of x

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn Giải toán bằng máy tính Casio (Vòng 2) - THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 88 | Page: 2 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
88 lần xem

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn Giải toán bằng máy tính Casio (Vòng 2) - THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa). Dưới đây là Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn Giải toán bằng máy tính Casio (Vòng 2) của Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa) kèm đáp án. Mời các quý thầy cô giáo cùng các em học sinh tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-chon-doi-tuyen-hoc-sinh-gioi-lop-12-mon-giai-toan-bang-may-tinh-casio-von-iol8tq.html

Nội dung

TLMP chia sẽ đến cộng đồng bài Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn Giải toán bằng máy tính Casio (Vòng 2) - THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa)Tài liệu Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn Giải toán bằng máy tính Casio (Vòng 2) - THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa) thuộc chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra được giới thiệu bởi dethikiemtra đến thành viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra , có tổng cộng 2 trang , thuộc file PDF, cùng danh mục toánĐề thi chọn học sinh giỏi lớp 12, Giải toán bằng máy tính Casio, Đề thi Giải toán bằng máy tính Casio, Đề thi chọn học sinh giỏi toán, Đề thi học sinh giỏi lớp 12, Đề thi học sinh giỏi : Dưới đây là Đề thi chọn đội tuyển học sinh chuyên nghiệp lớp 12 môn Giải toán bằng máy tính Casio (Vòng 2) của Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa) kèm đáp án, ý nữa Mời những quý thầy giáo viên cùng những em học sinh tham khảo,còn cho biết thêm sëgi¸odôcvμ®μot¹othanhho¸ Tr−êng thpt hμm rång , thêm nữa ®Òthichän®éituyÓnhäcsinhgiáilíp12 M«n: Gi¶i to¸n b»ng m¸y tÝnh Casio - Vßng 2, nói thêm là Thêi gian lμm bμi: 120 phót Ngμy thi: 03 / 12 / 2009 Chó ý : 1, tiếp theo là ThÝ sinh chØ ®−îc sö dông m¸y tÝnh Casio f x - 570MS trë xuèng, bên cạnh đó 2, thêm nữa NÕu kh«ng nãi g× thªm, h4y tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 6 ch÷ sè thËp ph©n, ngoài ra 3, nói thêm là NÕu tÝnh gãc th× tÝnh chÝnh x¸c ®Õn ®é, phót, gi©y, bên cạnh đó §Ò bμi KÕt qu¶ 2 Bμi 1 ( 2 ®iÓm ) Cho hμm sè y x 1 (C), ngoài ra T×m to¹ ®é tiÕp ®iÓm cña tiÕp tuyÕn víi (C) ®i qua ®iÓm A(1; -2),còn cho biết thêm Bμi 2 ( 2 ®iÓm ) Cho hμm sè y 2x 1 3 (C),còn cho biết thêm T×m to¹ ®é hai ®iÓm A, B
sëgi¸odôcvμ®μot¹othanhho¸ Tr−êng thpt hμm rång ................................. ®Òthichän®éituyÓnhäcsinhgiáilíp12 M«n: Gi¶i to¸n b»ng m¸y tÝnh Casio - Vßng 2. Thêi gian lμm bμi: 120 phót Ngμy thi: 03 / 12 / 2009 Chó ý : 1. ThÝ sinh chØ ®−îc sö dông m¸y tÝnh Casio f x - 570MS trë xuèng. 2. NÕu kh«ng nãi g× thªm, h4y tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 6 ch÷ sè thËp ph©n. 3. NÕu tÝnh gãc th× tÝnh chÝnh x¸c ®Õn ®é, phót, gi©y. §Ò bμi KÕt qu¶ 2 Bμi 1 ( 2 ®iÓm ) Cho hμm sè y x 1 (C). T×m to¹ ®é tiÕp ®iÓm cña tiÕp tuyÕn víi (C) ®i qua ®iÓm A(1; -2). Bμi 2 ( 2 ®iÓm ) Cho hμm sè y 2x 1 3 (C). T×m to¹ ®é hai ®iÓm A, B thuéc hai nh¸nh kh¸c nhau cña (C) sao cho ®é dμi ®o¹n AB ng¾n nhÊt. Bμi 3 ( 2 ®iÓm ) Cho P(x) = x4 + ax3 + bx2 + cx + d. BiÕt P(1) = -1807, P(2) = -14893, P(2008) = -8086401493, P(2010) = 8130602003. H=y tÝnh: P(2009) ? Bμi 4 ( 2 ®iÓm ) T×m nghiÖm x0; cña ph−¬ng tr×nh: 48 cos4 x sin2 x 1 cot2x.cot x 0 Bμi 5 ( 2 ®iÓm ) Cho a > 0, b > 0 vμ a + b = 1. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cña biÓu thøc F = a12 + b12. Bμi 6 ( 2 ®iÓm ) Cho P(x) 1 2 x 3 x4 10 . TÝnh tæng tÊt c¶ c¸c hÖ sè cña c¸c sè h¹ng trong khai triÓn cña P(x). Bμi 7 ( 2 ®iÓm ) Cã15häcsinhgiáilípA,12häcsinhgiáilípB, 9häc sinhgiáilípC.TÝnhx¸csuÊt®Óchän®−îc10emdùthiHSGtØnhcã®ñhäc sinh3líptrªnbiÕtkh¶n¨ngcñac¸c emlμ nh−nhau. Bμi 8 ( 2 ®iÓm ) ChoABC.Trªnc¹nhAClÊy®iÓmDsaochoAD=3DC. biÕtgãcAb»ng400 vμgãc BDC=650.TÝnhsè®ocñagãcBCA. Bμi 9 ( 2 ®iÓm ) Cho tø diÖn ABCD biÕt: AB = 10, BC = 11, CA = 12, DA = DB = DC = 9. TÝnh thÓ tÝch tø diÖn ABCD. Bμi 10 ( 2 ®iÓm) Cho hμm sè f (x) xx x . TÝnh tæng: S f (cot2 1) f (cot2 2) f (cot2 3) ... f (cot2 99) f (cot2 100) sëgi¸odôcvμ®μot¹othanhho¸ Tr−êng thpt hμm rång ................................. §¸p¸n ®Òthichän®éituyÓnhäcsinhgiái12 M«n: Gi¶i to¸n b»ng m¸y tÝnh Casio - Vßng 2. Thêi gian lμm bμi: 120 phót Ngμy thi: 03 / 12 / 2009 Chó ý : 1. ThÝ sinh chØ ®−îc sö dông m¸y tÝnh Casio f x - 570MS trë xuèng. 2. NÕu kh«ng nãi g× thªm, h4y tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 6 ch÷ sè thËp ph©n. 3. NÕu tÝnh gãc th× tÝnh chÝnh x¸c ®Õn ®é, phót, gi©y. §Ò bμi KÕt qu¶ 2 Bμi 1 ( 2 ®iÓm ) Cho hμm sè y x 1 (C). T×m to¹ ®é tiÕp ®iÓm cña tiÕp tuyÕn víi (C) ®i qua ®iÓm A(1; -2). Bμi 2 ( 2 ®iÓm ) Cho hμm sè y 2x 1 3 (C). T×m to¹ ®é hai ®iÓm A, B thuéc hai nh¸nh kh¸c nhau cña (C) sao cho ®é dμi ®o¹n AB ng¾n nhÊt. Bμi 3 ( 2 ®iÓm ) Cho P(x) = x4 + ax3 + bx2 + cx + d. BiÕt P(1) = -1807, P(2) = -14893, P(2008) = -8086401493, P(2010) = 8130602003. H=y tÝnh: P(2009) ? Bμi 4 ( 2 ®iÓm ) T×m nghiÖm x0; cña ph−¬ng tr×nh: 48 cos4 x sin2 x 1 cot2x.cot x 0 Bμi 5 ( 2 ®iÓm ) Cho a > 0, b > 0 vμ a + b = 1. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cña biÓu thøc F = a12 + b12. 10 Bμi 6 ( 2 ®iÓm ) Cho P(x) 1 2 x 3 x4 . TÝnh tæng tÊt c¶ c¸c hÖ sè cña c¸c sè h¹ng trong khai triÓn cña P(x). Bμi 7 ( 2 ®iÓm ) Cã15häcsinhgiáilípA,12häcsinhgiáilípB, 9häc sinhgiáilípC.TÝnhx¸csuÊt®Óchän®−îc10emdùthiHSGtØnhcã®ñhäc sinh3líptrªnbiÕtkh¶n¨ngcñac¸c emlμ nh−nhau. Bμi 8 ( 2 ®iÓm ) ChoABC.Trªnc¹nhAClÊy®iÓmDsaochoAD=3DC. biÕtgãcAb»ng400 vμgãc BDC=650.TÝnhsè®ocñagãcBCA. Bμi 9 ( 2 ®iÓm ) Cho tø diÖn ABCD biÕt: AB = 10, BC = 11, CA = 12, DA = DB = DC = 9. TÝnh thÓ tÝch tø diÖn ABCD. Bμi 10 ( 2 ®iÓm) Cho hμm sè f (x) xx 3 . TÝnh tæng: S f (cot2 1) f (cot2 2) f (cot2 3) ... f (cot2 99) f (cot2 100) x -2,618034 y -4,236068 x -0,381966 y20,236068 x 1,563771 y 0,850443 x 0,436229 yB1,977984 = 9992009 x 0,392699 x 1,178097 x 1,963495 x42,748894 MaxF = 1 minF 0,000488 3,387260 0,957719 102039’9,7” 108,581479 24,566849 ... - tailieumienphi.vn 972592

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm