Đề cương ôn tập: Tổ chưc thi công công trình điện

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.19 M | File type: PDF
of x

Đề cương ôn tập: Tổ chưc thi công công trình điện. Mời các em cùng tham khảo Đề cương ôn tập Tổ chưc thi công công trình điện. Các câu hỏi bám sát nội dung chương trình học giúp cho sinh viên dễ dàng ôn tập, kiểm tra kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-cuong-on-tap-to-chuc-thi-cong-cong-trinh-dien-u2abuq.html

Nội dung


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Môn học: Tổ chưc thi công công trình điện
A - LÝ THUYẾT
Câu 1: Khái niệm và mục đích lập thiết kế tổ chức thi công?
Câu 2: Các hình thức chính giao nhận công trình khi thi công công trình điện?
Câu 3: Quy trình chung lập bảng tính giá dự thầu công trình?
Câu 4: Sơ đồ tổ chức công trường? Quan hệ giữa các đơn vị, cá nhân tham gia xây dựng
công trình?
Câu 5: Cơ cấu tổ chức của công ty xây lắp điện? Chức năng và nhiệm vụ?
Câu 6: Các công việc chính cần chuẩn bị trước khi thi công công trình điện?
Câu 7: Lập kế hoạch tiến độ thi công công trình theo sơ đồ ngang? Cho ví dụ?
Câu 8: Các tham số cơ bản của sơ đồ mạng PERT? Ý nghĩa của việc lập tiến độ thi công
theo sơ đồ mạng?
Câu 9: Phương pháp đánh giá khả năng hoàn thành công trình?
Câu 10: Phương pháp dựng cột điện bằng chạc và Palăng xích (Sơ đồ, dụng cụ thi công
và phương pháp dựng)?
Câu 11: Các phương pháp nối dây dẫn?
Câu 12: Quy trình rải căng dây lấy độ võng khi thi công đường dây tải điện? Sơ đồ, dụng
cụ chính dùng để thi công, phương pháp dựng?
Câu 13: Phương pháp thi công lắp đặt trạm biến áp phân phối kiểu treo?
Câu 14: Cơ sở nghiệm thu và thủ tục nghiệm thu bàn giao công trình điện?
Câu 15: Các phương pháp nghiệm thu bàn giao công trình điện? Mục đích các phương
pháp?
B - BÀI TẬP
1 - Bài tập phần lập tiến độ thi công theo sơ đồ mạng, sơ đồ Gantt.
2 - Các ví dụ trong bài giảng.

1098820