Đề cương ôn tập xử lý nước thải

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 2 | FileSize: 0.07 M | File type: DOC
of x

Đề cương ôn tập xử lý nước thải. 1. Phương pháp ô xy hóa chất hữu cơ bởi H2O2 với sự có mặt của xúc tác Fe2+ (hay còn gọi là phản ứng Fenton đồng thể) trong xử lý nước thải ? Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình? 2. Phản ứng Fenton dị thể trong xử lý nước thải ? Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình? 3. So sánh hệ thống Fenton đồng thể và Fenton dị thể ?. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-cuong-on-tap-xu-ly-nuoc-thai-sz21tq.html

Nội dung


  1. Đề cương ôn tập: Lý thuyết: 1. Phương pháp ô xy hóa chất hữu cơ bởi H 2O2 với sự có mặt của xúc tác Fe 2+ (hay còn gọi là phản ứng Fenton đồng thể) trong xử lý nước thải ? Các yếu t ố ảnh h ưởng đ ến hi ệu suất của quá trình? 2. Phản ứng Fenton dị thể trong xử lý nước thải ? Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình? 3. So sánh hệ thống Fenton đồng thể và Fenton dị thể ? 4. Nguyªn t¾c tÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng « xy hãa trªn c¬ së ph ¬ng ph¸p Fenton ®ång thÓ ? C¸c yÕu tè ¶nh hëng chÝnh ®Õn hiÖu suÊt qu¸ tr×nh ? 5. §Þnh nghÜa hÖ keo, cÊu t¹o h¹t keo vµ c¸c biÖn ph¸p keo tô ? øng dông cña c«ng nghÖ nµy trong xö lý níc th¶i ? 6. Keo tụ trong xử lý nước thải: bản chất quá trình, các yếu tố ảnh h ưởng và m ột s ố phương pháp keo tụ chủ yếu trong xử lý nước thải? 7. C¸c ph¬ng ph¸p keo tô øng dông trong xö lý n íc th¶i? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh xö lý b»ng ph ¬ng ph¸p nµy ? 8. Ph¬ng tr×nh ®éng häc cña qu¸ tr×nh keo tô ? ý nghÜa cña c¸c th«ng sè trong ph - ¬ng tr×nh ? 9. C¬ së tuyÓn næi b»ng ph ¬ng ph¸p DAF ? Ph¹m vi øng dông vµ ph©n tÝch u nhîc ®iÓm ? 10. C¬ së c«ng nghÖ tuyÓn næi DAF ? So s¸nh c«ng nghÖ nµy víi c«ng nghÖ l¾ng? Ph¹m vi øng dông vµ ph©n tÝch u nhîc ®iÓm ? C«ng thøc tÝnh vËn tèc næi cña tæ hîp “bät khÝ-chÊt bÈn” khi tuyÓn næi ¸p lùc ? ý nghÜa c¸c hÖ sè ? 11. Cơ sở phương pháp trao đổi ion trong xử lý nước thải ? các yếu tố ảnh hưởng đ ến hi ệu suất quá trình ? cơ sở tính toán thiết kế cột trao đổi ion? 12. Cơ sở phương pháp hấp phụ trong xử lý nước thải ? các yếu tố ảnh h ưởng đ ến hi ệu suất quá trình ? 13. C¸c ph¶n øng x¶y ra khi ® a chÊt diÖt trïng clo vµo n íc? Ph¬ng tr×nh CHICK ? ý nghÜa cña tÝch sè c.t ? C¸c ph¶n øng x¶y ra khi xö lý níc th¶i b»ng ph¬ng ph¸p sinh ho¸ trong ®iÒu kiÖn 14. hiÕu khÝ ? c¸c yÕu tè ¶nh h ëng ®Õn c¸c qu¸ tr×nh xö lý nµy ? C¸c th«ng sè c«ng nghÖ chñ yÕu ®Ó thiÕt kÕ bÓ Aeroten ?
  2. §éng häc cña qu¸ tr×nh khö chÊt bÈn trong Aeroten ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh h - 15. ëng ®Õn hiÖu suÊt xö lý b»ng Aeroten ? C¸c th«ng ng sè c«ng nghÖ chñ yÕu cÇn ®¸nh gi¸ khi thiÕt kÕ vµ vËn hµnh bÓ Aeroten ? 16.ViÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra khi xö lý níc th¶i b»ng ph¬ng ph¸p sinh ho¸ hiÕu khÝ trong bÓ ph¶n øng sinh häc SBR? Viết sơ đồ cấu trúc dòng biểu thị dòng cơ chất, sinh khối hoạt tính, sinh khối tích lũy, sinh khối trơ trong aeroten. 17. X©y dùng biÓu thøc biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a tèc ®é sö dông c¬ chÊt vµ nång ®é sinh khèi trong bÓ Aeroten? 18. C¬ chÕ qu¸ tr×nh xö lý n íc th¶i b»ng ph¬ng ph¸p sinh ho¸ trong ®iÒu kiÖn yÕm khÝ ? c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu suÊt qu¸ tr×nh xö lý nµy ? C¸c thèng sè c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ c«ng nghÖ ? 19. C¬ së sinh ho¸ cña ph¬ng ph¸p xö lý níc th¶i b»ng UASB ? C¸c yÕu tè chÝnh ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh xö lý nµy ? C¸c th«ng sè c«ng nghÖ chñ yÕu ®Ó tÝnh to¸n c«ng tr×nh ? 20. C¬ chÕ qu¸ tr×nh lµm s¹ch chÊt bÈn trong hå sinh häc tuú tiÖn ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu suÊt xö lý cña hå ? §¸nh gi¸ triÓn väng ¸p dông cña ph - ¬ng ph¸p nµy ë ViÖt Nam trong t¬ng lai ? 21. C¬ së cña ph¬ng ph¸p xö lý níc th¶i b»ng hå sinh häc tuú tiÖn ? Ph©n tÝch u nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p vµ triÓn väng ¸p dông ph ¬ng ph¸p nµy trong ®iÒu kiÖn ViÖt nam ? 22. C¬ së cña ph¬ng ph¸p lµm s¹ch níc th¶i b»ng hå sinh häc tïy tiÖn ? C¸c ¶nh h ëng cña ®iÒu kiÖn m«i trêng ®Õn hiÖu suet qu¸ tr×nh ? C¬ së tÝnh to¸n thiÕt kÕ hå b»ng ph¬ng ph¸p Eckenfelder? Bài tập: Các dạng bài tập gồm: Kết tủa hóa học - - Ô xy hóa Sinh học -
668438