of x

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 (Kèm theo đáp án)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 4 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
4 lần xem

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 (Kèm theo đáp án). Bạn đang gặp khó khăn trước kì kiểm tra 15 phút và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo 4 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-12-kem-theo-dap-an-86lxtq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 (Kèm theo đáp án).Để cung cấp thêm cho các thành viên nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra giúp đỡ cho mình.Xin mời thành viên đang tìm cùng xem ,Thư viện Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 (Kèm theo đáp án) trong danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra được chia sẽ bởi bạn dethikiemtra tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được đưa vào chuyên mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra , có tổng cộng 8 trang , thuộc file .PDF, cùng thể loại còn có Trọng âm trong Tiếng Anh, Câu bị động, Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12, Đề kiểm tra Tiếng Anh 12, Đề kiểm tra lớp 12, Đề kiểm tra ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Bạn đang gặp khó khăn trước kì kiểm tra 15 phút và bạn ko biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn, nói thêm Hãy tham khảo 4 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 kèm theo đáp án sẽ giúp những bạn nhận ra những dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó,còn cho biết thêm Chúc những bạn làm thi tốt, nói thêm là A, tiếp theo là Although cars cause pollution, people still want them, kế tiếp là Name:………………………………… Date:…………/…, cho biết thêm /20…, tiếp theo là B, nói thêm là Although cars cause pollution, but people still want them, kế tiếp là Class: 12……, nói thêm là C, tiếp theo là Despite people still want them, cars cause pollution, thêm nữa FIFTEEN MINUTE TEST A (Unit 9 E12CB) D, nói thêm là Because cars cause pollution, people still want them, kế tiếp là I, nói thêm là Which word is stressed differently form the rest of the group (1m) IV, thêm nữa Choose the underlined part in each sentence that should be corrected, thêm nữa 1, kế tiếp là A, kế tiếp là remain B, thêm nữa hummock C, bên cạnh đó explore D,còn cho biết thêm between (1m) 2, thêm nữa A, bên cạnh đó territory B, cho biết thêm Australia C, tiếp theo là geography D, tiếp theo là 15, tiếp theo là Most vacationers can't stand trav
  1. A. Although cars cause pollution, people still want them. Name:………………………………… Date:…………/…./20….. B. Although cars cause pollution, but people still want them. Class: 12…….. C. Despite people still want them, cars cause pollution. FIFTEEN MINUTE TEST A (Unit 9 E12CB) D. Because cars cause pollution, people still want them. I. Which word is stressed differently form the rest of the group (1m) IV. Choose the underlined part in each sentence that should be corrected. 1. A. remain B. hummock C. explore D. between (1m) 2. A. territory B. Australia C. geography D. 15. Most vacationers can't stand travel in packed cars or staying in dirty society A B C hotel rooms. II. Which word is pronounced differently from the rest (1m) D 3. A. cost B. most C. post D. cold 16. It rained very hardly; so we didn't go out that night. 4. A. clear B. near C. heard D. fear A B C D III. Choose the best answer (5ms) V. Rewrite the following sentences (2ms) 5. Several ________ advanced countries have had plans to make desert more 17. They decided to go for a picnic though it was very cold. hospitable. However cold it was, ……………………………………………………….. A. science B. scientific C. scientist D. 18. Slippery as the roads were, they managed to complete the race. scientifically The roads were slippery but………………………………………………….. 6. The desert biome includes the hottest places in the world _______ it absorbs more heat from the sun than land in humid climates do. A. because B. so that C. although D. if 7. ________ long it takes, I will wait for you. A. But B. However C. So D. Despite A B C D 8. Maria tried to read a novel in French ________ the book was too difficult 1     for her to understand. 2     A. so that B. but C. therefore D. so 3     9. Cold deserts can be covered in ________ snow or ice and frozen water is 4     unavailable to plant life. 5     A. a B. an C. the D. Ø 6     10. In the northern part of the Simpson Desert, the dunes are separated by 7     ________ of low, open shrub land. 8     A. streets B. ways C. corridors D. 9     lines     10 11. We used ______up the crest of the hill to get a good view of the 11     surroundings. 12     A. to climb B. climbing C. to climbing D. climbed 13     12. The girl _____ on the park bench is my new friend. A. who sitting B. that sit C. sitting D. sat 14     13. “Please sit down”, the teacher said to me. 15     A. The teacher asked me please to sit down. 16     B. The teacher asked me sitting down. C. The teacher asked to me to sit down. D. The teacher asked me to sit down. Name:……………………………………………….12B….. 14. Cars cause pollution but people still want them.
  2. A. The teacher asked me please to sit down. B. The teacher asked me sitting down. C. The teacher asked to me to sit down. D. The teacher asked me to sit down. 14. Cars cause pollution but people still want them. A. Although cars cause pollution, people still want them. Name:………………………………… Date:…………/…./20….. B. Although cars cause pollution, but people still want them. Class: 12…….. C. Despite people still want them, cars cause pollution. FIFTEEN MINUTE TEST A (Unit 9 E12CB) D. Because cars cause pollution, people still want them. I. Which word is stressed differently form the rest of the group (1m) IV. Choose the underlined part in each sentence that should be corrected. 1. A. remain B. hummock C. explore D. between (1m) 2. A. territory B. Australia C. geography D. 15. Most vacationers can't stand travel in packed cars or staying in dirty society A B C hotel rooms. II. Which word is pronounced differently from the rest (1m) D 3. A. cost B. most C. post D. cold 16. It rained very hardly; so we didn't go out that night. 4. A. clear B. near C. heard D. fear A B C D III. Choose the best answer (5ms) V. Rewrite the following sentences (2ms) 5. Several ________ advanced countries have had plans to make desert more 17. They decided to go for a picnic though it was very cold. hospitable. However cold it was, ……………………………………………………….. A. science B. scientific C. scientist D. 18. Slippery as the roads were, they managed to complete the race. scientifically The roads were slippery but………………………………………………….. 6. The desert biome includes the hottest places in the world _______ it absorbs more heat from the sun than land in humid climates do. A. because B. so that C. although D. if 7. ________ long it takes, I will wait for you. A. But B. However C. So D. Despite A B C D 8. Maria tried to read a novel in French ________ the book was too difficult 1     for her to understand. 2     A. so that B. but C. therefore D. so 3     9. Cold deserts can be covered in ________ snow or ice and frozen water is 4     unavailable to plant life. 5     A. a B. an C. the D. Ø 6     10. In the northern part of the Simpson Desert, the dunes are separated by 7     ________ of low, open shrub land. 8     A. streets B. ways C. corridors D. 9     lines     10 11. We used ______up the crest of the hill to get a good view of the 11     surroundings. 12     A. to climb B. climbing C. to climbing D. climbed 13     12. The girl _____ on the park bench is my new friend. 14     A. who sitting B. that sit C. sitting D. sat 13. “Please sit down”, the teacher said to me. 15    
  3. 16     A. In spite of B. Due to C. Because of D. Although 13. I fell asleep because the film was boring. Name:……………………………………………….12B….. A. The film was so boring because I fell asleep. B. The film was very boring that I fell asleep. C. The film was so boring that I fell asleep. D. The film was such boring that I fell asleep. 14. The concert was cancelled ________. A. if we went to a nightclub instead B. so we went to a nightclub instead C. because we went to a nightclub instead Name:………………………………… Date:…………/…/20…. D. although we went to a nightclub instead Class: 12…….. FIFTEEN MINUTE TEST B (Unit 9 E12CB) I. Which word is stressed differently form the rest of the group (1m) 1. A. comprise B. sandy C. circle D. IV. Choose the underlined part in each sentence that should be corrected. northern (1m) 2. A. Aborigines B. expedition C. kilometer D. scientific 15. That is the best exhibition that I’m ever seen. A B C D II. Which word is pronounced differently from the rest (1m) 16. You must take the test quick so that you will finish it in time. 3. A. dune B. hummock C. shrub D. buffalo A B C D 4. A. grasses B. stretches C. comprises D. potatoes V. Rewrite the following sentences (2ms) III. Choose the best answer (5ms) 17. It was very cold, so they decided not to go for a picnic though. 5. They made an aerial survey; that is, they made a survey______. Because ……………………………………………………….. A. by ship B. by plane C. on foot D. by 18. Slippery as the roads were, they managed to complete the race. telescope However slippery the roads were, 6. “Hummock grasses grow in loose sand on the crest”. ………………………………………………….. A. side B. bottom C. top D. inside 7. The Simpson Desert is in ________ north of ________ Lake Eyre. A. Ø / Ø B. the / the C. a / the D. the / Ø A B C D 8. I must say that you have done very well. ______, you should be aware that 1     you still have a lot of things to learn. 2     A. Therefore B. So C. But D. 3     However 4     9. I had to sign the contract _______I had no choice. 5     A. despite B. because C. if D. unless 6     10. They'll be able to walk across the river ______. 7     A. if the ice will be thick enough B. unless the ice is thick enough 8     C. if the ice is thick enough D. when the ice will be thick enough 9     11. Uncle Ben spends half an hour______ newspapers every day. 10     A. to read B. read C. reading D. to 11     reading     12 12. _______ their poverty, they live happily.
  4. 13     10. They'll be able to walk across the river ______. 14     A. if the ice will be thick enough B. unless the ice is thick enough 15     C. if the ice is thick enough D. when the ice will be thick enough 16     11. Uncle Ben spends half an hour______ newspapers every day. A. to read B. read C. reading D. to reading 12. _______ their poverty, they live happily. A. In spite of B. Due to C. Because of D. Although Name:……………………………………………….12B….. 13. I fell asleep because the film was boring. A. The film was so boring because I fell asleep. B. The film was very boring that I fell asleep. C. The film was so boring that I fell asleep. D. The film was such boring that I fell asleep. 14. The concert was cancelled ________. A. if we went to a nightclub instead B. so we went to a nightclub instead C. because we went to a nightclub instead Name:………………………………… Date:…………/…/20…. D. although we went to a nightclub instead Class: 12…….. FIFTEEN MINUTE TEST B (Unit 9 E12CB) I. Which word is stressed differently form the rest of the group (1m) 1. A. comprise B. sandy C. circle D. IV. Choose the underlined part in each sentence that should be corrected. northern (1m) 2. A. Aborigines B. expedition C. kilometer D. scientific 15. That is the best exhibition that I’m ever seen. A B C D II. Which word is pronounced differently from the rest (1m) 16. You must take the test quick so that you will finish it in time. 3. A. dune B. hummock C. shrub D. buffalo A B C D 4. A. grasses B. stretches C. comprises D. potatoes V. Rewrite the following sentences (2ms) III. Choose the best answer (5ms) 17. It was very cold, so they decided not to go for a picnic though. 5. They made an aerial survey; that is, they made a survey______. Because ……………………………………………………….. A. by ship B. by plane C. on foot D. by 18. Slippery as the roads were, they managed to complete the race. telescope However slippery the roads were, 6. “Hummock grasses grow in loose sand on the crest”. ………………………………………………….. A. side B. bottom C. top D. inside 7. The Simpson Desert is in ________ north of ________ Lake Eyre. A. Ø / Ø B. the / the C. a / the D. the / Ø A B C D 8. I must say that you have done very well. ______, you should be aware that 1     you still have a lot of things to learn. 2     A. Therefore B. So C. But D. 3     However 4     9. I had to sign the contract _______I had no choice. 5     A. despite B. because C. if D. unless
  5. 6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     Name:……………………………………………….12B…..
  6. GRADUATING TEST CODE 038 KIỂM TRA ANH VĂN 15 PHÚT 1. (Identify the one underlined word or phrase that would not be acceptable in standard written English) The mother will wait outside the school until her son will finish his examination. a. will wait b. outside c. until d. will finish 2. (Pick out the word which has the main stressed syllable different from that of others) a. combination b. competition c. television d. occupation 3. (Pick out the word which has the underlined part pronounced differently from the rest) a. tense b. modernise c. tease d. please 4. (Identify the one underlined word or phrase that would not be acceptable in standard written English)Peter has been writes the composition for 3 hours and he has not finished yet. a. has been writes b. for c. has not finished d. yet 5. (Choose the correct words or phrase) …… my students are not showing much …… in English. a. most/interested b. most of/ interested c. most of/ interesting d. most of/ interested 6. (Choose the correct words or phrase) He can …… English and French very fluently. a. talk b. say c. tell d. speak 7. (Identify the one underlined word or phrase that would not be acceptable in standard written English)The novel was such interesting that I had read it all night. a. such b. that c. read d. all night 8. (Choose the correct words or phrase) She is very sad …… her son. He doesn’t take any care to his study. a. to b. at c. about d. for 9. (Choose the correct words or phrase)The president will now ……the meeting a. speak b. address c. say d. talk 10. (Choose the correct words or phrase) In the army, men …… than women. a. are b. outnumber c. are greater in number d. larger 11. (Choose the correct words or phrase) Some factors help children to get over the uncertainties and disappointment. a. doubts b. insurance c. keenness d. unhappiness 12. (Choose the correct words or phrase) Language is not … the private property of those who use it. a. necessary b. necessity c. necessarily d. unnecessarily 13. (Choose the correct words or phrase) Why has he been absent … the class so long? a. of b. to c. with d. from 14. (Choose the correct words or phrase) Mr. Adam thinks he will be never …… a. too old that not to be able to learn some more languages b. young that he can’t lean some more languages c. too old to learn some more languages. d. old enough to learn some more languages 15. (Choose the correct words or phrase) Tom and I did a test yesterday. Unluckily, neither Tom nor I (be)________ right. a. is b. were c. was d. has been 16. (Identify the one underlined word or phrase that would not be acceptable in standard written English)He has spent a lot of time for searching for new sources of enjoyment for his writing a. sent b. for c. searching d. sources 17. (Choose the correct words or phrase) Why don’t you go with them? – I’m too busy to go. I have a lot of homework …… a. do b. to do c. doing d. for doing 18. (Choose the best question) The best question made to the underlined words of the sentence “It takes two hours to get to Hanoi by plane” may be a. How many times does it take to get to Hanoi by plane? b. How many hours does it take to get to Hanoi by plane? c. How long does it take to get to Hanoi by plane? d. How much time does it take to get to Hanoi by plane? PAGE 1
  7. GRADUATING TEST CODE 038 19. (Identify the one underlined word or phrase that would not be acceptable in standard written English)He had worked so hardly that she made herself ill. a. had b. so c. hardly d. ill 20. (Identify the one underlined word or phrase that would not be acceptable in standard written English)Open the letter from her mother, she feels very happy. a Open b. from c. feels d. very happy 21. (Pick out the word which has the underlined part pronounced differently from the rest) a. touch b. thought c. cough d. enough 22. (Choose the correct words or phrase) We all object ….. a highway through the wood. a. to build b. building c. build d. to building 23. (Identify the one underlined word or phrase that would not be acceptable in standard written English)Many scientists have tried to unlocking the genetic code. a. have tried b. to unlocking c. the d. code 24. (Choose the correct words or phrase) His father doesn’t approve of his (go) to Europe. a. go b. going c. to go d. goes 25. (Choose the correct words or phrase) We find it very interesting … English. a. to learn b. learn c. learning d. to learning. 26. (Identify the one underlined word or phrase that would not be acceptable in standard written English)What would happen if there is no water? a. would happen b. if c. is d. no water 27. (Choose the correct words or phrase) “He has no intention of leaving the city” means a. He doesn’t want to leave the city alone. b. He pays no attention to leaving the city c. He doesn’t intend to leave the city d. He wants to live outside the city. 28. (Identify the one underlined word or phrase that would not be acceptable in standard written English)Peter wished they have not been punished by the teacher yesterday. a. wished b. have not been c. punished d. by 29. (Choose the correct words or phrase) The children made so …… noise that I couldn’t concentrate to my work. a. Little b. a great deal of c. much of d. much 30. (Choose the correct words or phrase) What ________when you _________school? a. do you do/ will leave b. will you do/ leave c. would you do/ leave d. will you be doing / will leave 31. (Choose the correct words or phrase) If I had known that you were in hospital, I ……to see you. a. will go b. would go c. must have gone d. would have gone 32. (Choose the correct words or phrase) The teacher said to us, “Please don’t talk in class” a. The teacher told us to not talk in class. b. The teacher told us if we didn’t talk in class. c. The teacher told us not to talk in class. d. The teacher said us not to talk in class. 33. (Identify the one underlined word or phrase that would not be acceptable in standard written English)Would you be so kind enough helping me with my work? a. Would b. so kind c. helping d. with 34. (Pick out the word which has the main stressed syllable different from that of others) a. visit b. city c. limit d. permit 35. (Choose the correct sentence) Passive voice of “They have built a new hospital near the airport” is … a. A new hospital has been built near the airport by them. b. A new hospital has been built near the airport. c. A new hospital near the airport has been built d. Near the airport a new hospital has built 36. (Pick out the word which has the main stressed syllable different from that of others) a. competitor b. competition c. comprehension d. understanding 37. (Choose the correct words or phrase) The acronym of UNO comes from a. United Nations Organization b. United National Organization PAGE 2
  8. GRADUATING TEST CODE 038 c. United Nation Organization d. United Nations Organizations (Questions 38 – 42) Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase When people read a novel, they are entering ______(38) a new world. Frequently, the story takes place in a real part of the world at a ______(39) time in ______(40). The reader then learn about this place and tiem. Also, the reader learens new words and ______(41) unfamiliar. For examples, one who lives in the mountains might learn ship terms and how to ______(42) it 38. a. on b. into c. for d. at 39. a. special b. specially c. particular d. particularly 40. a. history b. historic c. historical d. historian 41. a. anything b. something c. nothing d. everything 42. a. sail b. drive c. ride d. operate 43. (Pick out the word which has the underlined part pronounced differently from the rest) a. thaw b. this c. clothing d. together 44. (Pick out the word which has the underlined part pronounced differently from the rest) a. kissed b. kicked c. learned d. picked (Questions 45 – 49) Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase Man can not ...45... without air, water and light. Many people think that soil is also very ...46... to man’s existence. Without soil there could be no vegetation, no animals and consequently no people. ...47..., the soil is being eroded day after day ...48... people use the land without paying attention to the protection of land and the prevention of soil erosion. In many rural areas, soil erosion is a major problem ...49... endangers the development of agriculture. 45. a. move b. live c. breathe d. eat 46. a. different b. important c. necessary d. reasonable 47. a. Moreover b. Consequently c. However d. Therefore 48. a. so b. if c. unless d. because 49. a. what b. , which c. which d. for which 50. (Pick out the word which has the main stressed syllable different from that of others) a. industry b. history c. militant d. overcome 51. Choose the word that doesn’t belong to the group a. chair b. table c. bed d. bedroom a. woman b. wife c. daughter d. grandmother a. schoolboy b. student c. pupil d. boy PAGE 3
460050

Sponsor Documents