Đề thi học kỳ II - Môn tin học 8

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
of x

Đề thi học kỳ II - Môn tin học 8. Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi học kỳ II - Môn tin học 8 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-hoc-ky-ii-mon-tin-hoc-8-trv6tq.html

Nội dung


  1. Người soạn: Nguyễn Thị Thu Hà Đặng Thị Minh Huệ ĐỀ THI HỌC KỲ II Môn : Tin 8 Thời gian : 90 ‘ Lý thuyết: 45 phút Thực hành : 45 phút A. Lý thuyết : ( điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng: 1. Các hoạt động nào sau đây lặp với số lần nhất định: a. Ngày ăn cơm ba bữa b.Mỗi tuần đi tập đàn một lần c. Học cho tới khi thuộc bài d.Nhặt từng cọng rau cho tới khi xong 2. Cú pháp của câu lệnh FOR….DO là: a. for:= to do; b. for:= to do; c. for= to do; d. for= to; do; 3. Trong các câu lệnh lặp sau câu lệnh nào sai: a. while 1=1 do write(‘ hello’); b. i:=1; while i
  2. d. program VD4; var a: real; b: integer; c: char; 6. Trong Pascal, để chương trình tạm dừng cho đến khi người dùng nhấn một phím bất kỳ, ta dùng lệnh: a. Delay(); b. Readln; c. Keypreaaaed; d. Pause; 7. Cho đoạn chương trình sau: S:=0; For i:=1 to 3 do For j:=1 to 3 do s:= s+i+j; Hãy cho biết kết quả của s sau khi chạy chương trình: a. 9 b. 36 c. 13 d.42 8. Cho đoạn chương trình: S:=0; For i:=1 to 5 do s:=s+i; Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên s có kết quả là : a. 20 b. 15 c. 10 d. 0 9. Để di chuyển con trỏ đến cột 10 hàng 10, ta dùng lệnh: a. goto(10); b. gotoxy(10) c. gotoxy(10,10) d. goto(10,10); 10.Câu lệnh length(‘ chao cac ban’) sẽ có giá trị: a. 10 b. 12 c. 14 d. 16
  3. B.Tự luận: ( 5đ) 1) Dịch và sửa lỗi cho chương trình sau: Program tao_bang; Uses crt; Var i: byte; { chi so hang} j: byte; { chỉ số cột} begin clrscr; for := 0 to 9 do begin for j:=0 to 9 do write( 10*i+j:4); writeln; end; readln end. 2) Viết chương trình in ra màn hình bảng nhân của một số từ 1 đến 9, số được nhập từ bàn phím và dừng màn hình để có thể quan sát kết quả. **********************
  4. B.
892359

Tài liệu liên quan


Xem thêm