Đề cương bài giảng Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục – đào tạo - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 36 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Đề cương bài giảng Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục – đào tạo - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên. (NB) Đề cương bài giảng Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục – đào tạo - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lý hành chính nhà nước, công chức, viên chức, đường lối quan điểm của đảng và nhà nước về giáo dục đào tạo, luật giáo dục nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-cuong-bai-giang-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-va-quan-ly-nganh-giao-duc-dao-tao-aarbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

-------------------------------

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ
QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
(Lưu hành nội bộ)

Hưng Yên, 2015

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN

KHOA SƢ PHẠM KỸ THUẬT

.

MỤC LỤC
Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƢỚC, QUẢN LÝ HÀNH
CHÍNH NHÀ NƢỚC, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1.1. Một số vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Nhà nƣớc CHXHCN Việt
Nam ...................................................................................................................... 4

1.1.1. Những quan điểm cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy
Nhà nƣớc ............................................................................................................. 4
1.1.2. Những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy
Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam ....................................................................... 5
1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam ............ 8

1.2. Những vấn đề cơ bản trong quản lý hành chính Nhà nƣớc.......................... 11

1.2.1. Khái niệm quản lí hành chính nhà nƣớc .................................... 11
1.2.2. Những tính chất chủ yếu của nền hành chính nhà nƣớc
CHXHCN Việt Nam ........................................................................................ 14
1.2.3. Nội dung và quy trình chủ yếu của quản lí hành chính Nhà
nƣớc ................................................................................................................... 15
1.2.4. Công cụ (phƣơng tiện), hình thức và phƣơng pháp quản lý hành
chính Nhà nƣớc................................................................................................. 16
1.3. Những vấn đề cơ bản của Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức ............ 20

1.3.1. Luật Cán bộ công chức ................................................................ 20
1.3.2. Luật Viên chức ............................................................................. 21
1.4. Tiêu chuẩn, chức danh nghiệp vụ của giáo viên phổ thông.......................... 21
Chƣơng 2: ĐƢỜNG LỐI QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO
DỤC ĐÀO TẠO
2.1. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong Giáo dục và Đào tạo hiện nay... 22
2.2. Những quan điểm chỉ đạo về sự nghiệp đổi mới Giáo dục và Đào tạo ........ 24
1

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN

KHOA SƢ PHẠM KỸ THUẬT

.
2.3. Định hƣớng chiến lƣợc Giáo dục và Đào tạo thời kỳ công nghiệp hóa, hiện
đại hóa. Chiến lƣợc phát triển Giáo dục và Đào tạo từ 2011 đến 2020 ............... 29
Chƣơng 3: LUẬT GIÁO DỤC NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
3.1. Luật Giáo dục Việt Nam (2005) ................................................................... 30
3.2. Luật sửa đổi bổ sug một số điều của Luật giáo dục (2009)........................... 30
Chƣơng 4: ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
VỀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
4.1. Điều lệ trƣờng trung học .............................................................................. 31
4.2. Các quy chế, quy định về việc giảng dạy ở bậc THPT ................................. 31
4.3. Các quy chế, quy định về thanh tra, kiểm tra ở bậc học THPT................... 32
4.4. Quy chế công nhận trƣờng Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia ......... 32
4.5. Quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông (THPT) .................... 32
4.6. Quy chế, quy định về chế độ cho điểm, hệ số các loại điểm kiểm tra và hệ số
các môn học ........................................................................................................ 32

Chƣơng 5: THỰC TIỄN GIÁO DỤC ĐỊA PHƢƠNG
5.1. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong thực tiễn giáo dục đào tạo của địa
phƣơng hiện nay. ................................................................................................ 33
5.2. Những quy định, những chỉ đạo về giáo dục đào tạo của địa phƣơng......... 33
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………
PHỤ LỤC

2

……………………………… 34

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN

KHOA SƢ PHẠM KỸ THUẬT

.
LỜI NÓI ĐẦU
Học phần Quản lý hành chính nhà nƣớc và quản lý ngành Giáo dục – Đào tạo là
môn học nằm trong chƣơng trình đào tạo giáo viên. Môn học trang bị cho sinh viên sƣ
phạm những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính Nhà nƣớc và quản lý Ngành giáo
dục đào tạo để khi trở thành giáo viên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách của
một viên chức của ngành Giáo dục – Đào tạo. Đồng thời môn học này cũng giúp ích
cho những ngƣời có nhu cầu dự tuyển để trở thành công chức, viên chức.
Môn học mô tả về những vấn đề cơ bản về Nhà nƣớc, quản lý hành chính nhà
nƣớc và công vụ, công chức, viên chức; làm rõ đƣờng lối quan điểm của Đảng và Nhà
nƣớc về giáo dục và đào tạo; tìm hiểu nội dung cơ bản của Luật Giáo dục, Điều lệ, qui
chế, qui định đối với giáo dục phổ thông; liên hệ thực tiễn, phân tích đánh giá hoạt
động giáo dục đào tạo bậc phổ thông ở địa phƣơng.
Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong bạn đọc góp ý
kiến nhận xét để cuốn tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cám ơn!
TRƢỜNG ĐHSPKT HƢNG YÊN
TẬP THỂ TÁC GIẢ

3

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN

KHOA SƢ PHẠM KỸ THUẬT

.
Chƣơng 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƢỚC, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ
NƢỚC, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Học xong chƣơng 1, ngƣời học có khả năng:
- Xác định đƣợc những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của
Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam và những vấn đề cơ bản trong quản lý hành
chình Nhà nƣớc.
- Trình bày đƣợc những nội dung cơ bản của Luật Cán bộ công chức,
Luật Viên chức
- So sánh tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ của giáo viên phổ thông
hạng I, II, III

1.1. Một số vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Nhà nƣớc CHXHCN Việt
Nam
1.1.1. Những quan điểm cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước
* Nhà nước là trung tâm quyền lực trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa
Hệ thống chính trị ở nƣớc ta bao gồm: Đảng CSVN, nhà nƣớc và các đoàn thể
quần chúng mang tính chất chính trị. Đảng CSVN là lực lƣợng lãnh đạo, nhà nƣớc
CHXHCN Việt Nam là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là
nhà nƣớc pháp quyền “của dân, do dân và vì dân”, các đoàn thể…đại diện cho các
tầng lớp nhân dân xây dựng và quản lý nhà nƣớc tuỳ theo tôn chỉ và mục đích của
mình.
* Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Bản chất của nhà nƣớc ta là nhà nƣớc pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì
dân.
4

1119824

Tài liệu liên quan


Xem thêm