Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn Giải toán bằng máy tính Casio năm học 2010-1011 - THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 2 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
of x

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn Giải toán bằng máy tính Casio năm học 2010-1011 - THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa). Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn Giải toán bằng máy tính Casio năm học 2010-1011 của Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa) sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Toán và những bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi này.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-chon-doi-tuyen-hoc-sinh-gioi-lop-12-mon-giai-toan-bang-may-tinh-casio-nam-kol8tq.html

Nội dung


së gi¸o dôc vμ ®μo t¹o thanh ho¸ Tr−êng thpt hμm rång ®Ò thi chän häc sinh giái líp 12 gi¶i to¸n b»ng m¸y tÝnh casio ............................................... n¨m häc 2010-2011 Thêi gian 150 phót Chó ý : 1. ThÝ sinh chØ ®−îc sö dông m¸y tÝnh Casio f x - 570MS trë xuèng. 2. NÕu tÝnh gãc th× tÝnh chÝnh x¸c ®Õn ®é, phót, gi©y. 3. NÕu kh«ng nãi g× thªm, h4y tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 6 ch÷ sè thËp ph©n. §Ò bμi KÕt qu¶ Bμi 1 ( 2 ®iÓm ) Cho hμm sè y f (x) x2 sin2x 3cos x 2 (C). 1/ TÝnh gi¸ trÞ cña f / f . 2/ Gäiy=ax+blμtiÕptuyÕncña®åthÞ(C)t¹i®iÓmcãhoμnh®éx0 = 2 . TÝnh a vμ b. Bμi 2 ( 2 ®iÓm ) Gi¶i c¸c ph−¬ng tr×nh sau 1/ 1 4x2 2. x2 1 8x. 2/ 8sin x cos x sin x víi x1 ;4 Bμi 3 ( 1 ®iÓm ) Cho Un 1 3 5 ... 2n 1. TÝnh: limUn. Bμi 4 ( 1 ®iÓm ) Trong hộp có 100 viên bi ñược ñánh số từ 1 ñến 100. Chọn ngẫu nhiên ñồng thời 3 viên. Tính xác suất của biến cố: "Tổng 3 số trên 3 viên bi là một số chia hết cho 3" Bμi 5 ( 1 ®iÓm) Cho ®−êng trßn (C): x2 + y2 + 2x - 2y -23 = 0 vμ A(1; 6). Mét ®−êng th¼ng qua A c¾t (C) t¹i B vμ C. T×m to¹ ®é ®iÓm B biÕt B lμ trung ®iÓm cña AC. Bμi 6 ( 1®iÓm ) Cho tø diÖn ABCD biÕt: AB = 5 , AC = 4 , AD = 3, gãc BAC = 600, gãc CAD = 900, gãc BAD = 1200. M, N lÇn l−ît thuéc AB vμ CD sao cho AM = 2 MB, DN = 2NC. TÝnh gãc gi÷a hai ®−êng th¼ng MN vμ AC. A Bμi 7 ( 1 ®iÓm ) Cho ngò gi¸c ®Òu ABCDE néi tiÕp ®−êng trßn t©m O b¸n kÝnh R = 5 7 . KÎ c¸c ®−êng chÐo cña ngò gi¸c, chóng B c¾t nhau t¹i M,N,P,Q,K. TÝnh diÖn tÝch cña h×nh «ng sao t« ®Ëm. M N E O K P Q C D Bμi 8 ( 1 ®iÓm ) Cho x, y tho¶ m\n 4x2 + y2 = 4. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cña M = x2 - 3xy + 2y2 së gi¸o dôc vμ ®μo t¹o thanh ho¸ Tr−êng thpt hμm rång ............................................... §Ò bμi ®¸p¸n®Òthichänhäcsinhgiáilíp12 gi¶i to¸n b»ng m¸y tÝnh casio n¨m häc 2009-2010 Thêi gian 150 phót KÕt qu¶ Bμi 1 ( 2 ®iÓm ) Cho hμm sè y f (x) x2 sin2x 3cos x 2 (C). 1/ TÝnh gi¸ trÞ cña f / f . 2/ Gäiy=ax+blμtiÕptuyÕncña®åthÞ(C)t¹i®iÓmcãhoμnh®éx0 = 2 . TÝnh a vμ b. Bμi 2 ( 2 ®iÓm ) Gi¶i c¸c ph−¬ng tr×nh sau 1/ 1 4x2 2. x2 1 8x. 2/ 8sin x cos x sin x víi x 2;4 Bμi 3 ( 1 ®iÓm ) Cho Un 1 3 5 ... 2n 1. TÝnh: limUn. Bμi 4 ( 1 ®iÓm ) Trong hộp có 100 viên bi ñược ñánh số từ 1 ñến 100. Chọn ngẫu nhiên ñồng thời 3 viên. Tính xác suất của biến cố: "Tổng 3 số trên 3 viên bi là một số chia hết cho 3" Bμi 5 ( 1 ®iÓm) Cho ®−êng trßn (C): x2 + y2 + 2x - 2y -23 = 0 vμ A(1; 6). Mét ®−êng th¼ng qua A c¾t (C) t¹i B vμ C. T×m to¹ ®é ®iÓm B biÕt B lμ trung ®iÓm cña AC. Bμi 6 ( 1®iÓm ) Cho tø diÖn ABCD biÕt: AB = 5 , AC = 4 , AD = 3, gãc BAC = 600, gãc CAD = 900, gãc BAD = 1200. M, N lÇn l−ît thuéc AB vμ CD sao cho AM = 2 MB, DN = 2NC. TÝnh gãc gi÷a hai ®−êng th¼ng MN vμ AC. A Bμi 7 ( 1 ®iÓm ) Cho ngò gi¸c ®Òu ABCDE néi tiÕp ®−êng 1/ 1,716020 2/ a 3,748410 b -1,470520 1/ x 0,353553 2/ x1 0,523599 2 3,665191 x3 1,308997 4 2,879793 =0,375 0,333469 + x1 = 2, y1 = 5 + x - 0,413793, y2 5,965517 74018`22" S 0,241703 trßn t©m O b¸n kÝnh R = 5 7 . KÎ c¸c ®−êng chÐo cña ngò gi¸c, chóng B c¾t nhau t¹i M,N,P,Q,K. TÝnh diÖn tÝch cña h×nh «ng sao t« ®Ëm. M N E O K P Q C D Bμi 8 ( 1 ®iÓm ) Cho x, y tho¶ m\n 4x2 + y2 = 4. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cña M = x2 - 3xy + 2y2 minM -0,109772 maxM 9,109772 Ng−êi ra ®Ò NguyÔn H÷u ThËn ... - tailieumienphi.vn 972594

Tài liệu liên quan


Xem thêm