thiệu về phương pháp ép ......................................................... 25

Tổng quan về nhiên liệu sinh học................................................................. 27

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................... 30
2.1.

Đối tượng nghiên cứu:.................................................................................. 30

2.2.

Hóa chất và dụng cụ thí nghiệm ................................................................... 30

iii

2.3.
Quy trình thí nghiệm .................................................................................... 31
2.4.
Phương pháp tiến hành ................................................................................. 34
2.4.1.
Chuẩn bị nguyên liệu ...................................................................... 34
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

Chiết tách dầu vỏ hạt điều bằng phương pháp ép cơ học ................. 34
Trích ly dầu vỏ hạt điều bằng phương pháp chiết Soxhlet ............... 36
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết. ........................ 38

2.4.5.
2.4.6.

Xác định các chỉ số hóa - lý của dầu vỏ hạt điều. ............................ 40
Phương pháp xử lý số liệu .............................................................. 41

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ......................................................... 42
3.1.
3.2.

Kết quả khảo sát độ ẩm nguyên liệu ............................................................ 42
Kết quả tách chiết dầu vỏ hạt điều ............................................................... 42

3.2.1.
Kết quả hàm lượng CNSL thu được từ phương pháp ép.................. 42
3.2.2.
Chiết dầu vỏ hạt điều bằng dung môi .............................................. 44
3.3.
Thí nghiệm khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết CNSL với dung
môi n-hexan. .............................................................................................................. 47
3.3.1.
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu/dung môi đến
hiệu suất trích ly. ........................................................................................... 47
3.3.2.
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian chiết. ......................... 49
3.4.
Kết quả phân tích một số chỉ tiêu của dầu vỏ hạt điều. ................................ 50
3.4.1.
Hàm lượng nước ............................................................................. 51
3.4.2.
Hàm lượng tro ................................................................................ 51
3.4.3.
Tỷ trọng.......................................................................................... 52
3.4.4.
Xác định độ nhớt ............................................................................ 52
3.4.5.
Xác định chỉ số Acid: ..................................................................... 53
3.4.6.
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở ............................................................. 54
3.4.7.
Nhiệt trị .......................................................................................... 54
3.5.
So sánh với các dầu thực vật được ứng dụng làm nhiên liệu sinh học khác..55
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................... 56
Kết luận...................................................................................................................... 56
Kiến nghị ................................................................................................................... 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 58
PHỤ LỤC

1125852

Tài liệu liên quan


Xem thêm