of x

Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 2 | FileSize: 0.05 M | File type: PDF
5 lần xem

Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh. Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra 45 phút môn: tiếng anh - lớp 7 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-45-phut-tieng-anh-p4u6tq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu đến các bạn thư viện Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh.Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra cần thiết cho thư viện của mình.Xin mời bạn đọc đang tìm cùng xem ,Tài liệu Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh trong thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra được chia sẽ bởi bạn dethikiemtra tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra , có tổng cộng 2 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng chủ đề còn có Đề tiếng anh lớp 7, Kiểm tra tiếng anh lớp 7, Đề 45 phút tiếng anh 7, Chia động từ, Trả lời câu hỏi ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra 45 phút môn: tiếng anh - lớp 7 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi ĐỀ THI ANH VĂN 45 PHÚT, nói thêm I Choose the words having the underlind letter pronounced diferently (1m), cho biết thêm ( choùn nhuừng tửứ coự chuừ ủửụùc gaùch chaõn coự caựch phaựt aõm khaực) 1 a, cho biết thêm happy b, bên cạnh đó apple c , thêm nữa chair d , cho biết thêm stamp 2 a, bên cạnh đó school b , ngoài ra chat c, bên cạnh đó chicken d, kế tiếp là chair, nói thêm II choose the best answer to complete the sentences (2ms), bên cạnh đó (choùn ủaựp aựn ủuựng nhaỏt ủeồ hoaứn thaứnh caõu ), cho biết thêm 1 , nói thêm là what will Hoa , bên cạnh đó during her vacation ? a, tiếp theo là do b , bên cạnh đó does c ,còn cho biết thêm doing d , cho biết thêm to do, nói thêm 2 , tiếp theo là what about , nói thêm là to the movie ?, thêm nữa a, bên cạnh đó go b, bên cạnh đó to go c, ngoài ra going d , ngoài ra to going, bên cạnh đó 3 , tiếp theo là a , tiếp theo là wonderful evening !, kế tiếp là a , ngoài ra what b , bên cạnh đó why c how d, cho biết thêm when, tiếp theo là 4
  1. ĐỀ THI ANH VĂN 45 PHÚT I Choose the words having the underlind letter pronounced diferently (1m) ( choùn nhuừng tửứ coự chuừ ủửụùc gaùch chaõn coự caựch phaựt aõm khaực) 1 a. happy b. apple c .chair d .stamp 2 a.school b .chat c. chicken d. chair II choose the best answer to complete the sentences (2ms) (choùn ủaựp aựn ủuựng nhaỏt ủeồ hoaứn thaứnh caõu ) 1 .what will Hoa ................ during her vacation ? a. do b .does c .doing d .to do 2 .what about ............to the movie ? a. go b. to go c. going d .to going 3 .a .......................wonderful evening ! a .what b .why c how d.when 4 .let’s ................swimming in the early morning a. go b.to go c. going d .to going 5 .I don’t ….......................watching video a. like b likes c. liking to like 6 .how ………………………..is it from your house to school ? a. often b .far c many old 7 .would you like .......................breakfast a .have b having c to have d .to having 8 . Lan is ..................beautiful than her sister a.many b .most c more d the most III Give the correct tense or form of the verb in the brackets(3ms) (cho thỡ hoaởc daùng ủuựng cuỷa ủoọng tửứ trong daỏu ngoaởc) 1. Hoa( play)...................badminton every day ................................................................................... 2 we (do)...................our homeword now . …............................................................................... 3 you (use ) ..........................a computer ? .................................................................................... 4 .she (visit )....................................…Da Lat next week ........................................................................................... 5 w hat you (read ) ............................. at the moment? .............................................................................................. I (read )…......................................... newspaper .................................................................................. IV Make questions for the underlined parts(2ms) (ẹaởt caõu hoỷi cho nhửừng phaàn ủửụùc gaùch chaõn ) 1 she works at 7 :oo ................................................. 2. they usually play tennis after school ...................................................................................... V Read the passage and write True or False (2ms) ( ẹoùc ủoaùn vaờn roài vieỏt ủung hay laứ sai ) Nga is living with her parents in an aprtment in Ha Noi . There are five rooms altogether : a living room ,a bath room ,two bed rooms and a kitchen The bed room is the biggest of all . Two bed rooms are beautiful .The kitchen is small ,but modern.
  2. 1 Nga is living in Ha Noi 2 .The bed room is the longest of all .* 3.The kitchen is modern 4 There are four rooms in the aprtment V Put the words in the correct order to make sentences(2ms) (ẹaởt caực tửứ vaứo vũ trớ ủuựng ủeồ laứm thaứnh caõu) 1 .she /now / English / tudying/is .............................................................................. 2 .like /watching /I /television. ….............................................................................
891527

Sponsor Documents