Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2015 - 2016 (Đề số 1)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 9 | Page: 5 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
of x

Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2015 - 2016 (Đề số 1). Dưới đây là Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2015 - 2016 (Đề số 1) dành cho các bạn đang chuẩn bị cho kì thi Tiếng Anh lớp 8 sắp tới, việc tham khảo đề thi này giúp các bạn củng cố kiến thức luyện thi một cách hiệu quả.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-45-phut-mon-tieng-anh-lop-8-nam-hoc-2015-2016-de-so-1-hqqauq.html

Nội dung


UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS CỔ THÀNH

KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 1
NĂM HỌC 2015-2016
MÔN TIẾNG ANH LỚP 8

(Học sinh làm bài ngay vào tờ đề thi này và không được sử dụng tài liệu gì kể cả từ điển)
Số phách

Họ và tên:…………………………………..……….Lớp 8:………….; SBD: …………………….
Trường THCS:………………………..……………………………….
Điểm

Nhận xét của giám khảo

Số phách

I. Listen and circle the correct answers about Ngoc’s free time activities(2pts)
1.Ngoc is going to ……………….
A. visit her friend next Friday.
B .visit her friend next Saturday.
C. visit her friend next Sunday.
2.Ngoc and her friend are going to see………..
A. a movie
B. a cartoon
C. a play
3.Does Ngoc like chess?
A. Yes, she does
B. Yes, she is
C. No, she isn’t
4.They are going to ………… on Sunday.
A. camp
B. have a picnic
C. visit their teacher
5.They are going to bring ………………
A. water, chocolate and juice.
B. juice, chocolate and orange.
C. chocolate, apples and orange juice.
II: Circle the best option A, B, C or D to complete each of the following sentences(2,5
pts)
1.It’s raining. – Let’s go ……………………
A. out side
B. insides
C. inside
D. out sides
2. The synonym of " outgoing" is ................
A. reserved
B. humorous
C. generous
D. sociable
3. I am going ................. the movie at eight this evening.
A. to see
B. see
C. seeing
D. sees
4. The weather is warm enough for us ........................... out.
A. going
B. to going
C. to go
D. go
5. It is ...................... to put a knife in an electrical socket.
A. safe
B. dangerous
C. suitable
D. good
6. Romeo killed ........................
A. him
B. he
C. his
D. himself
7.There was a (an)………….. about the meeting.

A. new

B.

advice

C. news

D. message

Không viết vào phần giấy gạch chéo

Không viết vào phần giấy gạch chéo

8.Her watch is broken. She…………. buy a new one.
A. must
B. has to
C. ought to
D. have to
Choose one word in each group does not have the same sound as others word
9.A.sea
B. sink
C. see
D. seen
10.A. more
B. home
C. cold
D. go
III. Read the passage and then answer the questions below (3 points):
Ha is a student and he lives in a bed- sit in suburb of Hanoi. It’s a part of an old
house. He has one room and a kitchen and shares a bathroom with three other people. In
his room, there is a bed on the left hand side. There is an armchair beside the bed. The
desk is opposite the bed and there is a closet on the right side of the room. Above the desk,
there is a bookshelf and above the bed, there is a clock. He has a T.V, too. In the kitchen,
there is a cooker on the right hand side. The sink is near the cooker. There is a small table
and two armchairs in the center. The kitchen is small, but it’s OK. Ha likes his room very
much.
1. Where does Ha live?........................................................................................................
2. What is there on the right side of the room?....................................................................
3. Where is the cooker?.......................................................................................................
4. How is the kitchen?.........................................................................................................
5. How many rooms are there in his house?........................................................................
6.Where do you live?...........................................................................................................
IV. Write a paragraph about your close friend. Use the following questions as
prompts (2,5points):
1. What’s his/ her name?
2. How old is he/ she?
3. What does he/ she look like?
4. What is he/ she like?
5. Where does he/ she live?
6. Who does he/ she live with?
7. Who is/ are his/ her best friend(s)?
8. What is his/her hobby?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………......

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45’ SỐ 1 MÔN TIẾNG ANH 8
Năm học: 2015- 2016
I. Listening: 2,0 điểm. Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm.
1.B 2.A
3.A
4.B
5.C
II.Vocabulary and grammar : 2,5 điểm. Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.
1.C 2.D
3.A
4.C
5.B
6.D
7.D 8.B 9B
10A
III. Reading:3,0 điểm. Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm.
1. He lives in a bed- sit in suburb of Hanoi.
2. There is a closet on the right side of the room.
3. The cooker is on the right hand side.
4. The kitchen is small, but it’s OK/ (The kitchen/ It is small.)
5. There are 3 rooms in his house/ There are 3.
6. Students’ answer
IV.Writing: 2,5 điểm. Cách tính điểm như sau:
- Đúng cấu trúc của một đoạn văn: 0,5 điểm
- Viết đủ nội dung yêu cầu: 1,5 điểm. Thiếu 1 nội dung trừ 0,2 điểm.
- Đúng cấu trúc các câu: 0,5 điểm.
- Sai 1 lỗi chính tả trừ 0,1 điểm/ lỗi .
* Ghi chú:
- Tổng điểm toàn bài là 10, lấy đến số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn;
- Học sinh làm theo cách khác, giám khảo xem xét nếu thấy đúng vẫn cho điểm tối đa.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 8
Năm học: 2015 - 2016
Chủ đề
Vận dung
Nhận biêt
Thông hiểu
Thấp
Cao
TNKQ TL TNKQ
TL
TNKQ TL TNKQ TL
Listen to a short paragraph of
LISTENING
about 80 words and choose the
correct answer
Số câu hỏi
5

Cộng

5
Số điểm

2,0
2,0(20%)

- Structure: be going to, modal
verbs,
VOCABULAR
- adjective , adverb of place
Y+
-wh-question, adj + enough,
GRAMMAR
reflexive pronoun .
pronunciation/i:/,/o/
Số câu hỏi
4
6
10
Số điểm
READING
Số câu hỏi

1,5
1,0
Read a passage (about 110 words) about the
decription of the room , and answer the questions.
4
1
1

2.5(25%)

6
Số điểm

2,0

0,5

0,5
3,0(30%)
Write a paragraph ( about 80
words) about your close friend
using suggested questions.
8

WRITING
Số câu hỏi

8
Số điểm
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

2,5
8
3,0

12
4,0

9
3,0

30%

40%

30%

2,5(25%)
29
10
100%

1072455

Tài liệu liên quan


Xem thêm