Đề tài: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung cấp nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo hướng chuẩn hóa

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 26 | FileSize: 0.36 M | File type: PDF
of x

Đề tài: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung cấp nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo hướng chuẩn hóa. Sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo của nước ta. Bối cảnh mới tạo cơ hội thuận lợi để giáo dục, đào tạo nước ta tiếp cận với các xu thế mới, những mô hình giáo dục hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo thời cơ để phát triển giáo dục, đào tạo; tạo điều kiện để đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, phương pháp và.... Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-tai-bien-phap-phat-trien-doi-ngu-giao-vien-cac-truong-trung-cap-nghe-tren-dia-ex05tq.html

Nội dung


 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N TH THU BIÊN BI N PHÁP PHÁT TRI N Đ I NGŨ GI NG VIÊN TRƯ NG Đ I H C PH M VĂN Đ NG TRONG B I C NH HI N NAY Chuyên ngành: QU N LÝ GIÁO D C Mã s : 60.14.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ GIÁO D C H C - ĐÀ N NG, 2011 -
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c : TS. LÊ QUANG SƠN Ph n bi n 1: PGS.TS. PHAN MINH TI N Ph n bi n 2: TS. NGUY N SĨ TƯ Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Giáo d c h c h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 30 tháng 7 năm 2011 * Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n Trư ng Đ i h c sư ph m, Đ i h c Đà N ng.
 3. 3 M Đ U 1. LÝ DO CH N Đ TÀI Hi n nay, nhân lo i ñã bư c vào th k XXI – m t k nguyên mà m i qu c gia, m i dân t c và t t c các c ng ñ ng xã h i ñ u ñ ng trư c nh ng ñ c trưng cơ b n mang tính v n h i m i và thách th c l n lao c a th i ñ i. Đó là: Khoa h c và công ngh (KH&CN) phát tri n v i nh ng bư c ti n nh y v t ñã ñưa th gi i chuy n t k nguyên công nghi p sang k nguyên thông tin và phát tri n kinh t trí th c. Xu th t t y u là h i nh p qu c t trên m i lĩnh v c xã h i v a t o ra quá trình h p tác ñ phát tri n và v a là quá trình ñ u tranh gay g t nh m b o v l i ích qu c gia, b o t n b n s c văn hóa và truy n th ng c a m i dân t c. S bi n ñ i ñó ñư c th hi n trư c h t m i quan ni m m i v tiêu chu n nhân cách c a ngư i lao ñ ng nh m ñáp ng nhu c u và yêu c u năng l c xã h i. Nhưng vì giáo d c l i là y u t cơ b n ñ phát tri n con ngư i, t o ngu n l c cho phát tri n KT-XH, cho nên cũng t các nhu c u và yêu c u m i v ngu n nhân l c xã h i ñã d n ñ n s t t y u ph i phát tri n giáo d c. Tri th c ph i tr thành k năng, năng l c, trí l c. Suy r ng ra, tri th c ph i tr thành nhân l c, nhân tài là ch t lư ng cao c a nhân l c. Chính vì v y, Ban Bí thư Trung Ương Đ ng C ng S n Vi t Nam ñã có Ch th s 40 CT/TW ngày 15/06/2004 v “Xây d ng, nâng cao ch t lư ng nhà giáo và ñ i ngũ qu n lý giáo d c”; ti p ñó ngày 11/01/2005 Th tư ng Chính ph ñã có quy t ñ nh s 09/2005/QĐ- TTg v vi c Phê duy t Đ án Xây d ng, nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c giai ño n 2005-2010. Như v y,
 4. 4 nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ nhà giáo là nhi m v h t s c quan tr ng, nhưng không ít khó khăn ñ i v i các c p qu n lý giáo d c và ñ i v i các cơ s giáo d c. Đ i v i giáo d c ñ i h c, ĐNGV có v trí, vai trò quy t ñ nh ñ i v i ch t lư ng ñào t o c a nhà trư ng. B i vì h là nh ng ngư i tr c ti p th c hi n chương trình ñào t o ñ t o ra cho xã h i nh ng c nhân, th c sĩ và ti n sĩ có ph m ch t ñ o ñ c, có trình ñ chuyên môn chuyên sâu, có k năng ngh nghi p thành th o. Phát tri n ĐNGV ñ v s lư ng, phù h p cơ c u và ñ m b o chu n v ch t lư ng nh m nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ nhà giáo trong các trư ng ñ i h c là m t nhi m v c p thi t nh m ñáp ng nh ng yêu c u c a s nghi p GD&ĐT trong giai ño n hi n nay. V n ñ này l i càng có ý nghĩa hơn ñ i v i các trư ng ñ i h c m i thành l p tr c thu c các t nh g i chung là ñ i h c ñ a phương – Nh ng cơ s giáo d c ñ i h c có ch c năng ñào t o ngu n nhân l c ñáp ng nhu c u ngu n nhân l c t i ch có chuyên môn cao nh m xây d ng cơ s h t ng cho phát tri n KT-XH c a các ñ a phương nh m thu h p kho ng cách phát tri n gi a các t nh, thành ph trong c nư c. Đ i h c Ph m Văn Đ ng Qu ng Ngãi là trư ng tr c thu c U ban nhân dân (UBND) t nh Qu ng Ngãi, ñư c thành l p năm 2007, trên cơ s sát nh p gi a trư ng Cao ñ ng sư ph m và trư ng Cao ñ ng c ng ñ ng. Trong nh ng năm qua, trư ng Đ i h c Ph m Văn Đ ng Qu ng Ngãi ñã không ng ng nâng cao ch t lư ng ĐNGV v nhi u m t. Tuy nhiên, cho ñ n nay ĐNGV c a trư ng còn nhi u b t c p, v a th a v a thi u, không ñ ng b v cơ c u chưa h p lý v trình ñ chuyên môn, ngành ngh . Công tác quy ho ch và phát tri n ĐNGV còn h n ch v t m chi n lư c, chưa ñáp ng ñư c yêu c u
 5. 5 ñ i m i c a trư ng trong b i c nh hi n nay. Xu t phát t nh ng lý do trên chúng tôi ch n nghiên c u ñ tài: “ Bi n pháp phát tri n ĐNGV trư ng Đ i h c Ph m Văn Đ ng trong b i c nh hi n nay” 2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U Trên cơ s nghiên c u lý lu n và th c ti n qu n lý ĐNGV c a trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng, ñ xu t bi n pháp xây d ng và phát tri n ñ i ngũ gi ng viên c a trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng trong b i c nh hi n nay. 3. KHÁCH TH VÀ Đ I TƯ NG NGHIÊN C U 3.1. Khách th nghiên c u Công tác qu n lý ĐNGV c a Hi u trư ng trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng 3.2. Đ i tư ng nghiên c u Bi n pháp qu n lý ñ i ngũ gi ng viên trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng. 4. GI THUY T KHOA H C ĐNGV c a trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng còn thi u v s lư ng, cơ c u chưa cân ñ i, ch t lư ng chưa ñáp ng yêu c u và nhi m v ñào t o c a trư ng. Trên cơ s v n d ng lý thuy t qu n lý nhân s t ng th , có th xây d ng ñư c m t h th ng các bi n pháp qu n lý ĐNGV, hư ng ñ n t o ra ñư c m t ñ i ngũ gi ng viên ñ v s lư ng, ñ ng b v cơ c u và ñ t chu n v ch t lư ng, ñáp ng ñư c yêu c u c a công tác ñào t o, phát tri n nhà trư ng trong b i c nh hi n nay. 5. NHI M V VÀ PH M VI NGHIÊN C U 5.1. Nhi m v nghiên c u Đ ñ t ñư c m c ñích nghiên c u, ñ tài ph i th c hi n các nhi m v sau:
 6. 6 1) Nghiên c u cơ s lý lu n v công tác qu n lý ñ i ngũ gi ng viên trư ng ĐH, CĐ. 2) Kh o sát, phân tích, ñánh giá th c tr ng qu n lý ñ i ngũ gi ng viên trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng 3) Đ xu t các bi n pháp qu n lý ĐNGV trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng trong b i c nh hi n nay. 5.2. Ph m vi nghiên c u Đ tài gi i h n kh o sát các bi n pháp qu n lý ĐNGV c a Hi u trư ng trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng trong giai ño n 2007- 2011. Đ i v i các bi n pháp ñ xu t ñ tài gi i h n vi c kh o nghi m tính c p thi t và kh thi qua ý ki n các chuyên gia QLGD. 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 6.1. Phương pháp nghiên c u lý lu n Đ tài s d ng các phương pháp: phân tích, t ng h p, phân lo i, h th ng hóa, mô hình hóa...ñ nghiên c u các tài li u liên quan nh m xây d ng cơ s lý lu n c a v n ñ nghiên c u. 6.2. Phương pháp nghiên c u th c ti n V i nhóm phương pháp này, chúng tôi s d ng các phương pháp: ñi u tra, ph ng v n, quan sát, t ng k t kinh nghi m, l y ý ki n chuyên gia...nh m kh o sát, ñánh giá th c tr ng v n ñ nghiên c u. 6.3. Phương pháp x lý thông tin Đ tài s d ng các phương pháp th ng kê toán h c và ph m m m x lý s li u SPSS 15.0 ñ x lý các s li u và các k t qu thu th p ñư c. 7. C U TRÚC LU N VĂN - Ph n m ñ u - N i dung nghiên c u: g m 3 chương Chương 1: Cơ s lí lu n c a vi c phát tri n ĐNGV trư ng ĐH.
 7. 7 Chương 2: Th c tr ng ĐNGV trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng. Chương 3: Các bi n pháp phát tri n ĐNGV trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng. - K t lu n và khuy n ngh . - Danh m c tài li u tham kh o. - Ph l c. CHƯƠNG 1 CƠ S LÍ LU N C A VI C QU N LÝ Đ I NGŨ GI NG VIÊN TRƯ NG Đ I H C 1.1. T NG QUAN CÁC NGHIÊN C U V PHÁT TRI N ĐNGV 1.2. KHÁI NI M CÔNG C C A Đ TÀI 1.2.1. Gi ng viên, ñ i ngũ gi ng viên 1.2.1.1. Gi ng viên Theo t ñi n Ti ng Vi t, gi ng viên “là tên g i chung ngư i làm công tác gi ng d y các trư ng chuyên nghi p, các l p ñào t o, hu n luy n, các trư ng trên b c ph thông.” 1.2.1.2. Đ i ngũ gi ng viên ĐNGV là nh ng th y, cô giáo nh ng ngư i làm nhi m v gi ng d y và qu n lý giáo d c trong các trư ng ĐH&CĐ. 1.2.2. Qu n lý, qu n lý giáo d c, qu n lý nhân s và qu n lý ĐNGV 1.2.2.1. Qu n lý Qu n lý là h th ng nh ng tác ñ ng có ch ñ nh, phù h p quy lu t khách quan c a ch th qu n lý ñ n ñ i tư ng qu n lý nh m khai thác và t n d ng t t nh t nh ng ti m năng và cơ h i c a ñ i tư ng qu n lý ñ ñ t ñ n m c tiêu qu n lý trong m t môi trư ng luôn bi n ñ ng.
 8. 8 1.2.2.2. Qu n lý giáo d c Qu n lý giáo d c là h th ng nh ng tác ñ ng có k ho ch và hư ng ñích c a ch th qu n lý các c p khác nhau, ñ n t t c các khâu, các b ph n c a h th ng giáo d c, nh m ñ m b o cho các cơ quan trong h th ng v n hành t i ưu. Đ m b o s phát tri n m r ng c v s lư ng và ch t lư ng ñ ñ t t i m c tiêu giáo d c. 1.2.2.3. Qu n lý nhân s Qu n lý nhân s là t t c các ho t ñ ng c a m t t ch c ñ thu hút, xây d ng, phát tri n, s d ng, ñánh giá, b o toàn và gi gìn m t l c lư ng lao ñ ng phù h p v i yêu c u công vi c c a t ch c c v m t s lư ng và ch t lư ng. 1.2.2.4. Qu n lý ĐNGV Qu n lý ĐNGV là m t trong nh ng n i dung ch y u c a quá trình qu n lý ngu n nhân l c ngành GD &ĐT nói chung và qu n lý nhà trư ng nói riêng. Qu n lý ĐNGV cũng ph i th c hi n ñ y ñ các n i dung c a quá trình qu n lý ngu n nhân l c như: K ho ch hóa, tuy n m , l a ch n, b i dư ng, t o môi trư ng. 1.2.3. Phát tri n ñ i ngũ gi ng viên 1.2.3.1. Phát tri n Thu t ng “Phát tri n” theo quan ñi m bi n ch ng c a tri t h c thì: “S phát tri n là k t qu c a quá trình thay ñ i v lư ng d n ñ n s thay ñ i v ch t, s phát tri n di n ra theo ñư ng xoáy trôn c. Nghĩa là trong quá trình phát tri n dư ng như có s quay tr l i ñi m xu t phát, nhưng trên m t cơ s m i cao hơn.” 1.2.3.2. Phát tri n ñ i ngũ gi ng viên Th c ch t ñây là m t quá trình c i cách, c i t nh m phát tri n ĐNGV trên c ba m t: - Qui mô c a ĐNGV: ñư c bi u hi n b i s lư ng gi ng viên
 9. 9 - Ch t lư ng c a ĐNGV: ñư c bi u hi n ph m ch t, năng l c và trình ñ c a ĐNGV. - Cơ c u c a ĐNGV: ñư c bi u hi n ngành ngh ñào t o, ñ tu i, gi i tính c a ĐNGV. 1.3. GIÁO D C Đ I H C TRONG H TH NG GIÁO D C QU C DÂN 1.3.1. Trư ng ĐH trong h th ng giáo d c qu c dân 1.3.2. V trí, vai trò c a ñ i ngũ gi ng viên các trư ng ñ i h c Trong xu th hi n nay, vai trò c a GV s là ngư i ch huy, ñi u ph i, t o kh năng ti m tàng cho ngư i h c, giúp ngư i h c t bi t mình, ñánh giá ñư c mình, bi n quá trình ñào t o thành quá trình t ñào t o, bi t t t o cơ h i ñ vư t qua m i th thách trong ti n trình tham gia phát tri n KT-XH c a ñ t nư c. 1.3.3. Nh ng nhi m v và yêu c u ñ i v i ñ i ngũ gi ng viên các trư ng ñ i h c trong giai ño n hi n nay. 1.3.3.1. Nhi m v ĐNGV nói riêng có nhi m v h t s c vinh d là th c hi n m c tiêu GD c a Đ ng: “Thông qua d y ch ñ d y ngư i, d y ngh ” và “nâng cao dân trí, ñào t o nhân l c, b i dư ng nhân tài” cho ñ t nư c. 1.3.3.2. Yêu c u Yêu c u v cơ c u ñ i ngũ Yêu c u ch t lư ng (ph m ch t và năng l c) 1.4. LÝ LU N V QU N LÝ ĐNGV 1.4.1. Lý lu n c a Martin Hilb v qu n lí nhân s t ng th 1.4.2. Quan ñi m qu n lý
 10. 10 Qu n lý ĐNGV ph i g n li n v i chi n lư c phát tri n giáo d c – ñào t o ñ n năm 2020 ñư c xác ñ nh là: “Xây d ng m t n n giáo d c có quy mô, ch t lư ng và hi u qu , ñ s c ñáp ng nhu c u h c t p c a nhân dân và nhu c u phát tri n kinh t xã h i c a ñ t nư c, trong ñó, m t b ph n giáo d c ñào t o ñ t trình ñ phát tri n c a khu v c và th gi i. 1.4.2. M c tiêu qu n lý Phát tri n ñ i ngũ gi ng viên ñ i h c ph i ñ t ñư c các m c tiêu cư b n: - Đ v s lư ng theo quy ñ nh c a B GD & ĐT theo t l s GV/SV; - H p lý v cơ c u; - Đ t chu n v trình ñ ñào t o và khuy n khích vư t chu n. 1.4.3. N i dung c a vi c qu n lý ñ i ngũ gi ng viên c a trư ng ĐH 1.4.3.1. Quy ho ch, k ho ch vi c phát tri n ĐNGV 1.4.3.2 Tuy n ch n b sung gi ng viên 1.4.3.3. B trí và s d ng gi ng viên 1.4.3.4. Đào t o, ñào t o l i và b i dư ng 1.4.3.5. Ki m tra, ñánh giá, khen thư ng và k lu t gi ng viên 1.4.3.6. Đãi ng , t o môi trư ng thu n l i cho vi c duy trì phát tri n ĐNGV Ti u k t chương 1 T vi c nêu t ng quan c a v n ñ nghiên c u, chúng tôi ñã làm rõ ñư c m t s khái ni m cơ b n, lí lu n v qu n lý, qu n lý nhân s và qu n lý ĐNGV ñ ng th i qua ñó tác gi cũng làm rõ nh ng ñ c trưng cơ b n c a GDĐH trong b i c nh h i nh p và n n kinh t tri th c; nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v phát tri n ĐNGV và ch ra
 11. 11 nh ng yêu c u v ph m ch t, năng l c c a ĐNGV trong giai ño n hi n nay; nh ng y u t qu n lý tác ñ ng ñ n vi c phát tri n ñ i ngũ. Đ phát tri n ĐNGV c n ph i quan tâm ñ n các v n ñ : ñ v s lư ng, chu n v ch t lư ng, ñ ng b v cơ c u và chú ý ñ n tính ñ ng thu n, n i dung công tác qu n lýq ĐNGV bao g m các lĩnh v c ch y u sau: - Quy ho ch và k ho ch phát tri n ñ i ngũ gi ng viên - Tuy n ch n b sung gi ng viên - B trí và s d ng gi ng viên - Đào t o, ñào t o l i và b i dư ng - Ki m tra, ñánh giá, khen thư ng và k lu t gi ng viên - Đãi ng , t o môi trư ng thu n l i cho vi c duy trì phát tri n ĐNGV
 12. 12 CHƯƠNG 2 TH C TR NG Đ I NGŨ GI NG VIÊN VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRI N Đ I NGŨ GI NG VIÊN TRƯ NG ĐH PH M VĂN Đ NG 2.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KH O SÁT 2.2. TRƯ NG ĐH PH M VĂN Đ NG TRONG B I C NH PHÁT TRI N KT-XH C A MI N TRUNG-TÂY NGUYÊN VÀ QU NG NGÃI 2.2.1. Đi u ki n KT-XH c a Qu ng Ngãi 2.2.2. Khái quát v Trư ng Đ i h c Ph m Văn Đ ng 2.3. TH C TR NG ĐNGV TRƯ NG ĐH PH M VĂN Đ NG 2.3.1. S lư ng ĐNGV 2.3.1.1 S lư ng cán b gi ng viên và nhân viên - T ng s cán b giáo viên, công nhân viên trong năm h c 2010- 2011 tính ñ n th i ñi m tháng 3/2011 là 294 ngư i (có 134 n ). Trong ñó, cán b lãnh ñ o qu n lý (có tham gia gi ng d y): 20 ngư i - Giáo viên gi ng d y toàn th i gian: 215 ngư i - Cán b qu n lý hành chính và nhân viên ph c v : 59 ngư i - V cơ c u t l gi a s lư ng GV so v i t ng s cán b qu n lý, nhân viên trong toàn trư ng nhìn chung h p lý, t l giáo viên chi m 73%, cán b phòng ban chi m 27 % (trong ñó có cán b lãnh ñ o, qu n lý có tham gia gi ng d y). Đi u này ñư c gi i thích r ng trư ng ñư c thành l p trên cơ s s sát nh p gi a hai trư ng CĐCĐ và CĐSP nên biên ch cán b phòng ban khá ñông, tu i ñ i còn tr , vì v y vi c gi i quy t ch ñ chính sách, s p x p và tinh gi m biên ch b ph n này g p nhi u khó khăn nh t ñ nh. 2.3.1.2. S lư ng ĐNGV cơ h u c a trư ng
 13. 13 S li u cho th y ĐNGV cơ h u c a trư ng phân b các khoa là 204 và 10 GV ñang công tác t i các phòng, ban, trung chi m t l 69%, trong t ng s CB, giáo viên và nhân viên c a trư ng. Trong ñó có 17 GVC t l 8,5%, 125 GV t l 61% và có 60 GVTH chi m t l 30%. Nhìn t ng th t l GV/SV c a trư ng là h p lý, nhưng n u tính riêng cho t ng b ph n thì thì l này không h p lý, t ng ngành ñào t o m t s khoa v n còn thi u GV có chuyên môn cao như: SPXH, KT, CNTT, CB. Qua kh o sát g n 40 CBQL có 50% ý ki n cho r ng: ĐNGV c a trư ng v a th a v a thi u, 22% ý ki n cho r ng ĐNGV thi u. 2.3.2. Ch t lư ng ĐNGV 2.3.2.1. S ñáp ng v s lư ng T năm 2008 tr ñi, s lư ng GV b t ñ u tăng và tăng nhanh t ñó ñ n nay ñã ñáp ng cơ b n nhu c u ñào t o c a nhà trư ng. 2.3.2.2. S h p lí v cơ c u * Gi i tính Theo s li u th ng kê, cơ c u ĐNGV chia theo gi i tính c a trư ng hi n nay như sau: T ng s GV là 142, trong ñó nam: 79 ngư i, n 63 ngư i. * L a tu i Qua s li u th ng kê v ñ tu i c a GV trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng, chúng tôi nh n th y: ñ tu i 50 ñ n 60 tu i có 41 ngư i chi m t l 19%. S GV có ñ tu i t 30 ñ n 49 là 124 ngư i, chi m t l 58%. S GV dư i 30 tu i là 50 ngư i, chi m t l 39%. * Thâm niên 2.3.2.3. Chu n v trình ñ và chuyên môn ñư c ñào t o * Trình ñ chuyên môn c a ĐNGV trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng
 14. 14 Trình ñ ñào t o ph n ánh ph n nào ch t lư ng d y h c c a nhà trư ng, qua th ng kê cho th y: ĐNGV cơ h u c a trư ng theo H c hàm – h c v tính ñ n th i ñi m tháng 3/2011 như sau: Trình ñ chuyên môn GV trư ng Ph m Văn Đ ng Ti n sĩ 31% 2% Th c sĩ 66% C nhân,kĩ sư Bi u ñ 2.3 Trình ñ chuyên môn c a ĐNGV trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng Các s li u b ng trên cho th y: cơ c u ĐNGV c a trư ng (n u tính luôn ñ i ngũ GVTH) ñang công tác t i các khoa, theo trình ñ hi n nay có: 3 ti n sĩ (1.5%), 94 th c sĩ (46%), 107 ñ i h c (52.5%) và s CB,GV có trình ñ chuyên môn ñang công tác t i các phòng, ban, trung tâm là: 1 ti n sĩ, 12 th c sĩ . Ngoài ra, tính ñ n th i ñi m 3/2011 có 47 GV, trong ñó có 10 NCS ñang h c SĐH t i các cơ s trong và ngoài nư c và hơn 15 GV là GV tr gi ng t i các khoa và GV th nh gi ng các trư ng b n. Qua kh o sát cho th y: trình ñ chuyên môn c a ĐNGV ch m c khá chi m t l 65 * Trình ñ tin h c và ngo i ng S li u th ng kê cho th y: ch có 20% s GV ñư c kh o sát cho r ng trình ñ tin h c và ngo i ng c a ĐNGV trư ng t t, s còn l i cho r ng khá và trung bình. Trong khi ñó ch 16% CBQL cho r ng ĐNGV c a trư ng có trình ñ tin h c, ngo i ng t t và có t i 35% cho r ng trung bình. * Trình ñ nghi p v sư ph m:
 15. 15 K t qu thu ñư c như sau: h u h t các ý ki n cho r ng trình ñ NVSP c a ĐNGV trư ng là t t (Trung bình = 2.09). Đây là tín hi u ñáng m ng góp ph n nâng cao ch t lư ng d y h c c a nhà trư ng. 2.3.2.4. V ph m ch t ngh nghi p - Ph m ch t chính tr , ñ o ñ c - Ph m ch t ngh - V năng l c 2.3.3. Th c tr ng công tác phát tri n ĐNGV trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng 2.3.3.1. Th c tr ng công tác xây d ng chi n lư c, quy ho ch ĐNGV Trên cơ s k ho ch nhu c u gi ng viên c a các khoa, t , H i ñ ng nhà trư ng xây d ng thành k ho ch chung c a toàn trư ng qua ñó cân ñ i gi a s lư ng và ch t lư ng ĐNGV hi n có v i nhu c u, ñ ng th i xác ñ nh s lư ng, yêu c u v trình ñ chuyên môn, nghi p v c n tuy n d ng, quy ho ch, s p x p, xây d ng k ho ch ñào t o, b i dư ng ĐNGV ñáp ng ñư c yêu c u ñào t o hàng năm c a nhà trư ng. Vi c xây d ng chi n lư c v ñ i ngũ c a trư ng qua nghiên c u cho th y nhà trư ng chưa có k ho ch c th cho ñ xây d ng ñ i ngũ v lâu dài và mang t m chi n lư c. 2.3.3.2. Th c tr ng công tác tuy n d ng, th nh gi ng GV Th c tr ng công tác tuy n d ng K t qu kh o sát ý ki n c a CBQL và ĐNGV nhà trư ng v công tác tuy n d ng ĐNGV như sau: V hình th c tuy n d ng: 60% ý ki n c hai ñ u cho r ng thi tuy n s ñánh giá ng viên chính xác hơn. Tuy nhiên, v n có 30% ý ki n cho r ng xét tuy n. v n ñem l i hi u qu . Th c tr ng công tác th nh gi ng GV
 16. 16 - S gi ng viên th nh gi ng ch y u các chuyên ngành m i và có ñào t o b c ĐH. C th như: chuyên ngành Sư ph m Văn h c (b c ĐH) nhà trư ng m i gi ng viên c a ĐN Qui Nhơn, hay chuyên ngành Cơ khí (b c ĐH) thư ng m i gi ng viên ĐH Sư ph m kĩ thu t TPHCM, ho c ĐH Bách Khoa Đà N ng... 2.3.3.3. Th c tr ng công tác b trí, s d ng ĐNGV K t qu kh o sát v công tác b trí, s d ng ĐNGV, ý ki n c a ñ i ngũ CBQL: Có 16,7% cho r ng nhà trư ng ñã b trí và s d ng ĐNGV h p lý, trong khi ñó có 83,3% CBQL cho r ng tương ñ i h p lí. Trong khi ñó có 26,7% GV cho r ng vi c b trí và s d ng gi ng viên h p lý và 63% tương ñ i h p lý. K t qu kh o sát cũng cho th y g n 10% GV cho r ng vi c b trí và s d ng ĐNGV chưa h p lí. 2.3.3.4. Th c tr ng v công tác ñào t o, b i dư ng ñ i ngũ GV Th c tr ng công tác ñào t o ĐNGV K t qu thăm dò v vi c th c hi n quy trình xét c cán b gi ng d y ñi ñào t o, b i dư ng chuyên môn c a ĐNGV nhà trư ng trong th i gian qua ñư c ñánh giá như sau: 79% CBQL và GV cho r ng nhà trư ng vi c th c hi n quy trình này là r t h p lí và h p lí. Tuy nhiên, v n còn không ít ý ki n cho r ng không h p lí. Th c tr ng công tác b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho ĐNGV Có th nói: Vi c ch ñ ng l p k ho ch, t ch c b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho GV trong th i gian qua là chưa t t. Công tác b i dư ng cho ĐNGV c a nhà trư ng trong th i gian qua chưa th hi n ñư c s ch ñ ng trong khâu l p k ho ch, t ch c th c hi n. H u h t, các ho t ñ ng b i dư ng cho GV ch th nh tho ng m i ñư c t ch c, trung bình t 2,07 -2,46. 2.3.3.5. Th c tr ng công tác ki m tra, ñánh giá ñ i ngũ giáo viên
 17. 17 K t qu kh o sát cho th y: ch có 3% ĐNGV cho r ng nhà trư ng thư ng xuyên ñánh giá, 63% cho r ng nhà trư ng có ñánh giá ñ nh kỳ và 34% cho r ng th nh tho ng m i ki m tra, ñánh giá. Trong khi ñó k t qu kh o sát CBQL có s phân hóa sâu hơn, 11% CBQL cho r ng nhà trư ng thư ng xuyên ki m tra, ñánh giá, 55% cho r ng ñánh giá ñ nh kỳ, 28% cho r ng th nh tho ng, và có t i 6% cho r ng nhà trư ng ñã không ñánh giá. Qua kh o sát cho th y: trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng thư ng k t h p giũa hai hình th c GV t ñánh giá và sau ñó t p th ñánh giá là 86%. 2.3.3.6. Th c tr ng công tác th c hi n chính sách ñãi ng , t o ñi u ki n, môi trư ng làm vi c thu n l i cho ĐNGV Qua kh o sát ý ki n c a CBQL và ĐNGV cho th y: có 64% ĐNGV cho r ng nhà trư ng ñã ñ m b o ñi u ki n và môi trư ng làm vi c và 25% cho r ng chưa ñ m b o. Trong khi ñó, CBQL cho r ng nhà trư ng ñã ñ m b o t o ñi u ki n và môi trư ng làm vi c là 83%, ch có 11% cho r ng chưa ñ m b o. K t qu kh o sát ý ki n v vi c ñư c quan tâm và t o ñi u ki n c a ĐNGV như sau: hơn 90% ĐNGV cho r ng h ñư c quan tâm và t o ñi u ki n ñúng m c. 2.3.3.7. Đánh giá chung v th c tr ng công tác phát tri n ĐNGV trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng Công tác phát tri n ĐNGV c a trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng trong th i gian qua ñã th hi n ñư c nhi u ưu ñi m, song bên c nh ñó cũng b c l m t s t n t i, h n ch c n ph i kh c ph c. Ti u k t chương 2
 18. 18 CHƯƠNG 3 BI N PHÁP PHÁT TRI N Đ I NGŨ GI NG VIÊN TRƯ NG ĐH PH M VĂN Đ NG 3.1. NH NG NGUYÊN T C XÁC L P CÁC BI N PHÁP 3.1.1. Nguyên t c ñ m b o tính pháp lý 3.1.2. Nguyên t c hư ng ñích 3.1.3. Nguyên t c ñ ng b 3.1.4. Nguyên t c k t h p 3.1.5. Nguyên t c phù h p th c ti n 3.1.6. Nguyên t c h th ng 3.2. CÁC BI N PHÁP QU N LÝ ĐNGV TRƯ NG ĐH PH M VĂN Đ NG TRONG GIAI ĐO N HI N NAY 3.2.1. Nâng cao nh n th c v phát tri n ĐNGV cho ñ i ngũ cán b qu n lý và giáo viên nhà trư ng 3.2.2. Xây d ng chi n lư c, quy ho ch phát tri n ĐNGV Vi c xây d ng quy ho ch phát tri n ĐNGV ph i ñ m b o nh ng nguyên t c sau: - B o ñ m tính m c ñích - B o ñ m tính liên t c, th ng nh t - B o ñ m tính khoa h c - B o ñ m tính kh thi - B o ñ m tính linh ho t - B o ñ m tính công khai T ch c ñánh giá ĐNGV ñ tìm ra ñi m m nh, ñi m y u (b t c p) c a ĐNGV làm cơ s cho vi c l p quy ho ch ñ i ngũ.
 19. 19 CBQL c n xem xét nhu c u gi ng viên c a t ng khoa, t b môn v s lư ng, cơ c u trình ñ ñào t o theo các chuyên ngành và ch t lư ng (ph m ch t và năng l c). Quy ho ch c n ph i ñư c th c hi n trên cơ s tính toán s gi gi ng d y bình quân c a m t GV trong m i môn h c. Đây là m t tiêu chí quan tr ng ñ tính toán h p lí s lư ng phát tri n ĐNGV. 3.2.3. Đ i m i công tác tuy n d ng ĐNGV Trong tuy n ch n GV c n quan tâm và ch tuy n d ng nh ng GV th c s có nhu c u làm công tác gi ng d y, có tâm huy t và g n bó v i ngh nghi p. Trong ñi u ki n tuy n d ng, c n th c hi n ñúng ñ n chính sách ưu tiên v i nh ng ngư i có h c v ti n sĩ, th c sĩ, nh ng ngư i t t nghi p ĐH lo i gi i và xu t s c ñúng chuyên ngành ĐT, phù h p v i nhu c u tuy n d ng. Đ ng th i khi tuy n d ng trư ng ĐH Ph m Văn Đ ng nên nghiên c u, tính toán xây d ng các tiêu chí ñ i v i ng viên ph i có tính “m ”, ñ c bi t là nh ng tiêu chí cho ng viên có trình ñ Ti n sĩ, PGS, GS. - Xây d ng qui trình tuy n d ng ñ i ngũ gi ng viên: Hi u trư ng c n ch ñ o phòng ch c năng ph i h p v i các ñơn v th c hi n các n i dung sau: + Rà soát, s p x p, b trí l i nhi m v c a t ng GV trên cơ s phù h p trình ñ chuyên môn, năng l c, s c kh e,... + L p k ho ch tăng cư ng ñào t o, b i dư ng ĐNGV hi n có nh m nâng cao trình ñ , ñ t tiêu chu n v chuyên môn nghi p v theo ch c danh và ng ch b c ñang gi . + Khuy n khích m i GV ñ m nhi m ñư c 2-3 môn h c khác nhau nhưng có chuyên môn g n nhau ñ khai thác tri t ñ ñ i ngũ hi n có, ñ ng th i có chính sách h tr thích h p.
 20. 20 3.2.4. S d ng, b trí h p lý ĐNGV Đ b t, b nhi m GV làm cán b lãnh ñ o, qu n lý…ph i ñ m b o ch c danh, h c v , năng l c qu n lý v a có tâm v a có t m theo các tiêu chu n quy ñ nh tương ng v i t ng v trí. Thuyên chuy n công vi c nh m ñi u hòa nhân l c gi a các khoa, t b môn ho c ñ s a ch a nh ng sai sót trong b trí công vi c. Hi u trư ng ch ñ o các khoa, t chuyên môn không b trí GV chưa ñ t chu n tham gia gi ng d y. Trư c khi b trí GV m i chính th c gi ng d y ph i ñư c ki m tra, ñánh giá thông qua s giám sát c a GV khoa, t ñó. Đ b t, b nhi m GV có trình ñ chuyên môn cao, có năng l c, có uy tín vào các v trí ch ch t v chuyên môn và qu n lý. Ban giám hi u ch trì ñánh giá hi u qu công tác b trí, s d ng ĐNGV theo ñ nh kỳ hàng năm làm cơ s cho vi c phân công, s d ng, ñào t o, b i dư ng GV m t cách h p lý nh m phát huy t i ña năng l c s trư ng c a ĐNGV. 3.2.5. Phát tri n công tác ñào t o, b i dư ng ĐNGV * Xây d ng k ho ch ĐT, b i dư ng + T ch c ñánh giá th c tr ng ch t lư ng ĐNGV + Xác ñ nh ñ i tư ng, ch c danh nào c n c ñi h c, h c ki n th c gì, vào th i gian và th i ñi m nào + T o ñi u ki n thu n l i nh t trong kh năng có th c a trư ng ñ GV tr tu dư ng ñ o ñ c, rèn luy n ph m ch t chính tr , h c t p, b i dư ng nâng cao trình ñ chuyên môn nghi p v , tr thành ngư i GV v a "h ng" v a "chuyên" k th a x ng ñáng s nghi p c a l p ngư i ñi trư c. * Xác ñ nh n i dung ĐT, b i dư ng
852384

Tài liệu liên quan


Xem thêm