Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 2 | FileSize: 0.05 M | File type: PDF
of x

Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh. Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra 45 phút môn: tiếng anh - lớp 7 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-45-phut-tieng-anh-p4u6tq.html

Nội dung


  1. ĐỀ THI ANH VĂN 45 PHÚT I Choose the words having the underlind letter pronounced diferently (1m) ( choùn nhuừng tửứ coự chuừ ủửụùc gaùch chaõn coự caựch phaựt aõm khaực) 1 a. happy b. apple c .chair d .stamp 2 a.school b .chat c. chicken d. chair II choose the best answer to complete the sentences (2ms) (choùn ủaựp aựn ủuựng nhaỏt ủeồ hoaứn thaứnh caõu ) 1 .what will Hoa ................ during her vacation ? a. do b .does c .doing d .to do 2 .what about ............to the movie ? a. go b. to go c. going d .to going 3 .a .......................wonderful evening ! a .what b .why c how d.when 4 .let’s ................swimming in the early morning a. go b.to go c. going d .to going 5 .I don’t ….......................watching video a. like b likes c. liking to like 6 .how ………………………..is it from your house to school ? a. often b .far c many old 7 .would you like .......................breakfast a .have b having c to have d .to having 8 . Lan is ..................beautiful than her sister a.many b .most c more d the most III Give the correct tense or form of the verb in the brackets(3ms) (cho thỡ hoaởc daùng ủuựng cuỷa ủoọng tửứ trong daỏu ngoaởc) 1. Hoa( play)...................badminton every day ................................................................................... 2 we (do)...................our homeword now . …............................................................................... 3 you (use ) ..........................a computer ? .................................................................................... 4 .she (visit )....................................…Da Lat next week ........................................................................................... 5 w hat you (read ) ............................. at the moment? .............................................................................................. I (read )…......................................... newspaper .................................................................................. IV Make questions for the underlined parts(2ms) (ẹaởt caõu hoỷi cho nhửừng phaàn ủửụùc gaùch chaõn ) 1 she works at 7 :oo ................................................. 2. they usually play tennis after school ...................................................................................... V Read the passage and write True or False (2ms) ( ẹoùc ủoaùn vaờn roài vieỏt ủung hay laứ sai ) Nga is living with her parents in an aprtment in Ha Noi . There are five rooms altogether : a living room ,a bath room ,two bed rooms and a kitchen The bed room is the biggest of all . Two bed rooms are beautiful .The kitchen is small ,but modern.
  2. 1 Nga is living in Ha Noi 2 .The bed room is the longest of all .* 3.The kitchen is modern 4 There are four rooms in the aprtment V Put the words in the correct order to make sentences(2ms) (ẹaởt caực tửứ vaứo vũ trớ ủuựng ủeồ laứm thaứnh caõu) 1 .she /now / English / tudying/is .............................................................................. 2 .like /watching /I /television. ….............................................................................
891527