Đề tài: “Xuất khẩu ở Công ty Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không Thực trạng và Giải pháp ”.

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 41 | FileSize: 0.33 M | File type: PDF
of x

Đề tài: “Xuất khẩu ở Công ty Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không Thực trạng và Giải pháp ”.. Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “xuất khẩu ở công ty cung ứng dịch vụ hàng không thực trạng và giải pháp ”.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-tai-xuat-khau-o-cong-ty-cung-ung-dich-vu-hang-khong-thuc-trang-va-giai-phap-q590tq.html

Nội dung


 1. Đề tài: “Xuất khẩu ở Công ty Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không Thực trạng và Giải pháp ”
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 Lêi nãi ®Çu Ho¹t ®éng xuÊt khÈu gi÷ vai trß hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cña bÊt kú quèc gia nµo trªn thÕ giíi. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, c¸c quèc gia khai th¸c ®­îc lîi thÕ cña m×nh trong ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, t¹o nguån thu lîi nhuËn quan träng cho ®Êt n­íc, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n. §èi víi ViÖt Nam, ho¹t ®éng xuÊt khÈu thùc sù cã ý nghÜa chiÕn l­îc trong sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ tõng b­íc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Õn n¨m 2010, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· nªu râ: “Chóng ta ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng mét nÒn kinh tÕ më cöa theo h­íng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ®ång thêi thay thÕ nhËp khÈu b»ng nh÷ng mÆt hµng trong n­íc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶”. C«ng ty Cung øng DÞch Vô Hµng Kh«ng ®­îc h×nh thµnh vµ thùc hiÖn nhiÖm vô xuÊt nhËp khÈu tr­íc hÕt cho nghµnh hµng kh«ng. C«ng ty chó träng trong c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu cña m×nh. Trong suèt thêi gian tån t¹i vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ®· t×m ra cho m×nh mét h­íng ®i ®óng trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®Æc biÖt trong t×nh h×nh kinh tÕ trong n­íc vµ thÕ giíi hiÖn nay cã nhiÒu biÕn ®éng lín vµ C«ng ty ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc, C«ng ty vÉn cßn kh«ng Ýt khã kh¨n cÇn ph¶i kh¾c phôc.§Ó nghiªn cøu s©u h¬n ho¹t ®éng s¶n suÊt cña c«ng ty, ®ång thêi trang bÞ thªm cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc thùc tiÔn vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng .§­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy PGS TrÇn V¨n Chu, em ®· chän ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp “XuÊt khÈu ë C«ng ty Cung øng DÞch Vô Hµng Kh«ng Thùc tr¹ng vµ Gi¶i ph¸p ”. C¬ cÊu luËn v¨n ngoµi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 ch­¬ng . Ch­¬ng I: Vai trß cña XuÊt KhÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¹i C«ng ty Cung øng DÞch Vô Hµng Kh«ng. Ch­¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty. Do cßn h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc còng nh­ hiÓu biÕt thùc tÕ, bµi luËn v¨n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u tõ c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« c¸c chó c¸n bé trong C«ng ty còng nh­ c¸c b¹n sinh viªn quan t©m. 1 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 Ch­¬ng I vai trß cña xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam I. ý nghÜa cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë c«ng ty Cung øng DÞch Vô Hµng Kh«ng. §Ó ®¶m b¶o an toµn, chñ ®éng, kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn cho c¸c chuyÕn bay vµ ho¹t ®éng t¹i s©n bay Tæng C«ng Ty Hµng Kh«ng ViÖt Nam ®· thèng nhÊt tæ chøc ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ cung øng dÞch vô cho c¸c chuyÕn bay vµ s©n bay. §©y lµ ho¹t ®éng thiÕt thùc gióp cho c¸c chuyÕn bay vµ s©n bay tiÖn viÖc qu¶n lý ngay t¹i s©n bay vµ ngoµi s©n bay. C«ng ty Cung øng dÞch vô Hµng Kh«ng cÊn cã hµng ®Ó cung cÊp cho ngµnh. CÇn b¶o ®¶m tÝnh an toµn vµ kÞp thêi, kh«ng bÞ ®éng do viÖc cung øng hµng ho¸ vµ dÞch vô g©y nªn. XuÊt khÈu cña C«ng ty Cung øng dÞch vô Hµng Kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn cã l·i, cã ®ñ vèn ho¹t ®éng nhËp hµng vµ cho c¸c chuyÕn bay cho h·ng Hang Kh«ng Quèc gia ViÖt Nam vµ t¹i s©n bay. Ngµy nay, trong c¬ chÕ thÞ tr­êng viÖc tæ chøc ®¬n vÞ ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu ®­îc khuyÕn khÝch nªn c«ng ty ®· kÞp thêi h×nh thµnh tæ chøc ho¹t ®éng. II. Vai trß cña xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ víi c«ng ty cung øng dÞch vô hµng kh«ng. 1. Kh¸i niÖm ho¹t ®éng xuÊt khÈu: XuÊt khÈu lµ viÖc b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô v­ît qua biªn giíi quèc gia trªn c¬ së dïng tiÒn tÖ lµm ®¬n vÞ thanh to¸n. TiÒn tÖ ë ®©y cã thÓ lµ ngo¹i tÖ ®èi víi mét quèc gia hoÆc ®èi víi c¶ hai quèc gia. XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng rÊt c¬ b¶n cña kinh tÕ ®èi ngo¹i, ®· xuÊt hiÖn tõ rÊt l©u vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ khai th¸c ®­îc lîi thÕ cña c¸c quèc gia trong ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, t¹o nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc, trong mäi ®iÒu kiÖn víi nhiÒu lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau. Ph¹m vi ho¹t ®éng xuÊt khÈu rÊt réng c¶ vÒ kh«ng gian vµ thêi gian. 2. Vai trß cña xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. XuÊt khÈu hµng ho¸ n»m trong kh©u ph©n phèi vµ l­u th«ng hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng, nh»m môc ®Ých liªn kÕt gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng gi÷a n­íc nµy víi n­íc kh¸c. Vai trß cña xuÊt khÈu ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c ®iÓm sau: 2 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 2.1. XuÊt khÈu lµ ph­¬ng tiÖn chÝnh t¹o nguån vèn cho nhËp khÈu phôc vô C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. NhiÖm vô träng t©m c¬ b¶n cña ViÖt Nam trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 10 n¨m 2001 - 2010 lµ: ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc. §Ó tiÕn hµnh C«ng nghiÖp ho¸-HiÖn ®¹i ho¸ th× cÇn ph¶i cã ®ñ 4 nh©n tè nh©n lùc, tµi nguyªn, nguån vèn vµ kü thuËt. Nh­ng hiÖn nay, kh«ng ph¶i bÊt cø quèc gia nµo còng cã ®ñ c¸c yÕu tè ®ã ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn trong ®ã cã ViÖt Nam. §Ó C«ng nghiÖp ho¸-HiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái ph¶i cã sè vèn lín ®Ó nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, kü thuËt,c«ng nghÖ tiÕn tiÕn. Nguån vèn ®Ó nhËp khÈu cã thÓ ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån nh­: - Tõ tÝch luü trong nÒn kinh tÕ quèc d©n - §Çu t­ n­íc ngoµi. - Vay nî, viÖn trî. - Thu tõ ho¹t ®éng du lÞch, dÞchvô thu ngo¹i tÖ. - XuÊt khÈu hµng ho¸. 2.2. XuÊt khÈu ®ãng gãp vµo viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÕ giíi lµ tÊt yÕu ®èi víi ViÖt Nam. Cã hai c¸ch nh×n nhËn vÒ t¸c ®éng cña xuÊt khÈu ®èi víi s¶n xuÊt vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Mét lµ: xuÊt khÈu chØ lµ tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm thõa do s¶n xuÊt v­ît qu¸ nhu cÇu néi ®Þa. Trong tr­êng hîp nÒn kinh tÕ cßn l¹c hËu vµ chËm ph¸t triÓn nh­ n­íc ta, s¶n xuÊt vÒ c¬ b¶n ch­a ®ñ tiªu dïng vµ nÕu chØ thô ®éng chê sù thõa ra cña s¶n xuÊt th× xuÊt khÈu vÉn cø nhá bÐ, kh«ng cã c¬ së tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Hai lµ: trªn c¬ së lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt n­íc m×nh, coi thÞ tr­êng lµ ®iÓm xuÊt ph¸t vµ ®Æc biÖt thÞ tr­êng thÕ giíi lµ h­íng quan träng ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt, chØ s¶n xuÊt c¸i g× thÞ tr­êng cÇn. Quan ®iÓm nµy xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ tr­êng thÕ giíi kÕt hîp víi tiÒm n¨ng, thùc lùc cña ®Êt n­íc ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt, h×nh thµnh c¸c ngµnh kinh tÕ h­íng vÒ xuÊt khÈu. Nh÷ng ngµnh kinh tÕ ®ã ph¶i cã kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó hµng ho¸ khi tham gia thÞ tr­êng thÕ giíi cã ®ñ søc 3 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 c¹nh tranh vµ m¹ng l¹i lîi Ých cho quèc gia. §iÒu ®ã cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. §ã lµ: - XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ngµnh kh¸c cã c¬ héi ph¸t triÓn thuËn lîi. - XuÊt khÈu t¹o kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng tiªu thô gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. - XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn më réng kh¶ n¨ng cung cÊp ®Çu vµo cho s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong n­íc. - Th«ng qua xuÊt khÈu, hµng ho¸ cña ta sÏ tham gia vµo cuéc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. C¸c cuéc c¹nh tranh nµy ®ßi hái chóng ta ph¶i tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, h×nh thµnh c¬ cÊu s¶n xuÊt thÝch nghi ®­îc víi thÞ tr­êng . Nh­ vËy, theo c¸ch hiÓu nµy, xuÊt khÈu ®­îc coi lµ gi¶i ph¸p lµm chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ mét c¸ch m¹nh mÏ theo chiÒu h­íng cã lîi h¬n, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n. 2.3. XuÊt khÈu t¸c ®éng tÝch cùc dÕn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. T¸c ®éng cña xuÊt khÈu ®Õn ®êi sèng cña ng­êi d©n bao gåm rÊt nhiÒu mÆt. Tr­íc hÕt s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu lµ n¬i thu hót hµng triÖu lao ®éng vµo lµm viÖc víi thu nhËp kh¸. XuÊt khÈu cßn t¹o ra nguån vèn ®Ó nhËp khÈu vËt phÈm tiªu dïng thiÕt yÕu phôc vô ®êi sèng vµ ®¸p øng ngµy cµng phong phó thªm nhu cÇu ng­êi d©n. 2.4. XuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cña n­íc ta. Quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i lµ tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ vÒ th­¬ng m¹i, kinh tÕ vµ khoa häc kü thuËt gi÷a mét quèc gia nµy víi mét quèc gia kh¸c. C¸c h×nh thøc cña quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ lµ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ h÷u h×nh, ®Çu t­ quèc tÕ, du lÞch dÞch vô, xuÊt khÈu lao ®éng, hîp t¸c khoa häc kü thuËt, hîp t¸c s¶n xuÊt, hîp t¸c tµi chÝnh. XuÊt khÈu lµ mét ho¹t ®éng rÊt c¬ b¶n cña kinh tÕ ®èi ngo¹i, lµ ph­¬ng tiÖn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. §Èy m¹nh xuÊt khÈu ®­îc coi lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa chiÕn l­îc ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. HiÖn nay Nhµ n­íc ®· vµ ®ang thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ h­íng vÒ xuÊt khÈu (tÊt nhiªn kh«ng coi nhÑ s¶n xuÊt trong n­íc vµ thÞ tr­êng trong n­íc), khuyÕn 4 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 khÝch t­ nh©n më réng xuÊt khÈu ®Ó gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¨ng thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu víi c¸c c«ng ty cã ý nghÜa rÊt quan träng. Thùc chÊt nã lµ ho¹t ®éng b¸n hµng cña c¸c C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ thu lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng nµy gãp phÇn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Lîi nhuËn lµ nguån bæ sung vµo nguån vèn kinh doanh, c¸c quü cña C«ng ty. Lîi nhuËn cao cho phÐp C«ng ty ®Èy m¹nh t¸i ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh, t¨ng nguån vèn l­u ®éng ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, gióp C«ng ty ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn. XuÊt khÈu hµng ho¸ cßn cã vai trß n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty trªn tr­êng quèc tÕ. Nã cho phÐp C«ng ty thiÕt lËp ®­îc c¸c mèi quan hÖ víi nhiÒu b¹n hµng ë c¸c n­íc kh¸c nhau vµ sÏ rÊt cã lîi cho C«ng ty nÕu duy tr× tèt mèi quan hÖ nµy. §Ó cã ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty, ng­îc l¹i ph¶i ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng hµng ho¸, ph­¬ng thøc giao dÞch, thanh to¸n,... XuÊt khÈu ngµy nay lu«n g¾n liÒn víi c¹nh tranh do vËy ®ßi hái c¸c C«ng ty ph¶i lu«n ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt, kinh doanh... sao cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ ®Ó ho¹t ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao. KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu sÏ cho phÐp C«ng ty tù ®¸nh gi¸ ®­îc vÒ ®­êng lèi chÝnh s¸ch, c¸ch thøc thùc hiÖn cña m×nh ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh phï hîp gióp C«ng ty ph¸t triÓn ®i lªn. 2.5. Mét sè lîi thÕ so s¸nh nh÷ng mÆt hµng XuÊt khÈu cña ViÖt Nam. XuÊt khÈu hµng ®· phÇn nµo ®¸p øng ®­îc môc tiªu ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña n­íc ta trªn tr­êng quèc tÕ. XuÊt khÈu ch¼ng nh÷ng gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo tÝch luü vèn cho c«ng nghiÖp ho¸ mµ cßn cã ý nghÜa quan träng trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ trong n­íc. Víi nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña ViÖt Nam nh­ gi¸ nh©n c«ng rÎ, lùc l­îng lao ®éng ®«ng ®óc vµ dåi dµo, trÎ th«ng minh s¸ng t¹o vµ ham häc hái, vµ víi ®iÒu kiÖn vÒ tù nhiªn, ®Þa lý thuËn lîi, vµ ®Æc biÖt ®èi víi mét sè mÆt hµng n«ng s¶n cña ViÖt Nam. III. Néi dung cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu . 1. Nghiªn cøu thÞ tr­êng, x¸c ®Þnh mÆt hµng xuÊt khÈu Nghiªn cøu thÞ tr­êng hµng ho¸ thÕ giíi ThÞ tr­êng lµ n¬i gÆp gì cña cung vµ cÇu. Mäi ho¹t ®éng ë ®ã ®Òu diÔn ra theo quy luËt cung, cÇu, gi¸ c¶, gi¸ trÞ... 5 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 ThÞ tr­êng cung lµ mét ph¹m trï kh¸ch quan g¾n liÒn víi s¶n xuÊt vµ l­u th«ng, ë ®©u cã s¶n xuÊt th× ë ®ã cã thÞ tr­êng. §Ó n¾m râ c¸c yÕu tè cña thÞ tr­êng, hiÓu biÕt c¸c quy luËt vËn ®éng cña thÞ tr­êng nh»m môc ®Ých thÝch øng kÞp thêi vµ lµm chñ nã th× cÇn ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng. Thùc hiÖn viÖc ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong xuÊt, nhËp khÈu cña mçi quèc gia vµ C«ng ty. §Ó c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cã hiÖu qu¶ cÇn ph¶i xem xÐt toµn bé qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña hµng ho¸, viÖc nghiªn cøu kh«ng chØ trong lÜnh vùc l­u th«ng mµ cßn ë lÜnh vùc ph©n phèi, tiªu dïng. C¸c C«ng ty khi nghiªn cøu thÞ tr­êng cÇn ph¶i n¾m v÷ng ®­îc thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng ®Ó tr¶ lêi tèt c¸c c©u hái cña hai vÊn ®Ò lµ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng. ThÞ tr­êng ®ang cÇn mÆt hµng g× ? Theo nh­ quan ®iÓm cña Marketing ®­¬ng thêi th× c¸c nhµ kinh doanh ph¶i “b¸n c¸i mµ thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng ph¶i c¸i m×nh cã”. V× vËy cÇn ph¶i nghiªn cøu vÒ kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, nhËn biÕt mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty. Tr­íc tiªn ph¶i dùa vµo nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµng nh­ quy c¸ch, chñng lo¹i, kÝch cì, gi¸ c¶, thêi vô vµ thÞ hiÕu còng nh­ tËp qu¸n cña ng­êi tiªu dïng tõng ®Þa ph­¬ng, tõng lÜnh vùc s¶n xuÊt. Tõ ®ã xem xÐt c¸c khÝa c¹nh cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng thÓ giíi. VÒ mÆt th­¬ng phÈm ph¶i hiÓu râ gi¸ trÞ hµng ho¸, c«ng dông, c¸c ®Æc tÝnh lý ho¸, quy c¸ch phÈm chÊt, mÉu m· bao gãi. §Ó hiÓu râ vÊn ®Ò nµy yªu cÇu c¸c nhµ kinh doanh ph¶i nh¹y bÐn, cã kiÕn thøc chuyªn s©u vµ kinh nghiÖm ®Ó dù ®o¸n c¸c xu h­íng biÕn ®éng trong nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Trong xu thÕ hiÖn nay, ®ßi hái viÖc nghiªn cøu ph¶i n¾m b¾t râ mÆt hµng m×nh lùa chän, kinh doanh ®ang ë trong thêi kú nµo cña chu kú sèng cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng, Bëi v× chu kú sèng cña s¶n phÈm g¾n liÒn víi viÖc tiªu thô hµng ho¸ ®ã trªn thÞ tr­êng. Th«ng th­êng viÖc s¶n xuÊt g¾n liÒn víi viÖc xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng ®ang ë giai ®o¹n th©m nhËp, ph¸t triÓn lµ cã nhiÒu thuËn lîi tèt nhÊt. Tuy nhiªn ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm ®ang ë giai ®o¹n b·o hoµ hoÆc suy tho¸i mµ C«ng ty cã nh÷ng biÖn ph¸p xóc tiÕn cã hiÖu qu¶ th× vÉn cã thÓ tiÕn hµnh kinh doanh xuÊt khÈu vµ thu ®­îc lîi nhuËn. Nghiªn cøu dung l­îng thÞ tr­êng vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng Dung l­îng thÞ tr­êng lµ khèi l­îng hµng ho¸ ®­îc giao dÞch trªn mét ph¹m vi thÞ tr­êng trong thêi gian nhÊt ®Þnh (th­êng lµ mét n¨m). 6 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 Dung l­îng thÞ tr­êng kh«ng ph¶i lµ cè ®Þnh, nã th­êng xuyªn biÕn ®éng theo thêi gian, kh«ng gian d­íi sù t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè. §èi víi mÆt hµng mang tÝnh thêi vô nh­ hµng n«ng s¶n th× ®iÒu nµy l¹i cµng ®óng. C«ng ty cÇn dù b¸o ®­îc c¸c nh©n tè lµm thay ®æi dung l­îng thÞ tr­êng, nh­ c¸c nh©n tè cã ¶nh h­ëng tíi dung l­îng thÞ tr­êng cã tÝnh chÊt chu kú nh­ t×nh h×nh kinh tÕ, thêi vô, c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng l©u dµi ®Õn sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng nh­ ph¸t minh, s¸ng chÕ khoa häc , chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc, c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng t¹m thêi víi dung l­îng thÞ tr­êng nh­ ®Çu c¬ tÝch tr÷, h¹n h¸n, thiªn tai, ®×nh c«ng. Khi nghiªn cøu sù ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè ph¶i thÊy ®­îc nhãm c¸c nh©n tè t¸c ®éng chñ yÕu trong tõng thêi kú vµ xu thÕ cña thêi kú tiÕp theo ®Ó C«ng ty cã biÖn ph¸p thÝch øng cho phï hîp kÓ c¶ kÕ ho¹ch ®i t¾t ®ãn ®Çu. Nghiªn cøu gi¸ c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng. Trong th­¬ng m¹i gi¸ c¶ hµng ho¸ ®­îc coi lµ tæng hîp ®ã ®­îc bao gåm gi¸ vèn cña hµng ho¸, bao b×, chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ b¶o hiÓm vµ c¸c chi phÝ kh¸c tuú theo c¸c b­íc thùc hiÖn vµ theo sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn tham gia gi¸ c¶ biÕn ®éng xoay quanh gi¸ trÞ, gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông th­êng biÓu hiÖn qua gi¸ tõng mÆt hµng ë tõng thêi ®iÓm. §Ó cã thÓ dù ®o¸n mét c¸ch t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vÒ gi¸ c¶ cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Tr­íc hÕt ph¶i ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ c¶ vµ xu h­íng vËn ®éng cña gi¸ c¶ hµng ho¸ ®ã. Cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh h­ëng tíi gi¸ c¶ cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Ng­êi ta cã thÓ ph©n lo¹i c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi gi¸ c¶ theo nhiÒu ph­¬ng diÖn kh¸c nhau tuú thuéc vµo môc ®Ých nhu cÇu. Nh÷ng nhµ ho¹t ®éng chiÕn l­îc th­êng ph©n chia thµnh nhãm c¸c nh©n tè sau: + Nh©n tè chu kú: lµ sù vËn ®éng cã tÝnh quy luËt cña nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ sù biÕn ®éng th¨ng trÇm cña nÒn kinh tÕ c¸c n­íc. + Nh©n tè cung cÇu: lµ nh©n tè quan träng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn l­îng cung cÊp hay l­îng tiªu thô cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng, do vËy cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ hµng ho¸. + Nh©n tè l¹m ph¸t: gi¸ c¶ hµng ho¸ kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña nã mµ cßn phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña tiÒn tÖ. VËy cïng víi c¸c nh©n tè kh¸c sù xuÊt hiÖn cña l¹m ph¸t lµm cho ®ång tiÒm mÊt gi¸ do vËy ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸ cña mét quèc gia trong trao ®æi th­¬ng m¹i quèc tÕ. 7 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 + Nh©n tè thêi vô: lµ nh©n tè t¸c ®éng ®Õn gi¸ c¶ theo tÝnh chÊt thêi vô cña s¶n xuÊt vµ l­u th«ng. Ngoµi ra c¸c chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ, t×nh h×nh an ninh, chÝnh trÞ cña c¸c quèc gia… còng t¸c ®éng ®Õn gi¸ c¶. Do vËy viÖc nghiªn cøu vµ tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c gi¸ c¶ cña hîp ®ång kinh doanh xuÊt khÈu lµ mét c«ng viÖc khã kh¨n ®ßi hái ph¶i ®­îc xem xÐt trªn nhiÒu khÝa c¹nh, bëi nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn l­îng tiªu thô vµ lîi nhuËn cña C«ng ty. Lùa chän ®èi t­îng giao dÞch. C¨n cø vµo c¸c kÕt qu¶ cña viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, gi¸ c¶ C«ng ty lùa chän ph­¬ng thøc giao dÞch víi th­¬ng nh©n, c¨n cø vµo sè l­îng hµng ho¸ vµ chÊt l­îng, chÝnh s¸ch vµ tËp qu¸n th­¬ng m¹i cña n­íc ®ã. Trong chØ tiªu lùa chän ®èi t­îng giao dÞch cÇn chó ý t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña h·ng, lÜnh vùc vµ ph¹m vi kinh doanh kh¶ n¨ng cung cÊp hµng ho¸ th­êng xuyªn cña h·ng, kh¶ n¨ng cung cÊp hµng ho¸ th­êng xuyªn cña h·ng, kh¶ n¨ng vÒ vèn, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, th¸i ®é vµ quan ®iÓm kinh doanh lµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng hay cè g¾ng dµnh lÊy chñ ®éng vÒ hµng ho¸, uy tÝn cña b¹n hµng lµ néi dung c«ng ty xuÊt khÈu cÇn quan t©m. Trong viÖc lùa chän th­¬ng nh©n giao dÞch tèt nhÊt nªn gÆp trùc tiÕp tr¸nh nh÷ng ®èi t¸c trung gian, trõ tr­êng hîp C«ng ty muèn th©m nhËp vµo thÞ tr­êng míi ph¶i qua trung gian. 2. X©y dùng chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch xuÊt khÈu. 2.1. ChiÕn l­îc xuÊt khÈu. Qua chiÕn l­îc xuÊt khÈu C«ng ty x¸c ®Þnh hÖ thèng c¸c môc tiªu xuÊt khÈu trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh vµ x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. ChiÕn l­îc xuÊt khÈu cã thÓ lµ: chiÕn l­îc chuyªn m«n ho¸ hay ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng xuÊt khÈu, chiÕn l­îc vÒ doanh thu, vÒ kim ng¹ch hay tèi ®a ho¸ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 2.2. KÕ ho¹ch xuÊt khÈu. C«ng ty cÇn ph¶i ®Æt ra nh÷ng môc tiªu kÕ ho¹ch trong tõng thêi kú chiÕn l­îc. ë tõng thêi k× kÕ ho¹ch hay chiÕn l­îc c«ng ty cÇn ®Ò ra c¸c môc tiªu chÝnh vµ kÕt qu¶ cÇn ®¹t ®­îc. C«ng ty nªu lªn biÖn ph¸p thùc hiÖn. 8 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 3. Lùa chän h×nh thøc xuÊt khÈu phï hîp - XuÊt khÈu trùc tiÕp: Lµ h×nh thøc xuÊt khÈu kh«ng qua trung gian. §Ó tho¶ thuËn vÒ hµng ho¸, gi¸ c¶ vµ ®iÒu kiÖn giao dÞch. - XuÊt khÈu uû th¸c: C«ng ty khi ®­îc uû th¸c cña ®¬n vÞ kh¸c ph¶i ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc giao dÞch, ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu thay cho bªn uû th¸c.Trong h×nh thøc xuÊt khÈu uû th¸c, c«ng ty lµ ng­êi ®ãng vai trß trung gian gi÷a nh÷ng ®¬n vÞ cã hµng xuÊt khÈu ë trong n­íc vµ b¹n hµng n­íc ngoµi. Tõng h×nh thøc xuÊt khÈu tr×nh bµy ë trªn ®Òu cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm nhÊt ®Þnh. C«ng ty c©n nh¾c lùa chän h×nh thøc xuÊt khÈu trong ®iÒu kiÖn cô thÓ thÝch hîp, sau khi ®· ph©n tÝch hiÖu qu¶ mét c¸ch chÝnh x¸c. 4. C¸c ho¹t ®éng Marketing trong xuÊt khÈu. C«ng ty vËn dông chiÕn thuËt Marketing mix 4P (Product, Place, Price, Promotion). ®Ó t¹o dùng uy tÝn cho s¶n phÈm cña m×nh, C«ng ty cÇn ph©n lo¹i s¶n phÈm theo chÊt l­îng, thiÕt kÕ bao b×, nh·n m¸c, catologue phï hîp víi tõng chñng lo¹i, ®¶m b¶o tÝnh hÊp dÉn, ®é tin cËy. C¸c chµo hµng, b¸o gi¸ lu«n s½n sµng ®Ó phôc vô kh¸ch hµng quan t©m t¹o mét h×nh ¶nh tèt vÒ t¸c phong kinh doanh cña C«ng ty. Ngoµi ra C«ng ty cßn l­u ý chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ ®óng ®¾n cho tõng thêi kú, võa ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸, võa thùc hiÖn ®­îc môc tiªu ®· ®Ò ra. Tuú tõng thêi kú mµ ®Þnh gi¸ cã thÓ nh»m mét trong nh÷ng môc tiªu cÇn thiÕt theo ®Þnh h­íng cña c«ng ty. 5. Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch xuÊt khÈu. 5.1. T¹o nguån hµng xuÊt khÈu: Nguån hµng xuÊt khÈu lµ hµng ho¸ vµ dÞch vô cña mét c«ng ty dù ®Þnh b¸n cho n­íc ngoµi.T¹o nguån hµng xuÊt khÈu bao gåm mäi ho¹t ®éng tõ ®Çu t­ s¶n xuÊt ®Õn c¸c nghiÖp vô thu mua, ký kÕt c¸c hîp ®ång vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, s¬ chÕ, ph©n lo¹i nh»m t¹o ra nh÷ng mÆt hµng cã ®ñ tiªu chuÈn xuÊt khÈu. a. Nghiªn cøu nguån hµng xuÊt khÈu. Nghiªn cøu nguån hµng xuÊt khÈu lµ nghiªn cøu kh¶ n¨ng cung cÊp nguån hµng ®­îc x¸c ®Þnh bëi nguån hµng thùc tÕ vµ nguån hµng tiÒm n¨ng. Nguån hµng thùc tÕ lµ nguån hµng ®· cã vµ cã thÓ ®­a vµo xuÊt khÈu. Nguån hµng tiÒm n¨ng lµ nguån hµng cã thÓ cã trªn thÞ tr­êng. §Ó khai th¸c nguån hµng tiÒm n¨ng ®ßi hái C«ng ty cÇn cã sù ®Çu t­, cã ®¬n ®Æt hµng, cã hîp ®ång cam kÕt cho viÖc thu mua… th× ng­êi cung cÊp míi tiÕn hµnh s¶n xuÊt. Trong c«ng t¸c xuÊt khÈu th× 9 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 khai th¸c nguån hµng tiÒm n¨ng lµ rÊt quan träng v× nã ®¸p øng ®­îc yªu c©ï vÒ sè l­îng, chÊt l­îng cña ng­êi xuÊt khÈu. b. Tæ chøc hÖ thèng thu mua hµng cho xuÊt khÈu. HÖ thèng thu mua hµng bao gåm c¸c ®¹i lý, hÖ thèng kho hµng ë c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c khu vùc cã mÆt hµng cÇn thu mua. Chi phÝ thu mua th­êng kh¸ lín ®ßi hái C«ng ty lu«n ph¶i c©n nh¾c khi x©y dùng vµ lùa chän ®¹i lý. M¹ng l­íi thu mua cÇn ph¶i g¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng giao th«ng cña c¸c®Þa ph­¬ng. Sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a thu mua vµ vËn chuyÓn lµ c¬ së dÓ ®¶m b¶o tiÕn ®é thu mua vµ chÊt l­îng hµng ho¸ , tuú theo ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ mµ cã ph­¬ng ¸n vËn chuyÓn hîp lý. c. Ký kÕt hîp ®ång thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu. Khèi l­îng hµng ho¸ ®­îc mua b¸n gi÷a C«ng ty vµ n¬i cung cÊp ®Òu th«ng qua c¸c hîp ®ång, dùa trªn nh÷ng tho¶ thuËn vµ tù nguyÖn cña c¸c bªn ký kÕt. d. Xóc tiÕn nguån hµng. Sau khi ký kÕt hîp ®ång, c«ng ty lËp kÕ ho¹ch, tiÕn hµnh s¾p xÕp c¸c phÇn viÖc ph¶i lµm vµ chØ ®¹o c¸c bé phËn thùc hiÖn kÕ ho¹ch. e. TiÕp nhËn, b¶o qu¶n vµ xuÊt kho hµng xuÊt khÈu. C¸c lo¹i mÆt hµng tr­íc khi xuÊt khÈu ®Òu tr¶i qua mét hoÆc mét sè kho ®Ó b¶o qu¶n, ph©n lo¹i ®ãng gãi hoÆc chê lµm thñ tôc xuÊt khÈu. C«ng ty cÇn chuÈn bÞ tèt c¸c kho ®Ó tiÕp nhËn hµng ho¸. 5.2. §µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång. §µm ph¸n lµ viÖc trao ®æi víi nhau c¸c ®iÒu kiÖn mua b¸n gi÷a c¸c nhµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång. §Ó cã mét cuéc ®µm ph¸n cã hiÖu qu¶ ng­êi ®µm ph¸n ph¶i kÕt hîp gi÷a sù nh¹y bÐn vµ kiÕn thøc kinh nghiÖm cña m×nh. §µm ph¸n trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, cã thÓ thùc hiÖn qua th­ tÝn, qua ®iÖn to¹i, gÆp gì trùc tiÕp tuú tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ C«ng ty quyÕt ®Þnh lùa chän h×nh thøc nµo hay kÕt hîp c¸c h×nh thøc ®ã. 5.3. Ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu ViÖc giao dÞch ®µm ph¸n nÕu cã kÕt qu¶ sÏ dÉn tíi viÖc ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu. Hîp ®ång xuÊt khÈu theo luËt ViÖt Nam ph¶i ®­îc thµnh lËp d­íi h×nh thøc v¨n b¶n. 5.4. Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång. 10 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 Sau khi hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu ®­îc ký kÕt, tiÕn hµnh s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc ph¶i lµm vµ tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång mét c¸ch quy cñ, hîp lý. 6. C«ng thøc tÝnh hiÖu qu¶ xuÊt khÈu: N©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu lµ nhiÖm vô chiÕn l­îc mµ doanh nghiÖp kinh doanh trong n­íc hay th­¬ng m¹i quèc tÕ ph¶i lµm. LuËt doanh nghiÖp ViÖt Nam buéc c¸c doanh nghiÖp kinh doanh ph¶i cã l·i, cã hiÖu qu¶. NÕu ®Ó thua lç kÐo dµi cã thÓ ®i ®Õn ph¸ s¶n doanh nghiÖp vµ ph¶i xö lý qua luËt ph¸ s¶n. Trong thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Òu ph¶i tÝnh to¸n mét sè chØ tiªu cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh kinh doanh. §­îc thÓ hiÖn qua c«ng thøc sau: HiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu = Error! hay: R = Error! Trong ®ã: R lµ hiÖu qu¶ xuÊt khÈu S lµ ngo¹i tÖ thu ®­îc V lµ tØ gi¸ VN§ C lµ chi phÝ xuÊt khÈu b»ng tiÒn VN§ NÕu: R > 1 xuÊt khÈu ®¹t hiÖu qu¶ R < 1 xuÊt khÈu kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ 11 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¹i c«ng ty cung øng dÞch vô hµng kh«ng I.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: 1. S¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña c«ng ty: C«ng ty Cung øng DÞch vô Hµng Kh«ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt nam. C«ng ty ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1076/Q§/TCCB-L§ ngµy 26-5-1981 cña Bé Giao Th«ng VËn T¶i. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ban ®Çu cña c«ng ty Cung øng DÞch vô hµng kh«ng lµ cung cÊp c¸c dÞch vô ( chñ yÕu lµ c¸c lo¹i kh¨n ) cho H·ng Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam. Bé m¸y qu¶n lý ban ®Çu còng chØ bao gåm mét sè phßng ban chuyªn ®i giao dÞch mua b¸n c¸c lo¹i kh¨n nh»m phôc vô kh¸ch ®i m¸y bay. Ngµy 19/9/1994 C«ng ty Cung øng DÞch vô Hµng kh«ng ®­îc Bé Giao Th«ng VËn T¶i quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ n­íc sè 1507/Q§/TCCB- L§. Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ AIR SERVICES SUPPLY COMPANY (AIRSERCO) Tæng sè vèn kinh doanh ban ®Çu: 6.262.644000® Trong ®ã: - Vèn ng©n s¸ch :1.374.903.000® - Vèn tù bæ xung :4.887.741.000® Trô së chÝnh: K10 – S©n bay Gia L©m §iÖn tho¹i: 8271352 Fax:(84-4) 8272426 2.M« h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty: C«ng ty Cung øng DÞch vô Hµng Kh«ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt nam .C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty Hµng Kh«ng ViÖt Nam, ®­îc nhµ n­íc cho phÐp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc sau: - Cung øng c¸c mÆt hµng phôc vô hµnh kh¸ch trªn m¸y bay - S¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng dÖt, may, thñ c«ng mü nghÖ vµ hµng d©n dông. - S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng n«ng vµ l©m s¶n . - Kinh doanh kh¸ch s¹n nhµ hµng. - Kinh doanh ¨n uèng c«ng céng. 12 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 - Kinh doanh du lÞch vµ ®¹i lý vÐ m¸y bay. - Kinh doanh bÊt ®éng s¶n - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng - S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng d©n dông phôc vô cho gia ®×nh nh­: BÕp ga, ThiÕt bÞ lµm nãng tøc th×, M¸y sÊy quÇn ¸o... - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu vµ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng phôc vô cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, c«ng nghiÖp thùc phÈm vµ du lÞch. - VËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng ®­êng hµng kh«ng vµ ®­êng biÓn. - §­a ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viªc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi. - Tæ chøc vµ tuyÓn chän ®µo t¹o, lao ®éng ViÖt Nam tr­íc khi ®­a hä ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. 3.Chøc n¨ng nhiÖm vô c¸c phßng ban trong c«ng ty: C«ng ty ®­îc tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. TÊt c¶ c¸c phßng ban vµ chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ®Òu thuéc quyÒn qu¶n lý cña gi¸m ®èc vµ gi¸m ®èc lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Khèi c¸c phßng ban cã nhiÖm vô tham m­u cho Gi¸m ®èc vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Phßng Tæ Chøc C¸n Bé tiÒn L­¬ng: Lµ c¬ quan tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý c¸n bé, c«ng t¸c ph¸p lý, hµnh chÝnh qu¶n trÞ, thi ®ua khen th­ëng, kû luËt trong c«ng ty. - Phßng hµnh chÝnh: Qu¶n lý dông cô, kho tµng, nhµ lµm viÖc,theo dâi qui tr×nh sö dông ®iÖn, n­íc trong c¬ quan. - Phßng Tµi Vô: Thùc hiÖn qu¶n lý c¸c nguån thu, chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. Qu¶n lý vµ gi¸m s¸t c¸c kho¶n chi phÝ trong tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty - Phßng KÕ Ho¹ch Vµ §Çu T­: X©y dùng kÕ ho¹ch SXKD cña toµn c«ng ty. - Phßng Thanh tra B¶o VÖ: Thùc hiÖn b¶o vÖ gi÷ g×n an ninh trËt tù, hµng ho¸ vµ tµi s¶n cña c«ng ty, th­êng xuyªn canh g¸c 24/24. Thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ, phßng chèng b·o lôt. - Phßng Kinh doanh XNKI: Thùc hiÖn viÖc kinh doanh c¸c mÆt hµng phôc vô xuÊt nhËp khÈu. 13 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 - Phßng Kinh doanh XNKII: Thùc hiÖn c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu uû th¸c, xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. - Phßng Kinh doanh XNKIII: Thùc hiÖn c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu gç c¸c lo¹i, t¹m nhËp t¸i xuÊt vµ c¸c hîp ®ång nhËp khÈu hµng gia dông. - Phßng Cung øng c¸c s¶n phÈm néi ®Þa. - Chi nh¸nh Thµnh Phè Hå ChÝ Minh - Trung t©m th­¬ng m¹i Hîp T¸c Lao §éng vµ Kinh Doanh DÞch Vô Tæng Hîp 17 Chïa Béc - Trung t©m Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch 6B L¸ng H¹ - Trung t©m Th­¬ng m¹i vµ DÞch Vô Hµng Kh«ng 19A Phan §×nh Phïng - C¸c V¨n Phßng ®¹i diÖn: lµ ®¹i diÖn quyÒn lîi cña c«ng ty vµ lµ ®Çu mèi giao dÞch vÒ c¸c quan hÖ kinh tÕ trong khu«n khæ ph¸p luËt ViÖt Nam vµ n­íc së t¹i. VP§D t¹i M«ng cæ; Nga; Dubai. - C¸c x­ëng s¶n xuÊt : cã nhiÖm vô chung lµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng phôc vô xuÊt khÈu vµ s¶n xuÊt theo c¸c ®¬n ®Æt hµng: X­ëng may xuÊt khÈu, x­ëng dÖt, x­ëng chÕ biÕn l©m s¶n vµ x­ëng chÕ biÕn thùc phÈm. II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cña c«ng ty Cung øng DÞch vô Hµng kh«ng 1. Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty Cung øng DÞch vô Hµng Kh«ng KÓ tõ khi thµnh lËp l¹i n¨m 1994 ®Õn nay, c«ng ty tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Quan ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty lµ x©y dùng ®èi t¸c chiÕn l­îc b»ng c¸ch th«ng qua ®¶m b¶o chÊt l­îng hµng ho¸, dÞch vô b¸n hµng, x©y dùng vµ gi÷ quan hÖ lµm ¨n tin t­ëng, l©u dµi víi th­¬ng nh©n, doanh nghiÖp trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty lu«n lu«n coi träng c¸c dÞch vô sau b¸n hµng cho kh¸ch hµng vµ ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty kiÓm so¸t chÆt chÏ lóc tõ lóc s¶n phÈm hoµn thµnh ®Õn lóc hµng ®­íc trao tËn tay cho kh¸ch hµng. ChÝnh v× vËy mµ c«ng ty lu«n gi÷ ®­îc kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ kh¸ch hµng míi, ®iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua doanh thu c¸c n¨m, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã ý nghÜa rÊt quan träng víi c«ng ty. Thùc chÊt nã lµ ho¹t ®éng b¸n hµng cña c¸c C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng nµy gãp phÇn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Lîi nhuËn lµ nguån bæ sung vµo nguån vèn kinh doanh, c¸c quü cña C«ng ty, lîi nhuËn cao cho phÐp 14 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 C«ng ty ®Èy m¹nh t¸i ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh, t¨ng nguån vèn l­u ®éng ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, gióp C«ng ty ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn. XuÊt khÈu hµng ho¸ cßn cã vai trß n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty trªn tr­êng quèc tÕ. Nã cho phÐp C«ng ty thiÕt lËp ®­îc c¸c mèi quan hÖ víi nhiÒu b¹n hµng ë c¸c n­íc kh¸c nhau vµ sÏ rÊt cã lîi cho C«ng ty nÕu duy tr× tèt mèi quan hÖ nµy. C«ng ty ph¶i ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng hµng ho¸, ph­¬ng thøc giao dÞch, thanh to¸n,... XuÊt khÈu ngµy nay lu«n g¾n liÒn víi c¹nh tranh ®ßi hái c¸c C«ng ty ph¶i lu«n ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt, kinh doanh... sao cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ ®Ó ho¹t ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao. KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu sÏ cho phÐp C«ng ty tù ®¸nh gi¸ ®­îc vÒ ®­êng lèi chÝnh s¸ch, c¸ch thøc thùc hiÖn cña m×nh ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh phï hîp gióp C«ng ty ph¸t triÓn ®i lªn. C«ng ty còng tiÕn hµnh nhËp khÈu rÊt nhiÒu mÆt hµng phôc vô nhu cÇu tiªu dïng, s¶n xuÊt trong n­íc nh­ : m¸y mãc khai kho¸ng, «t«, m¸y in, s¾t thÐp, v¨n phßng phÈm … Víi nh÷ng g× ®· ®¹t ®­îc c«ng ty lu«n cã d­îc nh÷ng nguån hµng nhËp khÈu chÊt l­îng cao chñ yÕu c«ng ty nhËp khÈu trùc tiÕp cho nªn hµng nhËp khÈu rÎ h¬n so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c c«ng ty kh¸c. Do vËy hµng ho¸ cña c«ng ty nhËp ®Õn ®©u tiªu thô hÕt ®Õn ®ã, c«ng ty cã thÓ quay vßng vèn nhanh, tiÕt kiÖm chi phÝ. Qua b¶ng 3 (phô lôc) t×nh h×nh vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty cho thÊy: Tõ ngµy thµnh lËp vèn ban ®Çu cña c«ng ty ®­îc giao lµ 6.262.644.000 ®. Lµ mét thµnh viªn cña tæng c«ng ty Hµng Kh«ng lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, nh­ng nhµ n­íc kh«ng cÊp vèn theo quan niÖm cò tr­íc ®©y. §Õn nay c«ng ty ®· cã mét sè vèn rÊt lín ®Ó duy tr× vµ ph¸t huy tèt kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ kinh doanh, hoµn thµnh c¸c chØ tiªu ®­îc giao ®ång thêi thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc, gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. Qua b¶ng 3(phô lôc) cho thÊy nguån vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty qua c¸c n¨m kh«ng ngõng t¨ng, ®©y chÝnh lµ sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. N¨m 2001 vèn vay ng¾n h¹n t¨ng m¹nh vµ vèn chñ së h÷u còng t¨ng, chøng tá c«ng ty ®ang hÕt søc tranh thñ ®ång vèn vay vµ vèn hiÖn cã ®Ó tËp chung n©ng cao hiÖu qña vßng quay vèn. Ngoµi ra c¸c kho¶n ph¶i thu cña c«ng ty lµ rÊt lín, nªn c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ®ßi nî vµ ®Ó bï ®¾p vµo vèn kinh doanh tr¸nh sù thÊt tho¸t vèn do ®èi t¸c lîi dông. 15 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 Cïng víi nh÷ng yÕu tè ng¾n h¹n C«ng ty còng cÇn ph¶i chó ý tíi c¸c yÕu tè dµi h¹n. Chó träng h¬n trong viÖc t¨ng thªm vèn cè ®Þnh vµ trong tõng n¨m ®Ó më réng s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy mµ c«ng ty ngµy cµng lµm ¨n ph¸t ®¹t, thÓ hiÖn qua nguån vèn vµ tµi s¶n t¨ng m¹nh qua c¸c n¨m. C¸c kho¶n lîi nhuËn hµng n¨m ®­îc ph©n bæ hîp lý dµnh nép ng©n s¸ch nhµ n­íc, vµ ph©n bæ cho c¸c quÜ nh­ quÜ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, quÜ khen th­ëng vµ quÜ phóc lîi. C«ng ty cè g¾ng n©ng thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngang b»ng víi møc l­¬ng cña Tæng c«ng ty. Nh×n chung c«ng ty ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, do Nhµ n­íc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp më réng thÞ tr­êng vµ quan hÖ bu«n b¸n víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc. Ngoµi ra c«ng ty lu«n tËn dông nh÷ng thÕ m¹nh riªng cña m×nh, lu«n ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng còng nh­ ®èi t¸c, ®ång thêi ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc, nghµnh nghÒ kinh doanh, tËn dông tèi ®a c¸c nguån lùc bªn trong còng nh­ bªn ngoµi vµ lîi thÕ cã s½n cña ViÖt Nam. 2. C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu : B¶ng 1: C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu §¬n vÞ tÝnh: ngh×n USD 2000 2001 2002 % ChØ tiªu DT TT DT TT DT TT 2001/2000 2002/2001 1. L¹c bao 106,72 26,13 182.371 33,5 194.63 35,27 50.871 9,17 ®­êng 2. D­a chuét 97.368 17,9 102.141 18,51 201.747 36,38 104,90 197,5 3. Døa 117,44 108,1 28.056 5,15 32.950 5,97 35.621 6,42 4. Gç 129,32 71,58 20.447 3,75 26.443 4,79 18.930 3,41 5. G¹o 120,81 76,20 13.762 2,53 16.627 3,01 12.670 2,28 6. XK lao 96,51 313,03 62.134 11,42 59.970 10,86 187.729 33,86 ®éng 7. S¶n phÈm 85,15 39,36 139.73 25,69 118.995 21,56 46.848 8,44 kh¸c Tæng kim 543.871 551.764 554.416 101,45 100,48 ng¹ch XK (Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh 2000-2002 cña c«ng ty AIRSERCO) XuÊt khÈu n«ng s¶n lu«n chiÕm tû träng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty, trªn 70% ( n¨m 2000 lµ 72,88 %; n¨m 2001 lµ 74,31 %; n¨m 2002 lµ 16 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 70,26 % ) nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ: l¹c bao ®­êng, d­a chuét, xuÊt khÈu lao ®éng.. nh×n chung hÇu hÕt c¸c mÆt hµng ®Òu t¨ng vÒ gi¸ trÞ, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn mÆt hµng d­a chuét, ®©y lµ mÆt hµng cã doanh thu t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. N¨m 2000 gi¸ trÞ xuÊt khÈu mÆt hµng nµy ®¹t 97.368 USD, n¨m 2002 gi¸ trÞ xuÊt khÈu lªn tíi 201.747 USD ( t¨ng 107,20 % ). ThÞ tr­êng nhËp khÈu mÆt hµng nµy chñ yÕu lµ hai n­íc Nga vµ M«ng Cæ. MÆt víi n¨m 2000 lµ 182.371 USD ( víi tû lÖ t¨ng lµ 6,72 % ) sang n¨m 2002 do gi¸ l¹c b×nh qu©n gi¶m tõ 590 USD/tÊn xuèng cßn 538 USD/tÊn ( theo sè liÖu vô XNK- Bé th­¬ng m¹i ), vµ do b¹n hµng h¹n chÕ nhËp khÈu mÆt hµng nµy nªn gi¸ trÞ xuÊt khÈu gi¶m m¹nh chØ ®¹t 50.871 USD ( gi¶m 73,87 % ).hµng l¹c bao ®­êng còng ®­îc coi lµ hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña c«ng ty n¨m 2001 gi¸ trÞ xuÊt khÈu ®¹t 194.638 USD, cao nhÊt trong ba n¨m vµ t¨ng so So víi mÆt hµng d­a chuét, l¹c th× mÆt hµng g¹o vµ døa ®ãng hép chiÕm mét tû träng nhá. N¨m 2000 gi¸ trÞ xuÊt khÈu døa lµ 28.056 USD chiÕm 5,15 %; n¨m 2001 ®¹t 32.950 USD chiÕm 5,97 %; n¨m 2002 ®¹t 35.621 USD chiÕm 6,42 %. G¹o n¨m 2000 ®¹t 13.762 chiÕm 2,53 %; n¨m 2001 lµ 16.627 USD chiÕm 3,01 %; n¨m 2002 gi¶m xuèng cßn 12.670 USD chiÕm 2,28 %. ThÞ tr­êng nhËp khÈu mÆt hµng nµy chñ yÕu vÉn lµ hai quèc gia Nga vµ M«ng Cæ. Tuy chøa mét tû träng nhá nh­ng ®©y còng lµ mÆt hµng ®­îc c«ng ty chó träng ®Èy m¹nh xuÊt kh¶u trong thêi gian tíi. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n nãi trªn th× xuÊt khÈu lao ®éng còng lµ mét trong nh÷ng môc tiªu chÝnh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi nh­ theo sè liÖu trªn cho thÊy : n¨m 2002 gi¸ trÞ xuÊt khÈu lao ®éng ®¹t 187.729 USD cao nhÊt trong ba n¨m vµ t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 59.970 USD ( víi tû lÖ t¨ng lµ 213,03 % ); so víi n¨m 2000 lµ 62.134 USD ( t¨ng 202.13 % ) Gç lµ mÆt hµng xuÊt khÈu tõ nhiÒu n¨m nay cña c«ng ty nh­ng s¶n phÈm nµy chiÕm mét tû träng nhá trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. S¶n phÈm tõ gç chñ yÕu lµ lo¹i v¸n sµn vµ thïng s«ng h¬i, thÞ tr­êng tiªu thô mÆt hµng nµy lµ Malaysia vµ §µi Loan n¨m 2000 gi¸ trÞ xuÊt khÈu ®¹t 20.447 USD chiÕm 3,75 %; n¨m 2001 ®¹t 26.443 USD chiÕm 4,79%; n¨m 2002 gi¶m 18.930 USD. 17 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 3. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu : B¶ng 2: C¬ cÊu thÞ tr­êng xuÊt khÈu §¬n vÞ tÝnh:ngh×n USD 2000 2001 2002 % ChØ tiªu DT TT DT TT DT TT 2001/2000 2002/2001 1. §µi Loan 107,91 379,33 45.697 8,40 49.630 8,98 188.16 33,9 2. NhËt B¶n 118,07 87,68 22.697 4,1 26.800 4,85 23.499 0,63 3. Nga 105,84 86,85 87.720 16,1 92.851 16,8 80.642 14,5 4. M«ng cæ 102,21 91,57 240.36 44,1 245.68 44,5 224.97 40,5 5. Ph¸p 121,49 96.830 17,8 117.64 21,3 6. ThÞ tr­êng kh¸c 50.560 9,2 19.263 3,49 37.139 38,09 192,79 6,69 Tæng kim ng¹ch 543.871 551.764 554.416 101,45 100,4 XK (Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh 2000-2002 cña c«ng ty AIRSERCO) HiÖn nay c«ng ty ®· cã quan hÖ mua b¸n hµng ho¸ víi nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. Nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt ë mét sè n­íc nh­ : Nga, M«ng Cæ, §µi Loan, §øc, Ph¸p… Cã thÓ nhËn thÊy thÞ tr­êng kinh doanh cña c«ng ty t­¬ng ®èi æn ®Þnh trong ®ã thÞ tr­êng Nga, M«ng Cæ, §µi Loan chiÕm tû träng cao nhÊt 75% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty. N¨m 2000 ®¹t 373.784 USD ( chiÕm 68,72 % ) trong ®ã thÞ tr­êng Nga ®¹t 87.720 USD ( 16,1 % ); thÞ tr­êng M«ng cæ ®¹t 240.367 USD ( 44,5 % ); thÞ tr­êng §µi Loan 49.603 USD ( 8,98 % ) nh­ vËy n¨m 2001 nh÷ng thÞ tr­êng nµy ®¹t 388.135 USD ( 70,34 % ) n¨m 2002 nh÷ng thÞ tr­êng nµy t¨ng m¹nh 493.788USD trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn lµ thÞ tr­êng §µi Loan t¨ng 188.160 USD (33,9 %); thÞ tr­êng Nga gi¶m 80.642 USD (14,54 %) vµ M«ng Cæ ®¹t 224.976 USD ( 40,57 % ). Qua nh÷ng sè liÖu trªn cho thÊy thÞ tr­êng M«ng Cæ lµ æn ®Þnh vµ t¨ng gi¸ trÞ qua tõng n¨m. Bªn c¹nh ®ã ph¶i kÓ ®Õn thÞ tr­êng Ph¸p gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña c«ng ty ë thÞ tr­êng nµy n¨m 2000 ®¹t 96.830 USD ( 17,80 % ) vµ n¨m 2001 lµ 117.647 USD (21,3 % ). MÆt hµng xuÊt khÈu cña c«ng ty sang thÞ tr­êng nµy chñ yÕu lµ c¸c lo¹i tói xèp siªu thÞ ThÞ tr­êng NhËt B¶n chiÕm mét tû träng nhá trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty, chñ yÕu lµ xuÊt khÈu lao ®éng vµ ®¹t gi¸ trÞ 26.800 USD ( 4,85 % ) vµo n¨m 2001, n¨m 2002 lµ 23.499 USD ( 0,36 % ) vµ n¨m 2000 ®¹t 22.697 USD (4,17 % ) Gi¸ trÞ xuÊt khÈu lao ®éng vµo thÞ tr­êng nµy nhá do mét sè lý do mµ c«ng ty ®ang gÆp khã kh¨n ®ã lµ: cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng, ng­êi lao ®éng tù ý ph¸ bá hîp ®ång víi ®èi t¸c n­íc b¹n 18 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ng« C«ng B×nh - Líp 401 do vËy mµ uy tÝn cña c«ng ty bÞ gi¶m phÇn nµo. Nh­ng c«ng ty x¸c ®Þnh ®©y lµ mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng trong thêi gian tíi. 4.Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh lîi nhuËn vµ hiÖu qu¶ tæng hîp 4.1 Mét sè chØ tiªu lîi nhuËn Qua b¶ng 4(phÇn phô lôc) cho ta thÊy: So víi n¨m 2000 th× n¨m 2001 tæng doanh thu t¨ng 29.480,7 tr® t¨ng t­¬ng øng víi 22,18 % nguyªn nh©n lµ do c«ng ty ®· cã nh÷ng cè g¾ng trong viÖc më réng thÞ tr­êng vµ t¨ng thÞ phÇn ë c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng. Nguån vèn chñ së h÷u t¨ng 872,8 tr® t¨ng t­¬ng øng 22,8 % nguyªn nh©n t¨ng lµ do c«ng ty ®· më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Sè lao ®éng b×nh qu©n t¨ng 6 ng­êi ( t¨ng 2,6 % ). Tæng lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 7,8 tr® t¨ng t­¬ng øng víi 1,09 % lµ do doanh thu t¨ng cao h¬n víi tèc ®é cao h¬n chi phÝ VÒ c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶: Lîi nhuËn / doanh thu gi¶m 0,08 nguyªn nh©n lµ do tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn thÊp h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu. Søc sinh lêi trªn ®ång vèn gi¶m 0,008 nguyªn nh©n lµ do tèc ®é t¨ng cña vèn t¨ng cao h¬n tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn. Søc sinh lêi trªn 1 lao ®éng gi¶m 0,019 nguyªn nh©n do tèc lao ®éng b×nh qu©n t¨ng nhanh h¬n tèc ®é cña lîi nhuËn. So víi 2001 th× 2002 cho thÊy tæng doanh thu t¨ng 22,01 % t­¬ng øng víi 29.607,1 tr® nguyªn nh©n do sù gia t¨ng thÞ phÇn, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm xuÊt khÈu. Tæng vèn chñ së h÷u t¨ng 1.964,6 tr® t¨ng t­¬ng øng 25,5 %. Sè lao ®éng b×nh qu©n t¨ng 22 ng­êi ( t¨ng 7,43 % ). Tæng lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 50,03 tr® ( t¨ng 8,67 % ). C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶: lîi nhuËn / doanh thu gi¶m 0,01 nguyªn nh©n lµ do tèc ®ä t¨ng cña doanh thu cao h¬n tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn, søc sinh lêi trªn vèn gi¶m 0,001 lý do lµ tèc ®é t¨ng cña vèn t¨ng cao h¬n lîi nhuËn. Søc sinh lêi/ lao ®éng t¨ng 0,021 nguyªn nh©n lµ do tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn cao h¬n tèc ®é t¨ng cña lao ®éng b×nh qu©n. 4.2 Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh. Qua b¶ng 5 phÇn phô lôc cho ta thÊy mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. So víi n¨m 2000 th× n¨m 2001 cho thÊy doanh thu thuÇn t¨ng 29.480,7 tr® gi¸ vèn t¨ng 36.508,8 tr® t¨ng t­¬ng øng 21,14 %, l·i gép t¨ng 3.974,9 tr® t¨ng t­¬ng øng 39,5 % tû xuÊt t¨ng 0.8 %.Tæng lîi nhuËn t¨ng 10,189 tr® ( 1,1% ) 19 Tr­êng §¹i häc QL & KD Hµ Néi
631068

Tài liệu liên quan


Xem thêm