of x

Đề kiểm tra 45 phút số 1 có đáp án môn: Tiếng Anh 6 - Trường THCS Tố Như

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 5 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
2 lần xem

Đề kiểm tra 45 phút số 1 có đáp án môn: Tiếng Anh 6 - Trường THCS Tố Như. Mời các bạn và quý thầy cô hãy tham khảo đề kiểm tra 45 phút số 1 có đáp án môn Tiếng Anh 6 - Trường THCS Tố Như sau đây nhằm giúp các em củng cố kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Chúc các em thành công và đạt điểm cao.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-45-phut-so-1-co-dap-an-mon-tieng-anh-6-truong-thcs-to-nhu-hbg9tq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ tới mọi người bài Đề kiểm tra 45 phút số 1 có đáp án môn: Tiếng Anh 6 - Trường THCS Tố NhưThư viện Đề kiểm tra 45 phút số 1 có đáp án môn: Tiếng Anh 6 - Trường THCS Tố Như thuộc chủ đề ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông được chia sẽ bởi tienganhphothong tới các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông , có tổng cộng 5 trang , thuộc file PDF, cùng chủ đề Đề kiểm tra tiếng Anh 6, Tiếng Anh 6, Ôn thi tiếng Anh, Ôn tập tiếng Anh, Trắc nghiệm tiếng Anh, Đề thi tiếng Anh 2015 : Mời những bạn và quý thầy cô hãy tham khảo đề kiểm tra 45 phút số 1 có đáp án môn Tiếng Anh 6 - Trường THCS Tố Như sau đây nhằm giúp những em củng cố kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi, ý nữa Chúc những em thành công và đạt điểm cao, cho biết thêm VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí School: To Nhu Secondary School Full name: , nói thêm Class: 6A Mark THE WRITTEN TEST 1 English - Grade 6 Time allowed: 45 minutes Teacher’s comment I ,còn cho biết thêm Use the words in the box to complete the following passage, nói thêm Each word is used only once, bên cạnh đó big bookshelf near newspapers chairs opposite clothes right dictionary wall This is Nam’s room, tiếp theo là His room is not very (1) , ngoài ra There are two (2) ,còn cho biết thêm , a table, a bed, a wardrobe and a (3), bên cạnh đó in his room, bên cạnh đó The table
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí School: To Nhu Secondary School Full name: .......................................... Class: 6A Mark THE WRITTEN TEST 1 English - Grade 6 Time allowed: 45 minutes Teacher’s comment I . Use the words in the box to complete the following passage. Each word is used only once. big bookshelf near newspapers chairs opposite clothes right dictionary wall This is Nam’s room. His room is not very (1) ................... There are two (2) .........................., a table, a bed, a wardrobe and a (3)..................... in his room. The table is (4) .................... the window. There is an ink-pot, some books and an English-Vietnamese (5) ....................... on the table. The bed is on the (6).............................. of the room.There are also some books and (7) .................... on the bed. The wardrobe is (8) ..........................the bed. Nam has many (9) ....................... His clothes are all in the wardrobe. The bookshelf is on the (10) ............................ There are many books on it. 1………………….2……………......3……………….4…………….5…………… 6………………….7………………..8………………...9…………..10………….. II. Odd one out. Which underlined part is pronounced differently in each line. 1. A. benches 2. A. tables B. boxes B. streets C. fridges C. lamps D. arms D. lakes VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 3. A. notebooks 4. A. eating 5. A. open B. erasers B. breakfast B. cold C. pencils C. reading C. doing D. eyes D. teaching D. going III. Choose the correct answer A, B, C or D. 1. “………….do you live?”- I live in Hanoi. A. where B. what 2. How old………you? A. how B. is C..how. D. why C. are. D. am 3. “……………is this?” It’s a pen. A. Where B. What C. How. D. Which 4. ………………people are there in your family? A. What B. Where C. How many D. How far 5. Mai often………….. for picnic on the weekend. A. goes B. go C. are going D. is going 6. Look! The girls are ……….. rope in the playground. A. dancing B. skipping C. playing D. doing 7. Mai is good ………….. English and math , but she doesn’t like literature. A. at B. in C. on D. for 8. We usually …….. football in the winter A. do B. make C. does D. play 9. Would you like ……… milk ? A. drink B. drinking C. to drink D. drank 10. Hoa often ………. her bike to visit his hometown. A. drives B. rides C. flies D. goes IV. Rewrite the following sentences using the given words. 1. The lamp is behind the computer. (of) - The computer .......................................................................... the lamp. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 2. There is a TV and a poster in our living room. (has) - Our living room .................................................. and a poster. 3. Peter’s house isn’t far from the station. (near) - Peter’s house is .............................................................. station. 4. The dog is to the left of the sofa and to the right of the wardrobe. (between) - The dog is .................................................... and the wardrobe. 5. Tom’s bedroom has two bookshelves. (in) - There are ............................................................ Tom’s bedroom. V. Listen and tick (x) T or F. T F 1. Hoa is 14 years old now. 2. She was born on June 8th. 3. Hoa lives with her parents. 4. She likes her new school very much. 5. She has a lot of friends in her new school. VI. Listen and complete. Hoa: What an awful day! You must be cold, Lan. Come in and have a seat. That armchair is comfortable. Lan: Thanks. What a lovely living room! Where are your uncle and aunt? Hoa: My uncle is at work and my aunt is (1).................. Would you like some tea? Lan: No, thanks. I’m fine. Hoa: Ok. Come and see my room. Lan: What a bright room! And what nice colors! Red and white. Red is my favourite color. Can I see the rest of the house? Hoa: Of course. Hoa: This is the bathroom. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Lan: What a (2) ................bathroom! Hoa: It’s very modern. It has a sink, a tub and a shower. Lan: But come and look at the kitchen. You’ll love it. Lan: Wow! What an amazing kitchen! It has everything: (3)..............., dryer, refrigerator, (4)................, electric stove… Hoa: How about a drink, Lan? Would you like some. (5)................? Lan: What a great idea! I’d love some. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí ANSWER KEY I/ 1. big 6. right 2. chairs 7. newspapers 3. bookshelf 8. opposite 4. near 9. closers 5. dictionary 10. wall II. 1. D 2. A III. 1. A 2. C 6. B 7. A 3. A 4. B 5. C 3. B 4. C 5. A 8. D 9. C 10. B VI. 1. in front of 2. has a TV 3. near the 4. between the sofa 5. two bookshelves in V. 1. F 2. T 3. F 4. T 5. F VI. 1. Shopping 2. Beautiful 3. Washing machine 4. Dishwasher 5. Orange juice ... - tailieumienphi.vn 1012299

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm