of x

ĐỀ TIẾNG ANH 11 ( CHUẨN ) - HỌC KỲ II

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 7 | Page: 28 | FileSize: 0.26 M | File type: DOC
7 lần xem

ĐỀ TIẾNG ANH 11 ( CHUẨN ) - HỌC KỲ II. A . PHONETICS UNIT 9 – 12 ( Phú Quới ) A.Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others. B. raised C. practiced D. used B.Choose the word that has the main. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-tieng-anh-11-chuan-hoc-ky-ii-i861tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ tới bạn đọc tài liệu ĐỀ TIẾNG ANH 11 ( CHUẨN ) - HỌC KỲ II.Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem ,Tài liệu ĐỀ TIẾNG ANH 11 ( CHUẨN ) - HỌC KỲ II trong danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được giới thiệu bởi user trunghocphothong tới thành viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 28 trang , thuộc định dạng .DOC, cùng mục còn có đê thi tiếng anh, anh văn cơ bản, văn phạm tiếng anh, trắc nghiệm tiếng anh, cấu trúc câu, thì trong tiếng anh, anh văn lớp 11 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
A , bên cạnh đó PHONETICS UNIT 9 – 12 ( Phú Quới ) A, kế tiếp là Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others, bên cạnh đó B, bên cạnh đó raised C, kế tiếp là practiced D,còn cho biết thêm used B, tiếp theo là Choose the word that has the main TIẾNG ANH 11 ( CHUẨN ) - HỌC KỲ II, thêm nữa A , kế tiếp là PHONETICS, ngoài ra UNIT 9 – 12 ( Phú Quới ) A, nói thêm là Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others, kế tiếp là 1, bên cạnh đó A, bên cạnh đó facsimile B, nói thêm transfer C, bên cạnh đó spacious D,còn cho biết thêm fax 2, tiếp theo là A, nói thêm ready B, tiếp theo là friend C,còn cho biết thêm telephone D,còn cho biết thêm speedy 3, tiếp theo là A, bên cạnh đó subscribe B, ngoài ra facsimile C, bên cạnh đó pride D, bên cạnh đó provide 4, cho biết thêm A, thêm nữa spacious B, nói thêm courteous C, bên cạnh đó document D, cho biết thêm technology 5, ngoài ra A, bên cạnh đó commune B, cho biết thêm security C, bên cạnh đó punctuality D, ngoài ra distribute 6, tiếp theo là A, thêm nữa scatter B, nói thêm là nature C, bên cạnh đó danger D,còn cho biết thêm race 7, nói thêm là A, nói thêm exactly B, kế tiếp là exist C, tiếp theo là exhaust D, nói thêm extinct 8, kế tiếp là A, kế tiếp là feature B, nói thêm species C,còn cho biết thêm weather D, thêm nữa decr ease 9, bên cạnh đó A, thêm nữa survive B, nói thêm prohibit C, nói thêm là fertilizer D, nói thêm en
 1. TIẾNG ANH 11 ( CHUẨN ) - HỌC KỲ II A . PHONETICS UNIT 9 – 12 ( Phú Quới ) A.Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others. 1. A. facsimile B. transfer C. spacious D. fax 2. A. ready B. friend C. telephone D. speedy 3. A. subscribe B. facsimile C. pride D. provide 4. A. spacious B. courteous C. document D. technology 5. A. commune B. security C. punctuality D. distribute 6. A. scatter B. nature C. danger D. race 7. A. exactly B. exist C. exhaust D. extinct 8. A. feature B. species C. weather D. decr ease 9. A. survive B. prohibit C. fertilizer D. environment 10. A. decreased B. influenced C. endanger ed D. established 11. A. exhaust B. source C. enorm ous D. cause 12. A. sun B. solar C. safe D. sure 13. A. heat B. great C. release D. reach 14. A. geothermal B. power C. solar D. hydr o 15. A. polluted B. consume C. nuclear D. fuel 16. A. subscribe B. finite C. prohibit D. wild 17. A. exhaust B. anxious C. exist D. exact 18. A. weather B. growth C. weal thy D. geothermal 19. A. eradicate B. habitat C. endanger D. panel 20. A. pleased B. raised C. practiced D. used B.Choose the word that has the main stress placed differently from the others. 1. A. technology B. competitive C. facsimile D. document 2.A. courteous B. subscribe C. service D. customer 3.A. transit B. transmit C. transact D. translate 4.A. capacity B. communal C. secure D. imagine 5.A. installation B. disadvantage C. dissatisfied D. disappointed 6.A. protect B. prohibit C. pollute D. cultivate 7.A. agriculture B. extinction C. environment D. establishment 8.A. nature B. dangerous C. interfered D. devastating 9.A. capture B. discharge C. survive D. extinct 10A. fertilizer B. interference C. maintenance D. offspring 11.A. energy B. exhausted C. natural D. plentiful 12.A. electricity B. geothermal C. alternative D. radiation 13.A. available B. potential C. unlimited D. infinite 14.A. release B. supplies C. nuclear D. convenient 15.A. ecologist B. fertilizer C. dangerous D. scientist 16.A. geothermal B. environment C. alternative D. pollutant 17.A. scientist B. industry C. agriculture D. potential 18.A. interference B. consequences C. electricity D. entertainment 19.A. preserve B. devastate C. endanger D. release 20 A. fertilize B. deliver C. imagine D. destroy KEYS : A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C D B A C A D C B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D B B A C B A C C KEYS :B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D B A C C D A C A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C D C A A D B B A ------------------------------- UNIT 13 – 16 ( Tam Bình ) I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.
 2. 1. A. admire B. avid C. variety D. while 2. A. occupy B. simply C. accompan y D. hobb y 3. A. practised B. stamp ed C. indulged D. accomplished 4. A. collect B. common C. modest D. accomplish 5. A. friends B. tunes C. clubs D. stamps 6. A. bridged B. raged C. reach ed D. manag ed 7. A. washed B. watched C. marched D. pitched 8. A. ranged B. managed C. changed D. raged 9. A. sits B. eats C. meets D. reads 10. A. marched B. watched C. reach ed D. bridged 11. A. tonnes B. learns C. walks D. phone s 12. A. month B. cloth C. tenth D. loath 13. A. says B. pays C. stays D. plays 14. A. within B. without C. strengthen D. clothing 15. A. month B. seven th C. thirteenth D. that 16. A. arrived B. laughed C. proved D. improved 17. A. coughs B. kisses C. misses D. finishes 18. A. roofs B. proofs C. moves D. looks 19. A. raised B. ranked C. surpassed D. laughed 20. A. loves B. laughs C. theori es D. belongings II. Pick out the word that has the stress pattern different from that of the others. 21. A. hobby B. guitar C. modest D. common 22. A. discarded B. successful C. profitably D. accomplished 23. A. ignorant B. continual C. gigantic D. indulge 24. A. occupy B. admire C. organize D. classify 25. A. category B. regular C. relative D. equipment 26. A. enjoyable B. recreation C. pursuit D. decision 27. A. sophisticated B. painting C. interesting D. popular 28. A. household B. television C. entertainment D. music 29. A. undertaken B. population C. karaoke D. spectator 30. A. pastime B. enormous C. activity D. important 31. A. precise B. cosmonaut C. gravity D. carry 32. A. caption B. reaction C. mission D. tension 33. A. investigate B. achievement C. uncertainty D. milestone 34. A. occur B. spacious C. challege D. human 35. A. national B. react C. weightless D. failure 36. A. wonder B. pyramid C. treasure D. belongings 37. A. surpass B. spiral C. propose D. mysterious 38. A. theory B. chamber C. consist D. structure 39. A. impress B. language C. treasure D. private 40. A. together B. pyramid C. reminder D. appointment KEYS: 1. B 2. A 3. C 4. A 5. D 6. C 7. A 8. D 9. D 10. D 11. C 12. B 13. A 14. C 15. D 16. B 17. A 18. C 19. A 20. B 21. B 22. C 23. A 24. B 25. D 26. B 27. A 28. C 29. D 30. A 31.A 32.B 33.D 34. A 35.B 36. D 37. B 38. C 39. A 40. B B . VOCABULARY 1. The staff of the hotel are always friendly and courteous. A. efficient B. polite C. helpful D. perfect 2. Newspapers and magazines are often delivered early in the morning. A. offered B. given C. provided D.distributed 3.We are proud of our ……staff, who are always friendly and efficient . A. well-done B. well-apponted C. well-behaved D. well- trained 4. Many organizations have been set up and funds have been raised. A. established B. collapsed C. delayed D. decreased 5. Laws have been introduced to prohibit the killing of endangered animals. A. advised B. decreased C. ban D. encouraged 6. The……..is the air, water land in or on which people animals and plants live. A . consequence B. environment C. planet D. resource 7. Many national parks have been established……………endangered animals. A. to save B. to kill C. to protect D. to ban 8. Many rare…….. of animals are in danger of extinction. A. species B. classes C. being D. pairs 9. People are destroying the air by adding…….to it A. polluted B. pollutions C. polluters D. pollutants 10. Dinosaurs became…….millions of years ago.
 3. A. disappear B. extinct C. last D. endangered 11. Water energy is used to create electricity. A. produce B. design C . operate D. heat 12. The earth is one of the……in the solar system . A. planets B. resources C. environments D. results 13. I wish you a speedy recovery from your illness to return to work soon . A. thoughtful B. gradual C. courteous D. quick 14. Nuclear power is cleaner than coal. A. strength B. might C. rule D. energy 15. Underground cables carry……to all parts of the town. A. electric B. electricity C. electrify D. electrification 16. We will never actually used solar energy in its ............. A. entire B. entirely C. entirety D. entireties 17. Oil, coal natural gas are……… A. solar system B. nuclear power C. hydropower D. fossil fuels 18. Deforestation is destroying large areas of tropical rain forest. A . changing B. raising C. becoming D.damaging 19. Coal power stations….. sulphur dioxide into the atmosphere. A. clean B. build C. release D. use 20. Fossil fuels will be exhausted with in a relatively short time. A. comparatively B. shortly C. rapidly D. disadvantageously 21. The area is roped off because the water is seriously polluted. A. contaminated B. disappeared C. purified D. endangered 22. Oil shortages have brought on an ………………crisis. A. energy B. electricity C. source D. heat 23. ….……….energy is one that comes from sun. A. Wind B. Wave C. Nuclear D. Solar 24. …….heat comes from deep inside the earth A. Geothermal B. Solar C. Nuclear D. Hydro 25. Solar energy is not only plentiful but also infinite. A. strong B. rapid C. limited D. without limit 26. Solar energy doesn’t make the environment………. A. pollute B. pollution C. polllutant D. polluted 27. The pollution problem is very complicated to solve. A. quick B. easy C. complex D. prompt 28. If you go to the post office, please post these letters. A. fax B. sign C. send D. stamp 29. The number of rare animals is deereasing rapidly . A. dangerously B. quickly C. mostly D. gradually 30. We all regard pollution as a……..matter to human beings . A. serious B. seriously C. seriousness D. seriousful 31.The World Wild Funds is working to protect and save the forests that are in …………… . A. danger B. interest C. encouragement D. consequence 32. Hunting for meat and burning forests for soils……wildife. A. protect B. conserve C. destroy D.survive 33. Because of forest destruction , some rare animals cannot survive , let alone ………… A. produce B. production C. productive D. productivity 34. John often uses Express Money………to send money to his parents in the countryside. A. Change B. Exchange C. Transfer D. Send 35. Fax………..has become more and more popular because it is cheap and convenient . A. exchange B. distance C. sending D. transmission 36. You can play for the goods on……….. A. deliver B. delivery C. deliverable D. delivering 37.Someone send you a parcel this morning and I put it on your table . A. package B. letter C. stamp D. fax 38.The winer will be notified by post . A. sent quicky B. limited strictly C. acted thoughtfully D. inform officially 39. England was one of the first countries to………… A. industry B. industrial C. industrialize D. industriallization 40. Their………is rejected due to some problems of pollution . A. suggest B. suggestion C. suggestive D. suggestible ĐÁP ÁN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B D D A C B C A D B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A D D B C D D C A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A A D A D D C C B A
 4. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C A C D D A D C B UNIT 13 – 16 1. My friend Dave was really interested in my best stamp, so I ……………. it away to him. A. gave B. threw C. brought D. put 2. These ideas have now been completely discarded . A. come up with B. got rid of C. put forward D. put into practice 3. This vase is quite rare and is almost a …………….'s item. A. collect B. collective C. collection D. collector 4. The singer was ……………. on the piano by her sister. A. played B. performed C. accompanied D. helped 5. The most important thing is to keep yourself occupied . A. busy B. relaxed C. comfortable D. free 6. I don't know the title but I recognize the ……………. of this song. A. sound B. rhyme C. tune D. theme 7. There are some hobbies that I ……………. in for a while besides reading and collecting. A. occupy B. accomplish C. fascinate D. indulge 8. My uncle, who is an accomplished guitarist, taught me how to play. A. skilful B. famous C. perfect D. modest 9. He is a great ……………. of Picasso's early paintings. A. admire B. admiration C. admirer D. admiring 10. Cycling and karate are among her hobbies. A. pursuit B. entertainment C. amusement D. pastime 11. Entry qualifications are………………... A. generous B. ability to pay the fees C. entry examination D. bathe 12. Spectator sports are………………………. A. sports people take part in B. sports people often watch C. beautyful sports D. planted 13. British people are very interested in ……………. in sports. A. entering B. interfering C. involving D. taking part 14. Beside watching television, people have other ……………… activities A. leisure B. work C. spare D. study 15. Watching TV is by far the most poppular ……………. A. intensity B. occupation C. recreation D. passion 16. He ……………. us hours with his stories and jokes. A. supported B. entertained C. regarded D. raised 17. The activities are home based. They are organised ……………… A. at home B. outdoors C. in the basement of the house D. event 18. The most popular ……………..sports are football and rugby in winter. A. undertake B. home- based C. spectator D. mucical 19. Other pursuits include listening to music, reading, ………….…. and gardening. A. do- it- yourself home improvements B. dancing C. recreation D. swimming. 20. There is an enormous range of course ……………. A. refuse B. on offer C. display D. rescue 21. The first human to fly ……………. space was Yuri Gagarin A. to B. into C. in D. out 22. Gagarin was a 27 year-old Soviet ……………. A. cosmonaut B. venture C. spaceship D. gravity 23. The ……………. of Gagarin’s flight attracted worldwide attention and made him a hero A. successful B. succeed C. successfully D. success 24. Yuri Gagarin lifted off into space aboard the Vostok 1 A. attracted B. occured C. reacted D. launched 25. China became the third country in the world to be able to independently ……………. out naned space flights A. carry B. deal C. happen D. become 26. The world “ astronaut” means: ……………. A. hero B. telegram C. spaceman D. orbit 27. Gagarin became the first person to eat and drink in zero gravity .It means ……………. A. conquest B. weightlessness C. spacecraft D. experiment 28. The ……………. flight marked a milestone in China’s space project A. succeed B. success C. successfully D. successful 29. The flowers are made of plastic.They look unnatural A. beautiful B. artificial C. phychological D. human
 5. 30. After Gagarin’s death, his hometown and the Cosmonaut Traning Centre at Star City, Russia were named after him A. lifted B.reminded C.renamed D.investigated 31. The structure …………… of approximately 2 million blocks of stone, each weighing about 2.5 tons. A. included B. consisted C. contained D. combined 32. The Great Pyramid was only …………… in height in the nineteenth century AD. A. proposed B. promoted C. improved D. surpassed 33. There are rumors of buried …………… in that old house. A. belongs B. tomb C. treasure D. chamber 34. Each tower of the Ponager Towers was …………… to a different god. A. dedicated B. distributed C. delivered D. contributed 35. A visit to the Great wall will certainly bring tourists great …………… in each step of the wall. A. excite B. exciting C. excitement D. excited 36. One theory involves the construction of a straight or …………… ramp raised as the construction proceeded. A. circle B. round C. winding D. spiral 37. Remember to take all your personal …………… from the overhead locker when you leave the airplane. A. belongings B. treasure C. wealth D. profits 38. When it was built, the Great Pyramid was 147 meters high on a …………… of 230 meters square. A. basic B. base C. basin D. basement 39. They discussed the matter calmly and ……………. A. unreason B. reasonable C. reasonably D. unreasonably 40.The Great Pyramid of Giza is one of the famous man-made wonders of the world. A. artificial B. natural C. modern D. enternal KEYS: 1. A 2. B 3.D 4.C 5. A 6. C 7. D 8. A 9. C 10. D 11. A 12. B 13. D 14. A 15. C 16. B 17. A 18. C 19.A 20. B 21. B 22. A 23. D 24. D 25. A 26. C 27. B 28. D 29. B 30. C 31. B 32. D 33. C 34. A 35. C 36. D 37. A 38. B 39. C 40. A C. GRAMMAR. UNIT 9 – 12 ( Phú Quới ) 1. She had been assisted by a stranger ……………………her motor and drove her to safety. A. who started B. whom starting C. starting D. that will start 2. With our senses , we perceive everything ……………………. A. is around us B. that is around us C. whom is around us D. whose is around us 3.The volunteers , …………..enthusiasm was obvious , finished the work quickly A. who B. whom C . whose D. that 4. The musicians …………………yesterday have played together for many years . A. to who we listened B. who we listened to C. to that we listened D. to whom we listened 5. Many scientist have claimed that ………….like music are often good at Maths. A. children B. children who C. children whom D. whose children 6. The student ……………………had an impressive record. A . the prize was awarded B. that the prize was awarded C. to whom the prize was awarded D. who the prize was awarded 7. Those …………….have used our services for more than one year can enter the competition. A. who B. whom C. which D. whose 8. I think it was your Dad ………………. A. phoned B. phoning C. that phoned D . which phoned 9. Yesterday I went to ……………I had never been to before. A. Thanh Ba Post Office , that B. Thanh Ba Post Office where C. Thanh Ba Post Office which D. Thanh Ba Post Office , which 10. She has two grown children , both of ………….. live abroad. A. who B. whom C. that D. whose 11. Could you please provide us ……………..some more modern equipment ?. A. for B. by C. in D. with 12. I would like to send these letters …………………..air mail . A. in B. with C. by D. over 13. How far is your house ………….the city center ? . A. in B. for C. at D. from 14. ……………fax transmission is commonly used in most offices. A. A B. An C.The D. x 15. Express Money Transfer is one of the quickest ways ………..help us to send money. A. who B. whose C. when D. that 16. Do you remember the time ……………we first visited London? A. which B. when C. that D. on that 17. Sunday is the day ………….few people go to work A. that B. which C. when D. why 18. Do you know the reason ………………she quit her job?. A . that B. which C. when D. why 19. The government sent money and food to the people …………….houses were destroyed by the storm last week. A. which B. that C. whom D. whose 20. He often finds fault with ………………he describes as having no talent. A. John Smith , whom B. John Smith , that C. John Smith , whose D. John Smith who 21. The park ………..I used to jog in has been demolished.. A. which B. where C. in which D. in where
 6. 22. Water is one of the precious resources …………for our life. A. we depend on which B. which we depend C. on which we depend D. on that we depend 23. Do you know that environmentalist ………….?. A. with whom I used to work B. with that I used to work C. with I used to work D. with who I used to work 24. ……………..comes from thousands of factories has caused enormous increases in air pollution levels. A. Smoke B. Smoke for which C. Smoke that D. Smoke whose 25. The areas ………….are destroyed suffer a lot from soil erosion. A. which trees B. whose trees C. that trees D. trees which 26. I never forget the time ………………..I first visit Cat Tien National Park A. when B. why C. where D. on that 27. Those scientists are doing research on the period …………….the Earth formed. A. where B. on that C. when D. why 28. I have to leave for London tomorrow,……………………means I cannot go to the party with you. A. that B. which C. when D. why 29. More and more rare animals are ……………danger of extinction . A. for B. on C. at D. in 30. …………………..was very kind of him . A. That B. Which C. Whose D. On which 31. Some countries …………..try to reduce extinction depend on the world organization for support. A. which B. in which C. where D. whose 32. Do you think that we are using up the resources …………..for our survival?. A. are necessary B. that are necessary C. which necessary D. that necessary 33. Rain forest are places……people harvest wood , delicious fruits , and powerful medicine. A. in which B. in that C. in where D. which 34. I wonder about ……………human beings are destroying the environment so seriously. A. the reason that B. that reason C. the reason in which D. the reason for which 35.The authority gathered those villagers………….they explained the importance of forests . A. who B. whom C. to whom D. to that 36. The energy …….by the windmill drives all the drainage pumps. A. that is producing B.which produces C. producing D.produced 37.They are making an article lake ……………water for an area . A. provided B. that provided C. to provide D. which is provide 38.She is the only one in the discussion ……….to using nuclear power . A. objects B. objected C. to object D. whom objects 39. The old man ………….a black suit is a famous energy researcher. A. to wear B. wearing C. whom is wearing D.is wearing 40. Jonny was the last applicant …………for a position in that energy station . A. to interview B. which is interviewed C. interviewing D. to be intervieweded 41. Is there any oil ………….? A. using B. being used C. to be used D. to use 42.I have something interesting ………………….. A. told you B. to tell you C. that tells you D. telling you 43. The Sun releases large amount ……………energy everyday. A. for B. in C. for D. of 44.The solar energy can change ……………..electricity. A. to B. for C. with D. into 45. We do not have plenty ………….energy as we think. A. of B. on C. over D. for 46. I pulled off the sheets ………………….. the furniture. A. to cover B. covered C. that covering D. covering 47. The nuclear power plant …………………… last year will come to operate tomorrow. A. completing B. to complete C. completed D. which completed 48.Lady Astor was the first woman …………………her seat in Parliament. A. take B. to take C. taking D. who takes 49. Scientists will find ways …………..our supplies of coal , oil , and gas. A. to increase B. increasing C. that increasing D. increased 50 . Airplanes ……….in the twentieth century is one of the sources of pollution. A. which invented B. to invent C. invented D. that is invented KEYS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D B C A C D B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C D D D B C D D A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C C C B A C B D B
 7. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B A D C D C C B D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D B D D A D C B A C UNIT 13 – 16 ( Tam Bình ) Choose the word or phrase - A, B, C or D - that best completes the sentence. 1. ……………. who was elected the first woman mayor of Chicago in 1979. A. It was Jane Byrne B. Jane Byrne C. That Jane Byrne D. When Jane Byrne 2. It was in 1875 ……………. joined the staff of the astronomical observatory at Harvard University. A. that Anna Winlock B. Anna Winlock, who C. as Anna Winlock D. Anna Winlock then 3. ……………. that the capital of South Carolina was moved from Charleston to Columbia. A. In 1790 was B. There was in 1790 C. In 1790 D. It was in 1790 4. It was Mr. Harding ……………. the bill to yesterday. A. who sent my secretary B. to whom my secretary sent C. that my secretary sent D. my secretary sent 5. ……………. Ruth St. Dennis turned to Asian dances to find inspiration for her choreography. A. It was the dancer B. The dancer C. That the dancer D. The dancer was 6. ……………. I bought the golden fish. A. It was from this shop that B. I was from this shop where C. It was this shop which D. It was this shop that 7. It was Tom ……………. to help us. A. comes B. that comes C. to come D. who came 8. ……………. the police had rescued from the fire. A. The baby B. The baby that C. It was the baby whom D. The baby whom 9. ……………. my parents gave me the fish tank. A. It was on my birthday when B. It was my birthday on that C. It was my birthday that D. It was on my birthday that 10. ……………. I first met my girlfriend. A. It was in London that B. It was in London where C. It was London that D. It was London which 11. ……………. on the phone. A. It is his mother whom is B. It was his mother whom is C. It is his mother who are D. It is his mother who is 12. ……………. a high level of blood cholesterol. A. It is eggs that contain B. Those are eggs it contains C. It is eggs that contains D. It is eggs contain 13. ……………. England won the World Cup. A. It was in 1966 that B. It was on 1966 that C. It was in 1966 when D. It was 1966 in that 14. ……………. took my car. A. It was you B. It were you C. It was you that D. It was you whom 15. It is the library …………….. A. that I often borrow books B. that I often borrow books from C. where I often borrow books from D. which I often borrow books 16. Both his brother and he ……………...students. A . is B. are C. were D. was 17. She’s …………….intelligent and beautiful. A. nor B. or C. either D. both 18. He drives ………..fast …………carelessly. A. either/or B. both/ and C. neither/nor D. not only/ but also. 19. He studies ……………………Japanese but also Chinese. A. either B. neither C. and D. not only. 20. Neither you nor I …………….here yesterday. A . has been B. be C. am D. was 21. I can neither draw …………….sing. A. either B. nor C. or D. both 22. ..................the radio..................the television works properly. A. Neither - nor B. Neither - or C. Either - nor D. Not - nor 23. Our room is two crowded - either a table or two chairs …………….to be moved out. A. has B. havin g C. to have D. have 24. My sister either …………….the guitar or …………….very well. A. plays / sing B. play / sing C. plays / sings D. play / sings
 8. 25. We have time to see …………….the museu m or the cathedral, but not both. A. neither B. but also C. either D. nor 26. She is …………….intell i gent but also very musical. A. not only B. both C. neither D. either 27. It was this ring.................was given to Mary for a wedding present. A. it B. that C. where D. in which 28. Not only Mr Smith but also Mrs Smith..................very tired and hungry. A. are B. is C. were D. am 29. It was on the train..................I met Peter. A. that B. on which C. where D. in which 30. It was her glasses that ……………………….. A. were broken B. was broken C. is broken D. broken. 31. My father was a very clever man.He ……………. speak 5 languages: Vietnamese, Chinese, French, English and Spanish A.was able B.could C.is able to D.can 32.The dishes are dirty, …………….? A.aren’t they B.weren’t they C. are they D.were they 33. This shirt is too big for me, …………….? A.isn’t it B.isn’t this C.doesn’t it D.doesn’t this 34.After a lot of difficulty, he ……………. to open the door A.can B.was able C.could D.had to 35. Nobody wanted to prepare for the meal, …………….? A.did he B.did she C.didn’t they D.did they 36. There are a lot of wonderful books in this library, …………….? A.aren’t they B.are they C.aren’t there D.are there 37.She will be flying to New York this time tomorrow, …………….? A.will she B.won’t she C.is she D.isn’t she 38.Let him go, …………….? A.shall we B.should you C.will you D.should we 39.Nothing has changed in this town, …………….? A.has it B.doesn’t it C.hasn’t it D.does it 40.Mary wasn’t at home when I phoned but I ……………. contact her at her office A.could B.can C.was able to D.must 41.I am your closest friend, …………….? A.am not I B.aren’t I C.am I D.don’t I 42.Let’s go on a picnic in Cuc Phuong National Park this weekends, …………….? A.shall we B.will you C.don’t you D.don’t we 43.He hasn’t done it yet, …………….? A.hasn’t he B.hadn’t he C.has he D.had he 44.You have to work overtime today, …………….? A.do you B.have you C.haven’t you D.don’t you 45. The party starts at eight, …………….? A.doesn’t it B.is it C.isn’t it D.does it 46. Children …………… to show respect to their teachers. A. teach B. are teaching C. are taught D. taught 47. This businessman…………… to own a lot of land around the city A. is said B. is saying C. said D. says 48. The fire is thought …………… . A. having started deliberately B. to start deliberately C. to have been started deliberately D. being started deliberately 49. The students …………… to work harder for the next exam. A. are supposed B. suppose C. are supposing D. have supposed 50. The beautiful is …………… to overcome the evil in the end. A. believe B. believed C. believing D. to believe 51. You are expected …………… the safety regulations of the school. A. know B. knowing C. to know D. being known 52. …………… that we have to leave the building. A. We have informed B. It has been informed C. It has been informed us D. we have been informed 53. The missing boy …………… to be wearing a white sweater and blue jeans. A. believes B. believed C. is believed D. has believed 54. Originally, the book was in English, but a few years ago, it …………… into Vietnamese. A. translated B. is translated C. was translated D. has translated 55. Why …………… Ben sacked? Did he do anything wrong ? A. has B. was C. had D. would 56. While I was on vacation, my camera…………… from my hotel room. A. stolen B. is stolen C. was stolen D. had stolen 57. It …………… that many people are homeless after the floods. A. reports B. reported C. is reported D. was reported 58. Prisoner …………… to have escaped by climbing over a wall. A. thinks B. thought C. is thinking D. is thought 59. What’s wrong with your car? – I think it needs ……………. A. check B. checking C. to check D. be checked 60. I think you should …………… . A. have your hair be cut B. have your hair cut C. cut your hair D. have your hair been cut KEYS: 1. A 2. A 3. D 4. C 5. B 6. A 7. B 8. C 9. D 10. A
 9. 11. D 12. A 13. A 14. C 15. B 16. B 17. D 18. B 19. D 20. D 30. B 21. B 22. A 23. D 24. C 25. C 26. A 27. B 28. B 29. A 31. B 32. A 33. A 34. B 35. D 36. C 37. B 38. C 39. A 40. C 41.B 42. A 43.C 44. D 45. A 46. C 47. A 48. C 49. A 50. B 51. C 52. B 53. C 54. C 55. B 56. C 57. C 58. D 59. B 60. B D. CULTURAL TIPS. UNIT 9 – 12 ( Phú Quới ) 1. Linda: “Excuse me! Where’s the post office?” - Maria:”……………………………………….” A. It’s over there B. Don’t worry C. I’m afraid of D. Yes. I think so 2. A:” I’m Charles Archer , from Continental Computers. How do you do ?” B: “…………………….?” A. How are you B. How do you do C. Pleased to meet you D. B & C correct 3. A: “Good bye. Have a nice weekend” – B: “……………….!” A. Excuse me B. Nice to meet you C. I’m sorry D. The same to you 4. A: “Thank you for helping me!” - B. “………………..” A. Thanks B. Goodbye C. You’re welcome D. It’s nice to meet you 5. A: “Hello. My name is Thu .Nice to meet you.” B: “Hello. ………………… . Pleased to meet you.” A. That’s fine. B. Really? C. Good D. I’m Susan . 6 . A:”Let’s meet for a coffee tonight .” – B:”………………….” A. I hope not B. I’m afraid I can C. Yes ,let’s D. Yes , thank you 7. Hung: “Thank you very much for a lovely party.” - Hoa: ” ……………………… “ A. Thanks B. Have a good day C. You are welcome D. Cheers 8. A: ”Thank you for coming to meet us” B: “…………………..” A. You are welcomed B. Same to you C. Thank you too D. Not at all 9. Paul: “I'm sorry about that!” - Andrea: ”..............................!” A. That's right B. Of course C. You're welcome D.It'sOK 10. A: “What a beautiful dress ! I like it very much.” - B: “……………………………..” A. Don’t mention it B. Your welcome C. It’s nice of you to say so D. I feel happy to hear that 11. John:” I got mark 4 for my English test.” - Ann:”………………………..” A. How interesting B. Poor you. C. Thanks a lot D. It’s a good new 12. A: “ Congratulations! “ - B: “……………………” A. What a pity B. Thank you C. I’m sorry D. You are welcome. 13. A:” Let’s have a pizza.” - B: “ ………………………..” A. Not ready B. No problem C. No glad D. Not at all 14. Paul: ” Mary, this is Mr Baker. “ Mary ( to Mr Baker): ”………………………!” A. How are you B. How do you do C. Hello D. Hi 15. A: “ Let’s go to the movie now.” - B: “ Oh ...........................................” A. Good idea! B. I don’t C. Why’s that? D. I need it 16. “ Hello! BBC1………………………………………?” A. Which can I help you B. When can I help you C. Where can I help you D. How can I help you 17. A: “ …………a happy marriage should be based on love.” - B ”: I definitely !” A. I really know B. As I see it C. Personally , I think D. Do you think 18. A: “I’m not sure about the soup .It takes like something missing” . B: ” ……………..It’s takes fine to me” A. You are right B. Oh , I don’t know C. I couldn’t agree more D. I don’t think so 19. A: “It seems to me that spring is the most beautiful time of year. “ B: “ ………………………It really is lovely !” A .You’re exactly right ! B. you could be right C. You are dead wring D. I couldn’t agree less .20. A : “This dish is really nice !” B: “……………….It’s called yakitori , and it’s made with chicken livers.” A. It’s my pleasure B. I’m glad you like it C. I guess you’re right D. Sure I’ll be glad to 21. A: “Your new hairstyle is quite attractive!” B: “………………….I think it makes me look 10 years older !” A. Thanks a lot B. I’m sorry I don’t like it C. I hate it D. That’s a nice complement 22. A: “ Would you like to go to the movies tonight ?” - B: ”…………………..” A. No I don’t like B. Yes I’d like C. Of course D. I’d love to 23. A: “…………………… “ - B: “ I’m teaching”. A. What do you do for a living? B. What do you earn for a living? C . How do you live ? D. What are you working ? 24. “ Happy Christmas!” - “…………………………” A. You are the same! B. Same you are! C. The same to you! D. Happy Christmas with you! 25. Customer : “ Excuse me? “ - Shopkeeper : “ Yes, …………….? “ A. Can you help me B. How can I help you C. what happens D. help me
 10. 26. A: “ Are you free this coming Sunday ?” - B: ”……………………” A. Yes , I will B. Yes , I can C. No , thank you. D. I think so .Why? 27. A: ”………………” - B: ”Certainly.” A. Welcome back ! B. What are you doing there ? C. I’m sorry I am late D. May I borrow a pencil , please? 28. A: ” Are you hungry ?” - B: “……………………” A . Yes , I do B. Soon C. Right now D. Yes, a little 29. A:” Would you like some more tea ?” - B:”……………………” A. Yes, please B. Here you are C. It doesn’t matter D. I’m OK 30. Dora : “ What’s your name ?” - Helen: “ ………………………” A. Really ? B. Pardon ? C. OK D. Forgive me KEYS : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A D D C D C C D D C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B B D A D C D A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D A C B D D D A B UNIT 13 – 16 ( Tam Bình ) Choose the word or phrase - A, B, C or D - that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase. 1. - Lan: “Would you bother if I had a look at your paper?” - Hung: “…………….” A. Actually, I'd rather you didn't. B. That is a good idea. C. Oh, I did not realize it. D. You are welcome. 2. -Lan: " Could I speak to Susan, please?" - Hung: “…………….” A. Yes, I'm speaking B. Here you are C. Yes, I'm free D. Yes, I’m calling. 3. - Harry: "Thanks for your help, Judy" - Judy: “…………….” A. It's my pleasure B. With all my heart C. Never remind me D. Wish you. 4. - Lan: " I have bought you a toy. Happy birthday to you !" - Hung: “…………….” A. The same to you! B. Have a nice day ! C. What a pity ! D. What a lovely toy ! Thanks. 5. - Trung: “Have a cigarret!” - “…………….”. I'm trying to stop. A. No, thanks. B. Thank you. C. Not at all. D. Come on. 6. - Lan: ” What’s your name? - “…………….” A. Really? B. OK. C. Pardon? D. Her name 's Mary. 7. - Lan: “Would you like a cup a tea?” - Hung: “…………….” A. Yes, I would B. Yes, please C. No, I wouldn't D. Yes, I wouldn’t 8. Receptionist: “Good morning. Barclays Bank, Watford. ............. can I help?” you? A. Where B. How C. By what D. So 9. - Lan: "Excuse!". - Hung: "……………. " A. Yes? B. That's OK C. No problem. D. What's that? 10. - Lan: "……………." - Hung: " I did " A. Who did you see? B. Who'll help me with this ? C. Who saw the accident ? D. Who can I ask for advice ? 11. ”Have a nice weekend” _ “…………….” A.You have B.You will C.You too D.You are too 12. “Would you like some more sugar?”_ “…………….” A.No,thanks B.No,just a little C.Yes,no more D.Yes,I would 13. ”Your ticket,please.”_” …………….” A.Here they are B.Here are they C.Here it is D.Here is it 14. ‘Will the match take place in this weather?’ ‘…………….”. ‘In fact, I’m sure it won’t.’ A. I think so B. I think not C. I expect so D. I don’t think so 15. “Do you like films?” ‘…………….’ A. Yes, I’d love to B. That would be nice C. Yes, mostly love story movies D. Love story movies 16. ‘I think the new resort will ruin the environment’ ‘…………….’ A. I’m afraid so B. Yeah, you will C. I agree. That sounds nice D. Don’t you think so? 17. “Watching television is a waste of time”. ‘…………….’ A. I enjoy watching cartoons B. I don’t think so either C. I think so, too D. News is not my favourite program 18. ‘Females are better at learning a foreign language than males’ ‘…………….’ A. I am not sure I agree. Male learn foreign languages as well as females.
 11. B. I don’t like it C. It’s important to learn a foreign language. D. Me too. It’s good to learn English. 19. ‘No one can play football as well as Bill’ ‘…………….’ A. You’re right. He doesn’t play it well. B. Yes, he’s a professional player. C. No, he doesn’t like football. D. Yes, about once a week 20. ‘I think the project will create employment.’ ‘…………….’ A. It sure will B. Yeah, I think so too C. Are you absolutely sure? D. A, B or C 21. “ You look nice in that red shirt” -“…………….” A.It’s nice of you to say so B.Am I/ Thanks C.Oh, poor me D.I am interesting to hear that 22. -“ John had an accident.He’s been in hospital for 5 days” -“…………….” A.Poor it B.Poor him C.How terrific! D.Oh.Is he? 23. “ Happy birthday! This is a small present for you” -“…………….” A. What a pity! B. How beautiful it is!Thanks C. Have a good time D. How terrible! 24. “What can I do for you?” -“ …………….” A.No.You can’t B.Thanks.I’ll do it C. Thank you.I’m just looking D.Yes.Do it please 25. ”Do you agree that life on earth will have changed a great deal by the end of the next country?” –“…………….” A.Yes, we do B.Yes,I think so C.No,I don’t D.Yes,it might 26. Hellen: “Where do you come from?”-Ann: “…………….” A.I come from London B.Yes,I have just come here C.I’m living in London D.In London 27. “What a beautiful dress you have!I like it”-“ …………….” A.It’s great B.Oh.It’s good C.You look like D.Thanks 28. ”Could I speak to Susie May,please?”-“ …………….” A.Speaking B.Talking C.Saying D.Answering 29. Paul: Mary,this is Mr Pike.Mary(to Mr Pike):’ …………….’ A.how are you? B.How do you do C.Hello D.Hi 30. ”Let’s go to the movie now” –“Oh! …………….” A.Good idea! B.I don’t C.Why’s that? D.I need it 31. ”Hello!BBC1 ……………. can I help you?” A.Which B.When C.Where D.How 32. Linda: Excuse me! Where is the post office?” –Maria:” ……………. ” A.It’s over there B.Don’t worry C.I’m afraid not D.Yes, I think so 33. Alice: “What shall we do this evening?”- Carol: “……………. ” A.Let’s go out for dinner B.Oh,that’s good C.No problem D.I went out for dinner 34. Hung; “Thank you very much for a lovely party”- Hoa: “……………. ” A.You’re welcome B.Have a good day C.Thanks D.Cheers 35. ‘ Do you mind if I open the window?’ ‘……………. ‘ A. Well, yes. B. Well, I can manage. C. Well, it’s a bit cold. D. Well, I’m busy. 36. ‘ Can I give you a little more coffee?’ ‘……………. ’ A. No, you’re welcome. B. No, thanks. C. Yes, you are right. D. Yes, I’m OK. 37. ‘ Could I borrow your pen?’ ‘…………….’ A. No, please do. You can use it all day if you like. B. Of course. You can use it all day if you like. C. Not at all. You can use it all day if you like. D. Yes, you would. You can use it all day if you like. 38. ‘ Thank you very much for the lovely flowers.’ ‘…………….’ A. You’re welcome. B. You like flowers, don’t you? C. Yeah, the flowers are nice. D.It was an excellent choice. 39. ‘ Nice to meet you.’ ‘……………. ’ A. This is Peter White. B. Nice to meet you, too. C. I’m fine, thanks. D. It was nice to you to say so. 40. ‘ Thank you very much.’ ‘…………….’ A. Yes, of course. B. I like it a lot. C. You’re alright. D. You’re welcome. 41. ‘ How do you do. I’m Bill Thomson. ‘…………….’ A. Very well. Thank you. B. I’m fifteen years old. C. I’m fine. D. How do you do. 42. ‘ Would you like a drink ?’ ‘…………….’ A. Yes, I want to. B. Yes, please. C. Thank you. I don’t want. D. No, I won’t. 43. ‘ Can I do this for you?’ ‘…………….’ A. No, you can’t. B. Of course, not. C. It’s alright, thanks. D. You’re welcome. 44. ‘Hello, Emily. How are you?’ ‘…………….’ A. Nice to meet you, too. B. I’m sixteen years old. C. I’m fine, thanks. D. Oh, over there. KEYS: 1. A 2. A 3. A 4. D 5. A 6. C 7. B 8. B 9. A 10. C 11. C 12. A 13.C 14. C 15. C 16. A 17. C 18. A 19. B 20. D 21.A 22.B 23.B 24.C 25.B 26.A 27.D 28.A 29.B 30.A 31.D 32.A 33.A 34.A 35.C 36.B 37.B 38.A 39.B 40.D 41.D 42.B 43.C 44.C
 12. E . WRITING + UNIT 9 – 12 ( Trà Ôn ) 1. One of the most influence newspapers in the US is the New York Times, which is widely distributed A B C D throughout the world. 2. Van Cliburn who studied piano from 1951 to 1954 and won multiple awards between 1958 and 1960. A B C D 3. Dr Harder, that is the professor for this class, will be absent this week because of illness. A B C D 4. The man, of whom the red car is parked in front of our house, is a prominent physician in this town. A B C D 5. It is right that politicians should make important decisions without consulting the public to who they A B C D are accountable? 6. The post office, that is a retail company in the United Kingdom; formerly part of the postal service A B C Royal Mail, became a separate entity in 1981. D 7. In 1823, the post office used steamboats to carry mails and parcels between post towns which no A B C D roads existed. 8. Our polluted environment which is the results of the overusing of resources and destroying the wild. A B C D 9. A dam is a wall building across a river to stop the river’s flow and collect the water. A B CD 10. Nuclear power stations are costly which to build but they efficiently produce large amounts of A B electricity without polluting the atmosphere. C D 11. We all know which the world’s energy resources are limited. A B C D 12. All competitors must observed the rules of the Games in the true spirit of sportsmanship. A B C D 13. The year, that is for the first time, the event is open to all amateur athletes along with the traditional A B C D professional athletes. 14. During his 22 years in football, Pele scored 1, 281 goals and holding every major record for the sport. A B C D 15. To prepare for the coming Games, all athletes are training hard and strict so that they will get the A B C D highest achievements. 16. I do not know where could he have gone so early in the morning. A B C D 17. They asked me what did happen last night, but I was unable to tell them. A B C D 18. Humming birds are the only birds capable to fly backward as well as forward, up and down. A B C D 19. Liquids take the shape of any container which in they are placed. A B C D 20. The area where a microchip is manufactured must be the most cleanest environment possible. A B C D 21. The waiter whom served us yesterday was polite and friendly. A B C D 22. This class is only for people who’s first language is not Chinese. A B C D 23. The man with who I spoke in the meeting used to work here. A B C D 24. He is moving to Lang Son city, that is in the north-east of Viet Nam. A B C D 25. She asked me if I knew whom had got the job.
 13. A B C D 26. I have two brothers, both of them are studying in England. A B C D 27. It was a kind of machine with that we were not familiar . A B C D 28. It is right that politicians should make important decisions without consulting the public to A B C D who they are accountable? 29. The song to that we listened last night was beautiful. A B C D 30. How many participant took part in the 15th Asian Games ? A B C D KEYS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A A A D A D B A A B A B C C B A B B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C B B C C B D B A + UNIT 13 – 16 ( Phạm Hùng ) 1 . After the stock market crash of 1929, less people were able to find employment A B C D 2. The average temperature on Mars, the fourth planet from the sun, is about eighty degrees than colder on Earth. A B C D 3 . A number of people still wants to apply for the position of accountant in that company A B C D 4 . If I were a little taller I could be astronaut , but I don't meet the height requirement. A B C D 5.They are planning on attending the convention next month, and so I am. A B C D 6. Financier Andrew Mellon donated most of this magnificent art collection to the National Gallery of A B C Art, where it is now locating D 7. Jane looks beautifully in her new dress A B C D 8 Pollution is a topic of such important today that even elementary school children are well-informed A B C about its danger D . 9. The Tour de France, always held each year during the month of July, is one of the mostly grueling A B D cycling races held all year long D 10. Either Mr. Anderson or Ms Wiggins are going to teach our class today. A B C D 11. Alaska's vast areas of untamed wilderness attracts many people who enjoy the outdoors A B C D 12. The antique collector must be able to distinguish real antiques from later imitations , which can be A B C either reproductions nor fakes. D 13 . Could you tell me how can I get to the arts gallery, please? A B C D 14. Her brother seems to be totally incapable in looking after himself. A B C D 15. Sport has been organized and regulating from the time of the Ancient Olympics up to the present A B C D century. 16. Britain was the first European country to industrialize, and the industrial society was the first A B one to offer time for leisurely to a growing number of people C D 17.The tourism is the activity of travel for the purpose of recreation and business A B C D 18. You won’t pass the examination unless you don’t study more A B C D 19. A person who job involves travelling and working in spacecraft A B C D
 14. 20. The successful of Gagarin ‘s flight attracte d worldwide attention and made him a hero A B C D 21. He became the first person to eating and drink in zero in space . A B C D 22. It takes all her spare time keeping everything clean and dusted A B C D 23. You and I went there together , weren’t we ? A B C D 24. All the students in the class are enough good to pass the final exam A B C D 25. Not only could the young people completed all the work quickly and accurately ,but the retired A B C workers could also. D 26. Judy decided to wait until after she had taken her exams before having her wisdom teeth pull A B C D 27. It was in 1971 that transatlantic supersonic transportation became commercially availability. A B C D 28. Not only Laura's parents but also her husband think she should return to school and finish her A B graduating degree . C D 29. It was in 1875 Anna Winlock then joined the staff of the astronomical observatory at Harvard University A B C D 30. The old woman was too old that she could not run AB C D KEYS 1. B 2. D 3. B 4. C 5. D 6. D 7. B 8. B 9. C 10. C 11. C 12. D 13. C 14. C 15. B 16. D 17. B 18. C 19. B 20. A 21. C 22. C 23. D 24. C 25. B 26. D 27. D 28. A 29. B 30. C TRANSFORMATION OF SENTENCES + UNIT 9 - 12 ( Trà Ôn ) 1. The man is my teacher . I am grateful to him . A. The man whom I grateful to him is my teacher . C. The man is my teacher who I am grateful B. The man whom I am grateful to is my teacher D. The man to him I am grateful is my teacher . 2. Ngoc is friendly . We are talking about her . A. Ngoc , we are talking about , is friendly . C. Ngoc , about her we are talking , is friendly . B. Ngoc, whom we are talking about is friendly D. Ngoc , about whom we are talking, is friendly 3. A pilot is a person who flies an aircraft . A. A person who called a pilot flies an aircraft . C. A person that flies an aircraft is called a pilot . B. A pilot is someone who flies an aircraft . D. Both B and C are correct . 4. That is the student . I borrowed his book last week . A. That is the student I borrowed whose book last week. B. The student whose book I borrowed that is . C. That is the student , whose book I borrowed last week D. That is the student whose book I borrowed last week We like the computer . We bought it yesterday. A. We like the computer which we bought it yesterday C. We like the computer we bought yesterday. B. We like the computer we bought which yesterday D. The computer we like we bought yesterday . 5. My brother sent me a birthday card . A. It was I who was sent a birthday card . C. It was me whom my brother sent a birthday card B. It was me who was sent a birthday card by my brother D. Both B and C are correct . 6. Sue lives in a house . The house is opposite my house. A. Sue lives in a house where is opposite my house B. Sue lives in a house which is opposite my house C. Sue lives in a house who is opposite my house D. Sue lives in a house and which is opposite my house 7. The plants may develop differently . The plants live on that island . A. The plants live on that island may develop differently. B. The plants which lives on that island may develop differently. C. The plants that live on that island may develop differently. D. The plants that live on that island may develop different. 8. You saw that smoke . It came from the hills. A. You saw that smoke which comes from the hills. B. You saw that smoke came from the hills. C. You saw smoke which came from the hills. D. You saw that smoke which came from the hill 9. Hung bought Lan a golden ring for her birthday . A. It was a golden ring that was bought to Lan for her birthday by Hung . B. It was a golden ring that was bought Lan for her birthday by Hung C. It was a golden ring that was bought for Lan for her birthday . D. It was a golden ring that Hung bought Lan for her birthday. 10. The girl gave the boy a special gift on Christmas . A. It was the boy who the girl gave him a special gift on Christmas.
 15. B. It was the boy who was gave a special gift on Christmas by the girl . C. It was the boy who was given a special gift on Christmas by the girl . D. It was a special gift that was given to the boy on Christmas by the girl . 11. We have done a lot of exercises on Relative Clauses . A. It was a lot of exercises that we have done on relative clauses . B. It is a lot of exercises that are have done on relative clauses by us . C. It is a lot of exercises that has been done on relative clauses by us . D. It is a lot of exercises that have been done on relative clause by us . 12. I have just bought a television set .It is made in Japan. A. I have just bought a television set which made in Japan. B. I have just bought a television set who is made in Japan. C. I have just bought a television set whose made in Japan. D. I have just bought a television set made in Japan. 13. The building was decorated by Mr. Pike . It looks terrible . A. The building which decorated by Mr. Pike looks terrible . B. The building whose decorated by Mr. Pike looks terrible. C. The building decorating by Mr. Pike looks terrible. D. The building decorated by Mr. Pike looks terrible. 14. Columbus sailed to America in 1492 . A. That was in 1492 that Columbus sailed to America B. In 1492 that Columbus sailed to America C. It was in 1492 that Columbus sailed to America D. It is in 1492 that Columbus sailed to America 15. The book is very expensive . My father is interested in it . A. The book in which my father is interested is very expensive . B. The book which in my father is interested is very expensive C. The book which my father is interested is very expensive D. The book in that my father is interested is very expensive 16. Tom was the last member who left the club last night . A. Tom was the last member that leaves the club last night . B. Tom was the last member who leaving the club last night . C. Tom was the last member left the club last night . D. Tom was the last member to leave the club last night . 17. I apologized to the boy . I borrowed the book from him . A. I apologized to the b which book I borrowed . B. I apologized to the boy who book I borrowed . C. I apologized to the boy whose book I borrowed . D. I apologized to the boy whom book I borrowed . 18. The bridge which was designed by French architects is very nice. A. The bridge was desig by French architects is very nice. B. The bridge to design by French architects is very nice. C. The bridge designing by French architects is very nice. D. The bridge designed by French architects is very nice. 19. That man is a newcomer in our company. Do you know him? A. That man is a newcomer in our company. Do you know whom? B. That man who is a newcomer in our company. Do you know him? C. Do you know him that man is a newcomer in our company? D. Do you know that man who is a newcomer in our company? KEYS : 1. B 2. B 3. D 4. C 5. C 6. D 7. B 8. C 9. D 10. C 11. C 12. D 13. D 14. D 15. C 16. A 17. D 18. C 19. D 20. D + UNIT 13 – 16 ( Phạm Hùng ) 1. John doesn’t play tennis. David doesn’t play tennis A. Both John and David doesn’t play tennis B. Neither John nor David plays tennis C. Not either John or David play tennis D. Not only John but also David doesn’t play tennis . 2. She had only just put the telephone down when the boss rang back. A. She put the telephone down and the boss rang back B. The boss rang back ,but she put the telephone down C. Hardly had she put the telephone down when the boss rang back D. She had put the telephone down, so she let it ring when the boss rang back 3.People often say that he is a talented actor A. People are often said that he is a talented actor B. He is often said to be a talented actor C. He is often said that he is a talented actor D. People are often said that he is to be a talented actor 4. She is said to be 40 years old A. She said she’s about 40 years old C. It is said that she’s 40 years old B. She was told not to be over 40 D. People guessed she was not 40 . 5. He looked so funny that I couldn’t help laughing A. I couldn’t laugh because he looked so funny . B. I laughed because he looked so funny C. I couldn’t help him laugh because he looked so funny. D. He looked too funny for me to laugh 6. I am studying not only mathematics but also physics
 16. A. I like both mathematics and physics B. Mathematics and physics are my favorite subject C. I am studying both mathematics and physics D. I am not studying mathematics but I am studying physics 7. As soon as he arrived at the airport, he called home A. No sooner had he arrived at the airport than he called home B. He arrived at the airport and called to take him home C. He arrived at the airport sooner than he had expected. D. Calling home, he said that he had arrived at the airport 8. John Smith is a farmer . I bought his land A. John Smith , who is a farmer , bought his land B. John Smith , who is a farmer , whose land I bought . C. John Smith , whom I bought his land , is a farmer D. John Smith , whose land I bought ,is a farmer 9. People think that he was born in a rich family A. That is thought he was born in a rich family B. He was thought to be born in a rich family C. That he was born in a rich family is thought D. He is thought to have been born in a rich family 10. It is believed that the man escaped in a stolen car A. The man is believed to escape in a stolen car B. The man is believed to have escaped in a stolen car C. The man is believed to be escaped in a stolen car D. They believed that the man stolen car 11. John can’t play football and run fast because of his leg . A. John not only plays football but also runs fast because of his leg. B. John neither plays football nor runs fast because of his leg. C. John either plays football or run fast because of his leg . D. John both plays football and runs fast because of his leg . 12. It is said that many people are homeless after the floods A. Many people say to be homeless after the floods B. Many people said are homeless after the floods C. Many people are said to be homeless after the floods D. Many people are said to have been homeless after the floods 13.They think visiting the pyramids is interesting A. The pyramids are thought interesting to be visited B. It is thought the pyramids are visited interesting C.Visiting the pyramids is thought to be interesting D. Visiting the pyramids is thought to have been interesting 14. John is said to have been stolen the money. A. It is said John steals the money. B. It is said John stole the money. C. People said John steals the money. D. People say John steals the money. 15. Turn off all switches before leaving the room. A. All switches must turn off before leaving the room B. All switches must turn off before leaving the room C. All switches are turned off before leave the room D. All switches must be turned off before you leave the room. 16. Has anybody called an ambulance? A. Has an ambulance been called? B Has an ambulance called? C. Was an ambulance called? D. Did an ambulance was called? 17. Nobody noticed him when he entered the office. A. He was neither noticed when he entered the office. B. He neither was noticed when he entered the office. C. It was nobody notice him when he entered the office. D. He was not noticed when he entered the office. 18. Did Peter take her document? A. It is Peter that took her document. B. It was Peter that took her document. C. Was it Peter that took her document? D. Was that Peter took her document? 19. England won the World Cup in 1966. A. It was in 1966 that England won the World Cup. B. It was on 1966 that England won the World Cup. C. It was in 1966 when England won the World Cup. D. It was 1966 in that England won the World Cup. 20. We will leave for Paris in April. A. It is April we will leave for Paris. B. It is in April that we will leave for Paris. C. It was in April that we will leave for Paris. D. It is in April when we will leave for Paris. KEYS 1. B 2. C 3. B 4. C 5. B 6. C 7. A 8. D 9. D 10. B 11. B 12. C 13. C 14. B 15. D 16. A 17. D 18. C 19. A 20. B
 17. SENTENCE BUILDING + UNIT 9 – 12 ( Trà Ôn ) CHOOSE THE BEST SENTENCE THAT CAN BE MADE FROM THE CUES GIVEN 1. yesterday/ I/ go/ Thanh Ba Post Office/ send some money/ brother A. Yesterday I went to Thanh Ba Post Office where to send some money to my brother B. Yesterday I went to Thanh Ba Post Office to send some money to my brother C. Yesterday when I went to Thanh Ba Post Office sending some money to my brother D. Yesterday I went to Thanh Ba Post Office and sending some money to my brother 2. When/ I/ arrive/ 7 am/ the post office/ open A. When I arrived at 7 am, the post office which had just been opened B. When I arrived at 7 am, the post office had just been opened C. I arrived at 7 am when the post office had just been opened D. I arrived at 7 am at that time the post office had just opened 3. The staff/ help/ me/ send the money/ very helpful and courteous A. The staff helped me to send the money were very helpful and courteous B. The staff that helped me to send the money which were very helpful and courteous C. The staff whom helped me to send the money they were very helpful and courteous D. The staff that helped me to send the money were very helpful and courteous 4. I/ satisfied/ the service/ Thanh Ba Post Office A. I was satisfied with the service of Thanh Ba Post Office B. So that, I was satisfied with the service of Thanh Ba Post Office C. Nevertheless, I was satisfied with the service of Thanh Ba Post Office D. I was satisfied with the service of which Thanh Ba Post Office 5. The prices of the services/ reasonable/ every pockets A. The prices of the services which are reasonable for every pockets B. As the prices of the services are reasonable for every pockets C. The prices of the services are reasonable for every pockets D. The prices of the services that are reasonable for every pockets 6. The Royal National Park/ New South Wales, Australia A. The Royal National Park it is in New South Wales, Australia B. The Royal National Park, which is in New South Wales, Australia C. The Royal National Park is in that New South Wales, Australia D. The Royal National Park is in New South Wales, Australia 7. It / locate/ 29 km/ south/ Sydney A. It locating 29 km south of Sydney B. It located 29 km south of Sydney C. It is that locates 29 km south of Sydney D. It is located 29 km south of Sydney 8. Sir John Robertson/ find/ the Park/ 1879 A. Sir John Robertson whom found the Park in 1879 B. Sir John Robertson found the Park in 1879 C. Sir John Robertson found the Park since 1879 D. Sir John Robertson who found the Park in 1879 9. The park/ one/ America’s greatest/ wildness areas A. It is that the park one of America’s greatest wildness areas B. The park which is one of America’s greatest wildness areas C. It is the park one of America’s greatest wildness areas D. The park is one of America’s greatest wildness areas 10. at least 600,000 visitors/ come/ visit/ the park/ every year A. There are at least 600,000 visitors come to visit the Park every year B. At least 600,000 visitors who come to visit the Park every year C. At least 600,000 visitors come to visit the Park every year D. There were at least 600,000 visitors come to visit the Park every year 11. The environmentalists/ tried/ prevent/ tourism/ destroy the wildness A. The environmentalists have tried to prevent tourism from destroying the wildness B. The environmentalists have tried in order that to prevent tourism from destroying the wildness C. The environmentalists have tried preventing tourism from destroy the wildness D. Thank to the environmentalists have tried to prevent tourism from destroying the wildness 12. everybody/ take park/ solve/ the environmental pollution problem A. Everybody can take park in to solve the environmental pollution problem B. Everybody that can take park in solving the environmental pollution problem C. Everybody can take park in solving the environmental pollution problem D. Everybody who can take park in solving the environmental pollution problem 13. we/ use/ public transportation/ private cars/ reduce exhaust fumes A. we can use public transportation and private cars to reduce exhaust fumes B. we can use public transportation but private cars which reduce exhaust fumes C. we can use public transportation instead of private cars to reduce exhaust fumes D. we can use public transportation with private cars to reduce exhaust fumes 14. rubbish / not litter/ on land and in river A. Rubbish should not be littered on land and in river B. Rubbish not be littered on land and in river C. Rubbish not littering on land and in river D. Rubbish is not littering on land and in river
 18. 15. farmers/ not use/ fertilizers/ pesticides/ carelessly A. Farmers should not use fertilizers and pesticides carelessly B. Farmers, they should not use fertilizers and pesticides carelessly C. Farmers, they do not use fertilizers and pesticides carelessly D. Farmers who should not use fertilizers and pesticides carelessly 16. we/ plant/ trees/ protect/ forests/ cut A. we need to plant trees and protect forests from being cut B. we need planting trees and protect forests cutting C. we should plant trees and protecting forests cutting D. we plant trees and protecting forests from being cut 17. Wind power/ a source of renewable energy/ reduce/ global pollution A. Wind power being a source of renewable energy that can reduce global pollution B. Wind power, a source of renewable energy, that can reduce global pollution C. Wind power is a source of renewable energy that can reduce global pollution D. Wind power to be a source of renewable energy that can reduce global pollution 18. we/ make/ a lot of preparations/ the coming Asian Games A. we are making a lot of preparations for the coming Asian Games B. we are making a lot of preparations which for the coming Asian Games C. we are making a lot of preparations that are the coming Asian Games D. we are made a lot of preparations for the coming Asian Games 19. Hotels and restaurants/ build/ international standard A. Hotels and restaurants building in international standard B. Hotels and restaurants are built with international standard C. Hotels and restaurants built with international standard D. Hotels and restaurants to be built with international standard 20. everybody/ look forward/ the next Asian Games A. Everybody looking forward to the next Asian Games B. Everybody that is looking forward to the next Asian Games C. Everybody is looking forward to the next Asian Games D. Everybody who is looking forward to the next Asian Games ANSWER KEYS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B D A C D D B D C A C C A A A C A B C + UNIT 13 – 16 ( Phạm Hùng ) 1. hobby/ book collecting A. My hobbies are book collecting B. It is my hobby book collecting C. My hobby it is book collecting D One of my favorite hobbies is book collecting 2. I/ have got/ money/ I / buy/ the books/ I like A. However I have got any money I buy the books I like B. Whatever I have got money I buy the books that I like C. I have got some money so that I buy the books I like D. Whenever I have got some money I buy the books I like 3. My parents and friends/help/ enrich my collection A. My parents and friends also help me to enrich my collection B. It is my parents and friends help me to enrich my collection C. My parents and friends too help me enriching my collection D. That is my parents and friends help me to enrich my collection 4. We/ go swimming/ sunbath/ lunch time A. We not only went swimming and sunbathed until lunch time B. We went swimming and also sunbathed until lunch time C. We went swimming and sunbathed since lunch time D. We went swimming and sunbathed until lunch time 5. afternoon/ we/ play games/ beach/ go boating A. On an afternoon, we played games on the beach and went boating B. In the afternoon, it was time we played games on the beach and went boating C. At the afternoon, we played games on the beach or went boating D. In the afternoon, we played games on the beach and went boating 6. We/ arrive / the campsite / 8 o’clock / put up the tents A. When we arrived at the campsite at 8 o’clock and put up the tents B. We arrived at the campsite at 8 o’clock and began to put up the tents C. We arrived at the campsite at 8 o’clock when we put up the tents D. We both arrived at the campsite at 8 o’clock and began to put up the tents 7. reading/ help/ widen my knowledge / on every aspect A. Reading that helps me widen my knowledge on every aspect B. It is reading that helps me widen my knowledge on every aspect C. Reading it is that helps me widen my knowledge on every aspect D. It is reading helps me widen my knowledge on every aspect 8. I/ borrow books/ school library A. I often borrow books from the school library B. I borrow books from which is the school library C. I often borrow books it is from the school library D. I borrow books they are from the school library 9. I/ get/ extra money/ I buy books
 19. A. Although I get some extra money, I buy books B. Neither I get some extra money or I buy books C. No sooner I get some extra money, I buy books D. Whenever I get some extra money, I buy books 10. he/ born/ 1899/ the family of a doctor A. He was born in 1899 in the family of a doctor B. He born in 1899 in the family of a doctor C. It was said he born in 1899 in the family of a doctor D. He was said to born in 1899 in the family of a doctor 11. “ The old man and the sea” / say / be/ his best work A. “ The old man and the sea” said to be his best work B. “ The old man and the sea” said to have been his best work C. “ The old man and the sea” to be his best work D. “ The old man and the sea” is said to be his best work 12. he/ win/ the Nobel Prize for Literature/ 1954 A. He, who won the Nobel Prize for Literature in 1954 B. He was won the Nobel Prize for Literature in 1954 C. He won the Nobel Prize for Literature in 1954 D. He was said to be won the Nobel Prize for Literature in 1954 13. it/ destroy/ 1480 / earthquake A. It was said to destroy in 1480 in an earthquake B. It destroyed in 1480 in an earthquake C. It is destroyed in 1480 in an earthquake D. It was destroyed in 1480 in an earthquake 14. the temple/ dedicate/ the Greek goddess Artemis A. The temple it was dedicated to the Greek goddess Artemis B. The temple built to dedicate to the Greek goddess Artemis C. It is said the temple to dedicate to the Greek goddess Artemis D. The temple was dedicated to the Greek goddess Artemis 15. the Greeks/ 120 years/ build the Temples A. It took the Greeks 120 years to build the Temple B. The Greeks took 120 years to build the Temple C. It was taken the Greeks 120 years to build the Temple D. It took the Greeks 120 years to be built the Temple 16. 356 BC/ the temple/ destroy/ in arson A. In 356 BC that the Temple was destroyed in arson B. 356 BC that the Temple destroyed in arson C. It was in 356 BC that the Temple was destroyed in arson D. In 356 BC when the Temple was destroyed in arson 17. 1959/ he / train/ become a cosmonaut A. By 1959, he trained to become a cosmonaut B. On1959, he was able to train to become a cosmonaut C. By 1959, he could train to become a cosmonaut D. In 1959, he was trained to become a cosmonaut 18. April 12, 1961/ Yuri Gagarin/ become/ the first human / orbit/ Earth A. In April 12, 1961 Yuri Gagarin became the first human orbiting Earth B. On April 12, 1961 Yuri Gagarin that became the first human to orbit Earth C. Since April 12, 1961 Yuri Gagarin became the first human to orbit Earth D. On April 12, 1961 Yuri Gagarin became the first human to orbit around the Earth 19. he/ die/ March 27, 1968/ plane crash A. He could die on March 27, 1968 in a plane crash B. He was able to die on March 27, 1968 in a plane crash C. He died on March 27, 1968 in a plane crash D. He died on March 27, 1968 for a plane crash 20. play/ guitar/ my favorite hobby A. Playing the guitar is my favorite hobby B. Playing guitar is my favorite hobby C. It is play the guitar my favorite hobby D. Playing the guitar it is my favorite hobby KEYS 1.D 2. D 3. A 4. D 5. D 6. B 7. B 8. A 9. D 10. A 11. D 12. C 13. D 14. D 15. A 16. C 17. D 18. D 19. C 20. A SENTENCE COMPLETION + UNIT 9 – 12 ( Trà Ôn ) Choose the word or phrase that best completes each sentence : 1. I have got no idea where …………. A. has she got that information B. did she get that information C. she got that information D. that information has she got 2. Did he tell you …………………….? A. where could we meet him B. we would be able to meet him where C. where would be able to meet him D. where we would meet him 3. That’s the dress ……………….. A. which is made by Mary B. which making by Mary C. was made by Mary D. made by Mary
 20. 4. Have you made a decision on that day…………………… A which you will set off B. when you will set off C. at which you will set off D. where you will set off 5. The bicycle ……………………… is very modern. A. I told you about which B. which about I told you C. about I told you which D. about which I told 6. I know some people ………………………… A. who could help you B. whom could help you C. whose help could you D. could help you 7. Many diseases ………………are no longer dangerous today. A. why people died of years ago B. which people died of years ago C. of that people died of years ago D, that people died of years ago 8. The road ……………………… is shaded with trees. A, on which we go to school every day B. at which we go to school every day C. from which we go to school every day D. where we go to school every day 9. I’m sending at the window ……………. A. in which I can see the lake B. where I can see the lake C. at which I can see the lake D. from which I can see the lake 10. I will show you the secondhand book shop ……………. A. when you can find valuable old books B. why you can find valuable old books C. where you can find valuable old books D. which you can find valuable old books 11. Lan’s marriage has been arranged by her family. She is marrying a man ……………… A. that she hardly knows him B. whom she hardly knows him C. she hardly knows D. she hardly knows him 12. The girl has just gone out. Do you know her? Do you know ……………………? A. the girl she has just gone out B, the girl has just gone out C. her has just gone out D. the girl who has just gone out 13. Scientists have developed rockets …………………. A. it can lift up satellites into outer space B. they can lift up satellites into outer space C. that can lift up satellites into outer space D. by which can lift up satellites into outer space 14. The chemists have come to understand the complex molecules ……………….. A. of which life depends B. in which life depends C, at which life depends D. upon life depends 15. Most English men live in the cities ……..are centered. A. trade and manufacturing. B. in which there are trade and manufacturing C. where there are trade and manufacturing D. where trade and manufacturing 16. At this time, her husband ,Pierre Curie, left his town lab work ………and joined forces with her in her search for this unknown radiation. A. when he was successful. B. that he was successful. C. because he was successful. D. in which he was successful. 17. Some years ago, scientists could think of only five ways ……..could end. All of those were concerned with astronomical events. A. the world. B. in which the world. C. which the world. D. that the world. 18. Abstract artists were trying to express……….about a particular object, without attempting to present that object in its realistic form. A. what they felt B. that they felt . C. which they felt. D. they felt it 19. It was such a dirty beach……………….. A. that we decided to stay B. that we decided to stay longer. C. that we decided not to stay D. we decided not to stay 20. Food ,fuel, housing and medical care, the basic necessities of life are the areas …..have been hardest hit by rising prices. A. that Americans. B. where Americans C. which Americans D. there Americans. ANSWER KEYS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D D C D A D A D C C D C D D D B A D B + UNIT 13 – 16 ( Phạm Hùng ) 1. ……………………… had no effect at all. A. The medicine the doctor gave it to me B. The medicine the doctor gave me C.The medicine which the doctor gave it to me D. The medicine which given to me by the doctor 2. What was the name of your friend …………………………………. ? A. his tent we borrowed B. who his tent we borrowed C.that his tent we borrowed D. whose tent we borrowed 3. I read a book about Picasso, ………………………….. A. is a Spanish painter B. a Spanish painter C.who a Spanish painter is D. that is a Spanish painter 4. If you do something for a while, that means you do it ……………………………….. A. now and then B. for a short time C. for a long time D.very often 5. It was to show his gratitude to her …………………………… A. when he bought her a pair of earrings B. then a pair of earrings was bought by him C.that he bought her a pair of earrings D. so that he bought her a pair of earrings 6. …………………… a technical failure, Gagarin might never have been back to Earth A. Had there been B. If there were C. If there has been D. If there would have been
673936

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm