Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn Giải toán bằng máy tính Casio (Vòng 2) - THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 88 | Page: 2 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
of x

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn Giải toán bằng máy tính Casio (Vòng 2) - THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa). Dưới đây là Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn Giải toán bằng máy tính Casio (Vòng 2) của Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa) kèm đáp án. Mời các quý thầy cô giáo cùng các em học sinh tham khảo.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-chon-doi-tuyen-hoc-sinh-gioi-lop-12-mon-giai-toan-bang-may-tinh-casio-von-iol8tq.html

Nội dung


sëgi¸odôcvμ®μot¹othanhho¸ Tr−êng thpt hμm rång ................................. ®Òthichän®éituyÓnhäcsinhgiáilíp12 M«n: Gi¶i to¸n b»ng m¸y tÝnh Casio - Vßng 2. Thêi gian lμm bμi: 120 phót Ngμy thi: 03 / 12 / 2009 Chó ý : 1. ThÝ sinh chØ ®−îc sö dông m¸y tÝnh Casio f x - 570MS trë xuèng. 2. NÕu kh«ng nãi g× thªm, h4y tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 6 ch÷ sè thËp ph©n. 3. NÕu tÝnh gãc th× tÝnh chÝnh x¸c ®Õn ®é, phót, gi©y. §Ò bμi KÕt qu¶ 2 Bμi 1 ( 2 ®iÓm ) Cho hμm sè y x 1 (C). T×m to¹ ®é tiÕp ®iÓm cña tiÕp tuyÕn víi (C) ®i qua ®iÓm A(1; -2). Bμi 2 ( 2 ®iÓm ) Cho hμm sè y 2x 1 3 (C). T×m to¹ ®é hai ®iÓm A, B thuéc hai nh¸nh kh¸c nhau cña (C) sao cho ®é dμi ®o¹n AB ng¾n nhÊt. Bμi 3 ( 2 ®iÓm ) Cho P(x) = x4 + ax3 + bx2 + cx + d. BiÕt P(1) = -1807, P(2) = -14893, P(2008) = -8086401493, P(2010) = 8130602003. H=y tÝnh: P(2009) ? Bμi 4 ( 2 ®iÓm ) T×m nghiÖm x0; cña ph−¬ng tr×nh: 48 cos4 x sin2 x 1 cot2x.cot x 0 Bμi 5 ( 2 ®iÓm ) Cho a > 0, b > 0 vμ a + b = 1. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cña biÓu thøc F = a12 + b12. Bμi 6 ( 2 ®iÓm ) Cho P(x) 1 2 x 3 x4 10 . TÝnh tæng tÊt c¶ c¸c hÖ sè cña c¸c sè h¹ng trong khai triÓn cña P(x). Bμi 7 ( 2 ®iÓm ) Cã15häcsinhgiáilípA,12häcsinhgiáilípB, 9häc sinhgiáilípC.TÝnhx¸csuÊt®Óchän®−îc10emdùthiHSGtØnhcã®ñhäc sinh3líptrªnbiÕtkh¶n¨ngcñac¸c emlμ nh−nhau. Bμi 8 ( 2 ®iÓm ) ChoABC.Trªnc¹nhAClÊy®iÓmDsaochoAD=3DC. biÕtgãcAb»ng400 vμgãc BDC=650.TÝnhsè®ocñagãcBCA. Bμi 9 ( 2 ®iÓm ) Cho tø diÖn ABCD biÕt: AB = 10, BC = 11, CA = 12, DA = DB = DC = 9. TÝnh thÓ tÝch tø diÖn ABCD. Bμi 10 ( 2 ®iÓm) Cho hμm sè f (x) xx x . TÝnh tæng: S f (cot2 1) f (cot2 2) f (cot2 3) ... f (cot2 99) f (cot2 100) sëgi¸odôcvμ®μot¹othanhho¸ Tr−êng thpt hμm rång ................................. §¸p¸n ®Òthichän®éituyÓnhäcsinhgiái12 M«n: Gi¶i to¸n b»ng m¸y tÝnh Casio - Vßng 2. Thêi gian lμm bμi: 120 phót Ngμy thi: 03 / 12 / 2009 Chó ý : 1. ThÝ sinh chØ ®−îc sö dông m¸y tÝnh Casio f x - 570MS trë xuèng. 2. NÕu kh«ng nãi g× thªm, h4y tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 6 ch÷ sè thËp ph©n. 3. NÕu tÝnh gãc th× tÝnh chÝnh x¸c ®Õn ®é, phót, gi©y. §Ò bμi KÕt qu¶ 2 Bμi 1 ( 2 ®iÓm ) Cho hμm sè y x 1 (C). T×m to¹ ®é tiÕp ®iÓm cña tiÕp tuyÕn víi (C) ®i qua ®iÓm A(1; -2). Bμi 2 ( 2 ®iÓm ) Cho hμm sè y 2x 1 3 (C). T×m to¹ ®é hai ®iÓm A, B thuéc hai nh¸nh kh¸c nhau cña (C) sao cho ®é dμi ®o¹n AB ng¾n nhÊt. Bμi 3 ( 2 ®iÓm ) Cho P(x) = x4 + ax3 + bx2 + cx + d. BiÕt P(1) = -1807, P(2) = -14893, P(2008) = -8086401493, P(2010) = 8130602003. H=y tÝnh: P(2009) ? Bμi 4 ( 2 ®iÓm ) T×m nghiÖm x0; cña ph−¬ng tr×nh: 48 cos4 x sin2 x 1 cot2x.cot x 0 Bμi 5 ( 2 ®iÓm ) Cho a > 0, b > 0 vμ a + b = 1. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cña biÓu thøc F = a12 + b12. 10 Bμi 6 ( 2 ®iÓm ) Cho P(x) 1 2 x 3 x4 . TÝnh tæng tÊt c¶ c¸c hÖ sè cña c¸c sè h¹ng trong khai triÓn cña P(x). Bμi 7 ( 2 ®iÓm ) Cã15häcsinhgiáilípA,12häcsinhgiáilípB, 9häc sinhgiáilípC.TÝnhx¸csuÊt®Óchän®−îc10emdùthiHSGtØnhcã®ñhäc sinh3líptrªnbiÕtkh¶n¨ngcñac¸c emlμ nh−nhau. Bμi 8 ( 2 ®iÓm ) ChoABC.Trªnc¹nhAClÊy®iÓmDsaochoAD=3DC. biÕtgãcAb»ng400 vμgãc BDC=650.TÝnhsè®ocñagãcBCA. Bμi 9 ( 2 ®iÓm ) Cho tø diÖn ABCD biÕt: AB = 10, BC = 11, CA = 12, DA = DB = DC = 9. TÝnh thÓ tÝch tø diÖn ABCD. Bμi 10 ( 2 ®iÓm) Cho hμm sè f (x) xx 3 . TÝnh tæng: S f (cot2 1) f (cot2 2) f (cot2 3) ... f (cot2 99) f (cot2 100) x -2,618034 y -4,236068 x -0,381966 y20,236068 x 1,563771 y 0,850443 x 0,436229 yB1,977984 = 9992009 x 0,392699 x 1,178097 x 1,963495 x42,748894 MaxF = 1 minF 0,000488 3,387260 0,957719 102039’9,7” 108,581479 24,566849 ... - tailieumienphi.vn 972592

Tài liệu liên quan


Xem thêm