Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2016-2017

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: 0.08 M | File type: PDF
of x

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2016-2017. Mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2016-2017 dành cho khối lớp 4, với cách trình bày rõ ràng sẽ giúp học sinh rèn luyện một số kỹ năng làm bài thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4. Chúc các bạn thành công!. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-violympic-toan-tieng-anh-lop-4-vong-3-nam-2016-2017-tc5auq.html

Nội dung


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 3 NĂM 2016 – 2017

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: What is the place value of digit 5 in this number 45

Câu 2: Fill in the given sequences with the next consecutive natural number: 3; 5 7; ...

Câu 3: Compare: A = 10 + 32 + 54 + 76 + 98 and B = 54 + 90 + 36 + 12 + 78

Câu 4: What is the missing number in the blank: 496 x 7 = ... + 450

Câu 5: Find the value of the following expressions: 6000 - 1300 x 2

Câu 6: Find the value of the following expressions: 9000 + 1000 : 2

Câu 7: What is the place value of digit 5 in this number 456

Câu 8: What is the place value of digit 5 in this number 12589

Câu 9: What is the place value of digit 5 in this number 195300

Câu 10: Fill in the given sequences with the next consecutive natural number: 2; 4; 6

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Fill in the blank with the suitable number

Câu 1: Write the words in number form which consist of: 6 hundred thousands, 6 thousands, 4 thousands and 2 units

Câu 2: Write the words in number form which consist of: 7 ten thousands, 6 thousands, 3 hundreds, 4 tens and 2 units

Câu 3: How many double digit numbers are there?

Câu 4: How many single digit numbers are there?

Câu 5: The perimeter of a square garden is 36m. What is its area?

Câu 6: Anna has 206 stickers and Mary has 78 stickers. How many stickers must Anna give to Mary so that they have the same number of stickers?

Câu 7: 6 is just after of 5 is just before of 6. What is the product of just after and just before of 10?

Câu 8: Find the product of 7 tens and 7 ones

Câu 9: If A is divided by 9 then the sum of the quotient and 9 is the greatest 2 - digit number. Find the value of A

Câu 10: A number has a digit 3 in ones place. Is it greater than 64 but les than 82. What number is it?

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: 9 x 9 = ... x 9 + 9 + 9 + 9 + 9

Câu 2: Fill the suitable digit in the blank: 6...524 > 68524

Câu 3: Fill the suitable digit in the blank: 282828 < 28282...

Câu 4: Fill the suitable digit in the blank: 471... < 4711

Câu 5: Fill the suitable digit in the blank: 25376 > ...5367

Câu 6: Fill in the blank with the previous consecutive natural number: ...; 105

Câu 7: Fill in the blank with the previous consecutive natural number: ...; 1

Câu 8: Find the natural number y if the units digit is 0 and 38 < y < 48

Câu 9: 10 thousands, 15 hundreds, 2 tens is the same as

a) 10170                  b) 11502                  c) 10152                  d) 11520

Đáp án

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 5

Câu 2: 9

Câu 3: =

Câu 4: 3022

Câu 5: 3400

Câu 6: 9500

Câu 7: 50

Câu 8: 500

Câu 9: 5000

Câu 10: 8

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: 634002

Câu 2: 76342

Câu 3: 90

Câu 4: 10

Câu 5: 81

Câu 6: 64

Câu 7: 99

Câu 8: 490

Câu 9: 810

Câu 10: 73

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: 5

Câu 2: 9

Câu 3: 9

Câu 4: 0

Câu 5: 1

Câu 6: 104

Câu 7: 0

Câu 8: 40

Câu 9: d

1091403