Đề cương kiểm tra lớp 12 học kỳ II - Môn Tin học

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Đề cương kiểm tra lớp 12 học kỳ II - Môn Tin học. 1. Biểu mẫu là gì. Nêu các chế độ làm việc với biểu mẫu? 2. Vì sao chúng ta phải liên kết giữa các bảng? Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng như thế nào? 3. Tác dụng của mẫu hỏi. Các bước chính để tạo một mẫu hỏi? 4. Báo cáo là gì? Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo? 5. Cơ sở dữ liệu (CSDL) là gì? Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì?. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-cuong-kiem-tra-lop-12-hoc-ky-ii-mon-tin-hoc-26mutq.html

Nội dung


  1. ĐỀ C ƯƠNG KIỂM TRA HỌC K Ì II Trường THPT Bắc Trà My Tổ Toán - Tin MÔN : TIN HỌC - KHỐI 12- NĂM HỌC 2010-2011 ------ ---------------***---------------- 1. Biểu mẫu là gì. Nêu các chế độ làm việc với biểu mẫu? 2. V ì sao chúng ta phải liên kết giữa các bảng? Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng như thế nào? 3. Tác dụng của mẫu hỏi. Các bước chính để tạo một mẫu hỏi? 4. Báo cáo là gì? Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo? 5. Cơ sở dữ liệu (CSDL) là gì? Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? 6. Chức năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu? 7. Trong mô hình dữ liệu quan hệ, hãy cho biết khóa là gì, tại sao cần phải có khóa? 8. Các công việc cần thực hiện khi tao một bảng trong CSDL quan hệ? 9. Phân biệt các hệ CSDL tập trung? 10. CSDL phân tán là gì? Ư u điểm và hạn chế của các hệ CSDL phân tán? 11. Với vị trí người dùng, em làm gì để bảo vệ hệ thống khi khai thác CSDL? 12. Cho ví d ụ để giải thích lý do phải thường xuyên thay đổi tham số hệ thống bảo vệ? 13. Các giải pháp bảo mật thông tin trong hệ CSDL?
321372

Tài liệu liên quan


Xem thêm