Dịch hợp đồng thương mại sang tiếng Anh: Một số vấn đề cần lưu ý

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 9 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Dịch hợp đồng thương mại sang tiếng Anh: Một số vấn đề cần lưu ý. Nội dung của bài viết đề cập đến một số điều cần lưu ý khi dịch một bản hợp đồng thương mại, một dạng hợp đồng kinh tế sang tiếng Anh, khái niệm hợp đồng, đặc điểm cấu trúc và ngôn ngữ của hợp đồng thương mại.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/dich-hop-dong-thuong-mai-sang-tieng-anh-mot-so-van-de-can-luu-y-ttnbuq.html

Nội dung


Tgp chi khoa hgc TrUdng Dgi hgc Quy NhOn Sd 1, Tap VI nam 2012

DICH HdP DONG THlJOfNG MAI SANG TIENG ANH
MQT SO VAN DE CAN Ll/U Y
TRUONG

VAN DINH"

1. DAT VAN DE
Trong giai doan dat nffdc ta dang md rdng hdi nhap tren nhieu ITnh vffe, dac biet
la kinh te, nhu ceiu trao ddi, lien ke't lam an giffa cae ea nhan, id chffc, eae doanh
nghiep \di nhau ciing nbff \di eae ban hang nffdc ngoai ngay cang tang. Trong giao
dich thffdng mai. gidi kinh doanh thffdng lay chff//'// lam dau. Tuy nhien, thye tc eho
tha'y khdng phai dd'i tae nao eung eoi Irpng chU tin. Nhffng vu kien kinh te xa y ra do vi
pham nhffng dieu khoan hdp ddng da eam kel lau nay da minh chffng dieu nay nbff
phat bieu eiia Thff trffdng Bp Tff phap Hoang The' Lien [5] tai Hdi thao 'Hgp dong
thuang mgi qudc te" td ebffe tai Ha npi ngay 13 thang 12 nam 2004, "Ldu nay, nhiiu
tranh chap hgp dong co yeu td nUdc ngodi phdt sinh do thli'u quy dinh dieu chinh!
Trong khi do, ngUdl Viet Nam cd thdi quen kinh doanh theo niim tin, giao kit hgp ddng
ngdn ggn, ngUdI thdn quen .xdc nhgn nin khi tranh chdp xdy ra rdt khd gldl quyit" VI
ly do dd. eae ben giao djch deu coi hgp ddng ky ke't vdi nhau la ed sd phap ly cho viec
thyc bien nhffng dieu da eam ke't va lam can cff de xae dinh ldi khi cd tranh chap xay
ra. Cd the ndi hgp ddng la nhan to quyet dinh sff thanh bai eiia mdt giao djch. Thff
ffffdng Bd Tff phap Hoang The Lien [5] da khang dinh vai trd quan trpng eiia hgp
ddng khi dng phat bieu ''Nin tdng giao dich kinh doanh Id hgp ddng, trong dd, hgp
ddng thuang mgi qudc te cd y nghTa quan trgng trong bdi canh Viet Nam quyet tdm chd
dgng hgi nhgp [...]" Hgp ddng quan trpng la vay, "tuy nhiin trong thuc tiin, vdn di
ndy sinh trong cdc giao dich la khong it ngUdl tham gia cdc giao djch lgi khong nam
vffng hodc khong hieu bli't ddy dd vi phdp lugt nin nin da khong thuc hlin dung cd ve
ngi dung ldn hinh thffc cda hgp ddng md phdp lugt ddi hoi, do vgy khong it trudng hgp
da xdy ra nhffng rdi ro phdp ly md chi vdi nguyin nhdn hi't sffc dan gidn vd hodn todn
cd the trdnh dffgc'' [3].
Trong khudn khd bai bao nay, chiing tdi khdng ban de'n ndi dung cua mot hgp
ddng thffang mgi qud'c te, vl dd la viec ciia cac chuyen gia kinh te, ma chi de cap de'n
mpt sd dieu can Iffu y khi dich mpt ban hgp ddng thffang mgi, mdt dang hgp ddng kinh
ti', sang Tie'ng Anh ma thdi. Viec di sau tim hieu dac diem ca'u triic va ngdn ngff eiia
mpt ban hpp ddng se dffdc de cap de'n trong mpt bai bao khac.
2. KHAI NIEM HdP DONG
Theo Phdp linh Hgp ddng kinh r / ( b a n hanh ngay 28/9/1989): "Van bdn hgp

1 14

TRlJONG VAN DINH"

ddng kinh le lu mgt logi ldi lieu due bli't do cue chii the ciiu hgp ddng kinh ti' tff xdy
dung tren af scf nhffng ipix dinh ciiu phdp liiiit nhu iiudc ve hgp dong kinh te; vdn bdn
ndy CO giu tri phdp ly bdt huge phdi cd trdch nhlcm ihUc hicn cdc dieu khodn md cdc
ben (lu thou tliuiin vu ky kit trong hgp ddng kinh le Nhd nude thUc hlin sU kle'm .sodt vd
biio hi) cpixen lgi cuu cdc ben khi cim tlilel vu di/u tren cO sd ngi dung vdn bdn hgp dong
kinh ti' dd ky kit."
Trong Lugt thuang mgi, Dieu 24. Hinh thffc hgp dong mua bdn hdng hda ghi ro:
/. Hgp ddng muu bun hung hdu dugc the hlin bdng ldi ndi, bdng vdn bdn hodc
dugc xdc lgp bdng hdnh vl cu the;
2. Did vdi Ciic logi hgp ddng mua bun hung hda md phdp lugt quy dinh phdi dugc
lap thanh vdn bun thi phdi tudn theo cdc quy dinh dd.
Cae \ a n ban phap ly neu tren cho tha'y binb thffc ciia mpt hpp ddng kinh te
khdng nha't thiet chi la bdng vdn hdn. Cdn trong tie'ng Anh "Hgp dong

dffdc xem "Id

sU thoa thugn giffu NgUdl muu vd Nhd thdu, bao gom tdt cd cdc tdi lieu liin quan din
viec .xdc dinh nghTa vu vu quyen hgn cda cdc bin nhUdd dugc thoa thudn." [2; p.9].
Ngffdi Anh cho rang "Khong cd qui dinh bdt dl bdt dich ndo dp dung cho viec sogn
thdo mgt bdn hgp ddng thuang mgi hit. Mot hgp ddng thuang mgi cd the d dgng thoa
thugn mleng hodc vdn bdn hodc Id d cd hai dgng ndy. Tuy nhiin, de trdnh tranh cdi
khong cdn thiit, cdc ddi tdc tham gia ky kit hgp ddng nin ghi lgi td't cd nhffng dieu cdc
bin dd thoa thugn bdng van bdn" [6]. Nhff vay. ngffdi Viet va ngffdi Anh deu cho phep
sff dung mdt so' hlnh thffc trong viec thiet lap mpt hpp ddng thffdng mai nao dd. Dieu
nay cung dffdc quy dinh trong Cong ude \'lcn 1980 d Dieu 11 "Hgp ddng mua bdn
khong cdn phdi dugc ky kit hodc xuc nhgn bdng vdn bdn hay phdi tudn thu mgt yeu cau
ndo khdc ve hinh thffc cda hgp ddng. Hr/p ddng cd the dffgc chffng minh bang mgi cdch,
ke cd bdng nhffng ldi khai ciiu nhdn chffng." Tuy nhien, cd the thay rdng ca ngffdi Viet
lan ngffdi Anh deu quy dinh rat rd nhffng dieu ciin phai cd trong mpt ban hpp ddng de
trong trffdng hpp cd tranh chap xay ra, tda an se can cff vao nhffng dieu khoan hpp
ddng ma cac ben da ky ma phan xd. Chang ban mpt ban hdp ddng mua ban qui dinh
rd nhffng dieu khoan cd ban nbff ddi tdc tham gia ky kit hgp ddng, sd lugng, chdt
lugng, chdng logi hdng hda, gid cu, diiu klcn, thdi gian giao hdng, phuang thffc thanh
todn, trdch nhiem cda mdl bin va mpt so' dieu khoan cd ban khac ma cac ben tham gia
ky ke't se phai nghiem tiic thffc hien. Hdp ddng cung the hien sff chan thanh ciia cac
ben tham gia thdng qua nhffng cam ke't eiia minh, vl lpi ich ciia ban than cung nhff ciia
dd'i tac. Luat phap se can thiep khi cd tranh chap xay ra va ben thua kien se phai chju
mpi hlnh thffc xff phat theo luat djnh vdi cd sd la nhffng dieu khoan trong hpp ddng ma
cac ben da ky.

DICH HOP DONG T H I J O N G MAI SANG TIENG ANH -

U5

3. DAC DIEM CAU TRUC VA NGON NG0 CUA HdP DONG THlJdNG MAI
Ve ca'u triic, mpt ban hgp ddng thurfng mgi eung gidng nhff nhffng van ban hanh
chinh khac, phai tuan theo mpt sd yeu eau ve ndi dung, the thffc nha't dinh, Theo luat
gia Tran Anh Minh, [4; tr.l 1] mpt van ban hdp ddng kinh te gdm ed bdn phan:
a. Phan md dau: bao gdm eae ndi dung:
Qudc hiiu (rieng hpp ddng ngoai thffdng khdng ghi qude hieu vi eae cbii the
loai hpp ddng nay thffdng cd qud'c tich khac nhau)
Sdvd ky hiiu hgp ddng
Tin hgp ddng
Nhffng cdn cff xuc lap hgp ddng
Thdi gian, dja diem ky kit hgp ddng
b. Phan thdng tin ve chu the hpp ddng; bao gdm:
- Tin doanh nghiep hodc cd nhdn tham gia hgp ddng kinh ti' (ggi chung la tin
doanh nghiep)
Dia chi doanh nghiep
Diin thogi, telex, fax
Tdi khodn md tgi ngdn hdng
Ngffdi dgi diin ky kit
Gldy dy quyin
c. Phan npi dung cua van ban hdp ddng kinh te: bao gdm cae dieu khoan:
Ddi tffgng cda hgp ddng
Chdt iffgng, chdng logi, quy cdch, tinh ddng bg cda sdn phdm, hdng hda hodc
yiu edu ky thugt cda eong viec
Gid ed
Bdo hdnh
Diiu kien nghiem thu giao nhgn
Phuang thffc thanh todn
Trdch nhiem do vl phgm hgp ddng kinh ti'
Cdc bien phdp bdo dam thuc hlin hgp ddng kinh te
Cdc thoa thugn khdc
d. Ph^n ky ket hgfp ddng kinh te: bao gdm:
Sd lugng bdn hgp ddng cdn ky
Dai dien cdc bin ky ke't

116

TRl/dNG VAN DjNH'

Tuy nhicMi. Irong lieng Anh "Khdng cd qui dfnh bdt dl bdt dfch ndo dp dung cho
vli'c sogn thdo mat hiin hgp ddng tliumig mgi |...|" "[...] VY) in(}t bdn hgp ddng cd the
dugc dieu chinh suo eho phu hgp vdi nhitng xcu cuu cu the cda cue bin tham gia ky
ket. Tux nhlcn, mgt hdn hgp ddng phdi huo hum nhffng phun khdng the thie'u niu ro
nhffng dlcu khoun ciiu hgp ddng vu lain cif si'f gldl ipiye't tranh chdp trong tffc/ng lai"
\6]. Ve ed ban. ca'u true ciia mdl ban hdp ddng thffdng mai tieng Anh cd the thay
ddi lily Iheo ban chat ciia nd, nhffng IKH chung eae ban hdp ddng thffdng mai thffdng
bao gdm nhffng phan cd ban sau: Phdn md ddu, thdi hgn thffc hien, ngux thdng, cdc
hen tham giu ky kit, phun gldl thieu, ngi dung chi tiet, danh muc nhffng van di cd
liin quan, lich trinh thffc hicn vu xue nhgn ciiu cdc ben thum gia [6]. Cau true tdng
the eiia mot ban hdp ddng thffdng mai lieng Anh va tie'ng Viet cho tha'y mac du ve
hinh thffc ed the hai ban hdp ddng Anh va Viet ed khac nhau nhffng \ e npi dung thi
ea bai ban deu ed nhffng diem ebung, qui dinh rat rd nhffng van de can phai cd de
Ciic ben tham gia phai cd nghia vu thyc bien hdp ddng da ky mpt each nghiem tiic
va cd trach nhiem.
Ve nguyen tae sff dung ngdn ngff va van pham trong \ an ban hpp ddng kinh te.
Phdp chi' da ghi rd "Hgp ddng kinh ti' la mgt vdn bdn phdp ly nin ngi dung hgp ddng
phdi hit sUc rd rdng, cu the, chinh xdc [...]" [1; tr.75]. Dieu nay cung dffpc luat gia
Tran Anh Minh trinh bay cbi tiet trong an pha'm KY THUAT SOAN THAO H0P DONG
KINH TE [4; tr.l7-tr.21]. Cu the la:
a. Ngon ngff trong cdc vdn bdn hgp ddng kinh tc phdi chinh xdc, cu the, drfn nghTa.
b. Chi dffgc sff dung nhffng tff thong dung, phd biin trong cue vdn bdn hgp ddng
kinh ti', trdnh dung cdc thd ngff (tli'ng dja phuang) hodc tli'ng long.
c. Trong vdn bdn hgp ddng kinh te khdng dugc tuy tien ghep chff, ghep tli'ng,
khong tuy tien thay ddi tff ngff phdp ly vu kinh te.
d. Trong vdn bdn hgp ddng kinh tc khong dffgc dung chff thffa vo ich, khong tdy
tiin dung chff "v.v... hodc ddu "...
e. Vdn phgm trong van bdn hgp ddng kinh tc phdi nghiem tuc, dfft khodt.
f. Vdn phgm trong van bdn hgp ddng kinh ti'phdi ro rdng, ngan ggn vd dd y.
Trong tieng Anh, cac tieu bang ciia My cung cd nhffng qui djnh ra't rd rang ve
viec sd dung tff ngff va ca'u triic ciia mot hdp ddng thffdng mai. Dien hlnh la Dgo lugt
Ngon ngffRo rdng (Plain Language Law) ciia tieu bang Connecticut (CONNECTICUT
PLAIN LANGUAGE LAW) [7] trong dd ghi rd:
Ve tieu chi, mpt hdp ddng thffdng mai dffpc vie't bang ngdn ngff rd rang neu
tuan thu nhffng yeu cau sau:

DICH HO? DONG THUONG MAI SANG TIENG ANH -

UJ

a. Dung cau vd dogn ngan;
b. Dung tff phd thong;
c. Dung dgi tff nhdn xUng, tin that hodc rdt ggn cuu cue dd'l tdc tham gia ky ki't
hgp ddng;
d. Dung dgng tff dan vd d dgng chd dgng;
e. Dung kieu chff de dgc;
f. Dung logi niiic khdc vdi mdu gldy;
g. Dung ddu di vu cdc tieu muc dugc in dgm;
h. Cd hinh thffc trinh bdy vd khodng cdch giffa cdc hdng hgp ly;
I. Dffgc vli't rd rdng, chdt che.
- Ve hlnh thffc \ a so' Iffdng tff trong mdt eau, luat eiia bang Connecticut cung
qui dinh:
a Sd Iffgng tir trung binh trong mot cau khong qud hai mual hai;
b Khong cd cau ndo trong hgp dong qud ndm mual tff;
c. So Iffgng tff trung binh mdl dogn khong qud bdy mual ldm;
d. Khong dogn ndo trong hgp ddng vugt qud mgt trdm ndm mUal tff;
e. So Iffgng dm tli't moi tff khong qud 1.55;
f. Khong dung phong chff dffdi tdm;
g. Cho phep moi phdn vd moi dogn cdch nhau it nhdt 3/16 Inch;
h. Ni'u hgp ddng la mgt bdn In thi moi phdn phdi cd ddu di vd ddu di phdi dffgc
in dgm vd dffgc ggch chdn;
L Do ddi trung binh cdc hdng khong qud sdu mffal ldm ky tu.
Cd the tha'y tieng Anh lan tie'ng Viet deu cd nhffng quy djnh bet sffc chat che
ffong viec soan thao mdt hpp ddng. Tuy nhien, thyc te cho tha'y viec dich hdp ddng
thydng mai sang tie'ng Anh cd ra't nhieu va'n de can lyu y.
4. M O T S O VAN DE CAN L U U Y KHI DICH HdP DONG
THl/dNG MAI SANG TIENG ANH
Chung ta deu biet rang "Dich cdc tdi lieu phdp lugt, vdn bdn lugt, hgp ddng kinh
ti', ngi quy cda td chffc, la nhu cau cdn thli't phuc vu cho cdc hogt dgng kinh ti' xd hgi
Cdc vdn bdn phdp ly cdn phdi dffgc chuyen ngff chudn xdc bdi cdc chuyin gia ngogi
ngff am tudng vi Lugt hgc vd ldm viec vdi sff cdn trgng, tinh thdn trdch nhiem cao"
[11]. Theo khao sat cua chung tdi, ca 33 ngydi (100%) da tffng hoac dang tham gia
soan thao va djch hgp ddng thffang mgi deu khdng nam dffdc ca'u true va ngdn tff dffpc
sff dung trong mpt ban hgp ddng thffang mgi tie'ng Anh. Ta't ca chi ddn gian la tham
khao nhffng ban hdp ddng cd sdn hodc dffa theo cac ban hpp ddng mautirongcac cudn

1115343

Tài liệu liên quan


Xem thêm