de_cuong_tieng_anh 4

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 11 | FileSize: M | File type: PDF
of x

de_cuong_tieng_anh 4. Tham khảo tài liệu 'de_cuong_tieng_anh 4', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de_cuong_tieng_anh-4-9r2wtq.html

Nội dung


89 To do sth unasked: 90 To do sth under duress: 91 To do sth unhelped: 92 To do sth unmasked: 93 To do sth unprompted: 94 To do sth unresisted: 95 To do sth unsought: To do sth with (all)expediton; 96 to use expedition in doing sth 97 To do sth with a good grace: 98 To do sth with a will: 99 To do sth with all speed, at speed: 100 To do sth with dispatch: 101 To do sth with grace: 102 To do sth with great care: 103 To do sth with great caution: 104 To do sth with great éclat: 105 To do sth with great ease: 106 To do sth with great facility: 107 To do sth with minute detail: To do sth with no preparation, 108 without any preparation 109 To do sth with one`s whole heart: 110 To do sth with reluctance: 111 To do sth without respect to the results: 112 To do sth wrong: 113 To do sthwith great dexterity: 114 To do the cooking: 115 To do the dirty on sb: 116 To do the dirty on; to play a mean trick on: 117 To do the mending: 118 To do the rest: 119 To do the washing: 120 To do things by rule: 121 to do time: 122 To do up one`s face: 123 To do up one`s hair: 124 to do violence to one`s principles: 125 To do well by sb: 126 To do whatever is expedient: 127 To do without food: TO EAT 1 To eat (drink) one`s fill: 2 To eat a hearty breakfast: 3 To eat and drink in moderation: 4 To eat crow: 5 To eat dirt: 6 To eat like a pig: 7 To eat muck: 8 To eat off gold plate: 9 To eat one`s heart out: 10 To eat one`s words: 11 To eat quickly: 30 12 To eat sb out of house and home: 13 To eat sb`s toads: 14 To eat some fruit: 15 To eat the bread of affliction: 16 To eat the bread of idleness: 17 To eat the leek: 18 To eat to repletion: 19 To eat to satiety: 20 To eat up one`s food: 21 To eat with avidity: 22 To eat, drink, to excess: 23 To get sth to eat: 24 To have breakfast, to eat one`s breakfast: 25 To have nothing to eat: 26 To tempt a child to eat: TO GO 1 To go aboard: 2 To go about one`s lawful occasion: 3 To go about one`s usual work: 4 To go about to do sth: 5 To go across a bridge: 6 To go against the current: 7 To go against the tide: 8 To go all awry: 9 To go along at easy jog: 10 To go along dot-and-go-one: 11 To go among people: 12 To go and seek sb: 13 To go around the world: 14 To go ashore: 15 To go astray: 16 To go at a crawl: 17 To go at a furious pace: 18 To go at a good pace: 19 To go at a snail`s pace: 20 To go at a spanking pace: 21 To go at the foot`s pace: 22 To go away for a fortnight: 23 To go away for ever: 24 To go away with a flea in one`s ear: 25 To go away with sth: 26 To go away with sth: 27 To go back into one`s room: 28 To go back into the army: 29 To go back on one`s word: 30 To go back the same way: 31 To go back to a subject: 32 To go back to one`s native land: 33 To go back to the beginning: 34 To go back to the past: 35 To go back two paces: 36 To go backwards: 37 To go bad: 38 To go bail (to put in bail) for sb: 31 39 To go bananas: 40 To go bankrupt: 41 To go before: 42 To go behind a decision: 43 To go behind sb`s words: 44 To go beyond all bounds, to pass all bounds: 45 To go beyond one`s authority: 46 To go blackberrying: 47 To go blind with rage: 48 To go broody: 49 To go bung: 50 To go by boat: 51 To go by certain principles: 52 To go by certain principles: 53 To go by steam: 54 To go by the directions: 55 To go by train: 56 To go by: 57 To go chestnutting: 58 To go clear round the globe: 59 To go crazy: 60 To go cuckoo: 61 To go dead slow: 62 To go dead: 63 To go down (fall, drop) on one`s knees: 64 To go down (from the university): 65 To go down before an opponent: 66 To go down in an exam: 67 To go down into the tomb: 68 To go down the hill: 69 To go down the river: 70 To go down to the country: 71 To go down to the South: 72 To go downhill: 73 To go down-stream: 74 To go downtown: 75 To go far afield, farther afield: 76 To go far: 77 To go fifty-fifty: 78 To go fishing at week ends: 79 To go fishing: 80 To go flop: 81 To go foodless: 82 To go for a (half-hour`s) roam: 83 To go for a blow: 84 To go for a doctor: 85 To go for a drive: 86 To go for a good round: 87 To go for a horse ride on the beach: 88 To go for a quick pee: 89 To go for a ramble: 90 To go for a ride, to take a ride: 91 To go for a row on the river: 32 92 To go for a run: 93 To go for a sail: 94 To go for a short run before breakfast: 95 To go for a spin: 96 To go for a swim: 97 To go for a trip round the lake: 98 To go for a trip round the world: 99 To go for a walk: 100 To go for nothing: 101 To go for sb in the papers: 102 To go from bad to worse: 103 To go from hence into the other world: 104 To go from worse to worse: 105 To go full bat: 106 To go full tear: 107 To go further than sb: 108 To go gaga: 109 To go gaping about the streets: 110 To go gay: 111 To go goosy: 112 To go guarantee for sb: 113 To go halves with sb in sth: 114 To go home: 115 To go home: 116 To go house hunting: 117 To go hungry: 118 To go in (at) one ear and out (at) the other: 119 To go in for an examination: 120 To go in for one`s pipe: 121 To go in for riding: 122 To go in for sb: 123 To go in for sports: 124 To go in quest of sb: 125 To go in terror of sb: 126 To go in the direction of Sài Gòn: 127 To go indoors: 128 To go into a convent: 129 To go into a house: 130 To go into a huddle with sb: 131 To go into a question: 132 To go into business: 133 To go into consumption: 134 To go into details: 135 To go into ecstasies over sth: 136 To go into liquidation: 137 To go into mourning: 138 To go into rapture: 139 To go into retreat: 140 To go into reverse: 141 To go into rhapsodies over: 142 To go into the church: 143 To go into the dock: 144 To go into the first gear: 145 To go into the melting-pot: 33 146 To go into the union house: 147 To go loose: 148 To go mad: 149 To go mushrooming: 150 To go must: 151 To go nesting: 152 To go north: 153 To go off at score: 154 To go off the boil: 155 To go off the hooks: 156 To go off with sth: 157 To go off, to be off: 158 To go on a bender: 159 To go on a fool`s errand: 160 To go on a hunt for sth: 161 To go on a light diet: 162 To go on a pilgrimage: 163 To go on a ten-miled hike: 164 to go on a voyage: 165 To go on appearances: 166 To go on as before: 167 To go on as Hamlet: 168 To go on board: 169 To go on crutches: 170 To go on foot, by train: 171 To go on guard: 172 To go on one`s knees: 173 To go on speaking till one is fit to stop: 174 To go on the batter: 175 To go on the burst: 176 To go on the gamble: 177 To go on the prowl: 178 To go on the racket: 179 To go on the spree: 180 To go on the stage: 181 To go on the streets: 182 To go on wheels: 183 To go one`s own way: 184 To go out (on strike): 185 To go out gunning: 186 To go out in a hurry: 187 To go out in the poll: 188 To go out of fashion: 189 To go out of mourning: 190 To go out of one`s mind: 191 To go out of one`s way (to do sth): 192 To go out of the subject: 193 to go out of view: 194 To go out poaching on a farmer`s land: 195 To go out to dinner: 196 To go out unobserved: 197 To go out with a gun: 198 To go out, walk out: 199 To go overboard: 34 ... - tailieumienphi.vn 434887