Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 15 | Page: 6 | FileSize: 0.68 M | File type: PDF
of x

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 sau đây. Tương tự như các đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 trước, các em học sinh sẽ được kiểm tra kiến thức về từ vựng, làm quen với các một số câu hỏi hay dùng trong giao tiếp cơ bản.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-violympic-tieng-anh-lop-4-vong-3-zbjauq.html

Nội dung


ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 3
Choose the correct answer.
1. This gift is ............ you.A. onB. inC. forD. at
2. A: Tony, where are you ..................? - B. I'm from America.A. atB. fromC. onD. to
3. .................... birth to you!A. NiceB. FineC. HappyD. Happily
4. Are they student? Yes, .......................A. they areB. they doC. are theyD. are their
5.A. ChickenB. WriteC. Lamp

D. Pen6.A. DrinkB. Teddy bearC. DrinkD. Lion
7.A. Yo-yoB. LampC. ChickenD. Lion
Fill in the blank.
8. numb_r

9. mornin_

10. augu_t

11. Vie_nam

12. M_rch

13. This is my sch _ _ l library.

14. Mary is hap _ y because today is her birthday.

15. Good bye. See you tomorr _ w.

16. This i _ a cow.

17. cak _

1062861