Xem mẫu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM<br /> SỞ Y TẾ<br /> -----*-----<br /> <br /> ĐỀ TÀI<br /> <br /> KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIÊM AN<br /> TOÀN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA<br /> HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ<br /> TỈNH KON TUM NĂM 2016<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài: ĐẶNG THỊ THANH THUỶ, Trường TCYT Kon Tum<br /> Cộng sự:<br /> <br /> LÊ THÀNH VINH, Trường TCYT Kon Tum<br /> HOÀNG THỊ CHÚC, Trường TCYT Kon Tum<br /> NGUYỄN THỊ HOÀI ANH, Trường TCYT Kon Tum<br /> PHẠM THỊ KIM DUNG, Trường TCYT Kon Tum<br /> <br /> Kon Tum - 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành đề tài này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:<br /> Ban giám hiệu, các thầy cô giáo Trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum đã<br /> quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên<br /> cứu tại trường;<br /> TS.BS Lê Trí Khải, người Thầy đã tận tâm truyền đạt những kiến thức,<br /> kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quý báu, định hướng và hướng dẫn chúng tôi<br /> trong suốt quá trình thực hiện đề tài;<br /> Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum và các nhân viên y tế tại các Khoa,<br /> phòng đã tạo điều kiện, quan tâm và giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thu thập số<br /> liệu;<br /> Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, ủng hộ về mọi mặt để chúng<br /> tôi có thể hoàn thành quá trình học tập và nghiên cứu;<br /> Các em học sinh đã hợp tác tốt cho chúng tôi trong quá trình thực hiện đề<br /> tài;<br /> Cuối cùng, chúng tôi xin chia sẻ kết quả nghiên cứu với các bạn đồng<br /> nghiệp và những người quan tâm.<br /> Trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> Đại diện nhóm nghiên cứu<br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> <br /> Đặng Thị Thanh Thủy<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................................. i<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................................................... iv<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................................ v<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ ................................................................................................................ vi<br /> TÓM TẮT ĐỀ TÀI .......................................................................................................................vii<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................................................1<br /> Chương 1 ........................................................................................................................................3<br /> TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...............................................................................................................3<br /> 1.1. Các định nghĩa và khái niệm sử dụng trong nghiên cứu ......................................................3<br /> 1.2. Các vấn đề về hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao chất lượng thực hành tiêm an toàn .................6<br /> 1.3. Thực trạng thực hiện Tiêm an toàn........................................................................................9<br /> 1.4. Một số thông tin về địa bàn nghiên cứu ...............................................................................14<br /> Chương 2 ......................................................................................................................................17<br /> ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................17<br /> 2.1. Đối tượng nghiên cứu ...........................................................................................................17<br /> 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu ........................................................................................17<br /> 2.3. Thiết kế nghiên cứu...............................................................................................................17<br /> 2.4. Xác định cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu ......................................................................17<br /> <br /> 2.5. Các biến số, chỉ số nghiên cứu: ................................................................ 18<br /> 2.6. Phương pháp thu thập số liệu ...............................................................................................24<br /> 2.6. Các biến số nghiên cứu (chi tiết xem Phụ lục 1) ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.7. Tiêu chuẩn đánh giá .............................................................................................................25<br /> 2.8. Phương pháp phân tích số liệu .............................................................................................27<br /> 2.9. Đạo đức nghiên cứu ..............................................................................................................27<br /> 2.10. Hạn chế của nghiên cứu, sai số và biện pháp khắc phục sai sốError! Bookmark not defined.<br /> Chương 3 ......................................................................................................................................28<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...........................................................................................................28<br /> <br /> 3.1. Thông tin chung ........................................................................................ 28<br /> 3.2. Kiến thức về Tiêm an toàn của học sinh ................................................... 28<br /> 3.3. Thực hành Tiêm an toàn ........................................................................... 37<br /> 3.4. Tổng hợp kỹ năng thực hành Tiêm an toàn đạt ........................................ 38<br /> 3.5. Một số yếu tố liên quan đến thực hành Tiêm an toàn ............................... 39<br /> Chương 4 ......................................................................................................................................41<br /> BÀN LUẬN ...................................................................................................................................41<br /> <br /> iii<br /> <br /> 4.1. Thông tin chung ........................................................................................ 41<br /> 4.2. Kiến thức Tiêm an toàn ............................................................................. 41<br /> 4.3. Thực hành Tiêm an toàn của HS thực hiện ........................................................................42<br /> 4.4. Một số yếu tố liên quan với thực hành Tiêm an toàn ..........................................................43<br /> 4.5. Bàn luận về phương pháp nghiên cứu .................................................................................44<br /> KẾT LUẬN ...................................................................................................................................46<br /> 5.1. Kiến thức và thực hành Tiêm an toàn của học sinh ............................................................46<br /> <br /> 5.2. Các yếu tố liên quan đến thực hành tiêm an toàn ................................... 46<br /> KHUYẾN NGHỊ ...........................................................................................................................47<br /> 6.1. Đối với trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum ......................................................................47<br /> 6.2. Đối với bệnh viện trong nghiên cứu .....................................................................................47<br /> 6.3. Đối với các học sinh Trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum ...............................................47<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................................48<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> BV<br /> BVĐK<br /> BKT<br /> BT<br /> <br /> Bệnh viện<br /> Bệnh viện đa khoa<br /> Bơm kim tiêm<br /> Bơm tiêm<br /> <br /> CTSN<br /> <br /> Chất thải sắc nhọn<br /> <br /> ĐTV<br /> <br /> Điều tra viên<br /> <br /> HS<br /> KBCB<br /> KT<br /> KSNK<br /> NB<br /> NVYT<br /> SK<br /> TAT<br /> TTCYT<br /> <br /> Học sinh<br /> Khám bệnh, chữa bệnh<br /> Kim tiêm<br /> Kiểm soát nhiễm khuẩn<br /> Người bệnh<br /> Nhân viên y tế<br /> Sát khuẩn<br /> Tiêm an toàn<br /> Trường Trung cấp Y tế<br /> <br /> VST<br /> <br /> Vệ sinh tay<br /> <br /> WHO<br /> <br /> World Health Organization - Tổ chức Y tế thế giới<br /> <br />