Đề tài: Nghiên cứu xây đựng, tính toán, mô phỏng khảo sát hệ thống điều khiển tự động ổn định tốc độ dùng hệ truyền động một chiều máy phát-động cơ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 47 | FileSize: 2.90 M | File type: PDF
of x

Đề tài: Nghiên cứu xây đựng, tính toán, mô phỏng khảo sát hệ thống điều khiển tự động ổn định tốc độ dùng hệ truyền động một chiều máy phát-động cơ. Đề tài Nghiên cứu xây đựng, tính toán, mô phỏng khảo sát hệ thống điều khiển tự động ổn định tốc độ dùng hệ truyền động một chiều máy phát-động cơ trình bày các nội dung như sau: Tổng quan về động cơ điện 1 chiều và các phương pháp điều khiển động cơ điện 1 chiều, thiết kế bộ điều khiển động, thành lập sơ đồ khối và sơ đồ cấu trúc và khảo sát ban đầu hệ thống động cơ ôn định tốc độ động cơ một chiều,.... Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-tai-nghien-cuu-xay-dunga-tinh-toana-mo-phong-khao-sat-he-thong-dieu-khien-tu--sbgbuq.html

Nội dung


D

NN

D N

N

N

n ềt i
C ư

I:

1 1 Về nhiệm v

n

nh t

ộ trong s n xu t v

1 2 Hệ truyền ộng iện T
13
M

sở h n ph

14

t nh

16

u

22

ộ khuế h

nh gi

h tl

ộng t

ộ ộng

ộ ộng

iều h nh t

ng hệ th ng

T t

iện một hiều

M
ộ ộng

II:

21

n

ng nghệ

ng ể iều h nh t

ng hệ th ng iều khiển

h ti u

nh t

iều h nh t

m y ph t- ộng

ux y

C ư

n

ng ph p iều khiển v

hệ T

1 5 Nghi n

v hệ T

qu tr nh

t
i iện t

2 3 M y ph t iện 2
24

ng

p khuế h

i m y iện

iện một hiều

2 5 M y ph t t
25

m iến m -men.

25

m h4

C ư

III :

3 1 Th nh l p s
32

th

ộng

ng hi u h nh

hệ th ng

T

kh i hệ th ng

h n t nh to n

u tr

ộng h

ph n t trong hệ th ng

3 3 Th nh l p s

u tr

hệ th ng

T

3 3

nh v

h o s t t nh n

nh gi

h tl

n

T

u

ng hệ th ng

n

u

M

C ư

IV :
-ga.

4 1 h i qu t về
t nh t n s l -ga.
4 2 T ng h p

u hiệu h nh

H

H n i tiếp ho hệ th ng

v t ng h p

H

T

ộ ộng

n

nh t

ng ph

ng ph p

Trang Bìa

Trang Thông Tin Cá Nhân

L i Cam Đoan

m xin cam oan : Khoá lu n t t nghiệp với ề tài “Nghiên c u xây ng,
tính toán, mô ph ng kh o sát hệ th ng iều khiển t ộng n nh t c ộ
dùng hệ truyền ộng một chiều máy phát- ộng c ” là công trình nghiên c u
c a cá nhân em, không sao chép c a b t c ai.
m xin ch u m i trách nhiệm về công trình nghiên c u c a riêng mình
Hà Nội, ngày …tháng… năm…….
Ng ời cam oan

1105622

Tài liệu liên quan


Xem thêm