Đề cương Phương pháp phân tích chính sách

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: M | File type: DOC
of x

Đề cương Phương pháp phân tích chính sách. Môn học yêu cầu hiểu những khái niệm và công cụ phân tích chính sách. Sinh viên sẽ được nhắc lại một số phương pháp thu thập, xử lý số liệu trong thống kê và kinh tế lượng khi thảo luận về một số mô hình thích hợp cho việc xây dựng chính sách. Dựa vào những kiến thức cơ sở của thống kê toán, kinh tế lượng kết hợp việc thảo luận những tình huống thực tế, sinh viên có thể phân tích những chính sách đã được đưa ra; từ đó, đề xuất những kiến nghị với những lập luận cơ sở cho những người làm chính sách, những nhà quản lý.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-cuong-phuong-pha-p-phan-ti-ch-chi-nh-sa-ch-66pbuq.html

Nội dung


1118416

Tài liệu liên quan


Xem thêm