of x

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 2014

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 48 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
48 lần xem

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 2014. Bạn đang bối rối không biết phải giải quyết thế nào để vượt qua kì kiểm tra 15 phút sắp tới với điểm số cao. Hãy tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 2014 để giúp cho mình thêm tự tin bước vào kì thi này nhé.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-15-phut-mon-tieng-anh-2014-letxtq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 2014.Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem ,Tài liệu Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 2014 trong chủ đề ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra được chia sẽ bởi bạn dethikiemtra tới học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được giới thiệu vào thể loại Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra , có tổng cộng 8 page , thuộc thể loại .PDF, cùng mục còn có GIới từ trong Tiếng Anh, Chia động từ ở dạng thích hợp, Các bài tập môn Tiếng Anh, Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh, Đề kiểm tra môn Tiếng Anh, Đề kiểm tra ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Bạn đang bối rối ko biết phải giải quyết thế nào để vượt qua kì kiểm tra 15 phút sắp đến với điểm số cao, cho biết thêm Hãy tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 2014 để giúp cho mình thêm tự tin bước vào kì thi này nhé, nói thêm là KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ 2, bên cạnh đó Question I, tiếp theo là Dùng thì phù hợp của động từ trong ngoặc để hoàn thiện đoạn văn sau,còn cho biết thêm Nancy Mann was born in Argentina, thêm nữa She (1- study)______ French and german at Oxford University, nói thêm from 1970 to 1977, cho biết thêm At the moment she works for the BBC World Service, nói thêm là She (2- be)______ with the BBC for 5, cho biết thêm years, kế tiếp là She (3- work)______ as an interpreter for the EU before that, bên cạnh đó She also lived and worked in Brussels for 2, tiếp theo là years when she (4- work)______ for the EU, nói thêm Now she (5- be)_______ a correspondent and she (6- travel)______, tiếp theo là all over western and eastern Europe, and many parts of South America,còn cho biết thêm Q
  1. KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ 2 Question I. Dùng thì thích hợp của động từ trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn sau. Nancy Mann was born in Argentina. She (1- study)______ French and german at Oxford University from 1970 to 1977. At the moment she works for the BBC World Service. She (2- be)______ with the BBC for 5 years. She (3- work)______ as an interpreter for the EU before that. She also lived and worked in Brussels for 2 years when she (4- work)______ for the EU. Now she (5- be)_______ a correspondent and she (6- travel)______ all over western and eastern Europe, and many parts of South America. Question II . Điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành các câu sau. 1. I’ve lost my keys. Can you help me look ________ them? 2. The book is divided ______ three parts. 3. I wrote to the company asking them ________ more information about the job. 4. many people regard him _______ one of the greatest pianists in the world. Question III . Hoàn thành các câu sau, dùng một từ / cụm từ thích hợp 1. David is used _______ sleeping on the floor. 2. Peter works for a factory _______ makes motor- bikes. 3. What was the name of the man _______ car broke down this morning? 4. _______ was raining hard, the children couldn’t get out. Question IV. Đọc đoạn văn sau và dùng những cụm từ gợi ý để đặt câu hỏi rồi trả lời. Environmental pollution is one of the most serious problems facing mankind today. Air, water and soil are necessary to the survival of all living things. Man operates machines and motor vehicles that fill the air with disturbing noise. They also dirty the air with gases and smoke. Badly polluted air can cause illness and even death. Man ruins natural beauty by scattering junk and litter on the land and in the water. They poison the water with chemicals and other substances. Polluted water kills fish and other marine life. They damage the soil with too many fertilizers and pesticides. Pollution of soil reduces the amount of land that is available for growing food. Environmental pollution also brings ugliness to man’s naturally beautiful world. It’s time people and governments all over the world did something about the pollution problem. People should stop using many things that are harmful to the environment. Governments would have to pass and enforce laws that require individuals and businesses to stop or cut down on certain polluting activities. 1. How / man / dirty / air? 2. What / polluted water / kill? 3. Pollution of soil / reduce / amount of land / available / growing food? 4. What / governments / have to do / about the pollution problem? Question V. Điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. Galileo was the first person (1)______ did experiments about how things fall. Before, people thought that heavy things always fell faster (2)______ light things. He found out that this was (3)_____ true. He took a heavy ball and a light (4)______ and he dropped them both from a high place. They (5)_____ at the same speed. This meant that weight is not important. This is the law of falling bodies. It is an important law (6)______ understanding our world. Question VI. Hoàn thành các câu sau sao cho nghĩa câu tương tự với các câu cho sẵn 1. The bridge was so low that the lorry couldn’t go under it. It was such ____________________ 2. Someone was cleaning the classroom when we arrived. The classroom __________________ 3. We didn’t go on holiday because we didn’t have enough money. If we __________________________ 4. “ What’s your name?” said the policeman to the little boy. The policeman asked the little boy _______ Question VII. Dùng dạng thích hợp của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. 1. Clean air provides us with a _______ supply of oxygen (1- HEALTH) 2. Mr and Mrs Jones have been married for 10 years. They have no children. They are a _____ couple (2 - CHILD). 3. Computers can add, subtract, multiply and divide with ______ (3 - ACCURATE)
  2. 4. Things are going along _______ (4 - NICE).
  3. KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ 3 Question I. Chia thì thích hợp của động từ trong ngoặc A. Reseaerchers have made progress in fighting serious diseases such as cancer and AIDS, but they (1- not find)______ any cures yet. And although tehy (2- already develop)______ vaccines to prevent many childhood diseases, they (3- not yet develop)______ a vaccine for the common cold. They (4- hope)______ to discover one in the future. B. When I came he (5- have )______ dinner. He (6- tell)_____ me to wait for him outside. While I (7- wait)______, I (8- see)_______ a man sitting in his car. Question II. Điền giới từ thích hợp vào mỗi ô trống 1. What was happening when he got _______ the airport? 2. We will be ready _______ ten minutes. 3. He lives _______ a rented flat _______ the fifth floor. 4. We didn’t go _______ the party because some friends came to stay _______ us. Question III. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi On October 24th 1945, representatives of fifty-one nations met to form an association called the United Nations Organisation (UNO). The Two main aims of UNO are the maintenance of international peace and security and the promotion of human welfare throughout the world. Since the organisation has survived with difficulty, it has faces a series of international disputes that could have involved the world in a nuclear war. The successful handling of these disputes has proved that UNO can help in the maintenance of world peace. If UNO had failed to settle them, the world might by now have been involved in a global war and completely destroyed. If it can continue to settle disputes peacefully, the fear of a world- wide disaster with disappear. If it fails, there may be no further hope for mankind. 1. How many nations sent representatives to the first meeting of UNO? 2. What are the main aims of UNO? 3. What has proved that UNO can help in the maintenance of world peace? 4. What will happen if UNO fails to settle disputes peacefully? Question IV. Điền từ thích hợp vào ô trống Vitamins are very important for the body. There are more than thirteen (1)______ of vitamins. They help the body take (2)______ energy from foods, help the body grow, (3)_____ help muscles work correctly. Vitamins A is necessary for our eyes. People (4)______ don’t have enough vitamin A often (5)______ night blindness; that is, they can’t see well (6)______ it is dark. Foods such as liver, eggs, milk, and cheese have a lot of vitamin A. Question V. Viết lại câu sao cho nghĩa câu không đổi 1. It was such good news that Helen smiled all the time. The news _______________________. 2. The flight to London lasted three and a half hours. It took _________________________ 3. I’d like to visit England more than any other country. England _______________________ 4. “ Will I become famous one day?” Jane said to herself. Jane wondered __________________. Question VI. Cho dạng đúng của từ để hoàn thành câu 1. After the war, thousands of people were reported to be (1- HOME)________. 2. The (2- CLOSE)_______ of the workshop will make a lot of men redundant.
  4. 3. In the past, athletic festivals were very important and had strong (3- RELIGION)_______ associations. In these games slaves and (4- MARRY)_______ women were not allowed to compete
  5. KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ 4 Question I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc My stay in England is coming to an end. In ten days time I (1- be)_____ back in Italy. I can hardly believe that I (2- be)______ in Bristol for three months. The time (3- go)_____ so quickly ! Yesterday I (4- take)______ my final exems. As soon as I (5- get)______ the results, I (6- let)______ you know. I’d really like to have a holiday when the course finishes, but I have to go straight back to Italy. If I (7- have)______ more time, I (8- visit)______ Scotland. Unfortunately I (9- not see)______ much of Britain, I (10- not be)______ even _______ to London yet. Question II. Điền giới từ thích hợp A. Last night I was (1)_____ the kitchen when I lost my glasses. I looked (2)_____ all the helves and (3)______ all the cupboards. I thought I’d put them (4)______ one of the drawers which are (5)______ the corner, but they weren’t there. They certainly weren’t (6)_____ the table or (7)______ the floor. Had I left them (8)______ work? Were they (9)_____ the car? Then I realized where they were. They were (10)______ my nose. B. I am fed up (11)______ this weather! Where’s the sunshine gone? - I haven’t heard (12)______ Mary for ages. I’m a bit worn (13)______ her. - Are you good (14)______ literature? I’m bad (15)______ it. Question III. Viết lại câu sao cho nghĩa câu không đổi. 1. Iam sorry that I didn’t finish my homework last night. Iwish__________________________ 2. The last time she had a swim was five years ago. It’s ____________________________ 3. The article was so difficult that I couldn’t understand it. The ___________________________ 4. I didn’t know his address, so I couldn’t contact him. If _____________________________ 5. “ We haven’t got a big house. We can’t invite our friends to stay. She said ________________________ Question IV. Điền từ thích hợp vào ô trống Nobody knows exactly when the Olympic Games began. Sme historians think it (1)_____ over 3,500 years ago, (2)______ the first recorded Games were held (3)______ Olympia in 776BC. That’s when we started to get a clear picture (4)_____ the ancient prizes, buildings, champions and sports. It is true (5)_______the Olympic Games are now commercialized. However, it is a competition in (6)______ every country in the world takes part. (7)______ four years, for a brief moment, we see these (8)______ come together in (9)______ and friendship. We will hope (10)______ for the future of mandkind. Question V. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi ở dưới . How are we going to eat in the future? Because we now know about the importance of nutrition, we will probably continue to eat more fish and vegetables and less meat. We will buy convenience foods in supermarkets because frozen foods will be more nutritious and canned foods will have less salt and sugar. In the future, our diet will probably be even more interesting and healthful than it is now. In many countries, food is a very common topic of conversation. People are always discussing new dishes, restaurants, diet plans and ideas about nutrition. The arguments about the best diets and foods will continue: Are vegetarians really healthy? Is a hight- fiber diet with a lot of raw fruits and vegetables better than a diet of cooked foods? Is a little alcohol good for relaxation, or is all alcohol harmful? Is some caffeine good for energy, or is caffeine always bad? Can yellow vegetables really prevent cancer? Will eating garlic help avoid heart attacks? One thing we do know for sure: the key to good nutrition is balance. How do we achieve that balance? We can choose foods from a variety of sources, and control the quantities that we eat. 1. What kinds of food will we eat in the future? 2. What will people continue to argue about? 3. What do we know for sure? 4. How do you understand the world “ balance”
  6. KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ 5 Question I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc 1. I was reluctant ( 1- make)______ a decision without (2 – know)______ all the facts. 2. The man was accused of ( 3 – steal)_______ private property. 3. After we ( 4 – complete )_______ all our exercises, we went to the cinema. 4. None of us ( 5 – taste)_______ such a delicious meal like this. Question II. Chuyển câu sang thể bị động 1. It astonished us to hear that you had not received our letter. 2. Many people say that John is the brightest student in the class. 3. The Prime Minister and his wife are getting divorced. 4. The President had suffered a heart attack. Question III. Chuyển câu sang cách nói gián tiếp. 1. “ We like this place” the couple said 2. “ Don’t forget to ring me “, Sue told Jane 3. “ When did you leave school? The interviewer asked Tom. 4. “ Does Susan need a lift?” Helen said to herself. Question IV. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc 1. The country is very (1 – MOUNTAIN)_______, so travelling by road is difficult . 2. The teacher stressed the need for regular (2 – ATTEND ) ________. 3. John’s ( 3 – BEHAVE )________ improved at his new school. 4. Jim always does what he says; he’s a very ( 4 – RELY )_______ person. 5. The company is very efficient and gives a ( 5 – SPEED)_______ service. Question V. Điền vào chỗ trống một từ thích hợp I was walking to the shop yesterday when for some reason I thought about the day my son was born on a windy morning in June. We drove to the (1)______ at 10 o’clock the night before, and the wind was already (2)______ Branches were being blown from (3)______ . By the time we got to the hospital, we heard on the radio that the police were advising (4)______ not to go out, unless it was (5)______. It seemed strange for the wind blew so hard (6)______ any rain. It just blew (7)______ 12 hours. And what seemed very (8)______ to us was that it stopped almost as soon as my son was born. It blew very hard from 8 o’clock in the evening to 8 o’clock in the morning and then just stopped. Question VI. Viết lại câu sao cho nghĩa câu không đổi. 1. The meal was excellent ! What ________________ 2. Jane is a better cook than Robert. Robert can’t __________ 3. Although he took a taxi, Bill still arrived late for the concert. In spite __________________ 4. Mark is too young to see the horror film. Mark is not _______________ 5. I don’t really want to go to the museum.
  7. KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ 6 Question I. A. Reseaerchers have made progress in fighting serious diseases such as cancer and AIDS, but they (1- not find)______ any cures yet. And although tehy (2- already develop)______ vaccines to prevent many childhood diseases, they (3- not yet develop)______ a vaccine for the common cold. They (4- hope)______ to discover one in the future. B. When I came he (5- have )______ dinner. He (6- tell)_____ me to wait for him outside. While I (7- wait)______, I (8- see)_______ a man sitting in his car. Question II. 1. What was happening when he got _______ the airport? 2. We will be ready _______ ten minutes. 3. He lives _______ a rented flat _______ the fifth floor. 4. We didn’t go _______ the party because some friends came to stay _______ us. Question III. On October 24th 1945, representatives of fifty-one nations met to form an association called the United Nations Organisation (UNO). The Two main aims of UNO are the maintenance of international peace and security and the promotion of human welfare throughout the world. Since the organisation has survived with difficulty, it has faces a series of international disputes that could have involved the world in a nuclear war. The successful handling of these disputes has proved that UNO can help in the maintenance of world peace. If UNO had failed to settle them, the world might by now have been involved in a global war and completely destroyed. If it can continue to settle disputes peacefully, the fear of a world- wide disaster with disappear. If it fails, there may be no further hope for mankind. 1. How many nations sent representatives to the first meeting of UNO? 2. What are the main aims of UNO? 3. What has proved that UNO can help in the maintenance of world peace? 4. What will happen if UNO fails to settle disputes peacefully? Question IV. Vitamins are very important for the body. There are more than thirteen (1)______ of vitamins. They help the body take (2)______ energy from foods, help the body grow, (3)_____ help muscles work correctly. Vitamins A is necessary for our eyes. People (4)______ don’t have enough vitamin A often (5)______ night blindness; that is, they can’t see well (6)______ it is dark. Foods such as liver, eggs, milk, and cheese have a lot of vitamin A. Question V. 1. It was such good news that Helen smiled all the time. The news _______________________. 2. The flight to London lasted three and a half hours. It took _________________________ 3. I’d like to visit England more than any other country. England _______________________ 4. “ Will I become famous one day?” Jane said to herself. Jane wondered __________________. Question VI. 1. After the war, thousands of people were reported to be (1- HOME)________. 2. The (2- CLOSE)_______ of the workshop will make a lot of men redundant. 3. In the past, athletic festivals were very important and had strong (3- RELIGION)_______ associations. In these games slaves and (4- MARRY)_______ women were not allowed to compete
469387

Sponsor Documents