Đề cương kiểm tra lớp 11 học kỳ II - Môn Tin học ( cơ bản )

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 8 | Page: 1 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Đề cương kiểm tra lớp 11 học kỳ II - Môn Tin học ( cơ bản ). A. Phần Lý thuyết: Trắc nghiệm khách quan. I. Kiểu dữ liệu có cấu trúc: 1. Kiểu mảng: Khai báo (trực tiếp và gián tiếp), tham chiếu kiểu mảng 1 chiều, 2 chiều. 2. Kiểu xâu: Khai báo biến kiểu xâu, tham chiếu. Các thủ tục và hàm chuẩn được dùng trong việc xử lý xâu. 3. Kiểu bản ghi: Khai báo, tham chiếu. II. Tệp, thao tác với tệp: - Khai báo biến tệp văn bản. - Gắn tên tệp.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-cuong-kiem-tra-lop-11-hoc-ky-ii-mon-tin-hoc-co-ban-06mutq.html

Nội dung


  1. ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC K Ì II Trường THPT Bắc Trà My Tổ Toán - Tin MÔN : TIN H ỌC - KHỐI 11-NĂM HỌC 2010-2011 ------ ---------------***---------------- BAN CƠ BẢN A. Phần Lý thuyết: Trắc nghiệm khách quan. I. Kiểu dữ liệu có cấu trúc: 1. Kiểu mảng: Khai báo (trực tiếp và gián tiếp), tham chiếu kiểu mảng 1 chiều, 2 chiều. 2. Kiểu xâu: Khai báo b iến kiểu xâu, tham chiếu. Các thủ tục và hàm chuẩn được dùng trong việc xử lý xâu. 3. Kiểu bản ghi: Khai báo, tham chiếu. II. Tệp, thao tác với tệp: - Khai báo b iến tệp văn bản. - Gắn tên tệp. - Đọc dữ liệu từ tệp. - Ghi dữ liệu vào tệp. - Đóng tệp. - Hàm EOF(). Hàm EOLN(). III. Chương trình con (CTC), phân loại, cấu trúc của C TC. - Hàm. - Thủ tục. - Tham số hình thức. - Tham số thực sự. - Tham biến (tham số biến). - Tham trị (tham số giá trị). - Biến to àn cục. - Biến cục bộ. B. Phần Lập trình: (Kiểu mảng 1 chiều) 1. V iết chương trình nhập vào một mảng (dãy) n số nguyên (n
321370

Tài liệu liên quan


Xem thêm